Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಸಯ್ರಿಕೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾ – ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

ಸಮೀಕ್ಷಕ್ ತಶೆಂ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕ್, ನಾನು ಮರೋಲ್ ತೊಟ್ಟಾಮ್ ಹಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್  ಉದ್ದೇಶ್ ದವರ್ನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾಳಿಜಾಗೊ www.sairikuncle.com  ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯಾ 14 ತಾರಿಕೆರ್,  ಸನ್ವಾರಾ , ಮೋಗ್ ಕರ‍್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ,  ದುಬಾಯ್ ಕರಾಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿನ್ನಿಸ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸುವಾಳ್ಯಾಕ್  ಶ್ರೀ ಆಗ್ನೇಲ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಕಟಪಾಡಿ , ಶ್ರೀ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಹೊಸ್ಪೆಟ್ , ಶ್ರೀ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ.

Nanu005

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಸಾಕೊ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪೆನಿ ತಶೆಂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಿಕ್ಪಿ ಕಾಜಾರ್ ಸಿನೆಮಾಚೊ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಹಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್ ಹಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ” ಖಂಚೆಂಯ್ ಸಾಹಸ್ ಕರುಂಕ್ ದೈರ್ಯ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ನಾನುನ್ ಹೆಂ ಸಾಹಸ್ ಕರುಂಕ್ ದೈರ್ಯ್ ಘೆತ್ಲಾಂ .ತಾಕಾ ಮಾನ್ವೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಫಕತ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮನೋಭಾವಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಉದ್ಯಮ್ ಆರಂಭ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳಜಿ ದವರುನ್ ಹೆಂ ಆಂತರ್‌ಜಾಳ್ ರುತಾ ಕೆಲಾಂ. ಸಮಾಜೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಹಸಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂತರ್‌ಜಾಳಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್”  ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ” ಖಂಚೆಂಯ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ಬೋವ್ ಸುಲಭ್ ಪುಣ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಮೊಸ್ತು ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ತಾಕಾ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಆನಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚಿ ಭೊವ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಖಂಚೆಂಯ್ ಉದ್ಯಮ್ ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾ ಭಿತರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಕಾ ಸತತ್ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಸದಾಂಚ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ” ಮ್ಹಣ್  ಸಾಂಗೊನ್ ಆಪ್ಲೆ ಆನುಭವ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೆ. ಮುಂದರುನ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ” ಚೂಕ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಒಪ್ವೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ವಿಶಾಲ್ ಮನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ ಚೂಕ್ ದಾಂಪುನ್ ದವರುಂಕ್ ಸಭಾರ್ ಫಟಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ಆಕೇರಿಕ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ನಾನುನ್ ತಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್”

Nanu004

Nanu003

Nanu002

ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ರೊನಿ ಬೈಂದೂರಾನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ, ನಾನು ಮರೋಲ್ ಹಾಣೆ ಕಾರ್ಯಾಚಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಸೈರಿಕ್ ಅಂಕಲ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್, ಅಕೇರಿಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ,

ಹೊ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂ ? ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಚಡ್ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸಾ ? ಸಯ್ರಿಕೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಾ ಕಶೆ ಕರ‍್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಕಿಟಾಳ್ ನಾನು ಮರೋಲ್ ಹಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ.

Nanu001ನಾನು ಏಕ್ ನಿಶ್ಟುರ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಒಳ್ಕೆಚೊ, ವಚೊನ್ ವಚೊನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶಕಾಕ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಅಂಕಲ್ ತಸಲೊ ಸೈರಿಕೆಚೊ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ರಚುನ್ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಾ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ?

ನಿಶ್ಟುರ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ? ಎಚ್ಚೆಮ್ ಹಾಂವ್ ನಿಶ್ಟುರ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಕಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಭಗ್ತಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮೊಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂ ವಯ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಆಭಿಪ್ರಾಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಪಾಟಿಂ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ. ವ್ಹಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಾವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಡು ಲಾಗ್ತಾ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಮಾಂದುನ್ ಅನಿಕೀ ಉತ್ತೀಮ್ ವಾಚಾಪ್ ದಿಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ದಾಖ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಆಸೊಂದಿ ತೆಂ… ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಸಮಾಜ್ ಜೀವಿ. ಆಜ್ ನಾನು ಮರೋಲ್ ತೊಟ್ಟಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಸಾ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆ ವರ್ವಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆನ್ ಹ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಕ್ ರೂಪ್ ದಿಲ್ಲೊ , ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಭಿಮಾನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹುಮೆದಿಚೆಂ ಟೊನಿಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಮಾಜೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಚಿಂತ್ತಾಲೊ. ಆಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆ ಲಾಗೊನ್ ಹಾವೆಂ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಮ್ಹಜಿ ದಾಕ್ಟುಲಿ ಸೇವಾ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಶಾ ಆಸ್ಲಿ. ಆನಿ ಕಿತೆಂ ದೀಜೆ ? ಕಿತೆಂ ದೀಜೆ ?? ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಜೀವ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ  ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಆಜ್ www.sairikuncle.com  ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಭುಂಯ್ ಪಡ್ಲಾಂ.

ಕಾಂಯ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಘಡಿತ್ – ಹ್ಯಾ ಆಲೊಚೆನೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ?

ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್… ತೆದಾಳಾ ಹಾಂವ್ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾಳ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಒಳ್ಕಿಚೆಂ ಏಕ್  ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕುಟಾಮ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೊರಾದಾಬಾದ್ ಶಹರಾಂತ್ ಮೊಸ್ತು ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸೆಟಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂ.  ಗಾಂವಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಗ್ಶಿಲಿಂ ಕೊಣಿಂ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಏಕ್ ಮಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಲಾಗಿಂ ತಾಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್, ದುಸ್ರೆಂ, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂಕ್  ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ,  ಕುಟ್ಮಾ ಭಿತರ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಯೇವ್ನ್ “ನಾನು … ತುಕಾ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಜಣಾಂಚಿ ಒಳೊಕ್ ಆಸಾನೆ ? ದಯಾಕರುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಸೈರಿಕ್ ಪಳಯ್ “ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾವೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮುಣೊನ್ ಜರೂರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳೊನ್ ಹಾವೆಂ ಸಲ್ವಣಿ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲಿ. ಆಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ , ಚಿತ್ರ್ ನಟ್ ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ ಸಂಗಿಂ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ “ ನಾನು ಆಮಿಂ ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಯೇತ್ ? ಹಾಂಗಾ ಆಮಿ ಕಾಡ್ಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಖಂಡಿತ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಜೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ  ಬರ‍್ಯಾ ಪುಡಾರಾಖಾತಿರ್ , ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ ಕಾಡ್‌‍ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಮೆಳೊಂಕ್  ನಜೊ ತರ್ ಆಮಿ ಆತಾಂಚ್ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ ವ್ಯಾವಹರಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಉದೆವ್ನ್ ಪುಡಾರಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ದಿವೊ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಜೆ ಮಿತ್ರ್  ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೊಜಾ ಪಾಲಡ್ಕಾ , ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ ತಶೆಂಚ್ ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೋಜನಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂಕ್ ನವೊಚ್ ರಂಗ್ ದೀವ್ನ್ ಆಜ್ ಸಮಾಜೆ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಯೋಜನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡಾಶೆಂ ಕೆಲೆಂ.

Nanu006

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಯ್ರಿಕೆಚೊ ಮಾಲೊ ಗಾಂವಾರ್ ಸಯ್ರಿಕೊ ಕರ್ತಾಲೊ. ಆಜ್ ಸಂಸಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಜಾಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಅಂಕಲ್ ತಸಲ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತವಳ್ ಆನಿ ಆತಾಂ – ಸಯ್ರಿಕೆಚ್ಯಾ ಸೆವೆಂತ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ , ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾಂ ಕಸ್ಲಿಂ ?

ಎಚ್ಚೆಮ್, ತುವೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ  ಸಂಸಾರ್ ಎಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೆಜ್ ಜಾಲಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸೈರಿಕ್ ಜಾತಾನಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಚೆಂ ಉತರ್ ಚಡ್ ಬಳ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ವಿವಿಧ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂಲ್ ಲಾಗೊನ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಯ್ಣ್ ಸವ್ಲಾತಾಯೆಂ ಲಾಗೊನ್ ಲೊಕಾಚೆಂ  ಚಿಂತಾಪ್ ಬದ್ಲಾಲಾಂ. ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸಾ ಲಾಗೊನ್ ಆನಿ ಫುಡಾರಾಲಾಗೊನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಯುವಜನಾಂಗ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಚೊ ವೊಸೊ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ತರಿ ಲಾಗ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಚಿಂತ್ಪಾ ಮಟ್ಟ್ ಬದ್ಲಿ ಜಾತಾ. ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಶಿಕ್ಪಾ  ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ಔದ್ಯೋಗಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಂಸರಿಕ್ ಜೀವನಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ತರೀ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಆನ್ಭೊಗಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ ಕಿ ಚೆಡ್ವಾಂಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಚಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ತಾಣಿ ಸ್ವಾವಲಂಭಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ತಡವ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಚೋದಿತ್ ಕರ್ತಾ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ದೋನಿ ಕುಶಿಂನಿ ವಿವಿಧ್ ರೂಚ್ , ವಿಚಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ತಾಳ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಚ್ಯಾಂ ವರ್ನಿಂ ಆತಾಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಾಲೆಂಜ್ಭರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ.

ಕಾಜಾರಾಂ ಸರ್ಗಾರ್ ಘಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಉಣ್ಯೊ ಅಸ್ಲ್ಯೊ. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಕಾಜಾರಾ ಆದಿಂ – ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ  ತಪಾಸ್ಣಿ ಧರುನ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಪತ್ತೆದಾರಾಂಥಾವ್ನ್ ಚಾಲಿಚಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಸಯ್ತ್ ಜಾತಾ. ತರೀ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಚಡೊನ್ ಆಸಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ?

ಕಾಜಾರಾಂ ಸರ್ಗಾರ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾರಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಥರಾಂಚೆ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾತ್  ನಂಯ್ಗಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ? ಆಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್… ಹೊ ಮುಕೆಲ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್. ಆಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಜೊಡ್ಯಾಂ ಮದೆಂ. ಈಗೊ ಕ್ಲ್ಯಾಷ್, ಶಿಕ್ಷಣಾಂತ್ಲೊ ಫರಕ್, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾಚಿಂ ಹಂಕಾರಿ ಶಿಂಗಾಂ… ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ ದೆವಾಸ್ಪಣ್, ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯೊ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಯುಗಾಂತ್ಲ್ಯೊ ವೊಡ್ಣ್ಯೊ ಎಕಾ ಮೆಕಾಚೆಂ ಉಣೆಪಣ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ತ್ಯೊ ಮನಸ್ತಾಪಾಕ್ ಬದ್ಲೊನ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಂತ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾತ್.

ಆದಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ವೆಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತೆಲಿಂ. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ಸಾಂ ತೀಸ್ ಉತರ್ತಾತ್. ಶಿಕ್ಪಿ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಚೆಡೆ ಮೆಳಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಗಜಾಲ್ ಸತ್‌ಗೀ ?

ಮೆಳಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಇಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗಾಜೆ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಪೇಕ್ಸುಂಚೆಂ “ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಚಲೆ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ್ ಪಾಂತ್ತಿಸ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಣಿ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ವೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಸತ್ತಾವಿಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್. ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್  ಹಾವೆಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್  ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಚಲಿ ಶಿಕೊನ್ , ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಇಗೊಚೆಂ ಜನಮ್ ಜಾತಾ. ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಶಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ , ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ಚೂಕ್ ನಂಯ್, ಸ್ವಾಬಾವಿಕ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆಪ್ಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರ್ ಬಾಂದ್ಚಿ ಆಶಾ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಯೆತಾ.

ಸಯ್ರಿಕೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಬಾನಾಯ್ತೆಲೆಯೀ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಯ್ರಿಕೊ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಪಾಳಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ತಾ ?

ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್…ಸಯ್ರಿಕ್ ಕರ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ವ್ಯಾವಹರಿಕ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ತುಲನ್ ಕರುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ, ಸಯ್ರಿಕ್ ಕರ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾರದರ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಜೆ. ಪುಣ್ ದುರಾದ್ರಷ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಥೊಡೆ ಸಯ್ರಿಕ್ ಕರ್ತೆಲೆ ದೊನಿ ಕುಶಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಮಿಷನ್ ಘೆತಾತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಘೆತಾತ್. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತೆಲೆ ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿಂ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಭರ್ವಾಸೊ ದವರ್ನ್ ತಾಂಚೆ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ವಿಷಯ್ ಹಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹಾಣಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪಣಾಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ತ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಸಯ್ರಿಕ್ ಘಾಂಟಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಕ್ ಚೆಡೊ ಆನಿ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆರ್ಹತೆಕ್ ತಿಂ ಯೋಗ್ಯ್‌ಗೀ  ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ವ ತುಲನ್ ಕರುನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮನೋಭಾವಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಸಯ್ರಿಕೆ ಅಂಕಲಾಂತ್ ಫಕತ್ ಸಯ್ರಿಕೆ ಸೆವಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸೆವಾಯೀ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯೊ ಸೆವಾ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಗರ್ಜ್ ?

ಹಾವೆಂ ಹಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ  www.sairikuncle.com  ಹಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕೇವಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್. ಹೊ ಏಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೊನಿಯಲ್ ಪಂಚಾಂಗಾಖಾಲ್ ಚಲ್ಚೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಹಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾ ಬರಪ್  ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಕ್, ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂಸರಿಕ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಂಗಾ ಆಂಕಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆವರ್ವಿಂ ಸಮಾಜೆ ವಯ್ರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ತೆ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಹೊ ಆಂಕಲ್ ಕೊಣಿ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಹಾಂವ್ , ತುಂ ಯ್ಯಾ ತೊ. ಕೊಣಾಕೀ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾ ವಯ್ರ್ ಯ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂ ಸಂಬಂದ್ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಾಂಕಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್ ತಾಂಕಾಂ www.sairikuncle.com  ಥಾವ್ನ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ www.sairikuncle.com  ಹಾಂತುಂ “ Ask  Uncle “ ಹೊ ವಿಭಾಗ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾ ಸಂಬಂದಿ , ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆ ಸಂಬಂದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸವಾಲಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ವಿಚಾರ್ಯೆತ್ . ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಹೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ www.sairikuncle.com  ಪಾವೊತ್ಯೊ ಜವಾಬಿ ಮೆಳಾಸಾರ್ಕೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಆಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತಕ್ಷಣ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಬಂದ್ ತುಟಾನಾಶೆಂ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಆಸೊನ್ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾ ಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾಲಿಂ.

ಸಯ್ರಿಕೆಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಜಾಳಿ ಜಾಗೆ ಆಸಾತ್. ಎಜೆನ್ಸಿ ಆಸಾತ್. ಸಯ್ರಿಕ್ ಅಂಕಲ್ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಪ್ರಾಸ್ ವೆಗ್ಳೊ ಕಸೊ ?

ವ್ಹಯ್ ಸಯ್ರೆಕೆಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಜಾಳಿ ಜಾಗೆ , ಎಜೆನ್ಸಿ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ www.sairikuncle.com   ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಭಿನ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖುದ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್   ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಆಜೂನಿ ಆಮಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಹಂತಾರ್ ಆಸಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ದೋಷ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಝಳ್ಕತಾತ್ ಆನಿ ಆಮಿ ತೆ ನಿವಾರುಂಕ್ ಸತತ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತೆ ಆಸಾಂವ್.  www.sairikuncle.com ಹಾಂತುಂ ನೊಂದಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸದಸ್ಯ್ ಸಭಾರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಚುಕಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನಿಕೀ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೂಚನಾಂ ದಿತಾತ್ ಹೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೋಕಾಕ್  ಎದೊಳ್‌ಚ್ www.sairikuncle.com ವಯ್ರ್ ಭರ್ವಾಸೊ ಉದೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಆನಿ ವೈಜ್ನಾನಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊಪಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಜೆನ್ವಿನಿಟಿ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್ ತರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಆಮಿ ಕರ್ತಾಂವ್. ಆರ್ದಿಂ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪ್ರೊಪಾಯ್ಲ್ ಆಮಿ ಆಪ್-ಡೇಟ್ ಕರುಂಕ್ ವಚಾನಾಂವ್. ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಣಾಂಕ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಡಿಟೆಯ್ಲ್ ನಕ್ಕಿ ಕರ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಫೊನ್ ಕನ್ಪರ್ಮೇಶನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊಣಾಚೆಯ್ ಪ್ರೊಪಾಯ್ಲ್ ಆಪ್-ಡೇಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್. ಡಮ್ಮಿ ಪ್ರೊಪಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಗೊ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್. ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಆನೀಕಿ ಚಡ್ ಸೆಕ್ಯುರ್ಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಕಾಜಾರಿ ಸಂಬಂದಿ ಸರ್ವ್ ಸವ್ಲಾತಾಯೊ ಎಕಾ ಮಾಟ್ವಾಭಿತರ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗೊಂ ತರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ  www.sairikuncle.com  ಕ್ ಹೆರ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸಂಬಂದಿತ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಿನ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಭಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ.

ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾಗಿ ? ವಾ ಫಕತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮಾತ್ ?

www.sairikuncle.com  ಏಕ್ ಆನ್ ಲಾಯ್ನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೊನಿಯಲ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಜಾತಿಚೆಂ ಬಂದಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರೀ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಆತಾಂ ಮೈನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮಾಚೆಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲೆ . ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತೊ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ ತರೀ ಸ್ವಾಗತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಸ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಹಂತ್ ಹಂತ್ ಜಾವ್ನ್ www.sairikuncle.com   ಹ್ಯಾ ದಿಶಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.