ಲಾಯಿಕ್ ನ್ಹಯ್ , ನಾಲಾಯೆಕ್ ತುಮಿ – ಫಾ. ವಿಲಿಯಂ ಮಾರ್ಟಿಸ್

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್  ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪತ್ರ್ ಕಾರ್ , ವಿ ಟಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹಾಚೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್  ಪಾಕ್ಶಿಕ್ ಪತ್ರ್  ದಲಿತ್ ವೊಯ್ಸ್ – ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸುವಾಳೊ ಚಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ಪತ್ರಾಚಿ ಅಂಕಣ್ ಬರವ್ಪಿಣ್ ಆನಿ ಇತಿಹಾಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡೊ. ಸಾವಿತ್ರಿ  ಕೆ ,  ಮಾಲ್ಘಡೊ ವಕೀಲ್ ಪುರುಶೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರಿ ಆನಿ ಎನ್ ಸಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಒ , ಉಡುಪಿ , ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಬಾ. ವಿಲಿಯಾಂ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಭಾಫಣ್ ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ವೇದಿಕೆ – ಮಂಗ್ಳುರ್ , ಹಾಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ  ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚರ್ಚೆಚೊ ವಿಶಯ್ ಅಸ್ಲೊ ” ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೇಕೆ ? ಬೇಡವೆ ? “.

ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ದಲಿತ್ – ವೊಯ್ಸ್ ಪಾಕ್ಶಿಕ್ ನಾಡ್ಕಾರ್ ದಳಿತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಧೀಮತಿ , ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪೆರ್ಲ ಹಿಣೆ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ : ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಪ್ ನಾ. ಘರಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಆಜ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬೂಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಪೆಪರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಯೇನಾ”

ವಿಪರ್ಯಾಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚರ್ಚೆಕ್ ದವರುಲ್ಲೊ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೇರ್ ಭಾಷಣ್ ಕಾರ್ ಉಲಯ್ಲೆ. ಡೊ. ಸಾವಿತ್ರಿನ್ ಕೋಮುವಾದ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಲಾಗ್ ಲ್ಲೆಂ ಕೆನ್ಸರ್  ಆನಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕೆನ್ಸರಾಕ್  ಸರ್ಜರಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಪುರುಶೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರಿನ್ 86 ವರ್ಸಾಂ ಪಿರಾಯೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ವಕೀಲಾಕ್ ಚ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳಾನಾ ತರ್ , ತುಮ್ಕಾಂ ಕಸೊ ಮೆಳ್ಟೊಲೊ? ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ , ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಸಾಚೆ ಕೊಡ್ತಿ ಭ್ರಶ್ಟಾಚಾರಾನ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ನಿತಿದಾರ್ ಖಾವ್ಗೆ ಆನಿ ಪುಕ್ಕೆಲ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ಜೂನಿಯರ್ ನೌಶಾದಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿಂಚ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಹೆಂಚ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಂತ್ ಬಳ್ ನಾ ಖಂಯ್.  ಹ್ಯಾ ನಾಡಾಂತ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಏಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಆನಿ  ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಏಕ್ ನ್ಯಾಯ್. ಸಂವಿಧಾನಾಂತ್ ಫಕತ್ ಮ್ಹಳಾಂ ಮಾತ್ : We the people … ಖಂಯ್ ಆಸಾ ? ಖಂಯ್ ಆಸಾ . . . ಹಾಂಗಾ justice ? ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ injustice ಮಾತ್ . ದೆಕುನ್ ದಳಿತಾಂನೋ , ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಂನೋ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾಂನೋ ಉಟಾ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯಾ ವಿರೊಧ್ ಝುಜಾ.”

ಅನ್ವರ್ ಸಾದತ್ ಉಲವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ , ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿ ಕಾತಿಚ್ಯಾ  ದೊಂಬಿಯಾಂನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೋಣ್ ಏಕ್ ಭಾಮುಣ್ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ ?

ಕನ್ನಡ ಯೇನಾ , ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿ ಟಿ ಆರ್ – ಹಾಣೆ , ರಾಮಾಣೆಂ , ಮ್ಹಾಭಾರತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಫಿಕ್ಶನ್ , ಕಟ್ಟುಕತೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಪೇಜಾರ್ ಜಾಂವ್ , ಮಿಜಾರ್  – ಸಗ್ಳೆ ಸೊಮ್ಗೊಳ್ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್ , ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಕರಿಜೆ – ಜಶೆಂ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ನ್ಹಯ್ , ಹಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ದೆವಾಚಿ ಪುಜಾ ಕರ್ಚೆಂ , ಹಾಂಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲವ್ಕಿಲ್ ಲಾಯ್ ಲೂಟ್ ಆನಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ?

ಬಾ. ವಿಲಿಯಮ್ ಮಾರ್ಟಿಸಾಕ್ ಸಭೆಕ್ ಒಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾನಾ ಧೀಮತಿ ಅತ್ರಾಡಿ ಅಮೃತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ : ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ. ಸಭೆಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಉಲವ್ನ್ ಬಾ. ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ : ಜೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಎಲ್ ಅಯ್ ಸಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅಸುಲ್ಲೊಂ ವಾಚ್ತಾಲೊಂ , ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ರಿಗ್ಲೊಂ ಥಂಯ್ ಕಾಸ್ ನಾಚ್ತಾನಾ ವಾಚ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಕಾಸ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಚ್ಚಿ ಸವಯ್ ಘಾಲಿಜೆ. ಪೂಣ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ವಾಚಿಜೆ ? ತಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರಿಜೆ. ವಾಚುಂಕ್ ಉದಯವಾಣಿ ತಸಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಮಾತ್ ವಿಂಚ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ತಾಂಚೆಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಚ್ ಚಿಂತಪ್. ವಾಚಪ್  ಕೆದಾಳಾಯೀ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ಆಸಜೆ.

ಸರ್ವೆ ಜನೊ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಆಪ್ಲೆ ಜಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್  ಸುಕಾನ್ ಆಸೊಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಉಂಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಾಗತ್ ಕರ್ಚೆಂ ರಾಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್.  ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚಾ ಸುಖಾ ಖಾತಿರ್ ಶೂದ್ರ ಶಂಭುಕಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾತರ್ಲ್ಯಾರ್  ಆಮಿ ಸುಖಿ. ಅಶೆಂ ತಕ್ಲ್ಯೊ ಕಾತರ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.

ಕಲ್ಲಡ್ಕಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಖುನಿಯೆ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಅಶೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಶೆವ್ಟಿಂ ನ್ಯಾಯ್ ಕೊಡ್ತಿಂತೀ ಮೆಳೊಂಕ್ ಚ್ ನಾ.  ಗ್ರಹಾಮ್ ಸ್ಟೇಯ್ನಾಚ್ಯಾ ಕೆಜಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲೇಂಯಿ ಇತ್ಲೆಂಚ್. ತೊ ಮತಾಂತರ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾಂಬೋಳ್ ಜಾವ್ನ್  ಅಪ್ರಾದ್ಯಾನ್  ತಾಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಡ್ತಿನೀ ಮಾನುನ್ ಘೆತುಲ್ಲೇಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಅಶೆಂಚ್ ಮುಕಾರುನ್ ವಚತ್ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಹಜಾರ್ ಫೂಲನ್ ದೇವಿ ಹಾತಿಂ ಬಂದುಕೆ ಘೆತೆಲ್ಯೊ. ಶಿಕ್ಪಿ ಮ್ಹನಿಸ್ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಮಾವೋವಾದಿ , ನಕ್ಸಲಾಯ್ಟ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸಮಾಜ್ ತಾಂಕಾ ಬಂದೂಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮಜ್ಬೂರ್ ಕರ್ತಾ. Power flows from the mouth of the Gun  ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಉರ್ಲಾ ಆಮ್ಕಾಂ ದೆವಾಚೋಚ್ ಭರ್ವಸೊ. ಆಮಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ.  ಆಮ್ಕಾಂ  ಫಕತ್ ಅಸಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚೇಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಂಟರ್ ಜಾಯ್ಜೆ.

ಬಾ. ವಿಲಿಯಂ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಣಿ ವೆದಿಥಾವ್ನ್ ಪಾಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಿಟಾಳ್  ಎನ್.ಸಿ.ಎಚ್.ಆರ್.ಓ. ಉಡುಪಿ , ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ,ಬಾ. ಮಾರ್ಟಿಸಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ.

ಅಸಲ್ಯಾ ವೆದಿಂನಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತುಮಿ ಕಿತೆಂಗೀ ಉದಯವಾಣಿ ವಾಚಿನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಫರ್ಮಾಣಾಂ ದಿತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ದಿಯೆಸಿಜಿಚೊ ಗೊಡ್ ಫ್ರೀ ಸಲ್ದಾನ್ಹಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪಾದ್ಯ್ರಾಬ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ವಾಚಿನಾಸ್ತಾನಾ ನೀದ್ ಪಡಾನಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾ…

ವ್ಹಯ್ .ವ್ಹಯ್ . ಗೊಡ್ ಫ್ರೀ ಪಾದ್ಯಾಬಾಚೊ  ಬೊಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಪಳೆಯ್ಲಾ ಹಾಂವೆ. ಪಾದ್ರಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ , ಫಕತ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಮಾತ್ ಹಾಡಯ್ತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಡೆನ್ ವಚೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಕಾಣ್ಘೆನಾಕಾತ್. ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಕಾಣ್ಘೆನಾಕಾತ್.  ಮ್ಹಾಕಾ  ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಿ ಜಾಪ್ :  ನ್ಹಯ್  ಆಮ್ಚ್ಯಾ  ಎಡುಕೆಶನ್  ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟಾಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಸಗ್ಳೆ ತಾಂತು  ಯೆತಾತ್ ಪಾದರ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟಾಚ್ಯಾ ಖಬ್ರಾಂಕ್ ತೆಂ ಪೇಪರ್  ಘೆಂವ್ಕ್ ತೆಂ ಪತ್ರ್ ಕಿತೆಂ ಗವರ್ನ್ ಮೆಂಟ್  ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೆ ? ಫೊನಾಂ ಆಸಾತ್ , ಗರ್ಜೆಚಿ ಖಬರ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂವೆ ತರ್ ? ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚತ್.ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್  ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ  ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ , ಆಮಿ ಅಸಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾಚುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ಟಾಂ ಹಾಂವ್.  ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲಾಂ , ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಪೇಪರ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ವಾಚಿನಾ. ತುಮ್ಕಾಂ  ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ  ವಾಚಾ , ಪೂಣ್  ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ವಾಚಿನಾಕಾತ್. ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್ ತುಮಿ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾಚ್ಚ್ಯಾಂತ್.  ತಶೆಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಯೀ ವಾಚ್ತಾಂ. ಪೂಣ್  ಹಾಂವೆ ಆತಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚ್ಚೆಂ ತೆಂ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಪತ್ರ್ , ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮಾಗಿರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಹೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಪೇಪರ್ ವಾಚಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್  ದೀಸ್ ವಚಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ.

ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂಗೀ ದೀಸ್ ವಚಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ , ಪೂಣ್ ಗಾಡ್ ಫ್ರೀ ತಸಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್  ಚಾ – ಕಾಫಿ ಸೆಂವ್ಕ್ ವೊಂಬಾನಾ ?

{ ಉದಯವಾಣಿ / 19 , ಎಪ್ರಿಲ್ , 2009 / ಪಾನ್ : 14 / ಬೊಕ್ಸ್  ಪಳೆಯಾ }

ಅಳೇ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ,  ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಕಾಲೆಂ ಉಲಯ್ಜೆ , ಕಾಲೆಂ ಉಲಯ್ಜೆ … ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ನಾ. ಏಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ , ತೋ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂಗಾ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗಾನಾ ಹಾಂವ್.  ಲಯನ್ಸ್ ಜೋನ್ ಚೆಯರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜಾಲೊ. ತೊ ಥಂಯ್ ಭಾಶಣಾಂತ್ ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ?  ” ನಾನು Fr ಆದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟೇನು Ln ( ಲಯನ್ )  ಬಿಡೋಲ್ಲ.  ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಕಾಲೆಂ ಸಾಂಗಾಜೇ ? ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಬಸೊನ್ ಆಸಾಂ.ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಲಯನ್ ಮೆಂಬರ್ ನ್ಹಯ್ , ಪೂಣ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹರೇಕಾ ಲಯನ್  ಮೀಟಿಂಗಾಕ್  ವೆತಾಂ. ಹಾಂವೆ ತ್ಯಾ  ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. “ತುಮಿ ಕಾಲೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಗೊತ್ತಾಗೀ ?  ಪಾದ್ರಿಪಣಾಕ್ ಆನಿ ಲಯನ್ಸಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಂಬಂದ್ ? ಆನಿ ತಾಂತು ಯ್ ತೂಂ ಪಾದ್ರಿಪಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ಲಯನ್ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹಣ್ಶಿ ತರ್ ತುಕಾ ತಕ್ಲಿ ಸಮಾ ನಾ ” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ.  ತಕ್ಲಿ ಸಮಾ ಆಸುಲ್ಲೊ ಪಾದ್ರಿ ತಶೆಂ ಖಂಡಿತ್  ಉಲಯ್ನಾ. ಪಾದ್ರಿಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಲೆಂ? ಲಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಲೆಂ ? ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪಯ್ ದೀವ್ನ್ ಕೊಣೇಂಯಿ ಲಯನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಹಾಂವೆ ಎಮ್ ಜೆ ಎಫ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ” ಅದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ತಕೊಳ್ಳೋದು ಫಾದರ್ ” ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಮ್ಹಳೆಂ. ಆತಾಂ ತುಕಾ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಧಾ ಜಣಾಂನಿ ಆಪವ್ನ್  ಮಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ , ಹೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾವೇ ? ಆತಾಂ ಗವರ್ನ್ ಮೆಂಟಾಚೆ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೋಯಿ ಅಶೆಚ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಎವಾರ್ಡಾಂಕ್ ಆಮಿ ಎಪ್ಲಾಯ್ ಕರಿಜೆ ಆನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಚೊ ವಿವರ್ ದೀಜೆ. ಫಾಯ್ಲಾಂ , ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ದೀಜೆ.  ಮಾಗಿರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಪೊಲಿಟಿಶಿಯನಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಪ್ರೆಶ್ಶರ್ ಘಾಲಿಜೆ. ಹಾಂವೆಂಚ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಎಕಾ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾ ಕಡೆ ಸಾಂಗೊನ್, ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆಂ  ಗವರ್ನ್ ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಇನ್ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್  ಕರಯ್ಲಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಲಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕೀ ಆಮಿ ಮುಕಾರ್ ವಚಾಜೆ ಗೀ ? ಹ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ , ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ , ಹಾಂವ್ Fr ತರೀ ಸೊಡುಂಕ್  ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ , ಲಯನ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಟೆಲ್ಯಾಂಕ್  ಕಾಲೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾಂಗಾ ? ಹಾಂಕಾ ಕಾಲೆಂ ಕರೂಂಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ?  ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಕರೂಂಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.

ತುಮಿ ವೆದಿರ್ ಮ್ಹಳೆಂ , ಸಮಾಜಿಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳಾನಾ ದೆಕುನ್ ಫೂಲನ್ ದೇವಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ ಆಸಾ? ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫೂಲನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಸಾಂಗಾ ?

ವ್ಹಯ್ , ವ್ಹಯ್ , ಹಾಂವೆ ಮೊಸ್ತು ಮೀಟಿಂಗಾಂನಿ ಹೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ , ಫೂಲನ್. ಫೂಲನ್ , ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ನ್ಹಂಯ್.  That is not the answer. But , Who is forcing us ? The System forces us. ದೆಕುನ್ , ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ವೆವಸ್ತಾ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾಗೀ ? Unless we change the System , System changes us. ಆತಾಂ ಹೆ ಮಾವೋವಾದಿ ಜಾಂವ್ , ನಕ್ಸಲ್ ಜಾಂವ್ ,  ಫೂಲನ್ ದೇವಿ ಜಾಂವ್ – ಕೊಣೆಂ , ಕೊಣೆಂ  ತಾಂಕಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ? ಸೊಸಾಯ್ಟಿನ್ , ಸಮಾಜೆನ್. ಯು ಪಿ ಚ್ಯಾ ಠಾಕೂರಾಂನಿ ತಿಚೆ ಮುಕಾರ್ ಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತಾನಾ , ಆವಯ್ಚೇರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕೊಣಾಕ್ ರಗತ್ ಕಡ್ಚೆಂ  ನಾ ?   ರಗತ್ ಹುನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ? ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ಮ್ಹನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಕೀ ಜಾಯ್ತ್. ಮಾಗೀರ್ ಕೋಣ್ ನಪುಂಸಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ರಗತ್ ಕಡ್ಚೆಂ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅಧಿಕಾರ್  ಹಾತಾಕ್  ಮೆಳ್ಟಾನಾ ತೊ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆನಾಂಗೀ ? ತೆಂ ಮನ್ಶಾ ಸಂಯ್ಭ್.  ಹಾಂ ! ಪ್ರತೀಕಾರ್ ನಜೊ , ಚೂಕ್ ! ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಯೀ ಎಕ್ಲೊಂ. ಪೂಣ್ , ಪೂಣ್ ,  ಪ್ರತೀಕಾರಾಕ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ Force  ಕರ್ತಾ ? ಸಮಾಜ್ ನೈಂಗೀ ? ಸಮಾಜೆಚಿ ರೀತ್ ನೈಂಗೀ ? ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಹೆಂ ಬದ್ಲಾಜೆ ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಪಯ್ಲೆಂ  ಸಮಾಜ್ ಬದ್ಲಾಜೆ. ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಿತೆಂ ಬದ್ಲುಂಕ್  ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ಬದ್ಲಿಜೆ. ಮಾಗಿರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ವಚಜೆ.  ಪೂಣ್ ಆಯ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ , ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ,  ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜ್ , ತ್ಯಾಚ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಿ , ಕೋಣ್ ಹಿ ಸಮಾಜ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಅಸಾತ್ ? ಆಜ್ ಆಮಿ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟಮಾಕ್ ಚ್ ಪ್ರೆಸಿಫಿಟೇಟ್ ಕರ್ತಾಂವ್ , ಅಸುಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಮಾ ಬೆಣ್ಣೆ ಘಾಲ್ತಾಂವ್ , ತೆಂಚ್ ಉರಯ್ತಾಂವ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್  ಸಮಾಜಿಕ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂವ್.

ಪೂಣ್ ಫಾದರ್ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ಮ್ಹಳಾಂ , ಜೊ ಕೋಣ್ ಸುರಿ ಕಾಣ್ಘೆತಾ ತೊ  ಸುರಿಯೆಂತ್ ಚ್  ಸಂಪ್ತಾ. even ಫೂಲನ್ …

ಮುಗ್ಧಾತಾ ವ್ಹಯ್ ,  ಮುಗ್ಧಾತಾ. ಸುರಿ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೊ ಸುರಿಯೆಂತ್ ಚ್ ಮುಗ್ಧಾತಾ. ಫೂಲನ್ ದೇವಿಯೀ ಸುರಿಯೆಂತ್ ಚ್ ಮುಗ್ಧಾಲೆಂ. ಸಾರ್ಕೆಂ.  ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಜಿ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾ , problem ,  ಫೂಲನ್ ದೇವಿನ್ ಸುರಿ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕೋಣ್ ? ಫೂಲನ್ ದೇವಿ ಸುರಿ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್. ಕೊಣೀ ಮ್ಹನಿಸ್ , ಜಾಂವ್ ತೇ ಮಾವೋವಾದಿ ,  ಜಾಂವ್ ನಕ್ಸಲ್ , ಮುಳಾನ್  ತಸಲೆ ಮ್ಹನಿಸ್ ನ್ಹಯ್. ಪೂಣ್ ತಾಂಕಾ ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳಾನಾ. ದೆಕುನ್ ತೆ ತಿ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾತ್.
ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂನೀಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ , ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಭುರ್ಗೊ ಅಸ್ಲೊ ಪಳೆ. ತಾಕಾ ಜೆಜುನ್ ಮೊಗಾನ್ ಪಳೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾ , ಸಾಂ. ಮಾರ್ಕ್ , ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ,  ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತುಜೆಂ ಆಸುಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾಯ್ ವೀಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್. ಪೂಣ್ ತೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲೊ , ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್  ತಾಚೆ ಕಡೆ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಆಸ್ತ್ ಆಸಾ , ಬದಿಕ್ ಅಸಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ವ್ಹಯ್  ಆಮ್ಚ್ಚ್ಯಾ ಕಬಾಟಾಂ ಭಿತರ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜೊ ಅಂಕಲ್ ಎಕ್ಲೊ ಬೊಂಬಯ್ ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟಾಂತ್  ಕಾಮಾಕ್  ಆಸುಲ್ಲೊ, ತೊ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೊ : ಥಂಯ್  heighest ನಂಬರ್ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಇಗರ್ಜೆಂಕ್. ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಾಂತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಗವ್ರವಾನ್ ಗೋದಿಂತ್  ಅಯಿಲ್ಲೊ ಮಾಲ್ ಚೆಕ್ಕ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕ್ರೇನಾಥಾವ್ನ್  direct ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲೊರಿಯೆಕ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ ಖಂಯ್. ಪೂಣ್ ಮಾಲಾಂತ್ , ಪರ್ನ್ಯಾ ಬುಕಾಂಚ್ಯಾ ಅಟ್ಟ್ಯಾಂತ್ , ಬುಕಾಂಚಿ ಪಾನಾಂನಿ  ಡೊಲರ್ಸಾ ತಿತ್ಲೊ ಜಾಗೊ  ಕಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಡೊಲರ್ಸ್ ದವರ್ತಾಲೆ ಖಂಯ್. ಆನಿ ಪರ್ನೆ ಬೂಕ್  ಉಗ್ತೆ ಕರಿನಾತ್ಲೆ ಪರಿಂ ಟೇಪ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ ಖಂಯ್.

ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ವೆದಿರ್ ಮ್ಹಳೆಂ , 2G Corruption , ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ?

ನಾ, ನಾ , ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲೆಂ corruption ರಾವಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಚ್ ನಾ , ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಆಮಿ ತಯಾರ್ ನಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಸಕ್ಕಡೀ ಭೃಶ್ಟ್ ಚ್. , 90 % ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಉಣೆಂಚ್  ಜಾತಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆ. ತಾಂತು ಪಾದ್ರಿ ಮಾತ್ರ್  ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಯ್ . ಲಾಯಿಕ್ ಯೀ ತಸಲೆಚ್ಚ್. ಆತಾಂ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಪ್ಯಾರಿಶ್ ಕಾವ್ನ್ ಸಿಲ್ , ತೆಂ ಹೆಂ – ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ.  ತಾಣಿಂಯೀ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ  ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ” ಫಾದರ್ , ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂಕ್ ಚಿಕ್ಕೆಶೆಂ ಉಣ್ಯಾ ಭಾಡ್ಯಾರ್  ಶೊಪ್ ದೀಜೆ ನ್ಹಯ್ ಗೀ ? ”  ಜಾಯ್ತ್ ದಿಲೆಂ. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್  ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಣ್ಯಾ ಭಾಡ್ಯಾರ್ ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆಂ ಶೊಪ್  ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿಲೆಂ. ಲಾಯ್ಸೆನ್ಸ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್  ,ಆಂಗಡ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ತಾಣೆ.  ತೋಯೀ ಕೋಣ್ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಯೀ ನ್ಹಯ್. ಹಿಂದು. ಆನಿ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆ ಏಕ್  ದೇಖ್ ದಿಲಿ.  ಹಾಂವೀ ದಗಲ್ಭಾಜಿ , ತುಂಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್.  ಧಗಲ್ಭಾಜಿ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಗೊತ್ತಾಸಾ , ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕಾ ಇಗರ್ಜೆನ್ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ಹೊ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಕಾಣ್ಘೆತಾ ಮ್ಹಣ್. ಹೆಂ ಮೊಸ್ತು ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತುಮಿ ? ಹಾಂ … ? ಎಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನವಿ ಬಾಂದ್ತಾನಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ರುಕಾಡ್ ,ನಳೆ – ಜಾತ್ – ಕಾತ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಕೋಣ್ ತರೀ  ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಕಾವ್ನ್ ಸಿಲಾಂತ್  ” ನಾ ಫಾದರ್ , ತೇಂ ವಿಕಿಜೆ ” ಹಾಂಕಾ ಕಾಲೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ? ಇಗರ್ಜ್ ಕಿತೆಂ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೀ ?

ಹೊಲಾಂ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸ್ಕೂಲಾಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂಯ್ ಏಕ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಚ್  ನ್ಹಂಯ್ ಗೀ ಫಾದರ್ ? ವೆದಿರ್  ವಿ ಟಿ ಆರ್  ಮ್ಹಣಾಲೊ ನ್ಹಂಯ್ ಗೀ , ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಯಾಕ್ರೀ  ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ?

ನಾ ನಾ ನಾ , ತಾಚೆಂ ಕೊನ್ಸೆಫ್ಟ್ ಕಶೆಂ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೇರ್ ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ , ಪೂಜಾ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್.  ಅತಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಜೆಜು ಅನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ಮೊಸ್ತು ವೆತ್ಯಾಸ್ ಆಸಾ. ತಾಂಚೆ ಸನ್ಯಾಸ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ , ಲೊಕಾನ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ನಜೊ , ತೆಂ ಹೆಂ – ಸನ್ಯಾಸ. ಆಮ್ಚೆಂ ತಸೆಂ ನ್ಹಯ್ . ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ರಾವೊನ್ ಸನ್ಯಾಸ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸನ್ಯಾಸಾಕ್ ಮೊಸ್ತು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಸಾ. ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ರಾವೊನ್ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಸನ್ಯಾಸ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಮಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ಜೆ,.ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ತಾಂತು ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿಜೆ. ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ? ತುಕಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್. ತೂಂ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯೆ ? ತೂಂ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯೆ? ತುಕಾ ಹರೇಕ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ – ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊಂ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ appreciate ಕರ್ಚೆಂ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ , ಜನಸಂಘಾಚ್ಯಾಂಕ್ . ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ , ಚಡಾವತ್ ತೆ ಅಂಕ್ವಾರಿ. ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಗೆಲೊ. ವಚೊಂದೀ. ಫಲ್ಯಾಂ ಕೊಣೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಟೆರ್ ಘಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಕಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರೂಂಕೀ ಧಯ್ರ್ ಯೆತಾ. ಆನಿ ತಸಲೆಂ ಪೆಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ , ಮೊರ್ಚೆಂ ಅಂಕ್ವಾರ್ಪಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ  ಕ್ಲೆರಿಕ್  ಆಂಕ್ವಾರಿ. ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಹೆಂ ಕರೂಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಕಶ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ವೊರೆಸಾಂವ್ ಕರ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ಆಮಿ ಕರೂಂಕ್ ನಾ. ಆತಾಂ ಐಕಫ್ , ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಶೆಂಭೊರ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಶೆಂಭೊರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಮಾಜೆ ಖಾತಿರ್ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್  ತಸಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ತಯಾರ್ ಕರೂಂಕ್ ಹಾಂಚ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂಯೇ ?

ಚರ್ಚ್ ಎಟ್ಯಾಕಾ ತವಳ್ ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಲೆ ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಆನಿ ಆತಾಂಯಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕೇಜಿ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾ , ಫಕತ್ ಮಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾರಿಸ್  ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಗೀ ? ಜಿಲ್ಲು , ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೋಟ್ , ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ನ್ಹಂಯ್ ಗೀ ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ನಾ ? ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಎನಾವ್ಸ್ ಮೆಂಟ್ ನಾ ?

ಅಳೇ ಸಾಯ್ಭಾ , ಹಾಕಾ  ಕಾರಣ್ ಕೋಣ್ ? ತುಮಿಂಚ್ ನಾಲಾಯಿಕ್. I will never call you as a layik , ತುಮಿ ನಾಲಾಯಿಕ್, ನಾಲಾಯಿಕ್ ಚ್.  ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್  ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾತ್ ?  ಆತಾಂ ಹಾಕಾ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತುಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂ ? ಕಾಲೆಂ . . . ಕಾಲೆಂ. . . ತೆಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಫೆಡರೇಶನ್ ತಾಣಿಂಮೂ ?  ಹೆಂ  ವಚೊನ್ ತುಂವೆ  ತಾಂಕಾ ವಿಚಾರಿಜೆ.

ಆತಾಂ ಹೊ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆಳ್ವ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ,  ಪುಲಿಸಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಸೊಡ್ನ್ ತ್ಯಾ ಚಿಲ್ದರ್ನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟಾಚ್ಯಾ ಲೇಡಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್  He is also a government employee. He is not free to talk. ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ , ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಪರಿಂಚ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ , ಖಾಲಿ ಪೊಲಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ , ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ , ಹಾಂವ್  ಥಂಯ್ಚ್  ಆಸುಲ್ಲೊಂ. ಫಕತ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ವಯ್ರ್.  ಅಸಲೆ ಥೊಡೆ ತರೀ  ಲಾಯಿಕ್ ಗವರ್ನ್ ಮೆಂಟಾ ವಿರೊಧ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾತ್ ಬರೆಂಚ್. ಪೂಣ್  ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ : ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾರ್ ನಾತುಲ್ಯಾ , ಉಲಂವ್ಕ್ ಫ್ರಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ  ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿಜೆ. ಮುಕಾರ್ ಯೇಜೆ.  ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ? ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ? ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ?  ಮ್ಹಣ್ ವೊಗೆ ಬಸೊಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಜ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ  ಚಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ತರೀ  ಪಾವ್ತಾ , ಜಾಗೃತಿ ಯೆತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಮೀಟಿಂಗಾಂನಿ ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ಭರ್ವಸೊ ನಾ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಏಕ್ ಭರ್ವಸೊ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ , ಕೋಣ್ ಗೀ ಎಕ್ಲೊ ವೊಗೊಚ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಜಾತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ , ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ದುಸ್ರೆ ಯೀ ಆಸಾತ್ , ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಂಚ್ ನ್ಹಯ್ , ಎಕ್ಸುರೊ ನ್ಹಯ್ , ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್  ತಾಕಾ ಯೆತಾ. ಅಶೆಂ  Awareness ಜಾವ್ನ್ , ಎಕಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಯೆತಾತ್.

ತಸ್ವಿರ್ಯೊ : ವಿತ್ತಿ , ಬೆಂಗ್ಳುರ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !