ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಗದ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಡ್ಟೇ ಆಸಾ – ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್  ದಿಂವ್ಚೊ 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ವಿಮಲಾ ವಿ ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಸಾಹಿತಿ ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ ಹಾಚ್ಯಾ ಸುನಾಮಿ ಸೈಮನ್ ಕಾದಂಬರಿಯೆಕ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಮಾವ್ಜೋ ಹಾಕಾ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಧಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್ ಟಿ ವಿ ರಮಣ್ ಪೈ ಕನ್ವೆಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್, ಕುವೆಂಪು ಭಾಶಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಡೊ. ಪ್ರಧಾನ್ ಗುರುದತ್ತ್ ಪ್ರದಾನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಟಿ ವಿಮಲಾ ವಿ ಪೈ, ಶ್ರೀ ಟಿ,ವಿ, ಮೋಹನದಾಸ ಪೈ ಆನಿ ಡೊ. ಪಿ. ದಯಾನಂದ ಪೈ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಾನಾಚೆ ಹಾಜ್ರೆಂತ್, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಪಣಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ    ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್  ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್ತೊಲೊ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ನಗ್ದೆನ್ ರುಪಯ್ ಏಕ್ ಲಾಕ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಲೇಶ್ವರ ಸಯ್ಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಹಾವಠನ್ ಬುಕಾಕ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಹೋಚ್ ಬೂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚ್ಣುಕೆ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಎಡ್ವೊಕೇಟ್ ಉದಯ್ ಬೆಂಬ್ರೊ ಹಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕಿಟಾಳಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ –  ”  ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಯೆಚಿ ವಸ್ತ್ ಬೋವ್ ಸಮಕಾಳೀನ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಕೃತಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಅಪ್ರೂಪ್. ಕೊಣೆಂಯೀ ಘೆನಾತ್ಲೊ ವಾ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಕರಿನಾತ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಿ ಕೃತಿ ರಚ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕೃತಿ ಬೋವ್‌ಶಾ ಮೆಳಾಶಿನಾ. ಕಾದಂಬರಿಚಿ ಕಾಣಿ ಸ್ವಭಾವಿಕ್ಪಣಿ ವಾಳ್ತಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಯಾಚೆ ಸಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಆನಿ ವರವ್ನ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ದಿಸ್ತಾ”

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆವಿಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಗೊಂಯಾ ಗೆಲ್ಲೆ ತವಳ್  ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ ಹಾಂಚಿ ಮುಲಾಕತ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ  ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್  ಆಮಿ  ಕಾಂಯ್ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಗಜಾಲಿ ಕೆಲ್ಯೊ..

ಹೆರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂಪರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ಗದ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ ಉಣೆಂ ಜಾತೇ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸತ್‌ಗೀ ?

ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ತಿತ್ಲಿ ಸಾರ್ಕಿ ನಾ. ಹಾಂಗಾ ಪದ್ಯ್ ಸಾಹಿತಾ ತಿತ್ಲೆಂತ್ ಗದ್ಯ್  ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ವಾಡತ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ವಾಡ್ಟೇ ಆಸಾ. ಆಜ್ ಹಾಂಗಾ ಕಾದಂಬರಿ, ಮಟ್ವ್ಯೊಕಥಾ ಬರಂವ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ನವೆ ಬರವ್ಪಿ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವೆ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ವರ್ಸಾಕ್ 3 ಕಾದಂಬರಿ ಕಥಾ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೆಲೆ ತರ್ ಆಜ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಸರಾಸರ್ 13 ಕಾದಂಬರಿ ಕಥಾ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ನವೆ ಬರವ್ಪಿ ಚಡ್‌ಕರುನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ಕವಿತೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಖರಿ, ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಪುಂಡಲೀಕ ನಾಯಕ್, ಸಯ್ಲ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೆರಿಯಾಂಕರ್ ತಸಲೆ ಭರ್ವಾಶ್ಯಾಚೆ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಆಸಾತ್.

ಆಜ್ ಗದ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ , ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾದಂಬರಿಯೊ ಬಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಕಿತೆಂ? ಹಾವಠನ್, ಸುನಾಮಿ ಸೈಮನ್ ಎಕಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಕಾಣಿಯೊ. . .

ಸುನಾಮಿ ಸೈಮನ್ ಕೃತಿಯೆ ಬಾಬ್ತಿನ್ ವಾ ಹಾವಠನ್ ಕೃತಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ – ಜ್ಯಾ ಸಮುದಯಾಂವಿಶಿಂ ಹ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಉಲಯ್ತಾತ್ ತ್ಯಾ ಸಮುದಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಪ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಉಣೆಂ. ದೆಕುನ್ ಸೊಧ್ನೆಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಖೂಪ್ ಆಸ್ಲೊ. ಎಕಾ ಸೃಜನ್‌ಶೀಳ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ಕಿತೆಂ . . .  ಸೊಧುನ್ ವಚೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್‌ಚ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಅಸಲೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಧಾರಾಳ್ ಮೆಳ್ಟಾತ್. ಮೆಳ್ಟಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೇ ಪ್ರಾಸ್ ಸಾದ್ ಘಾಲುನ್ ಅಪಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಜಿ ಕಾರ್ಮೆಲಿನ್ ಕೃತಿಯೀ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಆವಾಜಾಕ್ ಭುಲೊನ್ ಕಿರ್ಲಾಲ್ಲಿ.

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾ ಪಾಟ್ಲಿಂ ಪ್ರೇರಣಾಂ ಕಸ್ಲಿಂ ?

ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಆಯ್ಕೊವ್ಪಿ ಆನಿ ಬರೊ ವಾಚ್ಪಿ. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಲಾಗ್ಗಿಂ ಬಸೊನ್ ಖೂಪ್‌ಶೆ ಕಾಣಿಯೊ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವೆ ವಾಚುಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಉಮೆದ್ ಕಿರ್ಲಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ವೋಡ್ ಮಾತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್‌‌ಯೀ ಗದ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್  ಆಸ್ಲಿ ಆನಿ ಪಯ್ಲೆಮ್ ಹಾಂವೆ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲ್ಯೊ. ಆನಿ ಆಜ್‌ಯೀ ಗದ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಯ್ಲಿ ವಿಂಚವ್ಣ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತು‌ಯ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್  ಕವಿತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಮಾನಾಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ಆಸಾ.

ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಆನಿ ಫೇಸ್ ಬುಕಾನಿಮ್ತಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾತೇ ಆಸಾ ವಾ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ?

ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ತೊಲೊ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾಚೆರ್ ವಚಾನಾ.  ತಾಕಾ ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್‌ಯೀ ನಾ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ  ಪ್ರಚಾರಾಚಿ  ಗರ್ಜ್‌ಯೀ ನಾ. ಥಂಯ್ ವೆಚೆಂ ಫಕತ್ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ತಾನೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಡೆಕ್ ಭಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ. ತಾಂಕಾ ಫಕತ್ ನಾಂವ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಕ್ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಗೂಣ್ ಸಯ್ತ್ ಆಸಾನಾ. ಅಸಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್  ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.

ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ತವ್ಲಾನಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಜಾಯ್ ವಾ ನಾಕಾ ?

ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಭಾಸ್ ಏಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಮಾತ್. ಸಮಕಾಳೀನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ತುಲನಾ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್  ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ  ಸ್ಫರ್ಧೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತೀ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಸ್ಫರ್ಧೊ ಜಾಯ್. ತುಲನಾ ಕೆಲ್ಲೇವರ್ವಿಂ ಸಾಹಿತ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಬದಲ್ತಾ. ಹೆಂ ಮತಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ –   ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತುಲನಾ ಕರ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾನಾ. ಬಗಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಹಾವಠನ್ ತಸಲೆ ಕೃತಿಯೊ ಖಂಯ್ಚಾಯೀ ಅರ್ಥಾರ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಕ್ ಉಣೆ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಉಣೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಪೂಣ್ ಗುಣಾಮೊಲಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ನಾ.

ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಏಕ್ ಲಿಪಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಚೊ ಮತ್ ಕಿತೆಂ?

ಆಮಿ ಲಿಪಿಂನಿ ವಾಂಟುನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಖಂತಿಚಿ. ಕಾಂಯ್ 20 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಸೇತು ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಂಕೊವ್ ಬಾಂದ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಮಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಖಾಲ್ ಗೋಂಯ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅಯಿಲ್ಲೊಂ. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಗಿರ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲೆಂ.  ಆತಾಂಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂನಿ ಜಿಯೊನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭರ್ಪೂರ್ ವಾಡವಳೆಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ಅಡ್ಕಳ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜೊ ಮತ್ ಆಸಾ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಏಕ್ ಲಿಪಿ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತಿಜೆ. ಆನಿ ಹೆ ದಿಶೆನ್ ಕಾಮ್ ಚಲಜೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ವಾಡವಳೆಕ್ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ಜೊಕ್ತಿ ಲಿಪಿ ಆಸಾ.

ಭಾಶಾಂತರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ?

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆಜ್  ಭಾಶಾಂತರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಸಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಹೆರ್ ಭಾರತಿಯ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಭಾಸಾಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಗೊಂಯಾಂತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲಡಾಯ್ ಕಿತ್ತೂನ್ ಪಾವ್ಲಿ ?

ಹಿ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳಾಯ್ ಸಗ್ಳಿ ದಿಯೆಸಿಜಿಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಧರ್ಮಾನ್. ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಘೆವುನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ? ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೆಂ ಏಕ್ ನಿಯಮ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಆವಯ್ ಭಾಶೆಂತ್‌ಚ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ದೆಕುನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಾಳೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಶಿಕಪ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ವಿಕಾಸ್ ಬರೊ ಜಾತಾ.

         

ತಸ್ವಿರ್ಯೊ : ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕೊಳ್


ಆದ್ಲೊ ಗಾಂಚ್ :

ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸುನಾಮಿ ಸೈಮನ್ ಕಾದಂಬರಿಕ್ ವಿಮಲಾ ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !