ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಛಾಪ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಉರ್ತಾ – ಬಾ. ಸ್ಟೀವನ್ ಪಿರೆರ್

ಕತ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಿರಾಯೆಚ್ಯಾ  ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ , ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಹ ಸಂಪಾದಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ  ಮಾ. ಬಾ. ಸ್ಟೀವನ್ ಪಿರೇರ್ ಪತ್ರಾಚೊ ನವೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿಯುಕ್ತ್ ಜಾಲಾ. ತೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಜೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹುದ್ದೊ ಸಾಂಬಾಳ್ಟೊಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಪಾದಕಾಚೊ ಹುದ್ದೊ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾ. ಬಾ. ನೆಲ್ಸನ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ರಾಣಿಪುರಾಚ್ಯಾ ರಿಶಿವನಾಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪತ್ರಾಂತ್ ಬಾ. ಸ್ಟೀವನಾಚೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಬರ್ಪಾಂ ಖಾತಿರ್ ಲೇಕಕಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೊ , ವರ್ಗಣೆಚಿ ಆನಿ ಪ್ರಸಾರಾಚಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಾ. ಸ್ಟೀವನ್ ಚ್ ಚಡ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೇಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಲೇಕಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಬಾವನಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಚೇರೀ ತಾಚೀಚ್ ದಸ್ಕತ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್ – ಗಾಂವಾನ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಚೊ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ನಿಪುಣತಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತಿರ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಚ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್  ಸುಮ ಆನಿ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ವಾರಿಯೆಡೆಗೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಜೀವಜಲ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾ ವಯ್ಲೊ ನಿಯಾಳ್ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯಾ ಬುಕಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೀ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಮಹಿನ್ಯಾಳ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ದೀತೆ ಆಸ್ಲೊ.

ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪತ್ರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ 2008  ದಶೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ತರೀ , ಆಜ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಂತ್ , ತಾಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ದಿಯೆಸಿಜಿಚ್ಯಾ  ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಾಸಮ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲಾ. ಬಾ. ಸ್ಟೀವನ್ – “ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾ ಶೆತಾಂತ್ ನವೆ , ಆಮ್ಕಾಂ ಅನ್ಭೋಗ್ ನಾ ” ಮ್ಹಣ್ಟಾ ವ್ಹಯ್  ತರೀ , ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪತ್ರಾಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ  ಶಿಸ್ತ್ ಆನಿ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ  ಪತ್ರಾಂನಿ ಬೋವ್ ಶಾ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ. ಬರ್ಪಾಂ ಖಾತಿರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಖುದ್ಧ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಫೊನ್  ಕರ್ತಾತ್ , ಗವ್ರವಾನ್ ಉಲಯ್ತಾತ್ , ಗವ್ರವ್ ಪ್ರತಿ ದಾಡ್ಟಾತ್ ಆನಿ ಬರಫ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಯೆ ಸಂಗಿಚ್  ಸಂಭಾವನಾಚಿ ಚೆಕ್ ದಾರಾರ್ ಪಾವ್ತಾ. ಸುರ್ವಾತ್ ತರೀ ಸಂಬಾವನ್ ದಿತಾನಾ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಸುರಾತ್ ಕರಿನಾ. ಖುದ್ಧ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ವಿಚಾರ್ತಾ “ದಾಡುಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಗೀ ?”

ರಾಕ್ಣೊ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ  ಪತ್ರಾನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೋವ್ ಶಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ  ಪತ್ರಾನ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಗಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸಂಬಾವನ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಪತ್ರಾಕ್ ಅನ್ನು ಇಜಯ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ದೊನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ತಪ್ಪಾಲಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೇಕನಾಕ್ ತಿನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್  ಘರಾ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸೆವಕ್ ಪತ್ರಾಕ್ ಜೊನ್ ಹ್ಯಾರಿ ತಸಲೊ ಡಯ್ನ್ಯಾಮಿಕ್ ಫ್ರಾದ್  ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾಯೀ  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೇಕನಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಂಭಾವನ್ –  ಭಿಕೆಚೆ ಶೆಂಭರ್ ರುಪಯ್, ತೇಂಯಿ ಸ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್. ಆನಿ ತೇಂಯಿ ಕಶೆಂ ?  ಎಕಾ ದೊಗಾಂ ಕಡೆ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್  ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್. ಗವ್ರವ್ ಪ್ರತಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದಾಡುಂಕ್ ಚ್  ನಾ.  ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಲೇಕನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ರುಬಾಬ್ ಗವ್ರವ್ ಪ್ರತಿ ದಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ,  ಸಂಬಾವನ್ ದೀಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದಾಖಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಎದೊಳ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂವೆ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಬಾವನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಲೇಕಕಾಂಕ್ ಸಂಬಾವನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ನಾ.”  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಆತಾಂಯೀ ಬೋವ್ ಶಾ ಬರವ್ಪಿ ತಾಂಚೆ ಬೊಡ್ಕುರ್ ಆನಿ  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್  ತಾಂಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಫ್ರೀ ಬರಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಂಗೊಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆತಾಂ ದುಕಾನ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ  ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ “ತೂಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾಲಾಯ್ ನ್ಹಯ್ ಗೀ ?  ತುಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಫ್ರೀ ಬರಂವ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಬಾಂದ್ತಾ”  ತರ್,   ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಕ್ ಏಕ್ ಗವ್ರವ್ ಪ್ರತಿ ದಾಡ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಹ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಬಾಂದಿನಾಗೀ?   ಹೆ ಗಜಾಲಿ  ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಸೆವಾ ಕರ್ತಾಂ , ಸೆವಾ ಕರ್ತಾಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಗುಮಟ್ ಬಡವ್ನ್ ಆರಾಬಾಯೊ ದೀವ್ನ್ ಮೇವಾ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿಂ ಆನಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ –  ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ತಸಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ  ಶಿಕಾಜೇ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಎಕಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್.

ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆಕ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ದಾಯ್ಜ್  ಹ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯಾಖಾಲ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಯಾಜಾಕಾಂಚೆ  ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪತ್ರ್ ಫಕತ್ ಧರ್ಮಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್  ಹರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ , ಸಮಾಜಿಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್, ಕಾಣಿ , ಕವಿತಾ , ಸಕಾಲಿಕ್ ಲೇಕನ್ ತಶೆಂ ಮುಕೆಲ್ ಲೇಕನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪತ್ರ್ ಕರ್ತ್ ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ವಾಜ್ ಹಾಚೆಥಾವ್ನ್ “ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್” ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚೊ ” ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಉಲೊ” ಬಾ. ರೋನಿ ಸೆರಾವೊಚಿ “ಜಿವಿತಾಚಿ ದಿಶಾ” ಬಾ. ಆಲ್ವಿ ಕಾರ್ಮೆಲಿತಾಚೆ ” ಕುಚುಲ್ಯೊ”  ತಶೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಲೇಕನ್ , ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಪಾನ್ , ಕಥೊಲಿಕ್ ಖಬ್ರೊ , ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪುರ್ವಿಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ , ಸಬ್ದಾ – ಗೊಂದೊಳ್ ಆನಿ ಬಾ. ಸ್ಟೀವನಾ ಥಾವ್ನ್ “ಪವಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ವಳಕ್ ” ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ. ಹರೇಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ತಾರಿಕೆರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ವರ್ಗಣಿ ಫಕತ್ ಶೆಂಭೊರ್ ರುಪಯ್ ತರ್ , ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ರುಪಯ್ ಹಜಾರ್.

ಜೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಹುದ್ದೊ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ಬಾ. ಸ್ಟೀವನಾಲಾಗ್ಗಿಂ ಕಿಟಾಳ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ.

ಆಜ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಜಮ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ವಾಡೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ವೇಗ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ , ಪ್ರಿಂಟ್  ಆಪೊಸ್ತಲಾದ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಗೀ ?

ಖಂಡಿತ್ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ. ಜಾತಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ತೋಂಡಾಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಉರಾನಾ. ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಥೊಡೊ ಲೋಕ್ ಚೀತ್ ದಿತಾ ಥೊಡೊ ದೀನಾ. ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಛಾಪ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಉರ್ತಾ. ತೆಂ ವಾಚುಂಕ್ , ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಆನಿ ಉಡಾಸಾಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಹೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸುಲಭ್. ಜಾಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಪ್ರಿಂಟಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಪೂಣ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಥರಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಮಾತ್ ಪುರೊ ?

ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ನಾತ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಕ್ ಆಮಿ ನವೆಚ್. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಸೊರ್ ಕರ್ಚೊ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಕ್ ಧೆಂವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಥೊಡೊ ಅನ್ಬೋಗ್ ಆಮಿ ಜೊಡುನ್ ಘೆತ್ಲಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಬರೊಚ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಯೀ ಚಡ್ಲಾ. ಅನಿಕೀ ವರ್ಸ್ ಭರ್ ಪಳೆವ್ನ್ , ಆನಿ ಥೊಡೊ ಪ್ರಸಾರ್ ವಾಡವ್ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಮುಕ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಟೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪತ್ರ್ ನ್ಹಯ್. ಲೊಕಾಕ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ಶಿಕೊಣ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಶೆವೊಟ್. ಆತ್ಮೀಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ದೆವಾಚೆಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್. ದೇವ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆತಾ. ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ನ್ಹಯ್. ದೆಕುನ್ ದೊನೀ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ “ಸೋಶಿಯೊ ರಿಲಿಜಿಯಸ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಆಸಾ.

ಪಂದ್ರಾಳೆಂ , ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಕರ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ಅಲೊಚೆನ್ ಆಸಾಗೀ ?

ಆಸಾ,ಪೂಣ್ ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ನ್ಹಯ್. ಅನಿಕೀ ಇಲ್ಲ್ಯೊ ವರ್ಗಣ್ಯೊ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಸಾರ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ , ಎಕಾ ವರ್ಸಾನ್ ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಎಕಾಣೆಂ ಪತ್ರ್ , ತೇಂಯಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾಡ್ಚಿ , ಐಡಿಯಾ ಕಶಿ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ ಸಾಂಗಾ ?

ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ,ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೂನ್ ಶೆತಾಕ್ ಇತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಯೆತಾ. ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಪರ್ಕಾರ್ ಉರೊಂಕ್ ಫಕತ್ ಮೀಸಾಂ ಆನಿ ನೊವೆನಾಂ ಮಾತ್ ಪಾವಾನಾಂತ್. ಜಾಯ್ತೆ ಕಡೆ ರೆತಿರ್ಯೊ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್  ಲೊಕಾಕಡೆ  ಫಾಲೊಅಫ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪತ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ , ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ , ಆಮ್ಕಾಂ ಭಕ್ತಿಕಾಂ ಕಡೆಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ದವರುಂಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ , ತಾಂಕಾ ಥೊಡಿ ಆತ್ಮೀಕ್ ಶಿಕೊಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಯೀ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಟಾ.

ಪೂಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಫಾವೊಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುರೊಗೀ ? ಆತಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಗೀ ?

ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ಚ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಧರ್ಮಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಆನಿ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್  ಆಮ್ಕಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಕ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ತರ್  ಕೆನನ್ ಲೋ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಥೊಡಿಶಿಂ ಲೇಕನಾಂ ಮೆಳ್ಟಾತ್. ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾಜಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ , ಎನಲ್ಲ್ ಮೆಂಟಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾ ವಾ ಥೊಡೆಕಡೆ  ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಸಯ್ತ್  ಆಸಾ. ತಸಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆನಿ ತಾಂಚೇರ್ ಉಜ್ವಾಶ್ ಫಾಂಕವ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಉದ್ಧೇಶ್.

ಧರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಅನಯ್ತಿಕ್ ಸ್ಫರ್ದ್ಯಾನ್ ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ತಾಗೀ ?

ಕೊಡ್ಲ್ಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಧರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ , ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಮೆಳಾನಾ ತೆಂ ಸತ್.  ಪತ್ರಾಚಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಯ್ತೆ ಹೆರ್ ಗಜಾಲೀಯ್ ಹಾಂಗಾ ಧರ್ಮಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಆಸಾತ್ ತೇಂಯಿ ಸತ್. ಹೆರಾಂಕ್ ಪತ್ರಾಂ ಚಲವ್ನ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಆಶಾ ಆಸ್ಚೆಂಯೀ ವಾಜ್ಭಿ. ಪೂಣ್  ಬರಂವ್ಚೆಂ , ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ನಾ ವಾ ಹೆ ಲೊಕಾನ್ ಸಮ್ಜಾಸಾರ್ಕೆಂ ಹೆ ಬರಯ್ನಾಂತ್ ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್. ದೆಕುನ್ ಆಸಾ ತಸೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮ್ಜಾಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ –  ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್.

ಧರ್ಮಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಕಾಣಿಯೊ, ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೊ, ಕವಿತಾ, ವಿಡಂಬನಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ವರ್ಗಣ್ಯೊ ಜಮಯ್ತಾನಾ ತುಮಿ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ಚೆನಾಂತ್ ? 

ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಪತ್ರಾಕಡೆ ಕೊಂಪಿಟಿಶನ್ ನಾಂಚ್. ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫೀಡ್ ಬ್ಯಾಕಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಯೂನಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಮಿ ಸಾಟ್ ಠಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಉರ್ ಲ್ಲೆಂ ಚಾಳಿಸ್ ಠಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಿಕ್ ಬರಪ್ ದಿತೇ ಆಸಾಂವ್. ದುಸ್ರಿಂ ಮ್ಯಾಗಜಿನಾಂ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತು ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆ ಲೇಕಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ವಿಶಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ವಾಚುಲ್ಲೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಾಚ್ಚೆಂ ? ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ವೆರಾಯ್ಟಿ ದಿತಾಂವ್. ಸರ್ವ್ ವಿಶಯ್. ದೆಕುನ್ ತೆಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ದಿಸ್ತಾ.  

ಪತ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾ ?

ಆತಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 42 ಪಾನಾಂಕ್ 8 ಪಾನಾಂ ಕುಡ್ಸಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಹಾಂವೆ ಎದೊಳ್ ಚ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೆನನ್ ಲೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಧರ್ಮಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಲೇಕನಾಂ – ಸವಾಲಾಂ ಜಾಪಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಯೆವ್ಜಿಲಾಂ.

ಕಾರ್ಮೆಲಿತಾಂಚ್ಯಾ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪತ್ರಾಚಾ ಸಂಪಾದಕೀ ಮಂಡಳೆಂತ್ ಬಾ. ಆಲ್ವಿ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ , ಜೊ. ಸಿ . ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ತಸಲೆ ದೆಣ್ಯಾವೊಂತ್ ಕವಿ ಆಸಾತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್,ಆಧುನಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ  ಪತ್ರ್ ಗಾರಿಕೆಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾಚೊ ಸಾಥ್ ಆಸಾ. ಬಾ. ಸ್ಟೀವನ್ ಆತಾಂಚೆಂ ಕಮಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆತ್ ತರ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂಯಿ ದಾಯ್ಜ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

– ಎಚ್ಚೆಮ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !