Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಬೋಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇಜೆ – ಬಾ| ವಾಲ್ಡರ್

ಆಯ್ತಾರಾ, 2011 ನವೆಂಬ್ರ್ ತೆರಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಂತ್  ರಾಕ್ಣೊ ಹಪ್ತ್ಯಾಳೆಂ, ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಅನಿ ನಜ್ರೆತ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾ. ಬಾ. ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಹಾಂಕಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮೋತ್ಸವಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮಾ. ಬಾ. ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಹಾಂಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಆನಿ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕಥಾಕಾರ್ ಅನಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ ಎಫ್ ಡಿಸೊಜಾ ಹಾಣಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.

“ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಸಾತ್ ಸಾಗೊರಾಂಪರಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಆಜ್ ಜರಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾಂವ್ ತರೀ ಕುದ್ರ್ಯಾಪರಿಂ ಜಿಯೆತಾಂವ್. ಪರ್ಜೆ ರಾಜಾಂತ್ ವಿಚಾರ‍್‌ಧಾರಾ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಆಸುಯೆತಾ ಪೂಣ್  ಹಾಂವೆ ಕರ್ಚೆಂ ಮಾತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ, ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸುನಾಯೆ. ದೆಕುನ್ ವಿಪ್ಲವಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತೀ ಧಯ್ರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ವಾಟೆದಿವೊ ಜಸೆಂ ಮಾ. ಬಾ. ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾ ತಸಲೆ  ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಯಾಂಕ್ ವಿಶ್ವಾಸಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಲ್ಚೆ  ಅನ್ಬೋಗಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣಯ್ ಆನಿ ” ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ , ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವಾಜೆ ತರ್ ಜಾತಿ ಮತ್ ಕುಶಿಕ್ ದವರ್ನ್ ಎಕಾ ಮನಾನ್ ಉದ್ಧೇಶ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್ ವಾವುರ್ಜೆ” ಮ್ಹಣ್ ಸಲಹಾ ದೀಲಾಗ್ಲೊ.

DSC07594

DSC07596

ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಹಿತಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ ಎಫ್ ಡಿಸೊಜಾ ಆಪ್ಲಿ ಆನಿ ಮಾ. ಬಾ. ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಹಾಂಚಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕಾಂಚಿಂ ಸಳಾವಳ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ : “ಮಾ. ವಾಲ್ಡರ್ ಏಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಜಿ “ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ” ಕಾದಂಬರಿ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ”  ಮಾ. ಬಾ. ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಏಕ್ ಅಪ್ವಂತ್ ಆನಿ ಧೆವೋತ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಹಿತಿ ಅ.ಬಾ. ಲಂಡನ್ ಹಾಣಿ ಮಾ. ಬಾ. ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಹಾಂಕಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.
ಸನ್ಮಾನಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾ. ಬಾ. ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: ” ಹಾಂವ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಸ್ವೀಕರ್ಸುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ. 75 ವ್ಯಾ  ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಹಾಂವೆ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ನ್ಹಯ್. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಂವ್ಚಿ ಉರ್ಭಾ ಆಸ್ಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಫಾ | ವಲೇರಿಯನ್ ಸೊಜಾನ್,  ಉಪ್ರಾಂತ್  ಬಾ. ಸಿಲಾ ಮಿನೆಜಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲೆಂ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಜಾಲೊಂ. ಆಜ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಆಸಾ ’ಅಮರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ’ ತೆಂ ಹಾಂವೆ ದಿಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್. ಬಿ. ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ದಾಮೋದರ ಪ್ರಭು ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಸೆವಾ ಕರ್ಚೆ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್.  ”

ಹ್ಯಾಚ್ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೊಲೊ ಮೊ. ಕೊ. ಕೆಲರಾಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಅಂಕಣ್ ಬರ್ಪಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ’ಸತಾಂ – ಖತಾಂ’ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಣೆ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಎದೊಳ್‌‌ಚ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ’ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ’ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚಿ ಎಕೆಕ್ ಗವ್ರವ್ ಪ್ರತಿ ಮಾ. ಬಾ. ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್, ಮಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಂಕಾ ದಿಲಿ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಶಯ್ಲೆರ್ ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ  75  ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ  ರಾಕ್ಣೊ ಸಾತೊಳ್ಯಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮರ್ಥಕ್   ಮಾ | ಬಾ |  ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂತ್ಲಿಂ  M A R K  ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಾರ್ ’ಇಂಗ್ಲಿಶ್’ ಅಕ್ಶರಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಶಿಂದುನ್  M  ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ Master , A  ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ Activist , R  ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್  Relationship  ಆನಿ K  ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್  Konkani  ಮ್ಹಣ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಕೆಲೊ.

ಚಾರ್ಲಿ ಸೊಜಾನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಒಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ, ರಾಕ್ಣೊ ವೆವಸ್ಥಾಪಕ್ ಜೋನ್ ಹಾಣಿ ಫುಲಾಂ ದಿಲಿಂ, ಟೋನಿ ಫೆರೋಸ್ ಹಾಣೆ ದಿನ್ವಾಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ದಿವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾ | ಬಾ | ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಹಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಕಿಟಾಳ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ. ಸಂದರ್ಶನಾಚೊ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ವಾಂಟೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾ.

 


ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಆದಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಪಾವನ್ಶ್ಯಾವೊ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮಾ. ಬಾ. ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಖರೊ ಮೊಗಿ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಧರ್ಮ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲಿಂಚ್ ತತ್ವಾಂ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಳ್ಜಿ ಆಸಾ ತಾಕಾ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತಾಕಾ ಆಸಾ. ಫಕತ್ ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚೆಂ ವಾ ಹೆರ್ ಪ್ರಾಂತಾಂನಿ ರುತಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂಯ್ ತೊ ಬರೊಚ್ ಜಾಣಾ.ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ಬೋಗಾಂತ್ಲ್ಯೊ, ಜಾಣ್ವಾಯೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಬಾ.ಮಾರ್ಕ್ ವಲ್ಡರಾನ್ ನಿಶ್ಟುರ್ ಪಣಿಂ ಕಿಟಾಳಾಸವೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್.

FrMark2

ನಿವ್ರತ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತುಮಿ ಮನ್ ಕೆಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತುಮ್ಚೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿವ್ಯೆತ್ ಗಿ?

ವ್ಹಯ್. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನೀತ್ ನಿಯಮಾಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆನಿ ದೇವ್ ಶಾಸ್ತಿರಾವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜವ್ಣಿ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲಾ. ಸವೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆವಿಶಿಂ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಆಸ್ಚಿಂ ಸಬಾರ್ ಲೇಖನಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ತಿಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಚ್ ಶಿಕವ್ಯೆತಾ. ತಾಂಚಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಚಡ್ತಾ. ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹೆರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಬಿಸ್ಪ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ತಿದ್ವುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡುನ್ ದಿತಾತ್. ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಯಿ ಮುಕಾರುನ್ ವೆತಲೊ. ಸವೆಂ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ. ಎಮ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂನಿ ಉಲವ್ಪಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಚ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಯಿ ಮುಕಾರುನ್ ವೆತಲೊ.

ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೀ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಾಸವೆಂ ಸರ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತುಮ್ಚಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್…

ಅಶೆಂ ಮಾವ್ಲ್ಯಾಂಮಾಪನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ. ಕನ್ನಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಪರಂಪರಾ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಪರಂಪರಾ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿನ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂಚಿ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಪರಂಪರಾ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ಉಣೆ ಶೆಂಭೊರ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ. ಕನ್ನಡಾಚಿ ಭೌಗೋಳಿಕ್ ವಿಸ್ತರಾಯ್ ಬೋವ್‍ಚ್ ವ್ಹಡ್. ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹನಿಸ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಡ್ಚೊನ್‍ಚ್ ಆಸಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಹಿ ಪರಂಪರಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಜರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಥಳಾರ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಘಡಿತ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರೂಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೀ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ದೊನೀ ಭಾಶೆಂನಿ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್, ತೆದಾಳಾ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸರ್ ಕರ್ಯೆತ್ ನೆ?

ಹಾಂ.. ತೆದಾಳಾ ಸರ್ ಕರಿಜೆಚ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್, ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರಯ್ಲಾಂ ಗೀ, ಉತಳ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸರ್ ಕರಿಜೆ ಆನಿ ಉತಳ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ತೆಂ ಸಾಂಗಜೆಚ್. ಥೊಡೆ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಚ್ ಮತಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಬರಯ್ತಾತ್. ಹೆಂಯ್ ಎಕಾ ತರಾಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸಾಹಿತಿನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಜಾತಾತಿತ್ಲೆಂ ವಯ್ರ್ ದವರಿಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಸಾದೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್.

FrMark3 1

FrMark5ತಶೆಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕವಿತಾ ಶೆತ್ ವಾಡ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿಣಿಯೆ ಅನ್ಭೊಗಾಕ್ ಭಂಡ್ವಾಳ್ ಕರುನ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಾಟುನ್, ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆರಾಂಚಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಆಸ್ತಿತ್. ಪೂಣ್ ತಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಆಪ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆ ಅನ್ಭೊಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವರವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಯೆತಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತಾಚಿ ’ಚೋಮನ ದುಡಿ’ ಕಾದಂಬರಿ. ಅಶೆಂ ಜಿಣಿಯೆ ಅನ್ಭೊಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬಾರಿಚ್ ಉಣೆ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫಕತ್ ವೈಭವೀಕರಣ್‍ಚ್ ದಿಸ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಜಿಣಿಯೆ ಅನ್ಭೋಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾತಳ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ. ತಾಂತುಂ ಜಿಣಿಯೆ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂನಿ ಅಸಲೆ ಅನ್ಭೋಗ್, ಮಾಹೆತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್ ಸಯ್ಲಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ’ಹಾವ್‍ಟನ್’ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಕುಂಬಾರಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಿ. ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೋನ್ ’ಸುನಾಮಿ ಸಾಯ್ಮನ್’ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಪಾಗ್ಪ್ಯಾಚಿ ಜಿಣಿ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಿ. ಅಸಲೆ ಅನ್ಭೋಗ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಯೇಜೆ.

’ಹಾವ್‍ಟನ್’ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಕುಂಬಾರಾಂಚಿ ಜೀಣ್, ’ಸುನಾಮಿ ಸಾಯ್ಮನ್’ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಪಾಗ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಜೀಣ್ ಅಶೆಂ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿವಯ್ರ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿಯಿ ಆಸಾ. ಕಾಂಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಫಕತ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಭೊಗನಾ ಗಿ?

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆದಿಂಥಾವ್ನ್ ಗಿರೇಸ್ತಾಂಚ್ಯೊ ಜಿಣಿಯೊಚ್ ವೈಭವೀಕರಣ್ ಕೆಲಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂಕ್ ಮೋಲ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ತಾಂಚ್ಯೊ ಜಿಣಿಯೊ ಕ್ರಿತಿಯೆದ್ವಾರಿಂ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಪೂಣ್ ಹೆಂಚ್ ಅನುಕರಣ್ ಜಾವ್ನಾಯೆ. ಸವಯೆರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ.

ತುಮಿ ಪೂರಾಯ್ ಲಿಪಿಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲಿಪಿಯೆ ವಾದ್ ವಿವಾದಾನಿಮ್ತಿಂ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡವಳೆಕ್ ಕಾಂಯ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ಗಿ ತುಮ್ಕಾಂ?

ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಸ್ತ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಪೂರಾ ಚಿಂತಾನಾ ಮ್ಹಸ್ತ್ ದೂಕ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಆನಿ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಪರ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪಿಯೆಚೊ ವಾದ್‍ಚ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಜೊ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಫಕತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಪಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ. ಆತಾಂ ಆಸ್ಚೆಬರಿಚ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಲಿಪಿಂನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುಂ. ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಗಿರ್ ಪಳವ್ಯಾಂ ಲಿಪಿ ಖಂಯ್ಚಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್. ಬದ್ಲಾಕ್ ಆತಾಂಚ್  ಲಿಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಝಗಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ವಾಡವಳೆಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ತಾ. ಆತಾಂ ಆಸ್ಚೆಂಚ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ. ಆತಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಕ್‍ಚ್ ಲಿಪಿಯೆ ವಾದಾನ್ ವಾಂಟೆ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮೆಳತ್?
FrMark1ತುಮಿ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾತ್. ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತರ್ಬೆತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಕ್ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತುಮಿ?

ಖಂಡಿತ್ ದೂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಖಡಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೀ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಲ್ದೆಂ ಪಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಯ್ರಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ತಿನಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಯ್ರಾತ್ ಆಸಾಜೆ. ಹಾಂವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪೋಲಿಸಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ವೈಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಲೇಖನ್ ಆಸಜೆಚ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಪೂರಾ ಸೊಡ್ನ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಟಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ರಾತ್‍ಚ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸಮಾ ನ್ಹಂಯ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿಯೆಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಂಕಣ್ ನ್ಹಂಯ್.  ಕಾಂಯ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ್, ವಿಡಂಬನ್, ವಿನೋದ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಬರವ್ಯೆತ್ ಶಿವಾಯ್ ತೆಂ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸಂಪಾದಕೀಯಾಕ್ ತಾಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೀ ಏಕ್ ಗಂಭೀರಾಯ್ ಆಸಾ. ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಧೋರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫೊಕಾಣಾಂ ಕರ್ಚಿಂ ನ್ಹಂಯ್.

ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪಣಾಚಿ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್  ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಕ್ ಬರಿ ಗಿ ವಾ ಹಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ದೆಂವ್ಲಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ?

ಮಟ್ಟ್ ದೆಂವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗನಾ. ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ತಾಂತ್ರಿಕತೆವರ್ವಿಂ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಬರ್ಯಾಚ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಾನ್ ಕವಿತಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಘಾಲಿನಾತ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಕವಿತಾ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ.

ತುಮಿ ಕವಿತೆಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಕಾಣಿಯಾಂವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚೆಂ ಮಾತ್ ನಾಂವ್  ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹೆರ್ ಸಾಹಿತ್ ಪ್ರಕಾರಾ ಪ್ರಾಸ್ ಕವಿತಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ, ಗದ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ ಉಣೆ ಜಾತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾಗೀ?

ವ್ಹಯ್. ಕವಿತಾ ಶೆತ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ. ಗೂಂಡ್  ಚಿಂತಪ್, ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಆನ್ಭೋಗ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ತರಾನ್ ಅಭಿವೆಕ್ತಿ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೆ ಕವಿ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಗದ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಡೊಂಕ್ ನಾ, ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಆತಾಂ ಬರ್ಯೊ ಬರ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಯೆತೆ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ನಾ.

ಆಮ್ಚೆ ವಾಚ್ಪಿ ಸಾದೆ, ಆಪ್ಣೆಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಖಾತಿರ್- ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಯಿ ಕಾಂಯ್ ಗದ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪಾಟಿ ಉರೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಗಿ?

ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತೆದಾಳಾಚೆ ಚಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ತೆ ಸಾದ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮತಿಂತ್ ಧರುನ್ ಬರಯ್ತಲೆ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಲಿ. ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸವೆಂ ವೈಚಾರಿಕ್ ಸಾಹಿತ್‌ಯಿ ರುತಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ.

ಆತಾ’ತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾಹಿತಿಚ್ ಪಬ್ಲಿಶರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆಪ್ಣಾಚೆ ಬೂಕ್ ಆಪುಣ್‍ಚ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಬರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಗೀ ತುಮಿ?

ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಬೂಕ್ ಯೆತಿತ್. ಪೂಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಉರತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುಬಾವಾಚೆಂ . ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆದಾಳಾ ಸಾಹಿತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಕ್ ತೊಚ್ ಜಡ್ಜ್ ಜಾತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಮತಿಂತ್ ದವರುನ್ ತೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸನಾ.

FrMark4

ಸಂದರ್ಶಕ್ : ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಆನಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್   ತಸ್ವಿರ್ಯೊ : ಟೋನಿ ಫೆರೊಸ್     ಸಹಕಾರ್ : ರಾಕ್ಣೊ


ಮಾ| ಬಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಹಾಂಚೆವಿಶಿಂ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಚಿತ್ರ್ ಲೇಕನ್

ಜುಬ್ಲೆವ್‍ಗಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಾದ್ರಿಗಾರ್ – ಮಾ| ಬಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.