ಕೊಣ್ ಯೀ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅನ್ಬೊಗ್!

‘ಆಮ್ಕಾಂ ದುಕ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊಚ್ ನೀಜ್ ಮೋಗ್’, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾನ್. ಆನಿ ತಿಚೆ ಹಜಾರೊಂ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಆಜ್ ಹೆಂಚ್ ಹೆಂಚ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಮುಂದರುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ರಾವುನ್, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿ ‘ಸೆವಾ’ ದೀವ್ನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂ ವಿಶಿಂ ಥೊಡೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ಜೊಡ್ಚೊ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಬ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಮೆಳ್ಳೊ. ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಅನ್ಬೊಗಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿಕೀ ಚಡಿತ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭಗ್ತಾ.

ಪೂನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂಚ್‌ವಾಡ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಹೋಮ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ರಾವ್ಲೊಂ. ಪೂನಾಂತ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಚಿಂ ತೀನ್ ಘರಾಂ ಆಸಾತ್. ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ನಿರ್ಗತಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ತರ್, ಆನ್ಯೇಕಾ ಘರಾಂತ್ ಅಪಂಗ್ ಭುರ್ಗಿಂ. ಹಾಂವ್ ರಾವ್ ಲ್ಲೆಂ ಘರ್ ನಿರ್ಗತಿಕ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಆಸ್ರೊ. ಸುಮಾರ್ ಶೆಂಬೊರ್ ದಾದ್ಲೆ – ಚಡ್ತಾವ್ ನಿರ್ಗತಿಕ್ ಆನಿ ಅಂಗ್ ವಿಕಲ್ – ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾತ್.

ಹೆಂ ಘರ್ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಅಂಗ್ ವಿಕಲಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಚೆಂ ತರೀ ಹಾಂಗಾಚಿ ಹರ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಮಜೆದಾರ್‌ಚ್ ಸಯ್. ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶೆಂ ಭಗ್ತಾಕೀ, ಫಕತ್ ಸ್ವತಃ ಕಶ್ಟಾಂತ್ ಪಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಜೆಂಜೊರೊನ್ ಘೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆರಾಂಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಚಡ್ ಆರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಏಕ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಯೀ ತಾಂಕ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ಮಾತ್ಸಿ ಚಡಿತ್ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಡಿತ್ ಭರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೆಂ ಘಾಯ್ ಧುಂವ್ಚೆಂ, ಮ್ಹೆಳೆಂ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಥೊಡೆ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ದಾದ್ಲೆಚ್ ಹಾತ್ ದಿತಾತ್.

‘ಕೊಣ್ ಯೀ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಆಸಾ,’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹಾಂಗಾಚಿ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೆರೊಮ್. ಆನಿ ಹೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸತ್. ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕುಟಾಮ್ ನಾ. ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಕೊಣ್ ಯೀ ಯೇನಾಂತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕುಟಾಮ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ನಾನಾಂತ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ತೆ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಜ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗತ್ ಆದಾರ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಜತನ್ ದೇವ್ ಹ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕರ್ತಾ ತೆಂ ರೂಪ್ ರೂಪ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಕಸಲೊಚ್ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಆಶೆನಾಸ್ತಾಂ. ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಚೆಂ ಧೋರಣ್ ತೆಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲೆಂ : ಆಪ್ಣೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಕಾಮಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಯಾ ಕೊಣಾಯೀ ಥಾವ್ನ್ ಮುನಾಫೊ ಆಶೆಂವ್ಚಿಂ ನಾ ಅಶೆಂ ತಿಣೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಹೆಂ ಆಜೂನ್ ತಿಚಿಂ ಸಿಸ್ಟರಾಂ ಪಾಳುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ರಚ್ನಾರಾಚೆರ್ ಚ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಉಣೆಂ ಪಡ್ ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ರಾವ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಘರಾ ಸದಾಂನೀತ್ ದಾನಿ ಜೆವಾಣ್, ವಸ್ತುರ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಾಹೆತ್ಯೊ ಧಾರಾಳ್ ಹಾಡುನ್ ದಿತಾತ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಜತ್ ಯೀ ದಿತಾತ್. ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದಾನಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಹಿಂದೂ ಲೋಕ್ ಚ್ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಅಯ್ಯಪ್ಪಾಚೆ ಭಕ್ತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಸದಾಂ ಜೆವಾಣ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿತಾತ್. ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತ್ ಶಿವಸೇನಾಯೀ ತೆದಾಳಾ ತೆದಾಳಾ ಜೆವಾಣ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿಂ. ತಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಸಲೊಯೀ ಆಸೊಂ, ಪುಣ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೆವೆಕ್ ತಾಂಚೊಯೀ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾ ತಿ ಗಜಾಲ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ.

█  ಎಕೆಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಎಕೆಕ್ ಕಾಣಿ

ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಎಕೆಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಪುಣ್ ದುಕಾಭರಿತ್ ಕಾಣಿ ಆಸಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂದೀಪ್ (ನಾಂವ್ ಬದ್ಲಿಲಾಂ) ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಆಸಾ. ಪ್ರಾಯ್ ಸುಮಾರ್ 55 ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಿತ್. ತೊ ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ ಶಿಕ್ಲಾ. ಪುಣ್ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲಾ. ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಯೀ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಯಾ ಇತರ್ ಕಸಲೆಯೀ ದಾಕ್ಲೆ ನಾಂತ್. ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಆನಿ ಮತಿಭ್ರಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಸುಮಾರ್ ಮಹಿನೆ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಚ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಮಾಗಿರ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ತಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತೊ ಎಕಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹಾಂಗಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂಕ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್ ದಿತಾ. ಪುಣ್ ಪಾಟಿಂ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ವೆಚೊ ಕಸಲೊಯೀ ಭರ್ವಸೊ ತಾಕಾ ನಾ.

ಮಾಗಿರ್ ಆಸಾ ಪ್ರಕಾಶ್. ತಾಕಾ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಂತ್. ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಕ್ ಕಸಲೊಗೀ ಘಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಸಲೆಂಯೀ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ತಾಂಕಾನಾ ಜಾಲೆಂ. ಪೊಟಾಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತೊಯೀ ರೆಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ದೂಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಪೊಟಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾಂ ರಡುನ್ ಬಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆರ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಸಿಸ್ಟರಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಡ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ತೊ ಹಾಂಗಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾಲೊ.

ಹರೀಶ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಭಾರಿಚ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಉಪ್ರಾಟೊ ದಾದ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಚಾಳೀಸ್ ಜಾತಿತ್ ತರೀ ಮತ್ ತಾಚಿ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾ ವಿಶಿಂ ಕೊಣಾಕೀ ಖಬರ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಏಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಬಸ್ಚೆಂಯೀ ಅಸಾದ್ಯ್. ಹರ್ ಘಡಿ ಘುಂವೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಹರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಧೊಸುನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಂ ವಿಶಿಂ ತೊ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸ್ತಾ. ಸಾರ್ಕೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ವಾರ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇನಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚೆಂ ವಯ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್ಚೆಂ. ಅಶೆಂ ತೊ ವಾರ್ಡಾ ಭಿತರ್ ಚ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉಪದ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೊ ವಿಶೆವ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಉಬ್ಗೊಣೆಚಿ ಘಡಿ ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಣಾಜಯ್.

█  ಸಿಸ್ಟರಾಂಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಚೆಂ ಮೂಳ್

ಹ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರಾಂಕ್ ಅಸಲೆಂ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕತ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಾ ? ಮ್ಹಣ್ ಸೊದುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾ ತಾಂಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ. ದಿಸಾಚೆಂ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ – ಸಾಡೆ ತೀನ್ ವೊರಾಂ ತಿಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಖರ್ಚಿತಾತ್. ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ತಿಂ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಆನಿ ಸಕತ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆತಾತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಣಿಂ ದಿಂವ್ಚಿ ಹಿ ಸೆವಾ ಫಕತ್ ಕಾಮ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಏಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾತಾ.

ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಸಿಸ್ಟರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಮ್ಹನಿಸ್ ಆನಿ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಜತ್ ದೀವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ದುಡು, ವೊರ್ವಿ ಆನಿ ಜೆವಾಣ್ ದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂತುಂಯೀ, ಹಿಂದ್ವಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಚಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂ. ತಾಂಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉರ್ಬೆಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ಯೀ ಸಬಾರ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಸ್ತಾನಾ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಕ್ನಿಕಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಖೆಳುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಘೆವ್ನ್ ದಿವ್ಯೆತ್ ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಸಿಸ್ಟರಾಂಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಖಾವಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂನಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾನ್ ತೊ ತರ್ನಾಟೊ ಉರ್ಬೆಸ್ತ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಆಪ್ಣೆಂಯೀ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾ. ದೇವ್ ಸಬಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಗತ್ ಆದಾರ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ಪಾತ್ಯೆಜೆ ಆನಿ ಉರ್ಬೆಸ್ತ್ ಜಾಯ್ಜೆ.

█  ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಚ್ಯೊ ಕಾಳ್ಕ್ಯೊ ರಾತಿ

ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಚ್ಯಾ ಮರಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಲಿಕ್ ಲ್ಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ Come Be My Light ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಬೂಕ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಾಚ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ. ಹೊ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಎಕಾ ಸಾಂತಿಣೆಕ್ ಅಸಲೊ ಮಾರೆಕಾರ್ ಅನ್ಬೊಗ್ ಯೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ಕಿಡೊ ಕೊಂಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಪತ್ರಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಹೆಂ ನಖ್ಖಿ ಜಾತಾಕೀ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ತಿಣೆಂ ತಿಚಿ ನವಿ ಸಭಾ ಆರಂಬ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಅಂತಿಮ್ ದಿಸಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ (ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ) ದೆವಾಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬೋವ್ ಉಣೊ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ದೇವ್ ಮಸ್ತು ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲಾ, ಯಾ ದೇವ್ ಆಸಾಗೀ ನಾ ಅಸಲಿಂ ಸಬಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಸಲೆ ಅನ್ಬೊಗ್ ಚ್ ತಿಕಾ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್ ದೆವಾಚೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ನ್ಹಂಯ್. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಸರ್ಗ್, ಯೆಂಮ್ಕೊಂಡ್, ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಸಯ್ತ್ ಅರ್ಥಾವೀಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಸಲೆ ಕಠೀಣ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ತಿಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಚ್ ಚಡ್. ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ದೆವಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಲಿ ತಾನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಗೀ ತಿತ್ಲೊಚ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅನ್ಬೊಗಾಚೊ ದುಕೊಳ್ ತಿಕಾ ಜಾವ್ನ್ ಹರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಯೆಂಮ್ಕೊಂಡಾಚೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ಕಸೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಅಸಲೊ ಮಾರೆಕಾರ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ತಿಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ತರೀ ತಿಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿಕಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ತೃಪ್ತಿ ಆಸುನ್ ತೆಂ ದೆವಾಚೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಥಂಯ್ ತಿಕಾ ಕಸಲೆಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ತಿಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ದೆವಾಚಿಂಚ್ ಮಹಿಮಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಪಾತ್ಯೆಲಿ.

ತಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಅಂತಿಮ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆತ್ಮಿಕ್ ದಿರೊಕ್ತೊರಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಾ ವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿ ಸಮ್ಜಣಿ ತಿಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ತಿಕಾ ಹೆಂ ಕಳ್ಳೆಂಕೀ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಚೆ ಆಕ್ಲಾಸ್ ಆನಿತಾಂಚೆಂ ದೂಕ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ದೇವ್ ತಿಕಾಯೀ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿ ಆತ್ಮಿಕ್ ದೂಕ್ ದಿತಾಲೊ. ಸ್ವತಃ ದೂಕ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆರಾಂಚೆಂ ದೂಕ್ ಆರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ದೆವಾನ್ ತಿಕಾ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಚಿ, ಪಾಪಾರ‍್ಯಾಂಚಿಂ, ಅಂಗ್ ವಿಕಲಾಂಚಿ ಆನಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಖರಿ ಆವಯ್ ಜಾಲಿ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ನಿರಾಸ್, ದೂಕ್ ಆನಿ ಆತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕಾಳ್ಕ್ಯೊ ರಾತಿ (dark nights of the soul) ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಕಾಳ್ಬಣ್ ಆರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ತಿ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೆಂ ಅಸಾದ್ಯ್ ತೆಂ ದೆವಾನ್ ತಿಕಾ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಆಜ್ ತೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಮುಂದರುನ್ ವರ್ಚ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ತಿಚ್ ಆವಯ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ದೇಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ನವಾಲ್ ನಾ!

► ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ನೀರುಡೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !