ನೀಬ್ ನತಾಲ್ – ದಂದೊ ಆನಿ ಧಮಾಲ್ !

ನತಾಲಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ದಸೆಂಬ್ರ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್‍ವೆರ್ ತರೀ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ತಾರಿಕೆ ಪಾಸುನ್‌ಚ್ ನತಾಲಾಂಚಿ ಸರ್ಭಾರಾಯ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೇಸಿ ಸ್ಟೋರಾಂತ್ ಸಾಂತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಲೋಕಾಕ್ ಮೆಳೊನ್ ನತಾಲಾಂಚೊ ಸಂತೋಸ್, ಮುಖೆಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಜೋರಾನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಭಾರ್ ಘರಾಂ ನತಾಲಾಂಕ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ಲಿಂ, ವಿಭಿನ್ನ್ ದಿವೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕಾಚ್ಯೊ ಜೀವಾ ಗಾತ್ರಾಚ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ, ನೆಕೆತ್ರಾಂ, ವಾತಿ, ಹೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಸರ್ವ್ ಲೋಕ್ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ತ್ಯಾ ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಲಜ್‍ಚ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ.

ಹಾಂವೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮಾಂಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಭಾರ್ ತಸ್ವೀರ‍್ಯೊ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಲೋಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಿ ಸರ್ಭಾರಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಿಸೊಚ್ ಜಾತಾ; ಸಾಂಜೆ ವೆಳಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಸುತ್ತುರಾಂನಿ ಭೊಂವಾಡೊ ಮಾರ್ನ್ ತಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಟಕ್ಕ್ ಜಾತಾತ್. ಹೊ ಘರಾಂ – ರೂಕಾಂಚೊ ಶೃಂಗಾರ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾತಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವೊನ್.

ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ – ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ನತಾಲ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ನೀಬ್ ಮಾತ್ – ಧಮಾಲ್ ಆನಿ ದಂದೊ ಕರುಂಕ್. ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಯಾ.

►  ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !