Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ನತಾಲಾಂಚೊ ಸುಂರ್ಗಾರ್

ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ (ಆದ್ವೆಂತ್) ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ವೆಳಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಿಂ ರೂಕ್ – ಝಡಾಂ ಥಂಡಾಯೆಂತ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾನಾ ಝಡಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಚ್ವಿಂಚ್ ಉರ್ತಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಅರ್ಥ್ ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಜಸೆಂ ಆತಾಂ ಫೆಸ್ತಾಂ – ಪರ್ಬೆಂವೆಳಿಂ ದಾರಾಂಕ್, ವೊಣೊದಿರ್ ಹ್ಯಾ ರೂಕಾಂಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ಫಾಂಟೆ ಕಾತರ್ನ್ ಸೊಭಯ್ತಾತ್ ತಸೆಂಚ್ ಆದಿಂ ಮಾಗಾ ಲೋಕ್ – ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಜಿವಾಳ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚೊ ಝೆಲೊ ಕರುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾರ್ ವ ದಾರಾರ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ತಾಲೊ. ಸಭಾರ್ ದೇಶಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೊ ಕೀ ಅಸೆಂ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ಮೆಲ್ಲಿಂ, ಮಂತ್ರ್‌ವಾದಿ, ಖೊಟೆ ಅತ್ಮೆ ತಸೆಂ ಪಿಡಾ – ಶಿಡಾ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್.

Aus04

ಎಗಿಪ್ತ್‌ಗಾರಾಂಚೊ ಸುರ್ಯಾದೇವ್ 

ಭುಂಯ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ತರ್ ಗೋಲಾಂತ್ ದಸೆಂಬರ್ 21 ಆನಿ 22 ವರ್ಸಾಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ದೀಸ್ ತಸೆಂ ವ್ಹಡ್ ರಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಅಸೆಂ ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾರ್ ಲೋಕ್ ಅಸೆಂ ಚಿಂತ್ತಾಲೊ ಕೀ ಸುರ್ಯೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಏಕ್ ದೇವ್ ಆನಿ ಹೊ ದೇವ್ ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಅಸ್ಕತ್ ತಸೆಂ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಹೊ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಸಂತೊಸಾಚೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಲೆ ಕಿತ್ಯಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಸುರ್ಯೊ ದೇವ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಜಾತಲೊ ತಸೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಚಡೀತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ – ಗೀಮ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ರೂಕ್ – ಝಡಾಂಚೊ ಪಾಚ್ವೊ ಕಾಲೊರ್ ನಿಹಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ರೂಕಾಚೆ (ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್) ಲ್ಹಾನ್ ಫಾಂಟೆ ಕಾತರ್ನ್ ತಾಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ಝೆಲೆ ಕರುನ್ ತಾಂಚಿಂ ಘರಾಂ ಸುಂರ್ಗಾರಾವ್ನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಗೀಮಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ರೂಕ್ – ಝಡಾಂ ಪಾಚ್ವಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಭೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. (ಉಡಾಸ್ ದವರ್ಚೆಂ ಕೀ ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ರೂಕ್ – ಝಡಾಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾನಾಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾತ್ ತಸೆಂ ಹಿಂವಾಳೆ ದೀಸ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಚ್ ಪರತ್ ಪಾನಾಂ ಜೀವಾಳ್ ಕರ್ತಾತ್)

Aus14

ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ರೂಕ್

Aus01

ಹಿಂವಾಳೊ 

ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ ಸುರ್ಯಾ ದೇವಾಕ್ ರ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ. ರೋಮನ್ ಧರ್ಮ್ ನಿಂಧಕ್ ದಸೆಂಬ್ರ್ ಸತ್ರಾವೆರ್ ಸತುರ್ನಾಲಿಯಾ ಪರಬ್ ಆಚರಿತಾಲೆ. ಸತುರ್ನಾಲಿಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಲೋಕ್ ಸನಿ ಗ್ರಹಾಕ್ ಜೆಂ ಸುರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸವೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹಾಕಾ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್ತಾಲೊ ತಸೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಪರ್ಬೆ ದಿಸಾ ಏಕಾಮೆಕಾ ಮಜಾ ಮಾರುನ್ ಕಾಣಿಕೊ ಅದಲ್ – ಬದಲ್ ಕರುನ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಿತಾಲೊ. ತಸೆಂಚ್ ರೋಮನ್ ಹೊ ದೇವ್ ಕೃಷೆಚೊ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್ತಾಲೆ ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಹಿಂವ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಂ ನವಿಂ ಝಡಾಂ ಪಾಲೆತೆಲಿಂ ತಸೆಂಚ್ ಲೋಕ್ ಸರ್ವ್ ಕೃಷಿ ಕರುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ರೋಮನ್ ಕೃಷಿ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್ತಾಲೆ.

ಸೊಳಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ನತಾಲಾಂಚೆ ರೂಕ್ (ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ) ಸುಂರ್ಗಾರಾಂವ್ಕ್ ಸೊಳಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತಿಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚರಿತ್ರಾ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯಿಲ್ಲೆ ರೂಕ್ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಹಾಡ್ಲೆ. ಹೆರ್ ಥೊಡೊ ಲೋಕ್ ಲಾಂಕುಡ್ ತ್ರಿಕೋನಾಕೃತಿಚೆರ್ (ಪಿರಮಿಡ್) ದಾಳುನ್ ತಾಚೆರ್ ಜಳ್ಚ್ಯೊ ವಾತಿ ರಾತಿಂ ಪೆಟಯ್ತಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್. ಸೊಳಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರಾನ್ ಪ್ರಥಮ್ ಪಾವ್ಟಿ ರೂಕಾಕ್ ಜಳಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ವಾತಿ ಶೃಂಗಾರಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್. ಏಕ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ತೊ ಆಪ್ಲೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ರೂಕ್ ದಿಸ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ಸಭಾರ್ ಝಿಳ್ಮಿಳ್ಚಿಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ದಿಸ್ಲಿಂ. ತೊ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯೆ ದಿಸಾ ಏಕ್ ರೂಕ್ ಕಾತರ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಉಭೊ ಕೆಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಜಳ್ಚಿಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ಲಿಂ. ಅಸೆಂ ಹ್ಯಾ ನತಾಲಾಂ ಘರಾಂನಿ ರೂಕಾಚೆಂ ಜನನ್ ಜಾಲೆಂ, ಜರ್ಮನಿಂತ್. ಏಕುಣ್ವೀಸಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಅಮೆರಿಕನಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಂಗತ್ ಕಸಿ ದಿಸ್ಲಿ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜರ್ಮನ್ ಲೋಕಾನ್ 1830 ಇಸ್ವೆಂತ್ ನತಾಲಾಂಕ್ ರೂಕ್ ಶೃಂಗಾರಾಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತಿಲ್ಲೆಂ.

Aus25

ಸೊಳಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರ‍ೀ 

Aus18

ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾಂತ್  ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರ‍ೀ 

1740 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜರ್ಮನ್ ಲೋಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಂತ್ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ತರೀ 1840 ಇಸ್ವೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೆ ರೂಕ್ ಧರ್ಮಾಂದ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ನಿಶಾನಿ ಕಸೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ ತಸೆಂ ಸಭಾರ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ (ಕಥೊಲಿಕ್) ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆನಾಸ್ಲೆ. ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ದೆಶಿ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ನತಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರಿಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ರಾಜ್ಯ್‌ಪಾಲ್ ವಿಲ್ಯಂ ಬ್ರಾಡ್‍ಫೊರ್ಡ್ ಧರ್ಮಾಂದ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರಿತಿ – ರಿವಾಜಿಂಕ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ವಶೀಲಾಯೆಚೊ ಒಲಿವರ್ ಕ್ರೊಮ್‍ವೆಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆರ್ಮಾಂವಾಂನಿ ಲೋಕಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ, ಶೃಂಗಾರ್ ತಸೆಂ ಏಕಾಮೆಕಾಕ್ ನತಾಲಾಂಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಸಾರ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ವೆತಾಲೊ. ಅಸೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್‌ಪಣ್ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸ್ಲೆಂ. 1659 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಯಾಸಚ್ಯೂಸೆಟ್ಸ್ ಜೆರಾಲ್ ಕೋಡ್ತಿನ್ ನತಾಲಾಂ ದಿಸಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ನತಾಲಾಂ ಶೃಂಗಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜುಲ್ಮಾನ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ಹೆಂ ಕಾನೂನ್ 19 ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾರೂಪಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜರ್ಮನ್ ಆನಿ ಐರಿಷ್ ದೇಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭದ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾನ್ ಹೆಂ ಫಿತಿಸ್ಪಣ್ ಬಂಧ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್, ನತಾಲಾಂ ಗಾಯನಾಂ, ಶೃಂಗಾರ್ ಕಾರ್ಯಾರೂಪಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಘರಾಂ ಹ್ಯಾ ನತಾಲಾಂ ಉತ್ಸವಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲಿಂ.

1846 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಇಂಗ್ಲೆಡಾಚಿ ಖ್ಯಾತ್ ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆನಿ ತಿಚೊ ಜರ್ಮನ್ ರಾಯ್ ಕುಂವರ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಏಕಾ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನತಾಲಾಂ ರೂಕಾಮುಳಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಬರಾಬರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ರಂಗಾಳ್ ಲಂಡನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಿ. ಹಿ ತಸ್ವೀರ್ ಲೋಕಾಕ್ ಇತ್ಲಿ ಲಾಯೇಕ್ ದಿಸ್ಲಿ ಕೀ ಸಭಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಹೊ ದಾಖ್ಲೊ ತಾಂಚೊ ಕೆಲೊ, ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ದಿವ್ಯಾಂನಿ ಸಜಯ್ಲೆ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಸಂತೊಸ್ ಫಾಂಖಯ್ಲೊ. ಅಸೆಂ ಹೆ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ಇತ್ಲೆ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲೆ ಕೀ ಅಮೇರಿಕಾಂತೀ ಹ್ಯಾ ರೂಕಾಂಚೊ ಜನನ್ ಜಾಲೊ.

Aus07

1846 ರಾಣಿಯೆಚಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರ‍ೀ

Aus24

ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ

ವೀಸಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಜರ್ಮನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನತಾಲಾಂ ರೂಕಾರ್ ಬಿಸ್ಕುತ್ಯೊ, ಏಪ್ಪಲಾಂ, ಹೆರ್ ಫಳಾಂ ರೂಕ್ ಶೃಂಗಾರುಂಕ್ ವಾಪರ್ತಾನಾ ಜೆನ್ನಾಂ ಫುಲ್ಚೆ ಜಂದ್ಳೆ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲೆ ತೆನ್ನಾಂ, ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಫುಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಂದ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ರಂಗ್ ದೀವ್ನ್ ನತಾಲಾಂ ರೂಕಾರ್ ಶೃಂಗಾರಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆ ವೀಜ್ ದಿವೆ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂನಿ ನತಾಲಾಂ ಶೃಂಗಾರ್ ನವ್ಯಾಚ್ ರೂಪಾಕ್ ಬದ್ಲಿಲೊ. ಪಯ್ಲೆ ಧೊವೆ ದಿವೆ ತರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಂಗಾಳ್ ದಿವೆ ಆಯ್ಲೆ, ದಿವೆ ಗಾತ್ರಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ – ಲ್ಹಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ಆಜ್ ಎಲ್ಯಿಡಿ ದಿವೆ ಫಾಮಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಘರಾಂನಿ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಏಕ್ ಖರೆಂ ನತಾಲ್‍ಚ್ ನಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲಾಂ. ಲೋಕ್ ನತಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಚೊವೀಸ್‍ವೆರ್ ತ್ಯಾ ರೂಕಾ ಮೂಳಿಂ ಸೊಭಿತ್ ಕಾಗ್ದಾಂನಿ ಗುಟ್ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಕೊ ದವರ್ತಾತ್; ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ವರಾರ್ಶೆಂ ನತಾಲಾಂ ಗಾಯನಾಂ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ಭರ್ತಿ ಬಾರಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಸಾಂತಾ ಕಿಣ್ಕುಳೆ ಗಾಯನಾ ಬರಾಬರ್ ಆಗಮನ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ನತಾಲಾಂ ರೂಕಾಮೂಳಿಂ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಏಏಕ್‍ಚ್ ಕಾಣಿಕ್ ವಿಂಚುನ್ ತಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಆಪವ್ನ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ತಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿತಾ. ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಮುಖೆಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಹ್ಯಾ ವೇಳಾಕ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಮೆಳ್ಟಚ್ ತಿ ಜೊರಾನ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆ ಕಾಗದ್ ಪಿಂಜುನ್ ಉಡವ್ನ್ ಭಿತರ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್ ಪಳೆವ್ ಅತ್ಯಾನಂದ್ ಭೊಗ್ತಾತ್. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಣಿಕೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಿಹಾಳ್ ಕರ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಗಮ್ಮತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾತ್.

Aus23

1948  ರೊಕೆಟ್‌ಫೆಲ್ಲರ್ ಸೆಂಟರಾಂತ್ಲಿ  ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರ‍ೀ 

ನ್ಯೂಯೋರ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರೊಕ್‍ಫೆಲರ್ ಸೆಂಟರಾಚೊ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ಆಜ್ ಅಖ್ಯಾ ಜಗತ್ತಾಂತ್ ಖ್ಯಾತ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹೊ ರೂಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಉದಾಸ್ಪಣಾಚ್ಯಾ (ಡಿಪ್ರೆಶನ್) ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಾ. 1948 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭಾರಿಚ್ ಲಾಂಬ್ 100 ಫೀಟ್ ಉಭಾರಾಯೆಚೊ ರೂಕ್ ಶೃಂಗಾರಾಯಿಲ್ಲೊ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸೊಭಯಿಲ್ಲೊ 1931 ಇಸ್ವೆಂತ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ನತಾಲಾಂ ರೂಕಾಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಡಯ್ಶಿಂ ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಕಾಲೊರಾಂಚೆ ವೀಜ್ ದಿವೆ ಘಾಲುನ್ ಸೊಭಯ್ತಾತ್.

ಸತ್ರಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಯಾನಡಾಕ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಜರ್ಮನ್ ತಾಂಚೆ ಬರಾಬರ್ ತಾಂಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ್ ವ್ಹರುನ್ ಗೆಲೆ. ತಾಣಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ನತಾಲಾಂಕ್ ರೂಕ್ ಸೊಭಯ್ಲೆ, ಗಾಯನಾಂ ಗೀತಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ, ಆದ್ವೆಂತ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಾಂ, ಜಿಂಜರ್ ಬ್ರೆಡ್ ಘರಾಂ, ಬಿಸ್ಕುತ್ಯೊ, 1848 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಾಬೆತಾಚೊ ಜರ್ಮನ್ ಪತಿ ರಾಯ್ ಕುಂವರ್ ಆಲ್ಬರ್ಟಾನ್ ವಿಂಡ್ಸರ್ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ಏಕ್ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ಉಭೊ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಖ್ಯಾತ್ ವಸ್ತ್ ಕಸಿ ಜಾಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಅಮೇರಿಕಾ – ಕ್ಯಾನಡಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಹಿ ಏಕ್ ರಿವಾಜ್ ಕಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಕೆಲಿ.

ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಚಡ್ಟಾವ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಘರಾಂನಿ ’ನಸಿಮಿಯೆಂತೊ’ ನತಾಲಾಂಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ (ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ) ಏಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ದೃಶ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಥೊಡಿಂ ಗರ್ದನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಲಾಗಿಂಚ್ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ದವರ್ತಾತ್ ತರ್ ಹೆರಾಂ ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹೆ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ಸೊಭಯ್ತಾತ್. ಥೊಡಿಂ ತ್ರಿಕೋನಾಕೃತಿರ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಕಸಲೆಯ್ ರೂಕ್ ವ ಝಡಾಂ ಘರಾಂನಿ ಹಾಡ್ಟಾತ್ ಆನಿ ತಿಂ ಸೊಭಯ್ತಾತ್. ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ ಚಡ್ಟಾವ್ ಘರಾಂನಿ ನೊರ್ವೇ ಸ್ಪ್ರೂಸ್ ರೂಕ್ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಭಯ್ತಾತ್. ಹೆ ರೂಕ್ ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ್ ರೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಂವಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಗ್ರೀನ್‍ಲ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ಕಸಲೆಯ್ ರೂಕ್ ವಾಂಚಾನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡ್ಟಾವ್ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ಹೆರ್ ದೇಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡಯ್ತಾತ್ ತಸೆಂ ತೆ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂನಿ, ವಾತಿಂನಿ ತಸೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಆಭರಣಾಂನಿ ಸೊಭಯ್ತಾತ್.

Aus11

ಜರ್ಮನಿ

Aus03

ಸ್ವೀಡನ್

Aus02

ಉಕ್ರೇನ್

Aus15

ಮೆಕ್ಸಿಕೊ

ಮೆಕ್ಸಿಕೊಪರಿಂ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾಂತ್‍ಯ್ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಘರಾಂನಿ ಏಕ್ ಆಕರ್ಷಣ್. ನತಾಲಾಂ ರೂಕಾ ಪಂದಾ ಕಾಣಿಕೊ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ದವರ್ತಾತ್ ತಸೆಂಚ್ ನತಾಲಾಂ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ತ್ಯೊ ಕಾಣಿಕೊ ವಾಂಟುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಿತಾತ್. ವ್ಹಡಾಂ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಕೊ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವಾಂಟ್ಟಾತ್. ಬ್ರೆಝಿಲಾಂತ್ ನತಾಲ್ ಗೀಮಾಂತ್ ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಿವೆ ರೂಕ್ ಸೊಭಯ್ತಾತ್ ತಸೆಂಚ್ ರೂಕಾರ್ ಝೆಲ್ (ಸ್ನೋ) ದಾಖಂವ್ಕ್ ತ್ಯಾ ರೂಕಾಂಚೆರ್ ಕಾಪ್ಸಾಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ನೆಟಯ್ತಾತ್. ದಸೆಂಬ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಟಚ್ ಅಯರ್ಲ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ಹಾಡ್ಟಾತ್ ಆನಿ ಸುಂರ್ಗಾರಾಂವ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ನತಾಲಾಂ ರೂಕಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಕರ್ಷಿಕ್ ವಸ್ತು ನೆಟಯ್ತಾತ್, ದಿವ್ಯಾಂನಿ ಸೊಭಯ್ತಾತ್ ತಸೆಂ ನತಾಲಾಂ ರೂಕಾ ತುದ್ಯೆರ್ ಏಕ್ ಆಂಜ್ ದವರ್ತಾತ್. ಘರಾಂ ನತಾಲಾಂ ರೂಕಾಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಝೆಲೆ ಕರ್ನ್ ಸೊಭಯ್ತಾತ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾರ್ ರೀದ್ ದವರ್ನ್ ನೆಟಯ್ತಾತ್.

ಸ್ವೀಡನಾಂತ್ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಘರಾಂನ್ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ಹಾಡ್ಟಾತ್ ಆನಿ ತೆ ಸೊಭಯ್ತಾತ್. ನತಾಲಾಂ ರೂಕಾರ್ ಭಾರೀಕ್ ನಳೀಯಾಂನಿ ಸೊಭಯಿಲ್ಲಿಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂ, ಝೆಲಾಂ, ತಸೆಂಚ್ ರೂಕಾಡಾಂತ್ ಕಾಂತಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಲ್ಹಾನ್ ಮನ್ಜಾತಿ ವಿವಿಧ್ ಕಾಲೊರಾಂನಿ ನೆಟವ್ನ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ತಾತ್. ನೋರ್ವೇಂತ್ 19ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚ್ಯಾ ಮಧ್ಗಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜರ್ಮನಿಂತ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನತಾಲಾಂ ರೂಕಾಂಚಿ ವಳಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಸ್ಲಿ. ನೋರ್ವೇಂತ್ ನತಾಲಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಘರ್ಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ಸಾಲಾಚಿಂ ದಾರಾಂ ಧಾಂಪುನ್ ಸೊಭಯ್ತಾತ್ ತಸೆಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಹೆರ್ ಕೂಡಾಂನಿ ರಾವ್ತಾತ್. ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ಸೊಭವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಸರ್ವಾಂ ತ್ಯಾ ರೂಕಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ಧರುನ್ ಘುಂವ್ತಾತ್ ತಸೆಂ ನತಾಲಾಂ ಗೀತಾಂ ಗಾಯ್ತಾತ್ (ಹಾಕಾ ನತಾಲಾಂ ರೂಕಾಚೊ ಸುತ್ತುರ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್.) ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಂ ಏಕಾಮೆಕಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಕೊ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾತ್.

ಯುಕ್ರೇಯ್ನಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ನತಾಲ್ ದಸೆಂಬ್ರ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್‍ವೆರ್ ಆಚರಿತಾತ್ ತರ್ ಹಾಂಗಾಚೆ ಒರ್ಥೊಡೊಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಜನೆರ್ ಸಾತ್‍ವೆರ್ ನತಾಲ್ ಆಚರಿತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರಿಚ್ ಗಮ್ಮತಾಯೆಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್. ಲೋಕ್ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ರೂಕ್ ದಿವ್ಯಾಂನಿ ನೆಟಯ್ತಾತ್, ತಸೆಂಚ್ ಹೆಣೆಂ-ತೆಣೆಂ ಸಹಮಿಲನಾಂ ಕರುಣ್ ಮಜೆಚಿ ಸಾಂಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಟಾತ್. ಸ್ಪೇಯ್ನಾಂತ್ ನತಾಲಾಂಚೆಂ ಗಮ್ಮತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ’ಕ್ಯಾಟಲೋನಿಯಾ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ಸೊಭಯ್ತಾತ್ ತಸೆಂಚ್ ರೂಕಾ ವಯ್ರ್ ವಿವಿಧ್ ಬಿಸ್ಕುತ್ಯೊ, ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ತಸೆಂ ಹೆರ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ದವರ್ತಾತ್. ಭುರ್ಗಿಂ ಹೊ ರೂಕ್ ಹಾಲವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ವಿಂಚುನ್ ಖಾವ್ನ್ ಮಜಾ ಮಾರ್ತಾತ್.

Aus09

ಇಟೆಲಿ

Aus17

ಟೋಕಿಯೊ 

Aus21

ಚೀನಾಂತ್

ಇಟೆಲಿಂತ್ ’ಪ್ರೆಸೆಪಿಯೊ’ ವ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ನತಾಲಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಆಕರ್ಷಣ್. ಪವಿತ್ರ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯೊ ಲ್ಹಾನ್ ಇಮಾಜಿ ತಾಬೆಲಿಂತ್ ದವರ್ತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ತಸೆಂಚ್ ಸಯ್ರಿಂ ಹ್ಯಾ ಇಮಾಜಿ ಸಮೊರ್ ದಿಂಬ್ಯೆರ್ ಪಡ್ಟಾತ್ ತೆನ್ನಾಂ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್ ಸಂಗೀರ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾತ್. ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರಾರ್ ರಿಪಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ವಿಂಗಡ್ ರಂಗ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸೊಭಯ್ತಾತ್. ಸಭಾರ್ ಫೀಟ್ ಉಭಾರಾಯೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ತ್ರಿಕೋನಾಕೃತಿಚೆರ್ ತುದ್ಯೆರ್ ಏಕ್ ನೆಕೆತ್ರ್ ವ ಲ್ಹಾನ್ ಬಾವ್ಲಿ ದವರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ತ್ರಿಕೋನಾಕೃತಿಕ್ ಸಭಾರ್ ಗೊಡ್ಶ್ಯೊ ವಸ್ತು ದವ್ರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಿಭಾಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ಅಸೆಂ ನತಾಲಾಂ ದಿಸಾ ಸರ್ವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಹ್ಯಾ ತ್ರಿಕೋನಾಕೃತಿಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಖಾವ್ನ್ ನತಾಲ್ ಆಚರಿತಾತ್.

ಜರ್ಮನಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸರ್ವ್ ನತಾಲಾಂ ಸಂಭ್ರಮಾಂಚಿ ಆವಯ್. ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಗೆಲೆ, ನತಾಲಾಂ ಕಂತಾರಾಂ ಉದೆಲಿಂ ಆನಿ ಪ್ರಚಾರ್ಲಿಂ. ಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರಾನ್ ತೊ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ರೂಕ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಹಾಡುನ್ ತಾಚೆರ್ ವಾತಿ ನೆಟವ್ನ್ ನತಾಲಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಿಲೊ ತೆನ್ನಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಉದೆಲೊ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರಾನ್ ಹೊ ರೂಕ್ ಸೊಭಯ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣಿಕ್ ದಾಖಾವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ವಾಂಟ್ಲೊ.

Aus12

ಭುವಿ ವೈಕುಂಠಾಂತ್ಲೊ ಎಪ್ಪಲ್ ರೂಕ್

ಭುಮಿ ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್ಲೊ ಏಪ್ಪಲ್ ರೂಕ್ ಏಪ್ಪಲಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ರೂಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ. ಏಕಾ ತ್ರಿಕೋನಾಕೃತಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೊಲ್ಸ್, ಬೆಗ್ಡಿಚ್ಯಾ ಆಕರ್ಷಿಕ್ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಶೃಂಗಾರಾವ್ನ್ ತ್ರಿಕೋನಾಚ್ಯಾ ತುದ್ಯೆರ್ ಏಕ್ ಪೆಟಯಿಲ್ಲಿ ವಾತ್ ಸೊಭಯ್ತಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ನಿಶಾಣಿ ದೇವಾ ಪುತ್ರ್ ಸಂಸಾರಿಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ತಸೆಂಚ್ ವಾತ್ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಏಕ್ ದಿವೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ. ಹ್ಯಾಚ್‍ಪರಿಂ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಲಾರ್ ತ್ರಿಕೋನಾಕೃತಿ ಬದ್ಲಾಕ್ ತ್ರಿಕೋನಾಕೃತಿಚೆ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ಘರಾಂನಿ ಸೊಭ್ತಾತ್ ಆನಿ ರೂಕಾ ತುದ್ಯೆರ್ ಏಕ್ ಜಿವಿ ವಾತ್ ಜಳಯ್ತಾತ್.

ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ನತಾಲ್ ಗೀಮಾಂತ್ ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಸೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಚ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡ್ಟಾವ್ ನತಾಲ್ ಆಚರುಂಚೊ ಲೋಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂ ಗ್ಲಾಸಾಂಚೆರ್ ಝಳ್ಝಳಿತ್ ಕಾಪುಸ್ ನೆಟವ್ನ್ ಝೆಲ್ ಪಡ್ಚೆಂ ದಾಖಯ್ತಾತ್. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೆ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್, ಯೂರೋಪಿಯನ್, ಫಿಲಿಪಿನೊ, ಭಾರತೀಯ್ ತಸೆಂ ಹೆರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್/ಕಥೊಲಿಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲಿಪೊನ್ ಲಿಪೊನ್ ನತಾಲ್ ಆಚರಿತಾತ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ರೀತಿಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ರಿತಿ – ರಿವಾಜಿಂಕ್ ಮಾನ್ – ಸ್ಥಾನ್ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್. ಥೊಡಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ದಿಸಾನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘರಾಂನಿ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ಸೊಭಯ್ತಾತ್ ತಸೆಂ ನತಾಲ್ ಆಚರಿತಾತ್.

Aus06

ಅಫ್ರಿಕಾಂತ್

Aus22

ರಶ್ಯಾಂತ್

Aus08

ಫಿಲಿಫಿನ್ನಾಂತ್

ಪಿಲಿಪ್ಪಿನಾಂತ್ ಜಿವೆ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪುರೊ ಪಡಾನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಭಾರ್ ದಾಟ್ ಕಾಗ್ದಾಂಚೆ, ತ್ರಿಕೋನ್ ಝಡಾಂಚೆ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ಘರಾಂನಿ ವ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಲಾಂನಿ ಸೊಭಯ್ತಾತ್. ಲೆಂಕ್ಡಿ ಕಾತರ್ನ್ ಸಭಾರಾಂ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಚಿಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಕರ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಜನೆಲಾರ್ ಸಜಯ್ತಾತ್. ಜಾಂತುಂ ವಾತಿ ವ ದಿವೆ ದವರ್ನ್ ರಾತಿಕ್ ಸೊಭಯ್ತಾತ್.

ಚೀನಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಥೊಡೊ ಲೋಕ್ ನತಾಲ್ ಆಚರಿತಾತ್. ಹಿಂ ಥೊಡಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಿವೆ ರೂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಜಾಲಾಂತ್ ವ ಘರಾ ಭಿತರ್ ದಿವ್ಯಾಂನಿ, ನೆಕೆತ್ರಾಂನಿ ಸೊಭಯ್ತಾತ್. ಚಿನ್ಕಾರ್ ನತಾಲಾಂ ರೂಕಾಕ್ ದಿವ್ಯಾಂಚೆ ರೂಕ್ ವೊಲಾಯ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ರೂಕಾಂಚೆರ್ ರಂಗಾಳ್ ಕಾಗ್ದಾಂನಿ ಸೊಭಯಿಲ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ, ಫಳಾಂ, ಬಾವ್ಲ್ಯೊ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ತಾತ್.

ಜಪಾನಾಂತ್ ನತಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾತ್ಯಾತೀತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಪ್ರಸಾರುಂಕ್. ನತಾಲಾಂಚೆ ರೂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿವಿಧ್ ಕಾಲೊರಾಚ್ಯಾ ನೆಕೆತ್ರಾಂನಿ, ದಿವ್ಯಾಂನಿ, ಬಾವ್ಲ್ಯಾಂನಿ ನೆಟಯ್ತಾತ್. ಪತ್ರಾಚಿಂ ಕಾಲೊರಿತ್ ಆಭರಣಾಂ ನೆಟವ್ನ್ ವೀಜ್ ದಿವೆ ಘಾಲುನ್ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ಸಜಯ್ತಾತ್. ರಂಗಾಳ್ ಕಾಗ್ದಾಂ ದೋಡ್ನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಉದ್ಕಾ ಕೊಂಬಿ ಹಾಂಗಾ ಭಾರಿಚ್ ಫಾಮಾದ್. ಹ್ಯೊ ನತಾಲಾಂ ರೂಕಾರ್ ಸೊಭ್ತಾತ್ ಜಪಾನಾಂತ್. ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಅಸಲಿಂ ಕಾಗ್ದಾಂ ದೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಉದ್ಕಾ ಕೊಂಬಿಯೊ ಕರುನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ವಾಂಟ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಪರತ್ ಝುಜ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್.

ಸೋವಿಯೆತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ರಶ್ಯಾಂತ್ ನತಾಲ್ ಆಚರಣ್ ನಾಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ನತಾಲ್ ದಸೆಂಬ್ರ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ವೆರ್ ಆಚರಿತಾತ್ ತರ್ ಒರ್ಥೊಡೊಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಜನೆರ್ ಸಾತ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಸಂಭ್ರಮಿತಾತ್. ಥೊಡಿಂ ನತಾಲಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಖಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಉಪ್ವಾಸ್ ಕರ್ತಾತ್ ತಸೆಂಚ್ ಆಕಾಸಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಚ್ ಖಾಣ್ ಸೆವ್ತಾತ್.

ಭಾರತಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ದುಬ್ಳಿಂ ತರೀ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ನೆಟಯ್ತಾತ್ ತಸೆಂಚ್ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ನತಾಲಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಜೆಜುಚಿ ಇಮಾಜ್ ದವರ್ನಾಂತ್. ರಾತಿಚಿಂ ಬಾರಾ ವ್ಹಾಜ್ತಾನಾ ಜೆಜುಚಿ ಇಮಾಜ್ ಮರಿ ಆನಿ ಜುಜೆ ಮಧೆಂ ದವರ್ತಾತ್. ಸಭಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಝಾಲಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ ಗಾತ್ರಾಚೆ ಗೊಟೆ ಸೊಭಯ್ತಾತ್. ಸಭಾರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಭಾತ್ ಕಿರ್ಲಾವ್ನ್ ಗಾದೆ ಕರ್ತಾತ್, ಲ್ಹಾನ್ ಝಡಾಂ ಲಾವ್ನ್ ತೊ ಗೊಟೊ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ತಾತ್ ತಸೆಂಚ್ ಉದ್ಕಾ ವ್ಹಾಳೊ, ಉದ್ಕಾ ತಳಿಂ, ಗೊರ್ವಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ನ್ ಏಕ್ ನವೊನ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತಾತ್. ಆತಾ’ತಾಂ ಥೊಡಿಂ ಹೆರ್ ದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯೊ ರಿವಾಜಿ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಕರ್ನ್ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ನೆಟಯ್ತಾತ್, ರೂಕಾ ಪಂದಾ ಕಾಣಿಕೊ ದವರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ನಾಸ್ಟೊ ಜಾತಚ್ ಕಾಣಿಕೊ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾತ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಘರ್‌ಚ್ ರಂಗಾಳ್ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂನಿ ಸೊಭಯ್ತಾತ್ ತಸೆಂಚ್ ಸರ್ವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ವಿಸ್ಕಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ, ಬಿಯರ್, ವಾಯ್ನ್ ಸೆವುನ್ ನತಾಲಾಂ ಗಿತಾಂ ತಸೆಂಚ್ ನತಾಲಾಂ ಕಂತಾರಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಮಜಾ ಮಾರ್ತಾತ್.

Aus16

ಮುಂಬಯ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ

Aus20

ಗೊಂಯಾಂತ್ 

Aus10

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಕುಸ್ವಾರ್ 

ಮಂಗಳೂರು ತಸೆಂ ಮುಂಬಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶರಾಂನಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರಾಚಿಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಕರುನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಉಮ್ಕಾಳಾಂವ್ಚಿಂ, ಕೊಣಾಚೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ ವ್ಹಡ್ ಗಾತ್ರಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಚಲಂವ್ಚೊ, ಕಾಂತಯಿಲ್ಲಿಂ ವಿವಿಧ್ ಕಾಲೊರಾಚಿಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ವಾತ್ ವ ವೀಜ್ ದಿವೆ ಘಾಲುನ್ ಶೃಂಗಾರಾಂವ್ಚಿಂ ಇತ್ಯಾದಿ ರಿವಾಜ್‍ಯ್ ಆಸಾ. ಸಭಾರ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಗರ್ದನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಏಕ್ ಇನಾಮ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್‍ಯ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆದಿಂ ಮಾಗಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಮಧ್ಯಾನೆ ಮೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ನಾಸ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ತರೀ ಹಿಂದು ತಾಲಿಬಾನಿ ಹಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಿ ರಿವಾಜ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆಜೂನ್ ತೊ ಆದ್ಲೊ ನತಾಲಾಂ ಖೆಳ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಪರಿಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ವರಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಕಾಲ್ದಿ ಮಾರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಡಾ ಆವಾಜಾಕ್ ನಾಚುನ್ ಘರಾನ್ ಘರ್ ವಚೊನ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಮಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್‍ಯ್ ಆಸಾ.

ಮಂಗಳೂರ್ಗಾರ್ ತಸೆಂ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂನಿ ನತಾಲಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕುಸ್ವಾರ್ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ದವರ್ಚಿ ಏಕ್ ರಿವಾಜ್ ಆಸಾ. ನೆವ್ರ್ಯೊ; ಚಾಕ್ಲ್ಯೊ; ಕಿಡಿ; ಗುಳಿಯೊ; ಪಾತೆಕಾಂ; ಮಾಕ್ರುಮಾಂ; ತಿಳಾಚೆ, ತಾಂದ್ಳಾಚೆ, ಸಾಕ್ರಿಚೆ, ದಾಳಿಚೆ ಲಾಡು; ಕೊಕ್ಕಿಸಾಂ; ರಮ್, ಫಳಾಂಚ್ಯೊ ಪೌಂಡ್ ಕೇಕಿ; ಬೇಕರಿಂನಿ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸಾಕ್ರಿಚ್ಯೊ ಕೇಕಿ; ಇತ್ಯಾದಿ ತಯಾರ್ ಜಾತಾತ್. ನತಾಲಾಂ ದಿಸಾ ಹ್ಯೊ ವಸ್ತು ತಸೆಂಚ್ ತ್ಯಾ ಬೊಶ್ಯಾಂ-ದಾಲಿಯಾಂನಿ ಲಿಂಬೊ, ನಂದರ್‌ಕಾಯ್ ಕೆಳೆಂ, ಖಾಜುರ್, ಆಂಜುರಾಂ, ಕಿಸ್ಮಿಶ್ಯೊ, ಇತ್ಯಾದಿ ದವರ್ನ್ ಹ್ಯೊ ಬೊಶಿಯೊ-ದಾಲಿಯೊ ಕುಟ್ಮಾಂ ಮಧೆಂ ತಸೆಂಚ್ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾ ಅಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ಚಿ ಏಕ್ ರೀತ್‍ಯ್ ಆಜೂನ್ ಸಭಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಪಾಳುನ್ ಯೆತಾತ್.

Aus19

ಅಮೆರಿಕಾಂತ್

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಮಾತ್ ನತಾಲ್ ಭಾರಿಚ್ ವಿಶೇಷ್ ಥರಾನ್ ಆಚರಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಘರಾಂ ಸೊಭಂವ್ಚಿಂ, ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ಉಭಾರ್ಚೆ, ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರೂಕಾಕ್, ಝಡಾಂಕ್, ಖಾಂಬ್ಯಾಂಕ್ ರಂಗಾಳ್ ವೀಜ್ ದಿವೆ ನೆಟಂವ್ಚೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸದಾಂಚೆ ಜಾಲಾಂ. ಥೊಡಿಂ ನತಾಲ್ ಪಾತ್ಯೆನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಘರಾಂನಿ ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂನಿ ಸೊಭಯ್ತಾತ್, ಕಾಣಿಕೊ ವಾಂಟ್ಟಾತ್ ತಸೆಂ ಗೊಡ್ಶೆಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ನತಾಲ್ ನವೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ನತಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕೇರಿಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್‍ಚ್ ವಾಟ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಕೃತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್!

►  ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.