‘ಕುಲ್ಲ್ಯಾರ್ದ ಅಜ್ಜೆರ್’ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಅಜಾಪಾಂ

ಫಾ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ್ಯೂಬ್ವಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಹುಷಾ ಚಡಾವತ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಚಿನಾ. ಪೂಣ್ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಳಕ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಅಂತರೊನ್ 139 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊರ್ಡೆಲಾಂತ್ ತೊ ಅಜೂನ್ ಜೀವಂತ್ ಆಸಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಕೊರ್ಡೆಲ್‌ಗಾರಾಂಚೊ ಆನಿ ಕೊರ್ಡೆಲ್‌ಗಾರಾಂನಿ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲಾ. ದೆಕುನ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ (1865 – 1877) ಮಿಲಾರ್‍ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊರ್ಡೆಲಾಂತ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಖುಶಿ ವೆಲಿ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಫ್ರಾದ್‌ಸಾಯ್ಬ್ ಕೊರ್ಡೆಲ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ.

ತವಳ್ ಮಿಲಾರ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಠಾಣೆ ಎಕ್ದಂ ವಿಸ್ತಾರ್ ಆಸೊನ್ ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಮಿಲಾರ್ಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಫ್ರಾದ್‌ಸಾಯ್ಬ್ ಹಾಂಗಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ಶುಭ್‌ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರುಂಕ್, ಲೊಕಾಚ್ಯೊ ಆತ್ಮಿಕ್ ಗರ್ಜೊ ಸುದಾರ್ಸುಂಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ತಾಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಸ್ವಿಕಾರ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಪ್ರಾಚಿತಾಚಿ ಜಿಣಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಬಾರಿಚ್ ಮೆಚ್ವಾಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಆಶೀರ್ವಾದಾನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಲಾಬೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಫ್ರಾದ್‌ಸಾಯ್ಬಾಕೀ ಹೊ ಲೋಕ್ ಮೆಚ್ವಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ದೇವ್‌ತೇಂಪ್ಲ್ ಉಬಾರ್ಚ್ಯಾಕ್ 1873 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 14 ತಾರ್ಕೆರ್ ತಾಣೆ ಬುನಾದಿ ಫಾತರ್ ದವರ್ಲೊ.

ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಭಕ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಹಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕೆಲಿ. ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ದುಡು ತಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಬಾಂದ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚಿಲೊ. ಪುಣ್ ಬೃಹತ್ ಇಗರ್ಜ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಮುಂದರುಂಕ್ ಜಾಲಿನಾ. ತ್ಯಾ ಮದೆಂ ಗಾಂವಾರ್ ಕೊಲೆರಾ ಪಿಡಾ ಆಯಿಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಜತನ್ ಕರ್ತಾಂ ಕರ್ತಾಂ ತಿಚ್ ಪಿಡಾ ತಾಕಾಯೀ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ 1877 ದಸೆಂಬರ್ 11 ತಾರ್ಕೆರ್ ತೊ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಿಲಾರ್‌ಥಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ನೀರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ವ್ಹಡಾ ಗೌರವಾನ್ ಕೊರ್ಡೆಲಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಣೆಂಚ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂತ್ ನಿಕೆಪಿಲಿ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಜೂನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಫ್ರಾದ್‌ಸಾಯ್ಬ್ ಕೊರ್ಡೆಲಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆನ್ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ನಾ ತರೀ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತೊ ಸಾಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತೊ ‘ಕುಲ್ಲ್ಯಾರ್‍ದ ಅಜ್ಜೆರ್’

ಏಕ್ ಸಾದೊ ಸರಳ್ ಯಾಜಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ದೆವಾಸ್ಪಣ್, ಮಯಾಮೋಗ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಚಿತಾಚೆ ಜಿಣಿಯೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಬಾರ್ ಧಾರುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಮೊವಾಳಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ. ಫ್ರಾದ್‌ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ವಯ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚ್ಯಾ 175 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಿಂ ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಲಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಫ್ರಾದಿಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಆನಿ ಪ್ರಾಚಿತಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಆಜಾಪಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಸಾ.

ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾ – ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಭಾತಾಚೆ ಗಾದೆ ಆಸ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಸುಗ್ಗಿ ಬೆಳ್ಯಾಕ್ ಮೂಸ್ ಪಡ್ಲೆ ಆನಿ ಭಾತಾ ಕಣ್ಸ್ಯೊ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ತೆಣೆಂಚಿಂ ಒಕ್ಲಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಗಾದ್ಯಾಂಚೆರ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗಾಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್‌ಯೀಂ ತುಮ್ಚೆ ಬರಿಚ್ ಪಾತ್ಕಿ. ಅಚರ್ಯಾಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಫ್ರಾದ್‌ಸಾಯ್ಬ್ ಪಯ್ಲೊ ನರ್ಗಾಲೊ ತರೀ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯೆ ಬಿರ್ಮೊತಿನ್ ಗಾದ್ಯಾಂ ಕಡೆ ಗೆಲೊ. ಗಾದ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾಚೆರ್ ರಾವೊನ್ ತಾಣೆ ಮಾಗ್ಣೆ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಭಂವ್ತಣಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಶೆತಾಂಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಘಾಲೆಂ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಖಬರ್ ಜಾಲಿ – ಸೊರ್ವೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ನವಿ ಪಾಲ್ವಿ ಆಯ್ಲಿ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯೆ ಸುಗ್ಗೆಂತ್ ಹರ್ಶೆಂಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ಪಿಕಾವಳ್ ಲುವೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ.

ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಮೇಲ್ಮನೆ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪುಜಾರಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಮುಲಾ ಫರ್ಮಾಣೆ : ತಾಚೊ ಆಜೊ ಐತಪ್ಪ ಬೈದ್ಯ ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಸಾಗ್ವಳೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಬಯ್ಲಾಂತ್ ಎಣೆಲ್ ಬೆಳ್ಯಾಕ್ ಕೀಡ್ ಪಡ್ಲಿ. ನೇಜಿಚಿ ಪಾಲ್ವಿ ಸಗ್ಳಿ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ತಾಡಿಯೊ – ಬೊಡಿಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್‍ಲ್ಯೊ. ಐತಪ್ಪ ಬೈದ್ಯಾನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜುವಾಂವ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಪಾಯ್ಸಾ ಕರ್ನಾ ಸಾಂಗೊವ್ನ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಚ್ಯೆ ಬೆಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬಾಕ್ ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಹಾಡಯ್ಲೊ. ಸುಂರ್ಗಿಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಐತಪ್ಪ ಫ್ರಾದ್‌ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಪಡೊನ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಪಾಯ್ಸಾಮಾ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಗಾದ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಗ್ಮೆಂತ್ ಶೆಣಾಯ್ಲೆಂ. ಫ್ರಾದ್‌ಸಾಯ್ಬ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಶಿರಾಂಧಾರಿಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಬೆಳ್ಯಾಚಿ ಕೀಡ್ ಸಗ್ಳಿ ಧುಂವೊನ್ ಗೆಲಿ. ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ನವಿ ಪಾಲ್ವಿ ಆಂಕ್ರೆಲಿ ಆನಿ ಬೆಳೆಂ ಸಮೃದ್ಧ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರುನ್, ವೊಂಪ್ಣೆ ಆದಿಂ ಏಕ್ ಶೆರ್ ಪರ್ನೊ ತಾಂದುಳ್ ಆನಿ ಲುಂವ್ಣೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಶೆರ್ ನವೊ ತಾಂದುಳ್ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್, ಫುಲಾಂ ದವರುನ್ ಆನಿ ವಾತಿ ಪೆಟವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್‍ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಚಾಲು ದವರ್ಲಿ.

ಪಿದ್ಮಾಲೆಚೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾ. ಮಾನ್ವೆಲ್ ಮಿನೆಜಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕಲಾರ್ ಬಾಯ್(ಕ್ಲಾರಾ ಲೋಬೊ) ತಿಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲದ್ ಬಾಂಳ್ತೆರಾ ವೆಳಾರ್ ದುಕಿನ್ ವಳ್ವಳೊನ್ ಬಾಳಂತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮೊರೊಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ. ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವೈಜಿಣಿನ್ ಆನಿ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ತಿಚಿ ಆಶಾ ಸಾಂಡುನ್ ಮೊರ್ನಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ದುಕೆಸ್ತ್ ಮಾನ್ವೆಲಾಮಾನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ನಿಮಾಣೆ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಫ್ರಾದ್‌ಸಾಯ್ಬಾಕ್ ಉಟಾಉಟಿಂ ಹಾಡೈಲೊ. ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ವೊತಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಬಾಂಕುಲ್ ದಿಲೆಂ, ಪುಣ್ ತೊ ಬಸ್ಲೊನಾ. ತಿಕಾ ತಾಣೆ ತಾಚೆರ್ ಬಸಯ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಉಬೊ ರಾವೊನ್ ತಿಚೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿಕಾ ನಿಮಾಣೊ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಬರೆಪಣಿ ತಿ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಾತ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಕಾ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ತೊ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ. ತ್ಯೆಚ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಲಾರ್ ಬಾಯ್ ಸುಖಾನ್ ಎಕಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಲಿ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಿಣೆ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ತ್ರಾಸಾವಿಣೆಂ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ. ತಿಣೆಂ ತಿಚ್ಯಾ 92 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಹೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿತಾನಾ ತಿಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪುತ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಮಿನೆಜ್ 75 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಅಸಲಿಂ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಕಾಲಾರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಜೂನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಇತ್ಲೆ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆ ನ್ಹಯ್. ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಫಳ್, ನವ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ಚೆಂ ಸುರ್ವಿಲೆಂ ನಿತಳ್ ಉದಕ್, ದೂದ್ ವ ಹೆರ್ ಕಿತೈಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಫ್ರಾದ್‌ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾರ್ ಅರ್ಪಿಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ನಾತ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಚಿ ಮಾತಿ ಸಬಾರಾಂಚಿ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಕಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಚಲೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಕುಡುಪು ಸಷ್ಟಿಕ್ ವೆಚೊ ಲೋಕ್ ಫ್ರಾದ್‌ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಬಗಾರ್ ವಚಾನಾತ್ಲೊ. ಆತಾಂಯೀ ಸದಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಯೇವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ.

ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಫ್ರಾದ್‌ಸಾಯ್ಬ್ ಕೊರ್ಡೆಲಾಂತ್ ಅಮರ್ ಜಾಲಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚೊ ದೀಸ್ ದಸೆಂಬರ್ 11 ಫಿರ್ಗಜ್ ಸ್ಥಾಪಕಾಚೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಚರಿತಾತ್. ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವರಾರ್ ಮೀಸ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್, ಪ್ರಸಂಗ್ ಆನಿ ಆಶಿರ್ವಾದ್. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೊ ದೀಸ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಾಂ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಸಂಪ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಯೆತಾ.

ಫ್ರಾದ್‌ಸಾಯ್ಬ್ ಆಪ್ಲೆ ಜಿಣ್ಯೆ ದ್ವಾರಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಲ್ಲೊ, ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಬರಿಂ ಕಾಮಾ ಆನಿಕೀ ಮುಂದರುನ್ ವರ್ಚಾಕ್ ಆಮಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೆವಾಚಿಂ ಬೆಸಾಂವಾಂ ಮಾಗೊನ್ ಧಾಡುಂ.

►  ರಿಚರ್ಡ್ ಆಲ್ವಾರೆಸ್, ಕೊರ್ಡೆಲ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !