Trending Now

ಕ್ರಾಂತೆಚೊ ಸುರ್ಯೊ – ಫಿದೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊ

“ಸಲ್ವಣಿ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ ಝುಜಾರಿ……” ಚಾರ್ ದಶಕಾಂಪಯ್ಲೆಂ ರೌಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊನ್ ಫಿದೆಲಾ ವಿಶಿಂ ಉಚಾರ್ ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ. ವ್ಹಯ್ ಖಾಸ್ ಭಾವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ರೌಲಾಚಿ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಅಮರ್ ಜಾಲಿಂ. ಬಾಳ್ಪಣಾಚೆ ದೀಸ್, ತರ್ನಾಟ್ಪಾಣಾಚಿ ಖುಶಲಾಯ್, ಚಳ್ವಳೆಚಿ ಧಾವ್, ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಾ ಹರ್ ವೆಳಾನಿಂ ಫಿದೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊನ್ ಅಪುಣ್ ಥಕನಾತ್ಲೊ ಝುಜಾರಿ ಆನಿ ಜಯ್ತಾಚೊ ಕಾರ್ಭಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಚಳ್ವಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಂನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊ ಕೊರೊಡಾಂ ಸಂಖ್ಯಾಚೊ ಲೋಕ್ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸು ಲ್ಲೊ.

ಫಿದೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊ -ಸುರ್ವಿಲೊ ಇತಿಹಾಸ್

1926 ಅಗೋಸ್ತ್ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ತರ್ ಅನಿ ಮಧ್ಯ್ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೀರನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಫಿದೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸಗ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಫಿದೆಲ್ ಅಲೆಝಾಂದ್ರೊ ಕಾಸ್ಟ್ರೊ ರೂಸ್. ಬಾಪುಯ್ ಸ್ಪೇಯ್ನ್ ದೇಶಾಥಾವ್ನ್ ಕ್ಯೂಬಾಕ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊ ಅನಿವಾಸಿ ಎಂಜೆಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ರೊ. ಕ್ಯೂಬನ್ ಸ್ತ್ರೀ ಲಿನರೂಸ್ ಗೊನ್ಸಾಲಸ್ ಅವಯ್. ಸಾಂತಿಯಾಗೊ ದೆ ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಥಾವ್ನ್ ಫಿದೆಲಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ. ಹವಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೇಲೆನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ. 1945 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕಾನೂನ್ ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಹವಾನಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ. 1950 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕಾನೂನ್ ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್ ಲ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ವಕೀಲಾಚಾ ವ್ರತ್ತೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಪಾವೆಳಾರ್ ಚ್ ಶಿರಾನಿಂ ಚಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಿಂತಾಪ್ ವಕೀಲ್ ವೃತ್ತೆವೆಳಾರ್ ಝೂನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಡವ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣೆಂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಒರ್ಥೋಡೊಕ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಾಡ್ತೆಚೆಂ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ. ಹಿ ಪಾಡ್ತ್ ತವಳ್ ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಧಿಪತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಸ್ಟಾಚಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚೆಂ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತೆರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ.

ಅನೀತೆನ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭ್ಯಾಟಿಸ್ಟಾಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಫಿದೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ ನಾ. 1953 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಜುಲಾಯ್ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಟಿಯಾಗೊ ದೆ ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕ್ ಕೆಂದ್ರಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸೈನಿಕಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯಾಕ್ರಮಣಾಂತ್ ಫಿದೆಲಾಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಬಂಧಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿದೆಲಾಕ್ ಪಂದ್ರಾವರ್ಸಾಂಚಿ ಅನ್ ಭಾವ್ ರೌಲಾಕ್ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜೈಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಿ. ಸೈನಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಚೆರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾಚಾ ವಿಚಾರಣಾವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ಉಚಾರುಲ್ಲಿಂ “ಇತಿಹಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅರೋಪ್ ಮುಕ್ತ್ ಕರ್ತಾಲೊ” (History will absolve me) ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಉತ್ರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಗಾಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಸೈನಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಾವಯ್ಲೆಂ ಆಕ್ರಮಣ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾನ್ ಫಿದೆಲಾಕ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾಚೊ ಅಂಗೀಕಾರ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. 1955 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಮಾಫಿ ಪಾಚಾರ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಿದೆಲಾಕ್ ಅನಿ ರೌಲಾಕ್ ಜೈಲಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕ್ಯೂಬನ್ ಸ್ವತಂತ್ರಾಖಾತಿರ್ ನವ್ಯಾ ಚಳ್ವಳೆಕ್ ರೂಪ್ ದಿಲೆಂ.

ಮೆಕ್ಸಿಕೋಂತ್ ತಾಣೆ 26 Of July Movement ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಳ್ವಳೆ ಸಂಘಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ ಅನಿ ಪಾಟಿಂ ಕ್ಯೂಬಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಬ್ಯಾಟಿಸ್ಟಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜೊಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ.1956 ದಸೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಫಿದೆಲ್, ರೌಲ್ ಅನಿ ಚೆಗ್ವೇರಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಎಕಾ ಬೊಟಿಚಾ ಮಜತೆನ್ ಪರತ್ ಕ್ಯೂಬನ್ ಕರಾವಳೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಹಾಂಗಾಸರೀ ಬ್ಯಾಟಿಸ್ಟಾಚಾ ಸೈನಿಕಾಂಥಾವ್ನ್ ತಾಣಿ ಆಕ್ರಮಣ್ ಫುಡ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆ. ಚಡಾವತ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಫಿದೆಲ್, ರೌಲ್ ಅನಿ ಚೆಗ್ವೇರಾ ಅನಿ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಜಿವಂತ್ ಬಾಕಿ ಉರ್ಲೆ. ಸ್ವರಕ್ಷಣಾಖಾತಿರ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೇಶಾಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣಿಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸೈನಿಕಾಂಚೆರ್ ಗೆರಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಿತಿಚೆಂ ಪ್ರತ್ಯಾಕ್ರಮಣ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ, ಯುವಜಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಫಿದೆಲ್ ಅನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಬ್ಯಾಟಿಸ್ಟಾಕ್ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಉರ್ಚೆಂ ತ್ರಾಸಾಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ ನಾಸ್ತಾಂ 1959 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬ್ಯಾಟಿಸ್ಟಾನ್ ಕ್ಯೂಬಾಥಾವ್ನ್ ಪಲಾಯನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಫಿದೆಲ್ – ಪರ್ಜೆಚೊ ಅವಿರೋಧಿ ನೆತಾ

1959 ಫೆಬ್ರೆರ್ 16 ತಾರಿಕೆಥಾವ್ನ್ 1976 ದಸೆಂಬರ್ 2 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕ್ಯೂಬಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿದೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೋನ್ ಕ್ಯೂಬಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ದಿಲೆಂ. 1961 ತಾಣೆಂ ಕ್ಯೂಬಾಕ್ ಕಮ್ಮುನಿಸ್ಟ್ ತತ್ವಾಂಖಾಲ್ ಚಲ್ಚೊ ದೇಶ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಲೆಂ. ಜಶೆಂ ಕೆನಡಿ ಕ್ ಸೋಶಿಯಲಿಸಂ ಪಸಂದ್ ನಾಂಗೀ ತೆಂಚ್ ಭಾಶೆನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಸಾಮ್ರಜ್ಯ್ ಶಾಹಿಪಣಾಥಂಯ್ ಕಠೀಣ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಫಿದೆಲಾಚಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ಕ್ಯೂಬಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸೋಶಿಯಲಿಸ್ಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಜಾಲೆಂ.

ವಿರೋಧಿನಿಂ ಫಿದೆಲಾಕ್ ಏಕಾಧಿಪತಿ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾವ್ನ್ ಕ್ಯೂಬನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಚಾಳ್ವಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕ್ಯೂಬಾಚಾ ಪರ್ಜೆನ್ ಫಿದೆಲಾಕ್ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲೊ ನಾ. ಫಿದೆಲಾಕ್ “ಭಾಂಗಾರ್ ಮನಿಸ್” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಕ್ಯೂಬಾನ್ ಶೆರಾಂನಿ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಕ್ಯೂಬಾಕ್ ಫಿದೆಲ್ ಚ್ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ರಜ್ಯ್ ಶಾಹಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂಚಾ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣ್ಯಾಂಚೆ, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಚೆಂ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಫಿದೆಲಾನ್ ಕ್ಯೂಬಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದ್ವೀಪ್ ರಾಶ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಫಿದೆಲಾನ್ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ಕ್ಯೂಬಾನ್ ಸಾಗ್ವೊಳೆ ಶೆತಾಂತ್ ಅಸಮಾನ್ಯ್ ಪ್ರಗತಿ ಜೊಡ್ಲಿ. ಸಂಸಾರಾರ್ ಚ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮೆಳ್ಚೊ ಏಕ್ ಮಾತ್ ದೇಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖ್ಯಾತಿ ತಾಣೆ ಕ್ಯೂಬಾಕ್ ಜೋಡ್ನ್ ದಿಲಿ. ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮಟ್ಟ್ 90 ಠಕ್ಕ್ಯಾಚಾಕೀ ವಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಂಚಾ/ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಮರ್ಣಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಸಂಸಾರಾತ್ ಚ್ಚ್ ಅತೀ ಉಣೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ತಾಚಾ ಆವ್ದೆರ್ ಚಲ್ಲೊ. ಅಮೇರಿಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗೊಲಿಯಾತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೈಧಾಂತಿಕ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಖಾಲ್ ಆನಿ ದೃಡ್ ನಿರ್ಧಾರಾಖಾಲ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿದೆಲಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಅನಿ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಸುಟ್ಕೆ ಚಳ್ವಳೆಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿ ಕ್ಯೂಬನ್ ಲೊಕಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಮಾನಾನ್ ದೆಕ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತರೀ 1959 ಥಾವ್ನ್ ಫಿದೆಲ್ ಕ್ಯೂಬಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರಾಶ್ಟ್ರಂತ್ ಪರ್ಜೆಚೊ ಅವಿರೋಧ್ ನೆತಾ ಜಾವ್ನಾಸುಲ್ಲೊ

ಸೋವಿಯಟ್ ಯೂನಿಯನಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ

ಕ್ಯೂಬಾಚಾ ಹರ್ ಮೆಟಾಂನಿ ಪರ್ನೆಂ ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಎಕಾ ಸಾವ್ಳೆ ಭಾಶೆನ್ ತಾಚೆಂ ಸಂಗಿ ಅಸುಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಅರ್ಥಾನ್ “ಗಾಡ್ ಫಾದರ್” ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೊ ಭಾಂದ್. ಸೋವಿಯಟ್ ಯೂನಿಯನಾಥಾವ್ನ್ ಫಿದೆಲಾಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಅನಿ ಸೈನಿಕ್ ಮಜತ್ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲಿ ಜಾವ್ನಾಸುಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಏಕ್ ರಶ್ಯನ್ ನೆಕೆತ್ರ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ವಾಶಿಂಗ್ಟನಾಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಪಸಂದ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ.

ಸೋವಿಯಟ್ ನೆತಾ ಕ್ರುಶ್ಚೇವಾನ್ ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ ಮಿಸೈಲಾಂ ಚಲಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಲಾಗೊನ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ನೀದ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಫಿದೆಲಾಚಾ ತಂತ್ರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚಿ ನಿಶಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸುಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಜೆನ್ ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಸಯ್ತ್ ಭಿರಾಂತೆ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಧ್ಯೇಯ್ ತಾಕಾ ಅಸು ಲ್ಲೊ. ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಕರ್ ರಶ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ಚೆ ಸವೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಗ್ವೊಳೆಗಾರಾಂಕ್ ಸದಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೋರಣ್ ತಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯರುಪಾಕ್ ಹಾಡು ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ 1980ತ್ ರಶ್ಯಾಂತ್ ಗೋರ್ಬಚೇವಾಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಜಾತೆಚ್ ಫಿದೆಲಾನ್ ರಶ್ಯಾಚಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಣಿ ಕೆಲಿ. ಪುಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಜೆನ್ ಭುಕೆಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಖಾಲ್ ಫಿದೆಲಾನ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲಿವಿಯಾ ಅನಿ ವೆನಿಜ್ವೆಲಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಈಶ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಾಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್

ಕ್ಯೂಬಾಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೋರಿಡಾಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 216 ಕಿಮೀ ದಕ್ಷಿಣೆಕ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ರಾಶ್ಟ್ರಾಂಮಧೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಜಾರೊಂ ಮಯ್ಲಾಂಚೊ ಅಂತರ್ ಅಸಾ. ಬ್ಯಾಟಿಸ್ಟಾಚಾ ಪಲಾಯನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅನಿ ಕ್ಯೂಬಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಲಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಭಿಗಡ್ಲಿ. ಫಿದೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಕ್ಯೂಬಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿನ್ ದುಬ್ಳೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅಮೇರಿಕಾನ್ ಹರ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ರಶ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ಕ್ಯೂಬಾನ್ ಓಯಿಲ್ ರಿಫೈನರೀಸಾಂ ಲಾಗಿಂ ಅಮೇರಿಕಾನ್ ಗುಪಿತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ದವರ್ಲೆಂ. ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ಕೊಬ್ವಾ ಕೃಶಿ ನಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಘುಟ್ಮಳ್ ಕೆಲಿ. ಪೂಣ್ ಕ್ಯೂಬನ್ ಪರ್ಜಾ ಹಾಲ್ಲಿ ನಾ. ತಾಂಚೆಕಾಗಿಂ ಫಿದೆಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಸ್ಮಾನಾ ಮುಕಾರ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಯ್ನಾತ್ಲೊ ನೆತಾ ಅಸ್ಲೊ.1961 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫಿದೆಲಾನ್ ಅಮೆರಿಕಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೊ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ರದ್ದ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಲೆಂ. ಹವಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಯುಎಸ್ ಎಂಬೆಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಂಲಾಗಿಂ ಚೊವೀಸ್ ವ್ಹರಾಂ ಭಿತರ್ ಕ್ಯೂಬಾ ಸೋಡ್ನ್ ವೆಚಾಕ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ. ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ 1962 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾನ್ ಕ್ಯೂಬಾವಯ್ರ್ ಅಂತರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಧಿಗ್ಭಂಧ್ ಥಾಪ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕ್ಯೂಬಾಚಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಂತ್ ಆನಿ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತ್ರಾಸ್ ಭೊಗಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಫಿದೆಲ್ ಹಾಲೊಂಕ್ ನಾ. ಫಿದೆಲಾಚಿ ಪರ್ಜಾಯ್…

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ 1961 ಅನ್ಯೇಕ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ ಲ್ಲೆಂ. ಫಿದೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊಕ್ ಜಿವೆಶಿ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಅಮೇರಿಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಶ್ಟ್ರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಅನಿವಾಸಿ ಕ್ಯೂಬಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಕ್ಯೂಬಾ ಅಧೀನಾಖಾಲ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಬೇ ಆಫ್ ಪಿಗ್ಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಮಾರ್ 400 ಜಣಾಂಚೊ ಜಮೊ ಬೇ ಆಫ್ ಪಿಗ್ಸಾಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಂಕಶ್ಟಾನಿಂ ಥಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ ಫಿದೆಲ್ ವಿರೋಧ್ ವ್ಹಾರೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ಕ್ಯೂಬನ್ ಪರ್ಜೆಥಾವ್ನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ಚುಕ್ಲೆಂ. ಆಕ್ರಮಣ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಲೆಂ. ಜಾಯ್ತೆ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಉರ್ ಲ್ಲೆ ಬಂಧಿ ಜಾಲೆ. ಅಮೆರಿಕಾಚಿಂ ದೋನ್ ತಾರ್ವಾಂ ಕ್ಯೂಬನ್ ಸೈನಾನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡಯ್ಲಿಂ. ನಾಲಿಸಾಯ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕಾನ್ ಆಕ್ರಮಣಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭೊಂವೊಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಭಿತರ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಫಿದೆಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ನಂತರ್ ಅಮೆರಿಕಾನ್ 600 ಚಡಿತ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಿದೆಲಾಚಿ ಖುನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರೇತನಾ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ರೌಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊಚಾ ಉತ್ರಾಂಪರಿಂ ಫಿದೆಲ್ ದುಸ್ಮಾನಾ ಮುಕಾರ್ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಝುಜಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸುಲ್ಲೊ. ಚಡಾವತ್ ದುಸ್ಮಾನಾಚಿ ಹರ್ ಚಲನಾಂ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ವಿಶೇಸ್ ಪರಿಣಾತಾ ಅಸುಲ್ಲೊ ತೊ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಕ್ರಮಣಾ ವೆಳಾರ್ ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಬುಧ್ವೊಂತ್ಕಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಧಾಕ್ಲೆಯ್ ಅಸಾತ್.

ಅಮರ್ ಫಿದೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊ..

ಉಜೊ ವೊಂಕ್ಚಿ ಭಾಷಣಾಂ, ದುಬ್ಳೆ,ಕಾಮೆಲಿ, ಸಾಗ್ವೊಳೆಗಾರಾಂಕ್ ಧೈರ್ ಭಾಸವ್ನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲೆ ಝುಜ್, ಮನ್ಶಾಪಣಾಚಾ ಮೊಗಾನ್ ಗುಂತ್ ಲ್ಲೆಂ ತತ್ವ್ , ಸಲ್ವಣಿ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ ಕಮ್ಮುನಿಸ್ತ್ , ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಫಿದೆಲ್ ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ನೆತಾ. ಧಯ್ರ್ ಅನಿ ಜಯ್ತಾಕ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ಸಬ್ಧ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆಕ್ಚೊ ವೆಕ್ತಿ.

ಫಿದೆಲಾಚಿ ಕೂಡ್ ಆಜ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಶೋಷಿತ್ ವರ್ಗಾಚಾ ಪಕ್ಶೆನ್ ತಾಳೊ ಉಟಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತೊ ಜಿವೊ ಆಸಾ. ಅಂತಿಮ್ ಜಯ್ತ್ ಕ್ರಾಂತೆಕ್ ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವುರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾತ್ ಅನಿ ಧರ್ಮ್ ಶೋಷಣಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಈಟ್ ವೊತ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಅಡಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಫಿದೆಲಾಚಾ ಉತ್ರಾಂಚೆ, ತತ್ವಾಂಚೆ ಪ್ರಸರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಜರ್ ಹೆಂ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಎಕಾ ಕ್ರಾಂತೆಕ್ ಸಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್… ಅನಾಚಾರ್, ಅನೈತಿಕತಾ, ಅಧರ್ಮ್, ಅನೀತ್ ಚಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಕಠೀಣ್ ರಿತಿನ್ ಘಾಯೆಲಾಂ. ಅಪ್ಣಾಕ್ ಘಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಹೆರಾಂಚೆ ಘಾಯ್ ಗೂಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿದೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಟಾಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮೇಲ್ಫಂಕ್ತ್  ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

► ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !