ಬಾಲ್ಕನಿಂತ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್

ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಪರ್ಮಳಿಕ್ ಫುಲಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಹ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೆಂ ಮೂಳ್ ಸ್ಥಾನ್ ಹಿಮಾಲಯ್ ಪ್ರದೇಶ್. ದೆವೊತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಅಪ್ರೂಪ್ ಫುಲಾಕ್ ಜೆರುಜಲೆಂ ಫುಲ್, ಜೆಜುಚೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂ ಇತ್ಯಾಧಿ ನಾಂವಾನ್ ವಳ್ಕತಾತ್.

ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್ ಮೊದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಲೋಕ್ ನಿದೆಂತ್ ಘೊರೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫುಲೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೊಭಾಯ್ ದಾಕಯ್ತಾ ಆನಿ ಫರ್ಮಳ್ ಪ್ರಸಾರ್ತಾ. ಥೊಡಿಂಚ್ ವೊರಾಂ ಫುಲ್ತೆಂ ರಾವೊನ್ ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಉದೆವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಸವ್ಕಾಸ್ ಬಾವೊನ್ ವೆತಾ.

ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್ ಫುಲಾಂಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೆ ಬೊಂಗೆ ಯಾ ಕಳೆ ಝಡಾಚ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜತಾತ್. ತಸ್ವಿರೆಂನಿ ದಿಸ್ತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಎಕಾ ಖೊಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಫುಲಾಂ ಉದೆಲ್ಯಾಂತ್. ಖೊಲೆ ಲಾಂಬ್ ಆನಿ ದಾಟ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹೆ ಖೊಲೆ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಪುರ್ಲ್ಯಾರ್ ನವಿಂ ಝಡಾಂ ಕಿರ್ಲತಾತ್ ಆನಿ ಎಕಾ ವರ್ಸಾನ್ ಫುಲಾಂ ಜಾತಾತ್.

  

  

ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್ ಫುಲ್ಚೆಂ ಘರಾಕ್ ಬರೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಿಂದು ಲೊಕಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೆಂ ಫುಲ್ ಫುಲ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಘರಾಂಕ್ ಲಾಬಾನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ದೆವಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್ ಫುಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದೆಕುನ್ ತ್ಯೆ ದಿಸಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಹಳ್ತಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರ್ಸಿತಾತ್. ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾ ಆಪವ್ನ್ ದವ್ಲತೆನ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಫುಲಾಂ ದಾಕಯ್ತಾತ್. ಫುಲಾಂಕ್ ಪೂಜಾ – ಆರತಿ ಕರ್ತಾತ್.

ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಬೆನ್ನಿನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕುಳಾರ್ ರೆಂಜಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಥೊಡಿಂ ಪಾನಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಘರ್ಚ್ಯೆ ಗೆಲರಿರ್ ಕುಂಡ್ಯೆಂತ್ ಲಾಯಿಲ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ಝಡ್ ಕಿರ್ಲೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ವರ್ಸಾನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೋನ್ ಫುಲಾಂ ಫುಲ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫುಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

  

  

  ಸಭಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್ ಫುಲಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಪುಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನೆಣಾಂತ್. ಹಿ ಸಂಗತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಫುಲ್ಲೆಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಳ್ಳಿ. ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ತಸ್ವಿರೆ – ಲೇಖನ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ವಿಶೇಸ್ ರೂಚ್ ದಾಕಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್.

ಸೊಭಾಯೆನ್ ಭೊರೊನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಫುಲ್ಲೆಲೆಂ ಫುಲ್ ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಬಾವೊನ್ ವೆಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ. ಆಮ್ಚಿ ಮೊಗಾಚಿ ವೆಕ್ತಿ ಥೊಡಿಂಚ್ ವೊರಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ರಾವೊನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ರಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಭಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ತೆ ಕಳ್ವಳೆ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಸಲೊ ನಿರೋಪ್ ಯಾ ಸಂದೇಶ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ?

► ತಸ್ವಿರೆ – ಲೇಖನ್ ►  ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !