Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮರುಭುಂಯ್ತ್ ಏಕ್ ಭುಮಿವೈಂಕುಟ್ – ಸಲಾಲ

ಗಲ್ಫ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೇಂವ್ ಆನಿ ಕಾತ್ ಹುಲ್ಪಾಂವ್ಚೆಂ ವೋತ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಪಯ್ಲೆಂ. ತರೀ ಒಮಾನ್ ತಸಲ್ಯಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಸೊಭಾಯೆನ್ ‍ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ಹೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ತರೀ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂಗಾಚೆ ಥೊಡೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಜಾಗೆ ಪಳೆವ್ನ್. ತರಿಪುಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಆಸಾಂ ತರೀ ಒಮಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್. ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚಾಜೆ, ತಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಮಾತ್ರ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರ್ಸ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಜಾಯಿತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ.

ಮಸ್ಕತ್ ಶೆರಾಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಕಿ.ಮೀ. ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ ಹೊ ಗಾಂವ್ – ಸಲಾಲ. ಈದಿಚಿ ರಜಾ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಚಾರಾಂಚ್ಯಾ ಆದೆಸಾಕ್ ಆಮಿ ಸಲಾಲಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಹವಾವ್ರಾಡಿ. ಹಾಂವ್, ಜೊಯೆಲ್, ಜೊಶ್ವಾ, ಡಾಲ್ಟನ್ – ಪ್ರಮಿಳಾ, ಆನಿ ಸುದೀಪ್- ಶಾನುನ್. ಅಶೆಂ ಸಲಾಲ ಟ್ರಿಪ್ಪಾಕ್ ಕಾರಣಾಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುಕ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಮ್ಹಜೊ ರೂಮ್‌ಮೇಟ್ ರಾಲ್ಫ್ ಮಾತ್ರ್. ಕಾರಾರ್ ಸುಮಾರ್ ಧಾ ತೆಂ ಇಕ್ರಾ ವರಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಣ್. ಮಧೆಂ ದೋನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಂಚ್ ತೆಂ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂಚೊ ವಿರಾಮ್ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಂ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅದ್ಲಿ ಬದ್ಲಿ.

ಭೋರ್ ಮರುಭುಂಯ್ ಮಧೆಂ ಅಂತ್ ಚ್ಚ್ ನಾತ್ಲೆಬರಿ ಅನಾಥ್ ನಿದೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ರಸ್ತೊ. ಚಾರಾಂಯ್ ಕುಶಿನಿಂ ಫಕತ್ ರೇಂವ್ ಆನಿ ಮಾತಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ಕಲ್ಪಾನಾಕ್ ಹಿ ವಾಟ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಕಶಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಚಲೊನ್ ವೆಚಿಂ ಖರಿಂ ತರ್ ಆನಿ ಕಂಯ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಮಿಲಿಟರಿಚಿ ತುಕಡಿ. ತ್ಯಾಯ್ ಮಧೆಂ ಖಂಯ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಕಡೆ ಕೆಮರಾ ಘೆವ್ನ್ ಒವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗಾಡಿ ಪಾರೊತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪೊಲಿಸ್ ಕಾರ್.

Sal001

Sal002

Sal003

ಸಲಾಲಾಚಿ ವಾಟ್

Sal004

ತುಮ್ರೈತ್ ಪಾವ್ತಾನಾ

Sal005

ತುಮ್ರೈತ್ ಗುಡೊ

Sal006

ಪಾಚ್ವೆಂ ನ್ಹೆಸುಲ್ಲೊ ತುಮ್ರೈತ್

ಹ್ಯಾಯ್ ಕರ್ಕಟ್ಯಾ ಖಡ್ಪಾ ಪಲ್ತಡಿ ಮನ್ ಫುಲಂವ್ಚೆಂ ತೋಟ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಘಮ್‌ಲ್ಲೆಂ ’ತುಮ್ರೈತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಲಾಲಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ. ಚಾರಾಂಯ್ ಕುಶಿನ್ ಕರ್ಕಟೆಂ ವೋತ್ ಆನಿ ರೆಂವೆಚೆ ಗುಡೆ ಪಳೆವ್ನ್ ದೊಳೆ ವೊಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ರೈತಾನ್ ಜಿವ್ಸಾಣೆಚೊ ಹಿಶಾರೊ ದಿಲ್ಲೊ. ’ತುಮ್ರೈತ್’ ಗುಡೊ ಉತರ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಪಳಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ – ಸಲಾಲ. ಆನಿ ಹೊ ಗುಡೊ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂಚ್ ಸಲಾಲಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಗೊವಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಧಾ ಘಂಟೆ ಪಯ್ಣಾಚಿ ಪುರಾಸಣ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಚೋರ್ನ್ ವೆಲ್ಲಿ. ಮರುಭುಂಯ್ತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾನ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್. ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸಾಂವ್ ಗೀ ಯಾ ಊಟಿಂತ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್.

ಸಲಾಲಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ದೊನ್ಪಾರ್ ಉತ್ರೊನ್ ಸಾಂಜ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ. ರಮ್ಜಾನ್ ಮಹಿನೊ ಅಜೂನ್ ಮುಗ್ದೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲೆಂ. ಹೋಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ವಚೊನ್ ಮಸ್ಕತಾಥಾವ್ನ್ ರಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜೇವ್ನ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಪುರಾಸಾಣ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಸಾಂಜ್ ಜೂನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಗಾವಾಂತ್ ಪುಶ್ಯ ನೆಕೆತ್ರಾಂತ್ ಪಡ್ಚೆಬರಿಂ ಪಿರ್ಪಿರೊ ಪಾವ್ಸ್. ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೊತಾ ಧಾವೆಕ್ ಲಜೆರ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಥಂಡ್ ಹವೊ. ರಾತಿಕ್ ದರ್ಯಾವೆಳೆರ್ ಇಲ್ಲೆ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ನ್ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾಕ್ ಸಲಾಲಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ಡೆಕ್ ಮಾನಸಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್ ಆಮಿ.

Sal007

ಸಲಾಲಾಂತ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್

ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರೀ typical Indian time ಬರಿಂ ವೊರಾಂ ಧಾ ಜಾಲ್ಲಿಂಚ್. ಹೊ ದೀಸ್ ಈದಿಚೊ. ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಫೆಸ್ತಾಚೊ. ಆನಿ ಆಜ್ ಉಪಾಸ್ ಅಖೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಹೊಟೆಲಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ನಾಸ್ಟೊ ಕರುಂಕ್ ಕಂಯ್ ತರೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೊಟೆಲ್ ಮೆಳ್ತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ತಾನಾ ’ಉಡುಪಿ ಹೊಟೆಲ್’ ಬೋರ್ಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಳಿಜ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹೊಟೆಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ಹೆಂ ಹೊಟೆಲ್ ಗೀ ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಉಡುಪಿ ದಿವ್ಳಾಚೊ ಜಾತ್ರೊ ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್ ಚಲ್ತಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಭಾವ್ ಮಾರ್- ಲ್ಲೊ ಹಾಂಗಾಚಿ ಗಡ್ದಿ ಪಳೆವ್ನ್. ಈದಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂಚಿ ಹಿಚ್ಚ್ ಗತ್. ಕಶೆಂಯ್ ಎಕಾ ವೊರಾಚ್ಯಾ ಲಗಾತಾರ್ ಉರ್ಡೊಣಿ ಆನಿ ಚಿರ್ಡೊಣೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾಯ್ ಮಧೆಂ ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಕ್ ’ನಮ ಊರುದಕುಲ್’ ಮ್ಹಣ್, ಇಲ್ಲೆಂ ತುಳು ಭಾಶೆಚೆಂ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಂ ’ಗಾಂವ್ಚೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಶೀಲಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಕಶೆಯ್ ಚಾರ್ ಇಡ್ಲ್ಯೊ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಘೆಜೆತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಸುದೀಪಾಕ್ ಜಿವಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಖಾಣಾ ಜೆವ್ಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಮೂಳ್ ಉದ್ದೇಶ್, ಜೊ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಾಗೆ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಅಧುರೊ ಉರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಖಾಣಾ ಜೆವ್ಣಾಂ, ಪಯ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಹೊಟೆಲಾಂನಿ ಖಾಂವ್ಚಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವಾನುಮತೆನ್ ಒಪ್ಪೊನ್ ಸುಟ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ.

ಸಲಾಲಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಬಾರ್ ಜಾಗೆ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾರ್ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಅಪವ್ನ್ ವರ್ಚೊ ಕೊಣೀ ನಾತ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೊ ಏಕ್ ಈಶ್ಟ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಲಾಲ ಭೊಂವ್ಲಾ ಆನಿ ಸಲಾಲಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪ್ರವಾಸೀ ಜಾಗ್ಯಾಂವಿಶಾಂತ್ ತಾಕಾ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಮಸ್ಕತಾಥಾವ್ನ್‌ಚ್ಚ್ ಫೊನಾರ್ ‍ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೂಗ್‌ಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್‌ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗೈಡ್.

ಸಲಾಲಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಣಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಜೊಬಾಚೊ ಫೊಂಡ್ ಮ್ಹಣ್. ವ್ಹಯ್, ಪ್ರವಾದಿ ಜೋಬ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ, ತಾಣೆಂ ವಾಪಾರ್-ಲ್ಲೆಂ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ತಳೆಂ. ತಳೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಉದಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಫೊಂಡ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ನಿಕೆಪಿಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ. ಅಶೆಂ ಹೊ ಜಾಗೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಟೊಪ್ ಲಿಸ್ಟಿರ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ಗೂಗ್‌ಲ್ ಮ್ಯಾಪ್‌ಚೆರ್ ಅಖಂಡ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದವರ್ನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ವಾಟ್ ಮುಗ್ದಾನಾತ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ದುಭಾವ್ ದೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ತರೀ ಗೂಗ್‌ಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಉಗ್ತೆಂ ದವರ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಟ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಜೊಯೆಲಾಕ್ ಅಜೂನ್ ಗೂಗ್‌ಲಾರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್ಲಿ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಆನಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ರಸ್ತೊ ಆಸ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ದುಭಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್ಲೊ. ತರಿಪುಣ್ ಹಿ ವಾಟ್ ಆನಿ ಭೊಂವ್ತಿಂಚೊ ಜಾಗೊ ನಿಜಾಕಿ ಅಧ್ಭುತ್. ಗುಡೊ ಚಡಾತ್ತ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಬೊಂವ್ತಿಂ ದುವ್ರಿ.ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಚಾರ್ ತೆಂ ಪಾಂಚ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲಿ ವಾಟ್ ಸಯ್ತ್ ಸಾರ್ಕಿ ದಿಸಾನಾ. ಕುಪಾಂಮಧೆಂ ಹೊಡೆಂ ಚಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಅಪೂರ್ವ್ ಅನ್ಭೊಗ್. ಗಾಡ್ಯೆಕ್ ಆಸ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಲಾಯ್ಟ್ ಜಳವ್ನ್ ಹಳ್ತಾರ್ ವೆತೆಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಗೂಗ್‌ಲಾನ್ ಜೊಬ್‌ಚೊ ಫೊಂಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವರ್ನ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಪಾವೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಏಕ್ ಒಮಾನಿ ದಿಸ್ಲೊ. ಎದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹೊ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಒಮಾನಿ ಆಸಾಮು ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರುಂಕ್’ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ವಾಲೈಕುಮ್’ ಮ್ಹಣ್ ತೋಂಡ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತೊಚ್ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಚಾರಿ ’ಗೂಗ್‌ಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಗೀ?’ ಆಮಿ ಅಜ್ಯಾಪುನ್ ತೊಂಡಾಂ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಗೂಗ್‌ಲ್ ಮ್ಯಾಪಾರ್ ಚೂಕ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಜೊ, ತುಮಿ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಕಿ.ಮಿ. ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮುಕ್ಲಿ ವಾಟ್ ತಾಣೆ ದಾಕಯ್ಲಿ. ಬಾವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಗೂಗ್‌ಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಕೀ ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ವಾಟ್ ಆಸ್ಲಿ ಪುಣ್ ಆಮಿ ಇಲ್ಲೊ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕಾಂಯ್ ನಜೊ ವಾಟ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲಿ ಬರ‍್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸಬಾರ್ ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಂನಿ ಅನ್ಭೊಗ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಲೋಕ್ ಜೊಬಾಕ್ ದೆವಾಚೊ ಪ್ರವಾದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ಸಮಾಧಿ ತಾಣಿ ಸಾಂಭಾಳ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂ ಸಲಾಲಾಂತ್ಯ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಿ ಜಾಗ್ಯಾಂಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಜೊಬ್ ಪ್ರವಾದಿನ್ ವಾಪಾರ್ಲಲೆಂ ತಳೆಂ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಜಿರಿಯೆಂತ್ ಹೆಂ ತಳೆಂ ಆಸಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಕಡೆ ವಚೊಂಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ವಾಟ್ ನಾ.

  Sal008  Sal009

ಜೊಬಾಚಿ ಸಮಾಧಿ, ಜೊಬಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ

Sal010

ಮಾಹೆತ್ ಫಲಕ್

Sal011

ಜೊಬ್ ಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಿ ಲಾಗ್ಶಿಲಿ ಪಳ್ಳಿ

Sal013

ಕುಪಾ ಪಾತ್ರಾರ್ ಭಾಜ್ ಲ್ಲೆಂ ಕುಂಕ್ಡಾಮಾಸ್

ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ದೊನ್ಪಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಜೆವಾಣ್ ತಿರ್ಸುನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ಜೆವಣ್ ಖಾಸ್ ನಾತ್ಲೆಂ ತರೀ ಕುಪಾ ಫಾತ್ರಾರ್ ಬಾಜ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಂಕ್ಡಾಮಾಸಾಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕ್ಲಿ. ದೊನ್ಪಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ’ಮುಘ್‌ಸೈಲ್’ ದರ್ಯಾತಡಿರ್ ಉಸಾಳ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ (water spring) ಆಂಗ್ ದೀವ್ನ್ ಭಿಜಂವ್ಕ್ ಜೊಶ್ವಾನ್ ಮನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಮಾರ್ನೀಫ್ ಕೇವ್ ಲಾಗಿಂ ಫೊಟ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಸ್ ದೀವ್ನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ – ಪ್ರಮೀಳಾನ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ತಸ್ವೀರೆಂನಿ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಇತ್ಲೆಂ ಜಾತಾನಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಉಲ್ಲಾಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಳ್ತಾಚಿ ಪುರಾಸಾಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಜ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಸಲಾಲ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ’ಸೂಖ್’ ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ’ಸೂಖ್’ (souq) ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅರ್ಬಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಪೇಂಟ್ ಯಾ ಬಜಾರ್.

Sal014

Sal015

ಮರ್ನೀಫ್ ಮಾಟೆಂ

Sal016

Sal017

ಮುಗ್ಸೈಲ್ ಬೀಚ್

Sal018

Sal019

ಮುಗ್ಸೈಲ್ ದರ್ಯಾತಡಿರ್ water spring

ಹ್ಯಾ ಸೂಖ್ ಕ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪೆಂಟೆಕ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್. ಎಕಾ ಕುಶಿಥಾವ್ನ್ ಮಿಕ್ಕ್ಯಾಮಾಚಿ ಆಂಗಡ್ ತರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೀನಾಬಾಯೆಚಿ. ದೋನ್ ಮೆಟಾಂ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾನಾ ಎಂಕಪ್ಪಾಚಿ, ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ನಾಯ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಟಾಲ್. ಅಶೆಂ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ರಾಂದ್ವಯೆಚಿ ಆಂಗಡ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಫಳ್ ವಸ್ತುಂಚಿಂ ದುಕಾನಾಂ. ಆಂಬೆ, ಪೊಣೊಸ್, ಬೊಂಡೆ, ಪೊಪಾಯೊ, ಕಾಳ್ಗಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ಗಲ್ಫ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೇಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತೆಲ್ಯಾಕ್ ಸಲಾಲಾನ್ ಗಾಂವ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ. ಭಂವ್ತಣಿಂಚೊ ಜಾಗೊಯ್ ತಸೊಚ್. ಮಾಡಾಂಚೆಂ ತೋಟ್, ಕೆಳ್ಬ್ಯಾಂಚೆಂ ತೋಟ್, ಗಾದೆ, ಮೆರೊ ಅಶೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂಮುಖಾರ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಾಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಬೆಟಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ಯಾಂಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಚ್ಯಾ ಧೊಶಿನ್ ಗಿ ಕಿತೆಂಗಿ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆ ಬೊಂಡೆ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ. ಫುಂಕ್ಯಾ ಸವಾಯ್ ಮೋಲ್ (ಮಸ್ಕತಾಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್) ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಹರ್ಯೆಕಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ.ಕಾಂಯ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಾಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆಂಕ್ ತರೀ ಬಾಂದುನ್ ಧರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೊಣ್ಣಾ.

Sal020

Sal021

ಸಲಾಲ ಸೂಖ್

Sal022

Sal023

Sal024

ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲೊ ಮಾಂಯ್ಗಾಂವ್

ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಯೆಮೆನ್ ಬೊರ್ಡರಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ’ದಲ್‌ಕೂದ್’ ಕುಶಿನ್ಆಮ್ಚೆಂ ಪಯ್ಣ್. ಹಾಂಗಾ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಸಾಹಸಿಕ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ರಸ್ತೊ ಕಾಂಯ್ ಕಚ್ಚಾ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಘುಂವ್ಡೆಂನಿ ಗುಡೊ ಚಡೊನ್, ದೆಂವೊನ್ ಕಲಾತ್ಮಕ್ ಡ್ರೈವಿಂಕ್ ಕರುಂಕ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ಮಜಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೀ ದಲ್‌ಕೂದಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆತಸ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ’ಶಾಟ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾನ್ ನಕ್ಕಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ’ಶಾಟ್’ ಜಾಗ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಗೀ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್‌ಚ್ ಸೊಭಾಯೆನ್ ಭರ್ ಲ್ಲೊ ಹೊ ಜಾಗೊ. ದಾಟ್ ಧುವ್ರಿ ಆನಿ ಪಿರ್ಪಿರೊ ಪಾವ್ಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. ರುಕಾಂಮಧೆಂ ದಾಟೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲಿ ಧುವ್ರಿ, ಕಾಂಯ್ ಧರ್ತೆರ್ ಮೊಳ್ಬಾಚಿ ವೋಲ್ ಪಾಂಗುರ್ಲೆಲ್ಯಾಬರಿಂ. ಹ್ಯಾಯ್ ವೊಲಿಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ಘಡಾಮೊಡಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹನ್, ಕಾಂಯ್ ಭುಮಿವೈಕುಂಠ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂಚ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಹೊಗಾಪ್ ದಿತಾಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ”ಶಾಟ್ ಬೀಚ್ ವ್ಯುವ್’ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಸುಂದರ್ ಜಾಗೊ ಖಂಯ್. ದರ‍್ಯಾಚಿ ಗಾಜ್ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಕರಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ. ಪುಣ್ ರಸ್ತೊ ಸಾರ್ಕೊ ನಾತ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಮುಖಾರ್ ರಸ್ತೊ ಅಪಾಯಾಚೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲ್ಯಾಂವ್.

Sal025

ಶಾಟ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಕೆಮರಾಸಂಗಿಂ ಖೆಳ್

Sal026

Sal027

Sal028

Sal029

Sal030

ಶಾಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆದ್ಭುತ್ ಗಾಂವ್

Sal031

ಸೆಲ್ಫೀ ವಿದ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ -ಕ್ಯಾಮೆಲ್

Sal032

Sal033

Sal035

Sal037

Sal036

ವಾದಿ ದರ್ಬಾತ್ ವಾಟೆರ್

Sal039

Sal040

Sal038

ವಾದಿ ದರ್ಬಾತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್

ದೊನ್ಪಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಲಾಲ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ’ಮಿರ್ಬಾತ್’ ವೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ’ವಾದಿ ದರ್ಬಾತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಳ್ಯಾ(water falls) ಕುಶಿನ್ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ಆಮಿ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾತವಳ್ ಸಲಾಲಾಂತ್ ಅಜೂನ್ ಪಾವ್ಸ್ ಚಡ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಉದಾಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. Water Falls ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತೆಂಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಭಂವ್ತಿಚೊ ಗುಡೊ ಆನಿ ಪಾಚ್ವೆಂಪಣ್ ಚಿಕ್‌ಮಂಗ್ಳುರ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿಬರಿ ಮನ್‌ಮೋಹಕ್. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಥಂಡ್ ಹವ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಹುನೊನಿ ಚಾಯೆಚೊ ಕಣೆರ್ ಗೊಬ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಸುಟ್ತಾನಾ ಸುಶೆಗಾಚೊ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಜಿವಾಂತ್ ಭರ್-ಲ್ಲೊ.

ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ’ಮಿರ್ಬಾತ್’ ತೆವ್ಶಿನ್ ವೆತಾನಾ ಏಕ್ Antigravity point ಆಸಾ. Antigravity ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಶಣಾಚ್ಯಾ ವಿರೊಧ್ ಏಕ್ ನಾ ದಿಸ್ತೆಂ ಬಳ್. ಹಾಕಾ ಥೊಡ್ಯಾನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಚ್ ಬಳ್ ಯಾ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಫಕತ್ ’ಒಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಶನ್’ ಮ್ಹಳಾಂ. ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಹಾಚೆಂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ನಿರೂಪಣ್ ವಿಸ್ತಾರಾಂವ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ನ್ಹಯ್ ದೆಕುನ್ ಸಾದ್ಯಾ ಉತ್ರಾನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಚಡ್ನೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಬಳ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ತಾ. ಹೆಂಚ್ Antigravity. ಚಡ್ನೆರ್ ಕಾರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗೇರಿರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಾರ್ ಅಪಾಪಿಂ ವಯ್ರ್ ಚಡೊನ್ ವೆತಾ. ಹೊ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅನ್ಭೊಗ್. ಅಸಲೆ Antigravity point ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಕಡೆಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಸಲಾಲಾಂತ್‌ಚ್ ಹೆರ್ ಏಕ್ ಯಾ ದೋನ್ ಕಡೆ ಆಸಾತ್, ಆನಿ ಮಸ್ಕತಾಚ್ಯಾ ’ಕಂತಾಬ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆಯೀ ಆಸಾ.

ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ತಿಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಫುಡೆಂ ಮಸ್ಕತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಸಲಾಲಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ’Sumhuram archaeological park’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೋರ್ಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಗಾಡಿ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾರ್ಕಾಚ್ಯಾ ಗೆಟಿರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡಾನ್ ಭಿತರ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಕಶೆಂಯ್ ತಾಕಾ ಮಾನಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ’ಸಮ್ಹುರಮ್’ ಒಮಾನ್ ದೆಶಾಚಿ ಏಕ್ ಪುರಾತನ್ ನಾಗರಿಕತಾ. ಸಾದಾರ್ಣ್ ಕ್ರಿ. ಪೂ. 2000 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಆದ್ಲಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ವಾಪಾರ್ಲೆಲಿ ಸಾಹೆತ್ ಇತ್ಯಾದಿಂಚಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚಿಂ ಅವಶೇಷಾಂ, ತಾಂಚಿಂ ಮೊಡೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸ್ಮಾರಕಾಂ ತಿಂ ಆಸಾ ತಶಿಂ ಸಾಂಭಾಳ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಒಮಾನ್ ಧುಂಪಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಾಂತ್ ಭೋವ್ ಪುರಾತನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಮ್ಹುರಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಧುಂಪಾಚೊ ವೆಪಾರ್ ಸಮ್ಹುರಮ್ ಚ್ಯಾ ’ಖೊರ್-ಖೊರಿ’ ಥಾವ್ನ್ ಎಜಿಪ್ತಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾವಿಶಿಂ ಇತಿಹಾಸ್ ಜಾಯ್ತೊ ಆಸಾ ಆನಿ ತೊ ವಿವರುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಮೊಡೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಮಾರಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ತೆಂ ಏಕ್ ಭೊವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್. ಪೂಣ್ ಆಮಿ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಪುರ್ತೊ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಚುರ್ಚುರ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತರಿಪುಣ್ ಅಖ್ರೇಕ್ ತರೀ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಾಗೊ ತರೀ ಪಳೆಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೈಭವೀಕ್ ಇತಿಹಾಸಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ತರೀ ಜಾಲೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮಾದಾನ್.

Sal041

Sal042

Sal043

ಸಮ್ಹುರಮಾಕ್ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ!!!

Sal044

ಟೀಮ್ ಸಲಾಲಾಚೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫೊಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಜೊಯೆಲ್

Sal045

Sal046

ಟೀಂ ಸಲಾಲ. ದಾವ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಸುದೀಪ್ ಆನಿ ಶಾನುನ್, ಜೊಶ್ವಾ, ಡಾಲ್ಟನ್ ಆನಿ ಪ್ರಮೀಳಾ, ಹಾಂವ್, ಆನಿ ಜೊಯೆಲ್

ಗಲ್ಫಾತಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಗೀ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಸಲಾಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮಸ್ಕತಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಬೊಂಡೆ, ಘಡಾಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಾಡ್ಚೆ. ತಶೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ಏಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ನ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಗಾಡ್ಯೆರ್ ಭರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅನಿಕೀ ಸಬಾರ್ ಜಾಗೆ ಸಲಾಲಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರೀ ದೀಸ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲೆ. ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಮಸ್ಕತಾಕ್ ಸುಟೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತರಿಪುಣ್ ಸಾದ್ಯ್ ತರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಡಿತ್ ಪಾವ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಯೇಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರುನ್ ಪಾಟಿಂ ಸುಟ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಸಲಾಲಾಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ನಿಜಾಕಿ ಖಾಸ್. ಹಾಕಾ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ತಸ್ವಿರ‍್ಯಾಂನಿ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಕಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ವೊಳಿಂಯಿಡ್ಯಾಂನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ತಕ್ಕ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಸಲಾಲಚೊ ಫರ್ಮಳ್ ತರೀ ಘಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬರಪ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ.

 ವಿಲ್ಸನ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ
ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ : ಜೊಯೆಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಡಾಲ್ಟನ್ ಪಸನ್ನ ಆನಿ ಜೋಶ್ವಾ ಅಂದ್ರಾದೆ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.