Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ’ ಶೂಟ್ ’ ಕರ್ಚೆಂ ಸುಕ್

ಹಾಂವ್ ಸಂತೋಶ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್. ಮಿಲಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಹಾಚೊ ಮಾಲಕ್. ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿ ಮ್ಹಜೊ ಹವ್ಯಾಸ್. ದಿಸಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಎ.ಎ. (ಅನಾಮಿಕ್ ಅಮಾಲಿ) ಹಾಂತು ಕೌಂಸಿಲರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ವೇಳ್ ದಿತಾ. ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿಂತ್ ಪ್ರಕೃತಿ, ಸುಕ್ಣಿ ಸಾವ್ಜಾಂ ಆನಿ ಮೃಗಾ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ವೋಡ್. ತಾಂಚ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡ್ಚಿ ಉರ್ಭಾ.

 

SF031

 

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಚಾಳಿಸ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಟೊಗ್ರಫಿಚಿ ಉರ್ಬಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಹಾವೀರ್ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊಚ್ಯಾ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಣಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತಸ್ವೀರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತಶೆಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಹಾಂವೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. ಲ್ಹಾನ್ ಕೆಮಾರಾ ಪಾಸುನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹವ್ಯಾಸಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ದೋನ್ ಲ್ಹಾಕಾಚ್ಯಾ high end ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವಾಯ್ಲಾಂ.

ಚಡಿತ್ ವಾಂಟ್ಯಾನ್ ಸುಕ್ಣಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಟೊಗ್ರಾಫಿ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಗುಮಾನ್. ಬೊಂದೆಲ್ಚೊ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಗೋವಿಯಸ್, ಕಾರ್ಕಳ್ಚೊ ಶಿವಶಂಕರ್ ಹಾಂಚೆ ಸಂಗಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್ ಆಮಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ಬೊಂವ್ತಿ, ವರ್ಸಾಕ್ ತೀನ್ ಯಾ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕರ್ನಾಟಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ದೇಶಾ ಭಿತರ್ ತಸ್ವಿರೆ ಶಿಕಾರೆಕ್ ವೆತಾಂವ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗುಜರಾತ್, ಉತ್ತರ್ ಪೂರ್ವ್ ನಾಗಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಿಜೊರಾಮ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ, ಸಾವ್ಜಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಮಾರಾಂತ್ ಕಯ್ದ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಹರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್, ಕುದ್ರೆಮುಖ್, ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿಯೆಚ್ಯಾ ರಾನಾಂನಿ ಆಮ್ಚಿ ಭಂವ್ಡಿ ಜಾತಾ.

 

ನಶೀಬಾನ್ ಆಮ್ಕಾ ಅಪ್ರೂಪ್ ಸುಕ್ಣಿ ಸಾಂಪಾಡ್ತಾತ್. ಸುಕ್ಣ್ಯಾವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಅನ್ಬೊಗಾನ್ ಆಮ್ಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಚುರುಕ್ ಆಸೊನ್, ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ವಿವಿಧ್ ನಮುನ್ಯಾರ್ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಪಾರೊತ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಕಿತೆಂಚ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆಯ್ ಆಸಾತ್.

 

Wildlife photography ಏಕ್ ಪಂಥಾಹ್ವನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ, ಸೈರಾಣ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಚಲನ್ ವಲನ್, ದೊಳ್ಯಾಚಿ ಆಸ್ಡಿ ದಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ನಿರ್ದಿಸ್ಟ್ ಕೂಸ್ (Angle) ಮೆಳ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಖಂಡಿತ್ ವರ್ಣುಂಕ್ ಆಸಾದ್.

 

SF005

 

ರಾನ್ವಟ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಪುಡ್ ಕರ್ಚೆಂ, ರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಉದ್ಯಾನಾಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ವೆಚೆಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಅವ್ಘಾಡಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಪಿಛಾರ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ಉಬಾರ್ ಸುವಾತೆರ್, ರುಕಾ ತುದಿಯೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಂಚಿ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ನ್, ಪರ್ವಾತಾ ಶಿಖರಾಕ್ ಚಡ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಛಾಲೆಂಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವ್ಹಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಸಾಹೆತಿ ಘೆವ್ನ್, ರಾನಾಕ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಥಳೀಯ್ ಲೋಕ್ ಹೆ ಕಾಂಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಜಮೊ ಜಾತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ `ತುಮ್ಕಾ ಪಿಶೆಂ’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹತಿಂತ್ ಚಿಂತುನ್ ಯಾ ಉಚಾರ್ನ್ ತೋಂಡ್ ವೊಳಾವ್ನ್ ವೆತಾತ್.

 

ಐಟಿ ಕಂಪೆನಿಚೆ ಥೊಡೆ ಹೊ ಹವ್ಯಾಸ್ ಹುಮೆದಿನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾತ್. ನವೊ ಮೊಲಾದಿಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಘೆವ್ನ್ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಸಯ್ರಾಣ್ ಸಾಂಡುನ್, ವೇಳ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್.

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಮೈಸೂರ್, ಬಂಡಿಪುರಾ, ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ’ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಸುಕ್ಣಿಂ’ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಹವೊ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಯೆತಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ತಸ್ವಿರ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹಳಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ಆಸಾತ್. ಆಮಿ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಅರವಿಂದ್, ಅರ್ನಾಲ್ಡ್, ಅವಿನಾಶ್ ಆನಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆ, ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ತೂರ್, ಆರ್. ಕೆ. ಪೈ ವಿಟ್ಲ, ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಸ್ವಿರೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ. ದಿಸಾಳ್ಯಾಂನಿ ಆಮಿ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ / ಲೇಖನಾಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾತ್. ಆಮಿ ಶಾಳೆಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ವಾಂಟುನ್ ಆಸಾಂವ್.

 

ಭಾರತಾಂತ್ 240 ಸಸ್ಥನಿ ಆಸೊನ್ 1326 ವರ್ಗ್ ಯಾ ಜಾತಿ ಆಸಾತ್. ಆಟ್ಶ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್, ಹ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಹಾಂವೆ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಆಮಿ ಪೇಸ್ ಬುಕಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಆದಲ್ ಬದಲ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಯಾ ಅನ್ಬೊಗ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಉರ್ಬಾ ಆಸಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂ ತಯಾರ್. ಹಾಂಗಸರ್ ಹಾಂವೆ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ದೀಶ್ಟ್ ವಾಪರ್ನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ತಸ್ವಿರೆಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕೇಕ್ ಕಾಣಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪುರೊ.

 

SF001

 

SF002

 

SF003

 

SF004

 

SF006

 

SF005

 

SF007

 

SF008

 

SF009

 

SF011

 

SF013

 

SF014

 

SF015

 

SF017

 

SF40002

 

SF40001

 

SF018

 

SF019

 

SF021

 

SF023

 

SF024

 

SF025

 

SF026

 

SF027

 

SF029

 

SF030

 

SF40003

 

SF40004

 

SF40005

 

► ನಿರೂಪಣ್ : ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಆಂಜೆಲೊರ್.

 

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.