ದೊರ‍್ಯಾ‌ಭಿತರ್ಲೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಭಾರತ್ ಮಾತೆಚ್ಯಾ ತಿರಂಗಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಗ್ರಣಾಂತ್ ಸಜವ್ನ್ ಪರತ್ ಸುಟ್ಕೆದಿವಸ್ ಆಚರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಅಖ್ಖಿ ಪರ್ಜಾ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಂದಾಂತ್ ಸದಾಂಚಿ ಕಳಾ ಝಳ್ಕೊಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲ್ಯಾಶಿ ಭೊಗ್ತಾ. ಭಿತರ್ ಭಿರಾಂತೆಚಿಂ ಕಾಳಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉತ್ವಾಕ್ ಧರುನ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ಕರಿಯೆಸಾರ್ಕಿಂ ಮಾಂಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಮಾತ್ಶಿ ಯೇರ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಹಜ್ ನ್ಹಯ್?

ಸಮಾಜೆಚಿಂ ವಾಂಕ್ಡಿಂ ಧೋರಣಾಂ ಜರ್ ಉಸ್ತುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕೋಣ್ ತಿಂತೆರ್ ಹಾತಿಂ ಧರಿತ್, ಫಾರ್ ಸೊಡುನ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಉಬಂವ್ಕೀ ಆಯ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾ. ಆಪ್ಲೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಸುಟ್ಕೆದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ.

ವರ್ಗ್ ಭೇದ್ ಫಾಂಟೆವ್ನ್ ವಿಸ್ತಾರ್ತಾನಾ, ಅಸ್ಕತ್ಯಾಂಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚೆರ್ ಸವಾರಿ ಮಾರ್ತಾನಾ, ಸುಟ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಅರ್ಥ್ ನಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಸೊಧುನ್, ವಿಂಚುನ್ ವಿಂಚುನ್ ಉತ್ರಾಂಫಾರ್ ಮಾರುನ್, ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ದೇಶಾಚೊ ಸಟ್ಕೆಸಂಭ್ರಮ್, ಮಿಟಾಯ್ ವಾಂಟುನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅರ್ಥ್ ನಾ.

ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಅಡ್ಚೊನ್, ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಖರ್ಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಕ್, ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ದುಡು ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತತ್ಕಾಳಿಕ್ ಪರ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಶಿವಾಯ್, ದುಡ್ವಾವರ್ವಿಂ ಸುಟ್ಕೆಸಂಭ್ರಮ್ ಚಡಿತ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ. ಹಜಾರಾಂನಿ ದೇಶಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಡ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಧಣ್ಸಿತಾನಾ, ವಾಟ್ ಸೊಧುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಜಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದೇಶಾಚೊ ಉದ್ದಾರ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಕಾಜುಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಬರಿ ಆಪ್ಣಾವರ್ವಿಂಚ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಪ್ರಾಸ್, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತೆ ಆಸಾತ್ ದೇಶಾಂತ್, ತಾಂಚೆವರ್ವಿಂ ತರೀ ಬರೆಂ ಜಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಟ್ ಉಸಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಪಾಂಯ್ ವೋಡ್ನ್ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಉಬಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ.

ಉಜೊ ಪಡ್ಲಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಕ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಸಂಗಿ, ಸುಟ್ಕೆಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣಾಕೀ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಯ್ನಾ. ಜೇವ್, ಖಾ, ಗಮ್ಮತ್ ಮಾರ್, ಫಾಲ್ಯಾಚೆಂ ಜರ್ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ, ತೆನ್ನಾ ಸುಟ್ಕೆಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಭೊಗ್ ಲ್ಲೊ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ಲಾಂಬ್ಚೊನಾ.

ಮನ್ಶ್ಯಾಮೊಲಾಂ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬವ್ನ್, ಪೆಲ್ಯಾಚಿಂ ಕುಲ್ಪಾಂ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚ್ ವೆಸ್ತ್ ಆಸೊನ್, ಬಗ್ಲೆಕ್ ದೇಶಾಬಾವ್ಟೊ ಉಬಾರ್ನ್ ಸಲಾಮ್ ಮಾರ್ತಾಂವ್, ಖರ‍್ಯಾನ್ ದೇಶಾಕ್ ಚ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಸಂಬಂಧಾಂಕ್ ದೊರೆ ಉಬಾರ್ನ್, ದೊರ‍್ಯಾಭಿತರ್ ಸುಟ್ಕೆಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚೊ ಕಿತ್ಲೊ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್? ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಮನಾಂತ್ ಕುಸ್ಡೆಂ ಚಿಂತಪ್, ಉತ್ರಾಂನಿ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಮೂರ್ ಉಬ್ಜಯ್ತಾ, ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಬಡಾಯ್ ಕಾತರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಬರೆಚ್ ಹೆಳ್ಳ್ಯಾಂವ್.

ಪಾಗೊರಾಭಿತರ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ, ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ, ಜಾತಿ – ಕಾತಿಂಚ್ಯಾ, ವರ್ಗ್ ಭೇದಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಳಿಂನಿ ಖೊಡೊ ಘಾಲುನ್ ಬಿಗ್ದಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಚ್ ನಾ.

ಯುವಸಮುದಾಯಾಕ್ ಮಾದಕ್ ವೆಸನಿ ಕೆಲ್ಯಾತ್, ಧುಂವ್ರಾಪಾನಾಂತ್ ಬುಡವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ನಾ ಜಾಲಾ. ಆಕಾಂತ್ ವಾದಾನ್ ದೇಶಾಚೆರ್ ಫಾರ್ ಜೊಕುನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಬೆಪರ್ವಾ. ಕುರ್ಡೆ ವಾದ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ದೊರಿ ವೊಡ್ಚೆಭಾಶೆನ್ ವೊಡುನ್ ಚ್ ಆಸಾಂವ್, ಗರ್ಜೆಚೆ ಪರ್ಯಾರ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವೊಂದಾವ್ನ್ ಸ್ವಸ್ಥ್ ಭೊಂವ್ತಾಂವ್.

ಅಭಿವೃದ್ದೆಚ್ಯಾ ನಿಬಾಂನಿ ಗಾಂವ್, ಶ್ಹೆರಾಂನಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ ನಾ. ಸಂಪನ್ಮುಳಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಲೆಂನಾ. ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಬಳಾಧಿಕ್ ದೇಶಾಂನಿ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ರುಚಾನಾ. ದೇಶ್ ಭಕ್ತ್, ಶಿಸ್ತ್, ವಡಿಲಾಂಕ್ ಮಾನ್, ತಾಲೆಂತಾಚೊ ಜೊಕ್ತೊ ಉಪೇಗ್, ಸಗ್ಳೆ ದೇಶ್ ವಾಸಿ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಜೆನ್ನಾ ರೊಂಬೊನ್ ವಾಡ್ಲೆಂ ನಾ, ಫಕತ್ ದೇಶಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬವ್ನ್, ಪರ್ಬಿಂ ಪಾಟವ್ನ್ ಸುಟ್ಕೆದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಗೊರಾಭಿತರ್ ವಾ ದೊರ‍್ಯಾಭಿತರ್ಲೆಂ, ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಚರಣ್ ಕಶೆಂ ಲೆಕ್ತಾಂ.

ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚಿ ಸಾಯ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಚಾಲ್ ಚಮ್ಕಣೆಂತ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡಾನಾತ್ಲೆಕಡೆ ಸುಟ್ಕಾಚ್ ನಾ. ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ರೊ ನಾ ತರ್ ಭಿಯಾಭರಿತ್ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಆಮಿ ಉಸ್ಮಡ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ ತರ್, ಖಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಸುಟ್ಕಾ? ಪಾಗೊರಾಭಿತರ್? ಅರ್ಥ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಶಿಕಪ್, ಮೊಲಾಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಂ ಶಿಕ್ಶಣ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಪರತ್ ಅನಾಗರಿಕ್ ಪಣಾಕ್ ಚಮ್ಕೊಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ರುತಾ ಜಾತಾನಾ, ಝುಜಾಂ, ಮಾರಕ್ ಆಯ್ದಾಂ ಬಳ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತೆಲಿಂ. ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್, ದುಬಾವಾ ವೊಸೊ ಬಳಾನ್ ವಿಸ್ತಾರ್ತಾನಾ, ಸಮಸ್ಸೆ ಗಂಭೀರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ತೆಲೆ. ಮನ್ಶ್ಯಾಪ್ರಾಸ್ ದುಡ್ವಾಕ್ ಗವ್ರವ್ ಚಡ್ತಾನಾ, ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಚ್ ಕಳಂಕ್ ಮಾರ್ತೆಲೆಂ. ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್, ದುಡು, ದಿರ್ವೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾ ಮುಕಾರ್ ಶೂನ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನಾಂಚೆರ್ ರೊಂಬೊನ್ ಉರ್ಲೆಂ ನಾ ತರ್, ಖುನಿ, ಮಾರಾಮಾರ್ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂನಿ ಗಾಜ್ತೆಲಿ. ಪರಿಣಾಮ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ತರೀ ದೂಕ್ ಗಂಭೀರ್ ಉರ್ತೆಲೆಂ.

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ವೆಸ್ತ್ ಉರ್ತಾಂ ಉರ್ತಾನಾ. ಕಾಳ್ಜಾಮನಾಂನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಮೊಲಾಂಚ್ಯೊ ಪಣ್ಟ್ಯೊ ಜಳವ್ನ್ ದವರ‍್ಯಾಂ. ಮೋಗ್ ಮಯ್ಪಾಸ್, ಸೊಡ್ ದೊಡ್, ಭಾವ್-ಬಾಂದವ್ಪಣಾನ್ ತಿರಂಗ್ ಆಮ್ಚೊ ಉಬೊನ್ ಚ್ ಉರೊಂ, ಗಾಜವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಲಿಂ ಸತಾಂ. ಖಂಯ್ಚೆಂಚ್ ಶಾಶ್ವಿತ್ ನ್ಹಯ್, ನಾಂವ್ ವಾ ಗಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ರಚ್ನಾರಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಆವ್ಕಾಸಾಂತ್, ಬರ‍್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಚಾಲು ಉರೊಂ.

ಭಾರತ್ ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಮಾಂತಾಭಿತರ್, ಜನಮ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್, ಸುಟ್ಕೆಸಂಭ್ರಮ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂ. ನ್ಹಯ್ ಖಾಲಿಚ್ ಪಾಗೊರಾಭಿತರ್, ನಿಸ್ವಾರ್ಥಾಚ್ಯಾ, ಅಹಿಂಸಾ, ತ್ಯಾಗ್ , ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಪಾಕಾಟ್ಯಾಪಂದಾಕ್ ಹೊ ಸುಟ್ಕೆಸಂಭ್ರಮ್ ನಿರಂತರ್ ಶಾಂತಿ ಪಾಚಾರುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ.

►  ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬಯ್ಲ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !