Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ತೀನ್ ಭುಂಯ್ ಖಂಡಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ತಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ‘ಬೆಥನಿ’

1921 ಇಸ್ವಿ ಜುಲಾಯ್ 16 ತಾರಿಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ದೀಸ್. ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮಾಯೆಚಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ದೀಸ್ ತೊ. ತ್ಯಾ ಭಾಗಿ ದಿಸಾ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಮೊ| ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಮಸ್ಕರೆಞ (ತವಳ್ ಬೆಂದುರ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್) ಹಾಣಿಂ ಬೆಂದುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಥಳಾವ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಸ್ಥಾಪ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಬೆಥನಿ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ. ಧಯ್ರಾನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಮೇಟ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾ ಖಾತಿರ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ ಕುರೊವ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ತಾಚಿ ವ್ಹಡ್ ಕಾಣಿಕ್. ಮಾರ್ಸೆಲಿನ್ ಮಿನೆಜಸ್ (ಸಿ.ಮೇರಿ ಮಾರ್ತಾ), ಫ್ಲೋರಾ ಮತಾಯಸ್(ಸಿ.ಮೇರಿ ಕ್ಲೇರ್), ಆಲಿಸ್ ಮತಾಯಸ್(ಸಿ.ಮೇರಿ ಲೂರ್ಡ್ಸ್), ಆನಿ ರೆಜಿನ ಗತ್ರೂದ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ (ಸಿ. ಮೇರಿ ಗತ್ರೂದ್) ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಚ್ಯೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಭಯ್ಣಿ.

Bethany005

Bethany007

ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಾಂವ್ ಶೆರಾಂತ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಹಳ್ಳ್ಯಾಂನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂತುಂಯ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಉಣೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಬರ್‍ಯಾ ನಿಪುಣ್ ಆನಿ ಸಮರ್ಪಿತ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ಆಭಾವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ರೆಲಿಜಿಯೊಸ್ ಭೆಸಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ತೆದ್ನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊವೆಂತಾಂನಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಫಾವೊ ತೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ನಾ ಆಸ್ಚೆಂ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ದುಡು ದೀಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಭಾವೊನ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೊನ್ಸಿ| ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಚುರ್ಚುರ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಸೆಂ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಸೆವಾ ಲಾಭಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಚಾ ಆಧಾರಾನ್ ಮೊ| ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಬೆಥನಿ ಮೇಳ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೊ.

ಬೆಥನಿ ಆತ್ಮಿಕತಾ ಆನಿ ಆಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ವಾವ್ರ್ :

MRFCMಭಡ್ವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ಉದಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಮರಿ ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂಚಿ ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್ರೊನ್. ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸಕ್ತೆನ್ ತ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಅಖ್ಖೊ ಮಿಸ್ತೆರ್‌ಚ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಜಿಯೆಲಿ. ಭಾವಾರ್ಥಾನ್, ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಖಾಲ್ತೆಪಣಾನ್ ತಿಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಪ್ ‘ಅಬ್ಳೆ ಸೊಮ್ಯಾಚಿ ಚಾಕರ್ನ್’ ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಾಚೆಂ ಧ್ಯೇಯ್ ವಾಕ್ಯ್ ಆನಿ ದೆವಾ – ಪೆಲ್ಯಾ ಸೆವೆಂತ್ ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರೇರಣ್. ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ‘ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಜಾಂವ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಸದಾಂ ಸೊಮ್ಯಾಚೆ ಖುಶೆಕ್ ಆಯ್ತಿಂ ಉರುಂಕ್ ಆನಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಚೆ ಸೆವೆಕ್ ಲಾಗುಂಕ್ ತಿಂ ಫುಡೆಂ ಸರ್‍ತಾತ್. ‘ಬೆಥನಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಮರಿ ಆನಿ ಮಾರ್ತಾಚಿ ದೇಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಆನಿ ವಾವ್ರಾಚಿ ಜುಳ್ಣಿ ಕರುನ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಹಾಜ್ರಿ ಒಳ್ಕುನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ಆನಿ ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ಬೆಥನಿ ಮೆಳಾಚಿ ದುಸ್ರಿ ಪಾತ್ರೊನ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲ್ ಸಾಂ ತೆರೆಸಾಚಿ ಸಾದಿ – ಖಾಲ್ತಿ ಅತ್ಮಿಕತಾ ಆನಿ ಊಂಚ್ಲೊ ಮಿಶನರಿ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಆದರ್ಶ್. ತಿಚ್ಯೊ ‘ಲ್ಹಾನ್ ವಾಟೊ’ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಸ್ವ-ತ್ಯಾಗ್ ಕರುನ್ ದೆವಾಚೆ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೆರ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಆನಿ ಭರ್ವಾಸೊ ದವ್ರುನ್ ತಿಂ ದೆವಾ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಚಾ ಮೊಗಾನ್ ವಾವುರ್ತಾತ್.

 

ಅಶೆಂ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತಿಣಿಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ದೇಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆಳಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಂ ಮುಕಾರ್ ದವ್ರುನ್ ಮೊ| ರಾಯ್ಮುಂದಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆಳಾಚೆ ಅತ್ಮಿಕತೆಚಿ ಒಳಕ್ ದಿಲಿ. ಹಾಕಾಚ್ ಲಾಗೊನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾ ಖಾತಿರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಪರ್ಜೆಕ್ ಭಾವಾರ್ಥಾಂತ್ ತರ್ಭೆತ್ ಕರ್ಚೆಂ, ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಂವ್ಚಿ, ಶಿಕಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸೆವಾ, ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಆಪಸ್ತಲಾದ್ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಕ್ ಆಧಾರುನ್ ಹೆರ್ ವಾವ್ರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪಕಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾನ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬ್ಯಾನ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಕಾಂಯ್‌ಚ್ ಉಬ್ಗಾನಾಸ್ತಾಂ ಮಿಸಾಂವಾಂಕ್ ಫುಡೆಂ ವಚೊಂಕ್ ಸಕ್ಲಿಂ.

 

ವಾಡಾವಳ್ :

1921 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಚವ್ಗಿ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ ಸಂಸ್ಥೊ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ 1932 ಜುಲಾಯ್ 28 ತಾರ್ಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ವಿತೊರ್ ರುಜಾರ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ನಿಯಾಮಾಂ ಆನಿ ರಿತಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಬೆಥನಿ ಮೆಳಾಕ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಮೇಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್‍ಣಿ ಕರ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಂತ್ 86 ಭಯ್ಣಿಂ ಆಸೊನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ನೋವ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಕೊವೆಂತಾಂ ಉಘಡ್ಲೆಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹೊ ಬೆಥನಿ ಮೇಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆ ಸಂಗಿಂ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚ್ಯಾ ನಿಯಾಮಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಪುರ್ತ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಏಕ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೇಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

Bethany016

ಸ್ವಾವಲಂಬನ್, ವಾವ್ರಾಚಿ ಘನತಾ, ಸರಳ್ ಜಿಣಿ, ಸ್ಥಳೀಯ್ ಭಾಷೆಂತ್ ಶಿಕಾಪ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಆನಿ ವಡಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚೆರ್ ಲಕ್ಷ್, ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆ ಖಾತಿರ್ ಹಳ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಪ್ರಗತಿ, ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ದಗ್ದವ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ – ಹ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯಾಂ ಸವೆಂ ಬೆಥನಿ ಮೆಳಾಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಭಯ್ಣಿಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ವಿರೋಧ್‌ಪಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ತರೀ ತಾಣಿಂ ತಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಮುಕಾರುನ್ ವೆಲೊ. ಹಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಂಚೊ ಸಂಕೊ ಚಡಾತ್ ಆಯ್ಲೊ. ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಫುಡೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಭಾಯ್ರ್‌ಯೀ ತಾಂಕಾಂ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂ ಆಸಿಯಾ, ಯೂರೋಪ್ ಆನಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ವಾವುರ್‍ತಾತ್. ಭಾರತಾಂತ್ 157 ಘರಾಂ, ಇಟಲಿ, ಜರ್ಮನಿ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಬೆಲ್ಜಿಯಮ್ ಆನಿ ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ 12 ಘರಾಂ ಆಸಾತ್. ಒಟ್ಟುಕ್ 1307 ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಯ್ಣಿಂ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ 43 ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ, ಯೂರೋಪಾಂತ್ 6 ಆನಿ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ 2 ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಯ್ತಾತ್. ಶಿಕಾಪ್, ಗೊವ್ಳಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಘರಾಂ, ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಅಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ಆಪಸ್ತೊಲಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತೀನ್ ನೊವಿಶಿಯೆಟಿ ಆನಿ ತೀನ್ ಪ್ರಿ – ನೊವಿಶಿಯೆಟಿ ತಶೆಂಚ್ 50 ನೊವಿಸಾಂ, 32 ಜಣಾಂ ತಯಾರಾಯೆಚ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಆನಿ 70 ಜಣಾಂ ಉಮೆದ್ವಾರಿ ಆಸಾತ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಪಶ್ಚಿಮ್, ಉತ್ತರ್, ಈಶಾನ್ಯ್ ಆನಿ ದಕ್ಷಿಣ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಡಳ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಚೆಂ ‘ಮದರ್ ಹೌಸ್’ ವ ‘ಮಾಂಯ್ ಘರ್’ ಆನಿ ‘ಜನರಲೇಟ್’ ಬೆಂದುರಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಿ. ರೋಜ್ ಸೆಲಿನ್ ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಚಿ ಮಹಾ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್. ಚವ್ಗಿ ಸಲಹಾದರಾಂ ಆನಿ ಪ್ರೊಕುರೇಟರ್ ಜೆರಾಲ್ ತಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾತ್.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ್ :

1986 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೊ. ಸಿ. ವರ್ಜಿನಿಯಾ ಪಯ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿ. ಕ್ರಿಸ್ಟೆಲ್ಲ ಆನಿ ಸಿ. ಇನ್ವಿಯೊಲತಾ ಹಾಣಿಂ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಯ್ಲಾ. ಪ್ರಸ್ಥುತ್ ಸಿ. ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿತೇ ಆಸಾ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ 30 ಕೊವೆಂತಾಂ, ಏಕ್ ಅಂತರ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ನೊವಿಶಿಯೆಟ್, ಏಕ್ ಪ್ರಿ-ನೊವಿಶಿಯೆಟ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಉಮೆದ್ವಾರಿಚೆಂ ಘರ್ ಆಸಾ. 370 ಭಯ್ಣಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಆನಿ ಗುಜರಾತ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂಧಿನಗರಾಂತ್ ಸೆವಾ ದಿತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಬೆಥನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿಂ 12 ಕಿಂಡರ್‌ಗಾರ್ಟನ್, 14 ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ, 16 ಹೈಸ್ಕೂಲ್, 4 ಪದವಿ ಪೂರ್ವ್ ಆನಿ 1 ಪದ್ವೆ ಕಾಲೇಜ್, 1 ಶಿಕ್ಷಕ್ ತರ್ಭೆತಿ ಸಂಸ್ಥೊ, 1 ಕರ್ನಾಟಕ ಓಪನ್ ಸ್ಕೂಲ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 7 ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂ, 3 ಸಮುದಾಯ್ ಕಾಲೇಜಿ, 3 ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಕೇಂದ್ರಾಂ, 3 ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಾಂ ಆನಿ ಏಕ್ ದಗ್ದೊಣಿ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಆಸಾತ್. ಸಹೋದಯಾ ಬೆಥನಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ – ಬೆಂದೂರ್, ಜೀವನ್‌ದಾರ – ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ಶುಭದಾ – ಸುರಲ್ಪಾಡಿ, ಆನಿ ಸಂಜೀವಿನಿ – ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕೇಂದ್ರಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಶೋಷಿತಾಂಕ್ ಸೆವಾ ಲಾಭ್ತಾ.

Bethany015

Bethany001

Bethany002

Bethany003

Bethany004

ಸಂಸ್ಥೊ ಆರಂಬ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತಸೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಇತರ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಸಕ್ರಿಯ್ ಸೆವಾ ಭೆಟಯ್ತಾತ್. ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಹಂತಾರ್ ಪ್ರಸ್ಥುತ್ 20 ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವ ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಣಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ತಾತ್. ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯಾಂನಿ – ಕನ್ಸೆಟ್ಟಾ ಆಸ್ಪತ್ರ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಆನಿ ಬಾ| ಎಲ್. ಎಮ್. ಪಿಂಟೊ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ್, ಬದ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಆನಿ ಮೊಗಾಚಿ ಸೆವಾ ದಿತಾತ್. ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ದೈವಿಕ್ ಆಪವ್ಣ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್, ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನ್ ಸಂಸ್ಥೊ, ಜೆಪ್ಪು; ಕೃಷಿ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾಮಂಜೂರ್, ಸಿ.ಒ.ಡಿ.ಪಿ ಆನಿ ರಾಕ್ಣೊ ಆಫಿಸ್, ಐಸಿವೈಎಮ್ ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಸಚೇತಕ್ ಅಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ಬೆಥನಿ ಸ್ಥಾಪಕ್ – ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ :

1960 ದಸೆಂಬರ್ 23 ವೆರ್ ಮೊನ್ಸಿ| ರಾಯ್ಮುಂದ್ ದೆವಾ ಘರಿಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ಗೆಲೊ. ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಚೆ ಮಜತೆನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಲಾಭೊಂಕ್ ಸುರ್‍ವಾತಿಲೆ. 1996 ಜುಲಾಯ್ 16 ವೆರ್ ಬೆಥನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ 75 ವರ್‍ಸಾಂಚೊ ಅಮೃತೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚೆವೆಳಿಂ ಸ್ಥಾಪಕಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ನಿಮಾಣಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಘರ್ ‘ಮೊನ್ಸಿ| ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಸ್ಮಾರಕ್’ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಕಾಡ್ದಿನಾಲ್ ಲೂರ್ದ್‌ಸ್ವಾಮಿನ್ ತೆಂ ಉಗ್ತಾವುನ್ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆಂ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಆತಾಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲಾ.

Bethany006

Bethany010

Bethany011

Bethany012

Bethany013

Bethany009

Bethany008

ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚಾ ನಿಯಾಮಾನುಸಾರ್ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಹಂತ್ ಜಾವ್ನ್ 2008 ಜುನಾಚಾ 3ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪತ್ರಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಮೊನ್ಸಿ| ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕಾಮಿಲಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಆನಿ ದೇವ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಂ. 2008 ಜೂನ್ 16 ತಾರ್ಕೆರ್ ಬೆಂದೂರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಬಲಿದಾನಾ ವೆಳಿಂ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂನಿ ಹಿಚ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಮೊನ್ಸಿ ರಾಯ್ಮುಂದ್ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ತಸೆಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಪ್ರಥಮ್ ಯಾಜಕ್.

ಸ್ಥಾಪಕಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, “ದೆವಾಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂತ್ ಬೆಥನಿ ವಾಳ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ರೊಯಿಲ್ಲೊ ಏಕ್ ರೂಕ್; ದು:ಖಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ದಣ್ಸೊಣೆಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾನ್ ಸದಾಂಚ್ ತಾಚೊ ಪೋಸ್ ಕೆಲಾ.” ಸ್ಥಾಪನೆಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬೆಥನಿನ್ ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಆನಿ ಠಿಕಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ. ‘ಹೊ ಮೇಳ್ ಉರಾತ್‌ಗೀ?’ ಲೊಕಾಂನಿ ತವಳ್ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೊ. ಬೆಥನಿಕ್ ಆತಾಂ 95 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಭುಂಯ್‌ಖಂಡಾಂನಿ ದಾರಾಳ್ ಫಳ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ವಚಾ ಆನಿ ಸಮೇಸ್ತ್ ಪರ್ಜಾಂಚೆ ಶಿಸ್ ಕರಾ, ಆನಿ ಹಾಂವ್, ಸದಾಂಕಾಳ್ ತುಮ್ಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರಾ (ಮಾತೆವ್ 28: 19 -20) ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಬೆಥನಿ ಆಜೂನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.

► ರಿಚರ್ಡ್ ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ಕೊರ್ಡೆಲ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.