ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ ಸಭೆಕ್ ಮೊ| ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಮಸ್ಕರೆಞ ದೆಣ್ಗಿ : ಬೆಥನಿ

ಜನೆರ್ 23 , ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಏಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ದೀಸ್. ಬಹುಷಾ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಲಾಜರ್ ಆನಿ ಜುವಾನ್ನಾ ಹಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಾತ್ವೆಂ ಫಳ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೆಂ ಥಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಭಾಗ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ ಗಾರಾಂಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಕಿನ್ ಆನಿ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಹೆಂ ಬಾಳ್ ಫುಡೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ಬಳಾಧೀಕ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಬಾಳ್ ಫುಡೆಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಮೊ| ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕಮಿಲಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞ ಬಾಪ್. ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಯಾಜಕ್.

1875 ಜನೆರ್ 23 ವೆರ್ ಶಿಮೊಗಾಂತ್ ಲಾಜರ್ ಆನಿ ಜುವಾನ್ನಾ ಹಾಂಚೊ ಸಾತ್ವೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ತೆರಾ ಭುರ್ಗಿಂ – ಆಟ್ ಚಲೆ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ಚಲಿಯೊ. 1875 ಜನೆರ್ 27 ವೆರ್ ಶಿಮೊಗಾಂತ್ಲೆ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ತಾಕಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನ್ ದಿಲೊ. ಬರೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್. ತಸಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನಿ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್, ಭಕ್ತ್ ಜಿವಾಳ್ ಆಸೊನ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಥಿರ್ ಜಾತಾ. ಮಯಾಮೊಗಾಚಿಂ ಆನಿ ಸೆವೆ ಮನೋಬಾವಾಚಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಮೊಲಾಂನಿ ಭರ್ಲೆಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಮಾಜೆಕ್ ದೇಣ್ಗಿ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಭ್ತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿ ಆಸ್ಲೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಲಾಜರ್ ಆನಿ ಜುವಾನ್ನಾ ಹಾಂಚೆಂ.

ಲಾಜರ್ ಶಿಮೊಗಾಂತ್ ಸಹಾಯಕ್ ಕಮಿಷನಾರಾಚ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಂತ್ ವಾವುರ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಚೊ ಲೋಕ್ ಭರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಮೊಗಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಧಾ-ಬಾರಾ ಕಾತೊಲಿಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಸಂತೊಸ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ವರ್ವಿಂ ತಿಂ ಆಪ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಲಾಜರ್ ಆನಿ ಜುವಾನ್ನಾಚಿ ದೆಕಿಭರಿತ್ ಜಿವಿತಾಚಿ ರೀತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಬರೊಚ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಜುವಾನ್ನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಆಶೆಂ ಭಾವಾರ್ಥ್, ದೆವಾಸ್ಪಣ್, ಮೋಗ್, ಆನಿ ಸೆವೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ರಾಯ್ಮುಂದಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮೊಗಾಭರಿತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಶೆಗುಣಾಂನಿ ಫುಲ್ಲೊ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್‌ಚ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ರುತಾ ಜಾಲೊ. ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಫುಡೆಂ ವೆಚೊ ಗೂಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪುಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಶಿಕ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕತೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ ‘ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್’ ಲಾಭ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

 ಮೊ| ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಬಾಪಾಚಿಂ ಜಲ್ಮ್ ದಾತಾರಾಂ

ಆಪುಣ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಾಜರ್ ಮಸ್ಕರೆಞ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್  ಪಾವ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ರಾಯ್ಮುಂದಾಕ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್. ಅಶೆಂ ಶಿಮೊಗಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಬಾಪ್ ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೆಂ ಥಿಕ್ ಜಾಲೊ. ಆಪ್ಲೆ ಸೊಳಾ ವರ್‍ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ 1891 ಫೆಬ್ರೆರ್ 23 ವೆರ್ ತೊ ಯಾಜಕ್‌ಪಣಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೆ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ. 1900 ಮಾರ್ಚ್ 4 ವೆರ್ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಅಬುಂದಿಯಸ್ ಕವಾದಿನಿ ಹಾಣಿಂ ತಾಕಾ ಯಾಜಕಿ ದಿಕ್ಷಾ ದಿಲಿ. ಮಂಗ್ಳುರ್ – ಮಿಲಾರ್, ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ – ರುಜಾಯ್, ತಶೆಂಚ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ – ಮಿಲಾರ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉದ್ಯಾವರ್, ಅಗ್ರಾರ್, ಆನಿ ಬೆಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಸೆವಾ ವರ್ತಿ. ಪ್ರವಚನ್, ಶಿಕವ್ಣ್, ರೆತಿರ್, ಉಲವ್ಪ್ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಕ್ ತೊ ನಾಂವಾಡ್ಲೊಲೊ.

ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತಾಂತ್ ತಾಚಿ ದೆಣ್ಗಿ ವಿಶೇಷ್. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಆನಿ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂ ಮಧೆಂ ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣಿಂ ಫುಲೊನ್ ಫಳಾಭರಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಬಾವುನ್ ವೆಚೆಂ ಆನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ರೆಲಿಜಿಯೊಸ್ ಮೆಳಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ದಾರಾಂ ದಾಂಪ್ಚೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆಧಾರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಶಿಕವ್ಣ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಸಾದೀಷ್ಟ್ ದವರ್ನ್ 1921 ಜುಲೈ 16 ವೆರ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬೆಥನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೇಳ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ ವರ್ತೆಂ ದೆಣೆಂ.

16  ಜುಲೈ 1921 ವೆರ್ ಬೆಥನಿ ಮೆಳಾಚೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್, ಚಾರ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾ| ರಾಯ್ಮುಂದ್

ಬೆಥನಿ ಬುನ್ಯಾದ್ : 1941 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಪಾಸುನ್ 1960  ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಾ| ರಾಯ್ಮಂದಾನ್ ವಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘರ್ 

ನಿಮಾಣೆಂ ಬಲಿದಾನ್

   

ಬಾ| ರಾಯ್ಮಂದಾಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್  ನವೊ ತಸ್ತಾಮೆಂತ್ (1950) ಆನಿ ಹೆರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ 

 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಮುಳಾವೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ 

  

 ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಮೊ| ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಸ್ಮಾರಕಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ

 ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಸ್ಮಾರಕಾಲಾಗಿಂ ಲೇಕಕ್

ಬಹುಮುಖ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಬಾಪ್ ರಾಯ್ಮುಂದ್ ತೊ ಏಕ್ ಊಂಚ್ಲೊ ಆನಿ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಬರವ್ಪಿಯ್ ವ್ಹಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ತರ್ಜುಮೊ, ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಆನಿ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ವಿಸ್ತಾರಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ. ತೊ ಕಾತೊಲಿಕ್ ಛಾಪ್ಯಾಚೊ ಆಪೊಸ್ತಲ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚೊ ಪ್ರೆಮಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಕೌಂಸಿಲಾಚೊ ಸಾಂದೊ, ಮುನಿಸಿಪಾಲ್ ಕೌಂಸಿಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಚೊ ಸಾಂದೊ, ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಕಾತೊಲಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್, ಬೆಥನಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಜಿಣಿಯೆ ಸಾಂದೊ ಅಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ಹುದ್ದೆ ತಾಣೆ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಪಾಪಾ ಪಿಯುಸ್ ಬಾರಾವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿಲೇಟ್’ (ಥಳಾವೆ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್) ಮಾನ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

1960 ದಸೆಂಬರ್ 23 ವೆರ್ ಮೊನ್ಸಿ| ರಾಯ್ಮುಂದ್ ದೆವಾ ಘರಿಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ಗೆಲೊ. ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಚೆ ಮಜತೆನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಲಾಭೊಂಕ್ ಸುರ್‍ವಾತಿಲೆ. 1996 ಜುಲಾಯ್ 16 ವೆರ್ ಬೆಥನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ 75 ವರ್‍ಸಾಂಚೊ ಅಮೃತೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚೆ ವೆಳಿಂ ಸ್ಥಾಪಕಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ನಿಮಾಣಿಂ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಘರ್ ‘ಮೊನ್ಸಿ| ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಸ್ಮಾರಕ್’ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಕಾಡ್ದಿನಾಲ್ ಲೂರ್ದ್‌ಸ್ವಾಮಿನ್ ತೆಂ ಉಗ್ತಾವುನ್ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆಂ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಆತಾಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲಾ. ತಾಚಿ ಸಮಾಧಿ ಬೆಂದೂರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸಾ.

 ಬಾ| ರಾಯ್ಮುಂದಾಚಿ ಸಮಾಧಿ ಆಸ್ಚಿ ಬೆಂದುರ್ ಇಗರ್ಜ್ 

ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚಾ ನಿಯಾಮಾನುಸಾರ್ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಹಂತ್ ಜಾವ್ನ್ 2008 ಜುನಾಚಾ 3 ವೆರ್ ಪಾಪಾ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಸೊಳಾವ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್‍ಲೆಂ. 2008 ಜೂನ್ 16 ತಾರ್ಕೆರ್ ಬೆಂದೂರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಬಲಿದಾನಾ ವೆಳಿಂ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂನಿ ಹಿ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಮೊನ್ಸಿ ರಾಯ್ಮುಂದ್ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ತಸೆಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಪ್ರಥಮ್ ಯಾಜಕ್.

ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಸಾಂತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಥರಾನ್ ಪಾಪಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇರಿ ಬಾವೊರ್ಡಿ, ಫಾ| ಜುಜೆ ವಾಜ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್ ಸಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ತರ್ ತಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಮೊ| ರಾಯ್ಮುಂದಾಕ್ ಹೊ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಭಾವಾಡ್ತಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥುಯಾಂ.

► ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್, ಕೊರ್ಡೆಲ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !