ಪರೀಕ್ಶ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾಕಾ ಶಿಕ್ಶ್ಯಾ

ಶಿಕ್ಪಾ ವರಸ್ ಸಂಪ್ಣೆಚ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಪರೀಕ್ಶ್ಯಾ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ. ವರ್ಸಾಮದೆಂ ಭರ್ಪೂರ್ ಪರೀಕ್ಶೆಂಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ವ್ಹಾಳ್ಳ್ಯಾರೀ, ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಶೆಚೆಂ ಮಹತ್ವ್, ಮಟ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡ್‌ಚ್. ಹೆಂ ವರಸ್ ಸಂಪ್ತಾ, ನವೆಂ ವರಸ್, ನವಿ ಶಿಕ್ಶಕಾಂ, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ನವೆಂ ಶಾಳ್, ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್, ಪುಸ್ತಕಾಂ ಅಸಲ್ಯಾ ನವೆಂಸಾಂವಾನ್ ಭರೊನ್ ದೀಸ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ನಾ ಖುಶಿ ಹಾಡ್ಚೆ ದೀಸ್‌ಚ್ ಪರೀಕ್ಶೆಚೆ. ಸದಾಂಯ್ ಶಿಕೊಂಕ್, ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟೊಂಕ್, ನಾ ತರ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆ ಪುರ್ಪುರೆ, ದೀಸ್‌ಭರ್ ಕರ್ಕರೆ. ಹರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹ್ಯಾ ವಿಧಾನಾಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಚ್. ಕಿತ್ಲೆಶಿಂ ಜಣಾಂ ಪರೀಕ್ಶ್ಯಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಅಸಲಿಂ ಪಾರ್ಪೊಳ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಯ್ ಆಟಯ್ತಾತ್.

ಶಿಕಪ್ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಶಿಕ್ಪಾ ಶಿವಾಯ್ ಜಿವಿತ್ ಸವಾಯ್. ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ, ಸ್ಥಾನ್-ಮಾನ್ ಜೊಡ್ಚೊ, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಗೌರವ್- ಹೆಂ ಶಿಕ್ಪಾಥಾವ್ನ್ ಲಾಬ್ತಾ. ಶಿಕ್ಪಾನಿಮ್ತಿಂ ಜ್ಞಾನ್ ವೃದ್ಧಿ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಶಿಕಪ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವಾಯ್ತಾ. ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಅಧಿಕ್ ಬರೆಂ. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವಿಶಯಾಂನಿ ಕಶ್ಟ್ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್‌ಯೀ ಕಶ್ಟ್ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಾಯೆ ತೆಕಿದ್, ಶಿಕ್ಪಾ ವಿಚಾರ್‌ಯೀ ಚಡ್ ಆನಿ ಕಶ್ಟಾಂಚೆ ಆಸಾತ್. ತೆ ಜಿರಂವ್ಕ್, ತೊಂಡ್ಪಾಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಳ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ದೆಕುನ್, ತಾಂಕಾಂ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಕಶ್ಟ್ ಜಾತಾಚ್. ಆಳ್ಸಾಯ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್, ಶಿಕ್ಪಾತೆವ್ಶಿಂ ಮನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್, ಶಿಕಪ್‌ಯೀ ಸುಲಭ್‌ಚ್.

ಧಗಿಚೆ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ, ಶಾಳೆಂತ್ ಪರೀಕ್ಶೆಚಿ ದಾವ್ ಚಡ್ತಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮದೆಂ, ವಿಚಾರ್ ಉಸ್ತುನ್ ಉಸ್ತುನ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ, ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್‌ಯೀ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಖಂತ್. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಸಂಸಾರ್ ಆಮಿಚ್ ರಚ್ಲಾ. ತಾಂತುಂ ಆಮಿಚ್ ಕಶ್ಟೊನ್ ಆಸಾಂವ್. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಹೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ, ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೊ, ಶಿಕ್ಶಕಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಏಕ್‌ಚ್, ಅಧಿಕ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್ಚೊ. ಪುಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಸಕತ್, ಎಕಾಚ್ ಮಾಪಾಚಿ ನಾ ದೆಕುನ್ ಅಂಕೆ ಚಡ್ ಉಣೆ ಜಾತಾತ್. ಕೊಣೆಂಯ್, ಕೊಣಾಕೀ ದುರ್ಸೊನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ಆಮ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಬರಿ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಅಸಲೆಂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ವಾತಾವರಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್. ಶಿಕ್ಚೆಂ, ಪಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಖಂತಿ, ಭಿರಾಂತೆವಿಣೆಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಆಜ್ ದಬಾವ್ ಚಡ್ಲಾ. ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್- ಇತ್ಲೆ ಖರ್ಚುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂವ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಉಂಚ್ಲೆ ಅಂಕೆ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ದೆಕುನ್ ತಾಂಚೊ ದಬಾವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್. ಶಾಳ್, ಸಂಸ್ಥೊ, ಶಿಕ್ಶಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಚಿಂತಾತ್- ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಬರೆಂ ಯೇಜೆ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ನಾಂವ್ ಹಾಡಿಜೆ ಆನಿ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಕ್ಶಣ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಲೂಕಾಕ್, ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ರಾಜ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಹಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂಗಾಯ್ ದಬಾವ್. ಹ್ಯಾ ದಬಾವಾಚ್ಯಾ ಬುಂಯಾಂವಾಂತ್ ಅಂಬಾಡಿ ಚಿರ್ಮುಟ್ಲೆಲೆಬರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ಗತ್.

ಅಶೆಂ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಕೀ- ತಾಂಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಶಣ್ ಗರ್ಜ್, ತಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ಕಿತೆಂ, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಸಕ್ತ್, ಫುಡೆ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್. ಹ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಬಾರ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ತಾಂಚಿ ಖುಶಿ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂವಯ್ರ್ ದಾಳ್ತಾತ್. ಕಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಖುಶಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಸ್ವೀಕಾರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ದಬಾವಾಮದೆಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣಿ ಬರೆಂಚ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಹಾಡ್ತಾತ್, ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಿಂ ತಾಂಕಾಂಚ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ತಾತ್, ಝುಜಾರಿ ಝುಜಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆಬರಿ.

ಪರೀಕ್ಶ್ಯಾ ಗಂಭೀರಾಯೆಚೊ ವಿಚಾರ್. ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರುಂಕ್, ನಮಿಯಾರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆನಿ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ಬರವ್ನ್ ಸಂಪಂವ್ಕ್ ಸುಲಭ್ ನಾ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ, ಪರೀಕ್ಶೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಜಾತಾತಿತ್ಲೆಂ ಶಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಗೊವ್ಜಿ ಕರ್‍ಚ್ಯೊ, ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ, ಧಮ್ಕಿ ದಿಂವ್ಚಿ ನ್ಹಯ್. ಮೊಗಾನ್, ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್, ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಖಾಣ್ ಜೆವಾಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ತಾಂಕಾಂ ಧಯ್ರ್ ದೀಜೆ. ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಪರೀಕ್ಶೆಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವಯ್ಜೆ. ಧನಾತ್ಮಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದೀಜೆ. ಪರೀಕ್ಶೆವಿಶಿಂ ಬರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರಿಜೆ. ಬರಿಂ ಫುಡಾರಾಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಪ್ಣೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀಜೆ. ಹೆರಾಂಸಂಗಿಂ ತಾಂಕಾಂ ತುಕ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್.

ಆಮ್ಚೆ ಪರೀಕ್ಶೆಚೆ ದೀಸ್ ಖೂಬ್ ಮಜೆದಾಯೆಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಜಾಯ್ತಿ ವಾಟ್ ಚಲೊನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ, ಆಂಬೆ ಕಾಜು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಆಂಬ್ಯಾತೊರಾಂ ಝಡವ್ನ್, ರುಕಾಂಚಿಂ ಫಳಾಂ ಚಾಕೊನ್, ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ಉಣಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತರೀ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಆಮ್ಚಿ ಪರೀಕ್ಶ್ಯಾ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ತೆ ದೀಸ್ ಆತಾಂ ಪರತ್ ಖಂಡಿತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂತ್. ಆಜ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಭಿತರ್ ಆಸಾನಾಂತ್. ಪರೀಕ್ಶೆಂತ್ ಉಣೆ ಅಂಕೆ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಫರಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಮಳಬ್‌ಚ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮನೋಭಾವ್ ಆಡಾಯ್ಜೆ. ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಚಡ್ ಕರುನ್, ಸಲ್ವೊಣಿ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ಕಶೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ. ಜಾಯ್ತೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್, ಫುಡೆ ಬರೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್‍ನ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ.

ಪರೀಕ್ಶ್ಯಾ ಖಂಡಿತ್ ಶಿಕ್ಶ್ಯಾ ನ್ಹಯ್. ಹೊ ಎಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್. ಹ್ಯಾ ಆವ್ಕಾಸಾಚೊ ಬರೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ್. ಫಾವೊತಿ ತಯಾರಿ, ಕುಡಿ ಮತಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ, ಅಶೆಂ ಹಂತಾ ಹಂತಾಂನಿ ಆಮ್ಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾತಾನಾ ಪರೀಕ್ಶ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್ ಫುಡ್ ಕರಿಜೆ. ಭಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಹಾಂತುಂ ನಾ. ನಿಮ್ಣೆಂ, ಜಿವಿತ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಪರೀಕ್ಶ್ಯಾ. ಬರೆಂ ಕರ‍್ನ್ ಶಿಕೊನ್, ಧಯ್ರಾನ್ ಪರೀಕ್ಶ್ಯಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್, ತಿ ಪರೀಕ್ಶ್ಯಾಚ್ ಜಿವಿತಾಚಿ ನವಿ ದಿಶಾ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲತೆಲಿ.

ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಗಿ ಪರೀಕ್ಶೆಂಚೆ ದಿವಸ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಹಾಡುನ್ ಮುಕ್ಲೆ ದೀಸ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

►  ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬಯ್ಲ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !