ಮಾಸುಮ್ ಬಾಳಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಕ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಥಾವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ಆಜ್ ಸಭಾರ್‌ಶೆ ವಾಟ್ಸ್-ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸಾತ್. ಜಶೆಂ ಇಶ್ಟ್, ವೆಪಾರ್ ವೈವಾಟ್, ಗಾಂವ್ಕಾರ್, ಕಲಾಕಾರ್, ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಹ-ವಾವ್ರಾಡಿ, ಕುಟ್ಮಾಂದಾರ್, ಕವಿ, ಸಾಹಿತಿ, ಆಭಿಮಾನಿ ಆನಿ ಇತರ್ ವೆಕ್ತಿಚೆಂ ವಾಟ್ಸ್-ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ನಿವಾಸ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಾಟ್ಸ್-ಅಪ್ ಗ್ರೂಪಾಕ್ ವೆವೆಗ್ಳೆಂ ಉದ್ದೇಶ್ ಯೀ ಆಸಾತ್. ಥೊಡೆ ಗಜಾಲಿ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ಪಂಗಡ್ ತರ್ ಆನಿ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕರ್ಚೆ, ಥೊಡೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಕವಿತಾ ತಸ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃಶಿ ಕರ್ಚೆ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವಾಟ್ಸ್-ಆಪ್ ಗ್ರೂಪಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಖಬರಿಯ್ ಆಸಾ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮಿಸಾಂವ್‌ಯೀ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವಾಟ್ಸ್-ಆಪ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್ತಾ. ವರ್ಸಾ ಪುಡೆ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚ್ಯಾ ಪುಡಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಆಂಕ್ರೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್’ ವಾಟ್ಸ್-ಆಪ್ ಗ್ರೂಪಾನ್ ಕವಿತಾಚಿ ಸಾಗೊಳಿ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ಪುಸ್ತಕ್‌ಚ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಅಶೆಂ ವಾಟ್ಸ್-ಆಪ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಸಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾ ಜಾತಾನಾ, ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿ ದಿಶ್ಟಾವೊ ದವರ್ನ್ ಏಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಬರೆಂಚ್ ಜೊಡ್ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಅಶೆಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕರಾಂಕ್ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉದ್ದೇಶ್ ದವರ್ನ್ ದೇಡ್ ವರ್ಸಾ ಪುಡೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕಾರ್ಯಾನಿರೂಪಕ್ ಅರುಣ್ ದಾಂತಿ, ಪೆರ್ನಾಳಾನ್ ‘ಬಿಂದಾಸ್ ಕಲಾಕಾರ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ವಾಟ್ಸ್-ಆಪ್ ಪಂಗಡ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಉಡುಪಿ-ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಂಕ್, ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್(ನಾಟಕ್,ನಾಚ್) ಕವಿ-ಲೇಖಕಾಂಕ್, ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕಾಂಕ್, ಕಾರ್ಯೆ ನಿರೂಪಕಾಂಕ್, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಾಕಾರಾಂಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಒಳೊಕೀ ನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡುನ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಉಬೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಅರುಣ್ ದಾಂತಿನ್ ಸಮೇತ್ ಹೊ ಕೇವಲ್ ಗಜಾಲಿ ಉಲೊಂವ್ಚೊ ಪಂಗಡ್ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಚ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ! ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೆ ಸಾಂದೆಂ ಗಜಾಲಿ ಉಲೊವ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೆ. ಗಜಾಲಿ ಮಾತ್ರ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಬಸ್ಲೆ ತರ್ ಚಡಾವತ್ ವಾಟ್ಸ್-ಆಪ್ ಗ್ರೂಪಾಪರಿಂ ಹೊ ಪಂಗಡ್‌ಯಿ ‘ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು’ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತೊ ಆಸ್ಲೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಗಜಾಲಿ ಉಲಯ್ತಾನಾಚ್ “ತಾಂಚ್ಯಾ-ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಜೊಡ್ತಾತ್ ತಾಂತ್ಲೊ ಲ್ಹಾನ್‌ಸೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್ ಕರ್ಚೊ” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹಾಚೊ ಫುಡ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಚ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ‘ಬಿಂದಾಸ್ ಚ್ಯಾರಿಟಿ ಫಂಡ್'(ಐವಜ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಚ್ ದಿಲ್ಲೊ) ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಸಾ ಕರುನ್, ಹ್ಯಾ ಆಧಾರ್ ದುಡ್ವಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸುರ್ವೆಚೆಂ ಮೇಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಸಿಯೊನ್ ಆಶ್ರಮಾಕ್ ತಾಂಕೆಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸಾ.

ಆತಾಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿಚೆವಾಚೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ ಆಸೊನ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪಿಡೆ ಥಾವ್ನ್ ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಜತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪುಡೆ ಸರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ-ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಸಾಂದೊ ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಣೆಂ ಲಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೋಗಾಳ್ ಪದಾಂಚಿ “ಎಲ್ಯೆರ್ ನಾಯ್ಟ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಆಯೋಜನ್ ಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ಐವಜ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಪಾಸ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಂಜೆರ್ ಕಾರ್ಯಾ ರುಪಾಕ್ ಯೆತಾ.

ಗಾಯಾನ್, ನಾಚ್, ಸಂಗೀತ್, ನಿರೂಪಣ್, ಪೊಕಣಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಕಲಾಕರಾಂನಿಚ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೆ ಪಾಸತ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾತ್ಲೆಂ ಸಾಂದೆ ಕಸ್ಲೆಚ್ ಸಂಭಾವನ್ ಆಶೆನಾಸ್ತಾನಾ, ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಖರ್ಚಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ ಥೊಡೊ ಗರ್ಜೆಚೊ ಐವಜ್ ಹೆ ಸಾಂದೆಚ್(ಲೊಯ್ಡ್ ತಾಕೊಡೆಕ್ ಧರ್ನ್) ವಿನಿಯೋಗ್ ಕರ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಹಿರಾತ್, ಹಿತ್‌ಚಿಂತಕ್, ಪೋಶಕ್ ಆನಿ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್‌ಚ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಚೊ ಐವಜ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿತಾತ್.

ಏಕ್ ಬರ‍್ಯಾ ಆನಿ ಖರ‍್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಜೋಡುಕಟ್ಟೆಚ್ಯಾ ಮಧುವನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾರ್ಚ್ 27 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಡೆ ಸ ವೊರಾರ್ ಆಯೋಜನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಬೋವ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಲಾಬೊನ್ ಆಸಾ. ಚಡಾವತ್ ಚ್ಯಾರಿಟಿ ಶೋ ಖಾತಿರ್ ತುಳು ನಾಟಕಾಂಕ್ ಲಾಬ್ಧೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ದವರುನ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಧರ್ಯಾಧಿಕ್ ಆನಿ ಮೆಚ್ವೊಣೆಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್‌ಯ್ ಮೊಟೊ ಆಧಾರ್ ಲಾಬ್ಲಾ. ಮಿಯಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ, ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಂದೊ ಡೇನಿಯಲ್ ರೆಂಜರ್ ಆನಿ ಜೊಯೆಲ್ ಅತ್ತೂರ್ (ಬಿಂದಾಸ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಸಾಂದೆ) ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಕ್ರೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಂತ್ ಆಸಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಅಸಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್,ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಲೊಕಾನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೆಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಜೆ ಬಿಂದಾಸ್ ಕಲಾಕರಾಂಚೊ ಉಲೊ.

ಜರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ನ್ಹೆಣ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸಾ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಕ್ ಐವಜ್ ಜಮೊ ಕರ್ಯೆತ್.

BINDAS ARTISTS CHARITY FUND
S/B Account Number: 02692200005118
Syndicate Bank
Miyar Branch
IFSC code: SYNB0000269

ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಪೋನ್ ಸಂಕೊ : 

ಜೊಯೆಲ್ ಆತ್ತೂರು: 9535473557
ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ: 9611109580

► ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !