ದೂದ್ ಸಾಗೊರ್

’ಗಾಂವಾಕ್  ಯೇಗೊ ಮಾಗಿರ್ ಸಾಂಗ್‌ಗೊ ದೂದಾ ಮೊವಾಂಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್ ಗೊ’ ಕವಿ ಜೊಸ್ಸಿ ಪೀಂತ್ ಹಾಚಿ ಕವಿತಾ. ದೂದಾ ಮೊಂವಾಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಭಾರತ್ ದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ದೂದ್ ಆನಿ ಮೊಂವ್ ವಾಳ್ತಾ. ಆಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಯಾಂತ್ ’ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಳ್ಪಡಾಂತ್ ಉದ್ಕಾ ರಾಸ್ ದೂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ – ದೀಶ್ಟ್ ಫುಲಯ್ತಾ.

Pangong Tso Lake  ಲಾದಾಕಾಂತ್ ಹೊ ಸರೋವರ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಜೆದ್ನಾ ’ತ್ರಿ ಈಡಿಯೆಟ್ಸ್’ ಪಿಂತುರ್ ಆಯ್ಲೆಂ, ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ Pangong Tso Lake ಪ್ರಾವಾಸಿಕಾಂಚೆಂ ಥಳ್ ಜಾಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ’ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್’ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಶಾರೂಕ್ ಖಾನ್ ಜಬರ್ ದಸ್ತೆನ್ ರೈಲಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಜಳ್ಪಾಡಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರಯ್ಲಾ ಪಾಟ್ಯಾರ್ ಏಕಾ ದೃಶ್ಯಾಚಿ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ ಜಾತಾ. 360° angle  ರ್ ಹೆಲಿಕೊಪ್ಟಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ದೆಕ್ತೆಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಪಿಂತುರಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹೊ ಜಾಗೊ ತಮಿಳ್‌ನಾಡಾಂತ್ ಆಸಾ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೆಟ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಘಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಜೆದ್ನಾ ಹೊ ಜಾಗೊ ’ದೂದ್ ಸಾಗರ್’ ಗೊಂಯಾ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಾಕಾಚ್ಯಾ ಗಡಿರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್  ಪ್ರವಾಸಿಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ವಾಡ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪರೋಕ್ಷ್ ಥರಾನ್ ಟ್ಯೂರಿಸಮ್ಮಾಕ್  ಉಪ್ಕಾರಿ ಜಾಲೊ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ದಿವಾಳಿ ಪರ್ಬೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್  YHA  ಹಾಚೆ ಆಮಿ ಎಕ್ವೀಸ್ ಸಾಂದೆ ಮಾಡ್ಗಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಆಟಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಗಾಂವ್ ರಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ದೇಡ್ ಘಂಟ್ಯಾಚೆಂ (60 ಕಿ. ಮೀ.) ರಯ್ಲಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ’ಕುಲೆಮ್’ ರಯ್ಲ್ ನಿಲ್ದಾಣ್ ಉತ್ರೊನ್ ’ದೂದ್ ಸಾಗಾರ್’ ಥಾಂಬ್ಣೆರ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರಯ್ಲಾಕ್  ಥಾಂಬ್ಣಿ ನಾ.  (ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫೊರ್ಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಎಕಾ ಕುಡಾಚೆಂ ನಿಲ್ದಾಣ್ ಹೆಂ ) ಫಕತ್ ಎಕಾ ಮಿನುಟಾನ್ ದೆಂವ್ಣಿ ಯಾ ಚಡ್ಣಿ.

ಹ್ಯಾ ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ಜಳ್ಪಡಾಚಿ  ದೆಕ್ಣಿ ವೆಗ್ಳಿಚ್. ರಯ್ಲಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ದಿಸ್ಚಿ ಜಳ್ಪಡ್ ರಯ್ಲ್ ಅರ್ಧೊ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಜಳ್ವಾಡಾಚಿ ದೆಕ್ಣಿ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ತಾ.

310 ಮೀ. ( 1017 ಫಿಟ್) ಉಬಾರಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಡ್ಕ್ಯೊ ಮಾರ್ಚಿ ಉದ್ಕಾ ರಾಸ್, ಹಿಮಾ ಬರಿಂ ವಿವಿಧ್ ಹಂತಾನಿ ವ್ಹಡ್ ಜಾಯ್ತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಥಳಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ರೂಂದಾಯೆಂತ್ 30 ಮೀ (100 ಫೀಟ್) ಜಳ್ಪಡ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಸುವಾತೆರ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ನಿಮ್ಣೆಂ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಮಾಡೊಂವಿ ನಾಂವಾರ್ ದರ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಸಾಂಕೊವ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ರಯ್ಲಾ ಪಾಟೊ ಉಬಾರ್ಲಾ. ಭಂವ್ತಿ ಗಣ್ಣ್ ರಾನ್. ರಾತಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಳೊಕಾಚ್ಯಾ ಭುಯಾಂರಾಂತ್ ’ದೂದ್ ಸಾಗೊರ್’ ಮಹಾ ಆಕರ್ಶಿತ್. ಚಾನ್ನ್ಯಾ ರಾತಿಂ ತಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವೆಗ್ಳಿ. ರಯ್ಲಾ ವಾಟೆ ಶಿವಾಯ್ ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹೊ ರಯ್ಲಾ ಪಾಟೊ ಮುಕಾರ್ ಬೆಳ್ಗಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ.

ಪುರಾಣಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ದೇವ್ ಕನ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ರಾಶಿಂತ್ ನ್ಹಾತಾನಾ, ಥಳೀಯ್ ರಾಂಯ್ ಕುಂವಾರಾನ್ ಚೊರ‍್ಯಾಂ ನಾಂವ್ಚೆಂ ದೆಕ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಲಜೆನ್ ನಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದೇವಿಕಾಂನಿ ಉದ್ಕಾ ರಾಸ್ ದೂದಾ ವ್ಹಾಳೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ’ದೂದ್ ಸಾಗಾರ್’ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಖಂಯ್.

ದೊಳೆಬರ್ ಜಳ್ಪಾಡಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವರ್ಣುಂಕ್ ಉತ್ರಾ ನಾಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಶೆಳೆರಾಂಕ್ ಕೂಡ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಬಾರೀಕ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾಲೊ. ತಾಂಕ್ತಾ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಕಾಡುನ್,  ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಛಾತ್ರಾಂತ್ ಚಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾಂವ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಪಾಟಿಂ ರಯ್ಲಾ ಪಾಟ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ದೋನ್ ಟ್ಯಾನೆಲಾಂ ಉತ್ರೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್.  ಸಕಯ್ಲ್ ಥಳಾ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೃಶ್ಯ್ ಮನಮೋಹಕ್. ವಯ್ರ್ ದೊಂಗ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಕಾಸಾ ಲಾಗೊನ್ ದೂದಾ ರಾಶಿನ್ ಜಳ್ವಾಡಾನ್ ಮಾರ್ಚಿ ಉಡ್ಕಿ, ಮಸ್ತಿ, ಖೆಳ್, ನಾಚ್ ಅಶೆಂ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ವಾಕ್ ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಝಳ್ಜಳಿತ್ ಕೆಸಾಂಕ್ ಸರ್ ಕರುನ್ ಕಶೆಂಯ್ ವರ್ಣಿಲ್ಯಾರೀ ವಯ್ಲ್ಯಾ ರಚ್ನಾರಾಚಿ ಕಲಾ, ಕಶೆಂ ಸಾಂಗೊ ಹ್ಯಾ ಧರ್ತೆಚಿ ಮಹಿಮಾ? ಮಧ್ಗಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ರಯ್ಲಾ ಪಾಟ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಕೊವ್ ಕಪಾಲಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೊ ವಜ್ರಾಚೊ ಸರ್.

     

    

ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ಉದ್ಕಾಂತ್ ನ್ಹಾವ್ನ್, ತಸ್ವಿರೊ ಕಾಡ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಛಾತ್ರಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಮುಡೆ ಆನಿ ಚಟ್ಣೆಚೆಂ ದೊನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಖಾಣ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಂಕ್ಡಾ ನೀದ್. ಥೊಡ್ಯಾಚೆಂ ಝರಿಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ನ್ಹಾಣ್.

ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ಸಾಕಾಳಿಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪಯ್ಣಾರಿ, ಪ್ರವಾಸಿ ಪಾಟಿಂ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಎಕ್ವೀಸ್ ಜಣಾಂ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಚಪಾತಿ ಆನಿ ಚೆಟ್ಣೆಚೆಂ ರಾತ್ಚೆಂ ಖಾಣ್, ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫಯರ್ ಆನಿ ಅಂತಾಕ್ಷರಿ ಸಂಗಿಂ ನಿದೆಕ್ ವೆಂಗ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಸಕಾಳಿಂ ಸ ವೊರಾರ್ ಉಟೊನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಾರಣಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಚಾರ್ ಕಿಲೊ ಮೀಟರ್ ರಯ್ಲಾ ಪಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಚಲೊನ್ ಸೊನಾಲಿಯಮ್ (Sonalium) ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಉಂಡ್ಯಾ ಕಾಪಾಂ ಆನಿ ಜಾಮ್ ಸೆವ್ನ್ ನಾಸ್ಟೊ ಸಂಪಯ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ 8 ಕಿ.ಮೀ. ಚಿ ವಾಟ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 10.30 ವೊರಾರ್ ’ಕುಲೆಮ್’ ಸ್ಟೇಶನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಜಾಲಿ. ಸಾಂಜೆರ್ ಚಾರಾಂಕ್ ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಸುಟ್‌ಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚಿ ರಯ್ಲ್ ಗಾಡಿ ರಾತಿಂಚ್ಯಾ  ಇಕ್ರಾಂಕ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಪಾವ್ಲಿ.

– ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಆಂಜೆಲೊರ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !