ಸಾಂ. ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ – ಅಸಲೊ ಪಾಪಾ ನಾ ದುಸ್ರೊ !

ವಿಸಾವೊ ಶೆಕ್ಡೊ ಅಖೇರ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ “Catholic Daily” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಪತ್ರಾನ್ “ವಿಸಾಚ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡಾಚೊ/ಚಿ ಮಹಾನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ವೆಕ್ತಿ ಕೋಣ್?” ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಚಲಯ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಂತ್ 23,456 ಜಣಾಂನಿ ಮತ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಚೊವ್ಗ್ ಜಣಾಂ ಚಡಿತ್ ಮತಾಂನಿ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್: ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ, ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ, ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊ ಆನಿ ಪುಲ್ಟನ್ ಜೆ. ಶೀನ್. ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ ಫಕತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೊ ನ್ಹಯ್ ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಮಹಾನ್ ಮುಕೆಲಿ ಮುಣ್ಯೆತ್. ತಾಚಿ ಶಿಲೊವ್ಣ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಆನಿ ದೇಖ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್‌ಚ್ ನವೆಂಸಾಂವಾಚೆಂ ಬಳ್ವಂತ್  ವಾರೆಂ ವಾಳೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ.

ವಾತಿಕಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಾಸಭೆ ವರ್ವಿಂ (1962-1965) ವಾಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ನವೀಕರಣಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಗುಸ್ಪಡೆಚ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಕ್ ಇಡೆಂ ದಿಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಸಂಪ್ರದಾಯಾವಾದಿಂನಿ ಹೆಂ ನಾಸಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ವಿರೋದ್ಪಣ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್ ಸುಮಾರ್ 33% ಯಾಜಕಾಂನಿ ಯಾಜಕೀ ಭೆಸ್ ಸಾಂಡ್ಲೊ. ರಾಜಕೀಯ್ ವರ್ತುಲಾರ್ ಪಳೆಲೆಂ ತರ್ 1970 ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಲ್ಯಾಂತ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಝಜ್, ಶೀತಲ್ ಝಜ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಸಾರಾರ್ ಉಬೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ದಿಶಾ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಎಕಾ ಪ್ರವಾದಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

1978 ವೆರ್ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ ಪ್ರವಾದ್ಪಣಾಚಿ ಘೊರೊಜ್ ಘೆವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಏಕ್ ಗೊವ್ಳಿ ಜಾವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ, ಪವಿತ್ರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ‘ಮೀಟ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್’ ಜಾಲೊ. ಸಂಸಾರ್ ತಾಕಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಮೊಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಎಕ್ತಾರಾಚೊ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಪಯ್ಣಾರಿ ಆನಿ ಮಿಶೊನರಿ ಪಾಪಾ, ಶಾಂತಿಚೊ ದೂತ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚೊ ಪ್ರವಾದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾ.

ಕಾರೊಲ್ ಜುವಾಂವ್ ಜಾಲೊ

ಕಾರೊಲ್ ಜೋಸೆಫ್ ವೊಯ್ತಿವಾ 1920 ಚ್ಯಾ ಮೇ 18 ವೆರ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಝಜಾ ಸೈನಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಜುಜೆ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಮಿಲಿಯಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಚೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೋಲೆಂಡಾಚ್ಯಾ ವಾಡೊವೈಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆನ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ಕಾರೊಲ್ ನೋವ್ ವರ‍್ಸಾಂಚೊ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಸರ‍್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ತಾಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಭಾವ್ ವೊಸ್ಯಾಚ್ಯಾ (epidemic) ಪಿಡೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಿಸ್ ವರ‍್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಬಾಪುಯ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲೊ. ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾಕ್ ಪಾವ್ತನಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂಚಿಂ ತೀನ್ ಮರ‍್ಣಾಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಾಝುಜಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಪೋಲೆಂಡಾಂತ್ ನಾಜಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ತೊ ಸಾಂಪ್ಡಾಲೊ. 1939 ವೆರ್ ನಾಜಿ ಪೊವ್ಜೆನ್ ಪೋಲೆಂಡಾಕ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತೊ ಫಾರತ್ ಕಾತರ‍್ಪಿ (cutter) ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಎಕಾ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ‍್ತಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ತಾಚಿಂ ತತ್ವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಆನಿ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಶಿಕಪ್ ಮ್ರಾಕೋವಾಂತ್ ಭೂಗತ್ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ (underground seminary) 1942 ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂದರ‍್ಸಿಲೆಂ. 1946 ಚ್ಯಾ ನವೆಂಬರ್ 1 ವೆರ್ ತಾಕಾ ಯಾಜಕೀ ದಿಕ್ಷಾ ಲಾಬ್ಲಿ. ರೊಮಾಂತ್ ಊಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಗಿಮ್ಶಿಲ್ಯಾ ರಜೆರ್ ತೊ ಪೋಲೆಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ದೇಶಾಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ (immigration) ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಆನಿ ಹಾಲೆಂಡ್ ದೇಶಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಸಂಗಿಂ ವಾವುರ‍್ತಾಲೊ. 1948 ವೆರ್ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಸನದ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾತ್ ಕ್ರಾಕುವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ಶೆರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೊ ಚಾಪ್ಲೆಯ್ನ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ರಾಕೊವ್ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ನೈತಿಕ್ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್ (Moral Theology) ವಿಭಾಗಾಚೊ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕ್ ತೊ ಜಾಲೊ. 1958 ವೆರ್ ಆಧಾರಿ (Auxiliary) ಭಿಸ್ಪ್  ಜಾಲೊ. 1962 ವೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾತಿಕಾನ್ ಮಹಾಸಭೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. 1964, ಮಾರ್ಚ್ 8 ವೆರ್ ತೊ ಆರ್ಚ್‌ಭಿಸ್ಫ್ ಜಾಲೊ ತರ್ 1967 ಜೂನ್ 28 ವೆರ್ ಕಾಡ್ದಿನಲ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಾಪಾ ಪಾವ್ಲ್ ಸವ್ಯಾನ್ ನೆಮ್ಲೊ.  11 ವರ‍್ಸಾಂ  ಉಪ್ರಾಂತ್ 1978 ಚ್ಯಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ವೆರ್ ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅವ್ಚಿತ್ (ಫಕತ್ 33 ದೀಸ್) ಮರ‍್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಪಾ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

1523 ಥಾವ್ನ್ 1978 ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ 455 ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಇಟಲಿ ಭಾಯ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾಪಾ ತೊ ಜಾಲೊ.  ತೊ 2005 ಎಪ್ರಿಲ್ 2 ವೆರ್ 84 ವರ‍್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲೊ. ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚಾ ಪಾಪಾಲ್ ಅವ್ದೆ ಪಯ್ಕಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ತೊ ಘೆತಾ. ಪೆದ್ರುಚಾ ಬಸ್ಕೆರ್ 25 ವರ‍್ಸಾಂ, ಸ ಮಹಿನೆ ಆನಿ 6 ದೀಸ್ ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಪಯ್ಣಾರಿ ಪಾಪಾ

ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಲಾಂಬ್ ಪಯ್ಣ್ ಖಂಚಾಯಿ ಪಾಪಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. 6,00,000 ಮಯ್ಲಾಂಚಿಂ ಪಯ್ಣಾಂ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ದೇಶಕ್ ಪಾವೊನ್ ವಿಮಾನಾಂತ್ಲೆಂ ದೆಂವೊನ್ ಬಾಗ್ವೊನ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾತೆಚೊ/ಧರ್ತೆಚೊ ಉಮೊ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಾಯ್ತಲೊ.

‘ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ‍್ತಾಯ್?’  ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಪ್ : ‘ಲೊಕಾಂನಿ ಹಾರಿಹಾರಿಂನಿ ರೊಮಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಕಾ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಹಾವೆಂಚ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸೊಂಪೆಂ” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರಾಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆನಿ ಆಧನಿಕ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಿಂ ಪಾಪಾ ಸಮ್ಜತಾಲೊ ಅನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕೊವ್ಣೆದ್ವಾರಿಂ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನೈರೊಬಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಝೊಪ್ಡ್ಯಾಪಟ್ಟೆಕ್ (slum) ¨sಟ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಏಡ್ಸ್ ಪಿಡೆನ್ ಮರ‍್ಣಾಕ್ ತೆಂಕ್‌ಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಕಮಾಹಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣಾಲಿ: “ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಪಾಪಾ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಭೆಟೆ ವೆಳಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಉದಕ್ ಶೆಣಾಯ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಕಾಂಪ್ಚೆ ದೊಳೆ ಸರ್ಗಿಂಚಿ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ತಾಲೆ.”

ಪಾಪಾನ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲಿಂ ಪರಿಪತ್ರಾಂ, ಶಿಕೊವ್ಣ್ಯೊ ಆನಿ ಬರ‍್ಪಾಂ

ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಲೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿಶ್ವ್ ಪರಿಪತ್ರ್ “ರೆದೆಂಪ್ತೊರ್ ಹೊಮಿನಿ” (ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್) ಹಾಂತುನ್ ತೊ ‘ವಾತಿಕಾನ್ ದುಸ್ರಿ ಮಹಾಸಭಾ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮ್ ’ಎಕಾಚ್’ ಸತಾಚೊ ’ಪರ್ಜಳ್’ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ರುಜು ಕರ‍್ತಾ. ಪಾಪಾನ್ 14 ವಿಶ್ವ್ ಪರಿಪತ್ರಾಂ, 14 ಅಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ಯೊ, 26 ಅಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಪರಿಪತ್ರಾಂ ಆನಿ 7À ಅಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಘಟನಾವಳಿ (Apostolic constitutions) ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಪಾಲ್ ಆವ್ದೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭೆಚಿ ದೊತೊರ್ನ್ (CCC) ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯೊ ಆಟ್ ಬಿಲಿಯಾ ಪ್ರತಿಯೊ ಭೋವ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆನ್ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಹೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಹರೆಕಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಸೊಂಪ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಧಾರ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾತಿಕಾನ್ ಮಹಾಸಭೆಂತ್ ಲಾಯಿಕ್ ಆಪೊಸ್ತಲಾದಾವಿಶಿಂ ದೇವ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ಚಿಂತಪ್ ತಾಣೆಂ ಅಟಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾಚಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಟಿ.ವಿ. ಛಾಪೊ ತಾಣೆ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ರಿತಿನ್ ವಾಪಾರ‍್ಲೆಂ.

ಮಿಶೊನರಿ ಪಾಪಾಚಿ ಮಿಸಾವಾಂವಿಶಿಂ ಶಿಕೊವ್ಣ್

ಪಾಪಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಆನಿ ಮಿಶೊನರಿ ವಾವ್ರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಧನ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ತೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಆನಿ ದಣ್ಸಿತಲ್ಯಾಂಕ್ ಸವ್ಕಾಸಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ. ಹರೆಕ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಹಾಡ್ಚೆಂಚ್ ಮಿಸಾಂವಾಚೊ ಶೆವೊಟ್.

“ರೆದೆಂಪ್ತೊರಿಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಯೊ” (ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್) ಪರಿಪತ್ರಾಂತ್ ಪಾಪಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ‘ಮಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚಿ ವಾಡಾವಳ್’. ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ತೊ ತೀನ್ ರಿತಿಂಚ್ಯೊ  ಸುವಾರ‍್ತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ‍್ತಾ:

1.    ಸುವಾರ‍್ತಾ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಜತನ್
2.    ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾರ್ಥಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪರತ್ ಸುವಾರ‍್ತಾ ಪ್ರಸಾರ್ (New Evangelization)
3.    ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ನೆಣಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಸುವರ‍್ತಾ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಮಿಸಾಂವ್ (Mission ad gentes)

ಕ್ರಿಸ್ತ್ – ದೆವಾ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಮಧ್ಯಸ್ತ್ (RM,5) ದೆವಾಚೆಂ ಉಗ್ಡಾಪನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜನಿತ್ ಪುತಾ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಆನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾತಾ. ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಚೊ ಪ್ರಮುಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ (agent). ಕುಟಮ್ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಭೋವ್ ಗರ್ಜ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾರೂಪ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಚಿ ಸುರ‍್ವಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕೆಲಿ (RM,77) ತಾಣೆಂ ತಾಚೆಂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಸೊಡ್ವಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಮುಂದರ್ಸುಂಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನವೆಂ ಕುಟಮ್ ಘಡ್ಲೆಂ(RM,77)

2000- ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಜುಬ್ಲೆವಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಖಂಡಾಂಕ್ (Continent) ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣೆ ಪಯ್ಕಿ ಅಸಿಯಾಕ್ (Asia) 1999 ವೆರ್ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಲಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ , ‘Ecclesia in Asia’ (ಅಸಿಯಾಚಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ). ಹಾಂತುನ್ ಉಚಾರ‍್ಲೆಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ: ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತ್ ದೆವಾ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಾಚೊ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್. ತೊ ಅಸಿಯಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ. ತೊ ನೀಜ್ ದೇವ್ ಆನಿ ನೀಜ್ ಮನಿಸ್. ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಏಕ್ ಆನಿ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್. ಅಸಿಯಾಂತ್ ಲೊಕಾಚಿ ಪರಿಗತ್ ಸಮ್ಜೊನ್, ತಾಂಚೆ ಅತ್ರೆಗ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಚಿ (participatory) ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಸುವಾರ‍್ತಾ ಪ್ರಸಾರಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ವಾಂಟೆಫಾಂಟೆ, ವಿವಿಧ್ ಪಂಗಡ್, ವಿವಿಧ್ ರಿತಿ ಆನಿ ತಫಾವತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ.

ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂವಾದ್ ಎಕ್ವಟಾಕ್ ಪೂರಕ್. ಅಸಿಯಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭೆನ್ ಎಕ್ವಟಾಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕುಟಮ್ ಥಳಾವಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ. ಪಾಪಾ ಅಸಿಯಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಮೌವ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಉಚಾರ‍್ತಾ. ಅಸಿಯಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಮಾನ್, ಮೋಗ್, ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಆನಿ ಪಿಡೇಸ್ತಾಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆನಿ ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ.

“ನೊವೊ ಮಿಲ್ಲೇನಿಯೊ ಇನೆಯುಂತೆ” (ನೊವ್ಯಾ ಮಿಲ್ಲೇನಿಯಾಮಾಚ್ಯಾ ಸುರ‍್ವೆರ್) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಪತ್ರಾರ್ ಸೆವಾ, ಸುವರ‍್ತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಆನಿ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಬಾಂದ್ಚೊ ಆನಿ ಗೂಣ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭೆಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೆ ಸೆವಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭೆಚಿ ಪಯ್ಲಿ ವಿಂಚವ್ಣ್. ಸಾಂ ಪಾವ್ಲಾ ಪರಿಂ ‘ಸುವಾರ‍್ತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರಿನಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಖರೊಚ್ ನಿರ್ಭಾಗಿ’ (1 ಕೊರಿಂಥ್ 9:16) ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಚಿತ್ ಮನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್.

ಪ್ರವಾದಿಕ್ ಪಾಪಾ

“ಭಿಯೆನಾಕಾತ್, ಕಿಸ್ತಾಕ್ ದಾರ್ ಉಗಡಾ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪಾಪಾಲ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಒಲಿವ್ ತಾಳಿ, ಶಾಂತೆಚೊ ದಿವೊ, ಪಾರ್ವೊ, ದಿವ್ಟಿ, ಜೊಡ್ಲೆಲೆ ಹಾತ್, ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ‍್ಚೆಂ ಆದಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಉಲಯ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಹರೆಕಾ ಭೆಟೆಂನಿ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ಪಂಗ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟೊನ್ ತಾಂಚೆಸಂಗಿಂ ತೊ ಮಾಗ್ತಲೊ.  ‘ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್’ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೊ ಪಾಪಾ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಎಕ್ತಾರಾಚೊ ವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾಲೊ. 2000 ಜನೆರ್ 18 ವೆರ್ ಅಂಗ್ಲಿಕನ್ ಮುಕೆಲಿ, ಕಾನೆಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿನೋಪಲಾಚೊ ಪಾತ್ರಿಯಾರ್ಕ್ ಆನಿ ವಿವಿಧ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾ -ಸವೆಂ ಮೆಳೊನ್ ತಾಣೆಂ ಸಾ. ಪಾವ್ಲ್ ಬಾಸಿಲಿಕಾಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ದಾರ್ ಉಗಡ್ಲೆಂ.

ಧರ್ಮ್ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನ್ಹಯ್, ತೆ ಧರ್ಮ್ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಚಡ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ. ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾಂ ಭೆಟೆ ಪಯ್ಕ್ಕಿ ಥೈಲಾಂಡಾಚ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ತ್ ಸೊಮ್ಗೊಳಾಚಿ ಭೆಟ್, Wailing Wall ಲಾಗಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ, ರೊಮಾಚ್ಯಾ ಸಿನಾಗೊಗಾಚಿ ಭೆಟ್ (1986), ಸಿರಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಮಾಸ್ಕಸ್ ಪಳ್ಳೆಚಿ ಭೆಟ್, World Council of Churches, ಆನಿ ನ್ಯೂಯೊರ್ಕಾಚ್ಯಾ UNO ಭೆಟ್ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. 1986 ವೆರ್ ತಾಣೆಂ ಭಾರತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಕ್ ಭೆಟ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಪುಸ್ತಕ್-“Crossing the Threshold of Hope” ಂತ್ ತೀನ್ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ತ್, ಇಸ್ಲಾಂ ಆನಿ ಜುದೆವ್ ಧರ್ಮಾವಿಶಿಂ ವಿವರಣ್ ದಿತಾತ್.

1981 ವೆರ್ ಪಾಪಾ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಗುಳೊ ಮಾರೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ ಆಗ್‌ಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತುರ್ಕಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ರೊಮಿ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಭೆಟೊನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ. 17 ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆನ್ ಗಾಲಿಲಿಯೊ ವಿಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಶ್ಟಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ 94 ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿವಿಧ್ ಕಾರಾಣಾಂ ಪಾಸತ್ ತಾಣೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ರಿತಿನ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮಾಗ್ಲಾಂ. 1986 ಅಕ್ತೋಬರ್ 27 ವೆರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಯುವದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ತಾಣೆಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಗರ‍್ಭಾಪಾತ್, ಜೀವ್ಘಾತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ರಿತಿಂ ವಿರೋಧ್ ಪರ್ಗಟ್ ರಿತಿನ್ ಖಂಡನ್ ಕರುನ್ ಜಿವಿತಾಚಿ ಸುವಾರ‍್ತಾ ತಾಣೆಂ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ‍್ಲ್ಯಾ.

ಹೊ ಪಾಪಾ ಭಾರತಾಚೊ

ಭಾರತಾಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ. 1986 ಫೆಬ್ರೆರ್ ಸ ವೆರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಭೆಟೆವೆಳಿಂ ತೊ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಸಮಾಧೆ ಮುಕಾರ್ ದಿಂಬ್ಯೆರ್ ಪಡ್ಲೊ ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ತಾಣೆ ಸರ್ವ್ ರಾಶ್ಟ್ರಾಂನಿ ಶಾಂತಿಚಿ  ವಾಟ್ ಧರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಆಟ್ ಭಾಗಿಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ. 1999 ನವೆಂಬ್ರ್ 6 ವೆರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರೆ ಭೆಟೆವೆಳಿಂ ತಾಣೆಂ ದೀಪಾವಳಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಲೊಕಾಂಚೊ ಪಾಪಾ

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಾತಿಕಾನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ‘ವೊರೆವಿಂಗಡ್ ಕೊಟೆಂ ವಾ ಕುದ್ರೊ’ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೊ ಗಾಂಚ್ ರಚ್ಚೊ ಸಾಂಕೊವ್ ಬಾಂದ್ಪಿ ಜಾಲೊ. ಮನೆಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಯುವದಿವಸಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್‌ಚ್ ದಾಕ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ. ತಸಲೊ ಚಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿಲಿಯಾ ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಜಮ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಪಾಲ್ ಸೆವೆವೆಳಿಂ ನೈತಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಮೊಲಾಂ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಮೊಲಾಂಚೊ ಪ್ರವಾದಿ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಬಳ್ವಂತ್ ಸಾಕ್ಶಿ ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ದುಸ್ರೊ. ತಾಚೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಪಾಪಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸಾ ಥಂಯ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಖರೆಂ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಸಾಂ ಜುವಾಂವ್ ಪಾಪ್ಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಿತ್ ತರ್ ಆಮ್ಚಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಿಣಿ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾತಲಿ.

 – ಐವನ್, ಮಿಯಾರ್

 

ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ – 1986 ಮಂಗ್ಳುರ್ ಭೆಟ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !