ಸೆವೆಚೆಂ ನಿದರ್ಶನ್ – ಸ್ನೇಹಾಲಯ

ಏಕ್ ಬರೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯಜೆ, ಆಪ್ಣಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಬರೊ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆಂವ್ಚ್ಯೆ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಂಯ್ಬ್.  ಪುಣ್ ಬರ‍್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೆಂ ಸಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆಂ ಸಾಕಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚೆ ಥೊಡೆಚ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಘಡಿಯೊ ಆನಿ ಘಡಿತಾಂ ಜಿವಿತಾಚ್ಯೊ ದಿಶಾ ಚುಕಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿ ಪಳೆತಾನಾ ದಿಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಚೆಂ ಸಮತೋಲನ್ ಚುಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತಾ.

ಮತಿಚೆಂ ಸ್ಥಿಮಿತ್ ಚುಕಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಚಾನಕ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ವಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾನಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್ತಾತ್. ನೆಸೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಪಿಂಜ್ತಾ. ಖಾಡ್, ಕೇಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಗುಮಾನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಡ್ತಾತ್. ಆಂಗ್ ಉದಕ್ ದೆಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಸರ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ದೆಕ್ತಾನಾ ಚಡಾವತ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಭಾವ್ ಉದೆತಾ. ತೆ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ತಾಂಚಿ ಘಾಣ್ ನಾಕಾಕ್ ಅಪ್ಟತಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಳಿ ಶಿರಾಪ್ ಸಯ್ತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾತ್.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವಂಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಮತಿಚೆಂ ಸ್ಥಿಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಯೇವ್ನ್ ವಾಟೆರ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಏಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಳೆಂ ವಿಸ್ರೊವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮಾಜ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ತಾ.  ಅಸಲ್ಯಾಂ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ,  ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದಯಾಳಾಯೆಚೆಂ ವಾದಳ್ ಉಠತ್. ಆರ್ಥಿಕತೆಂತ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ಅನಾಥಾಂಕೀ  ಏಕ್ ಜಿವಿತ್ ಅಸಾ. ಸಮಾಜೆಕ್ ಜಡಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಾಯೀ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಜಿವಿತ್ ಬಾಂಧುನ್ ದೀಜೆ  ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಕಲ್ಪ್ ಕರ್ನ್,  ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಯೇತ್.

ಅಸ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಘೆವ್ನ್ – ಸಮಾಜೆತ್ಲ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಚ್ಯಾ ದಾನಿಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್, ಮಾನಸಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ಅಸ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ , ಮೊಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವಂಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ಮೋಗ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಭರುನ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಚೊ ಏಕ್ ವೆಕ್ತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಯೀ ದಿಯೆಸಿಜೆಂತ್ ಆಸಾ – ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್, ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್.

ಕೋಣ್ ಹೊ ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ?

 

ಜೋಸೆಫ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ, ತಾಣೆ,  ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಮಾಸ್ಳೆಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಏಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ತಡ್ವೊಂಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾಂ ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೋಸೆಫಾಕ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾಲೆಂಚ್ ನಾ. ತಕ್ಷಣ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಹೊಟ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೆವಾಣ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದಿತಾಸ್ತಾನಾ  ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ  ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ದುಕಾಂ, ಜೆವಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವೊಂಟಾರ್ ಫುಲ್ಲೆಲ್ಯೊ ಹಾಸೊ. ಜೋಸೆಫಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ ಘುಂವ್ಡಿ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತೆ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೋಸೆಫಾನ್ ಠರಾಯ್ಲೆಂ –  ರಿಕ್ಷಾರ್ ಫೊಳ್ಳೆಲ್ಯಾ  ಪೈಶಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ವಾಂಟೊ,  ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಉಪಾಶಿಂ  ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ , ಹರೇಕ್ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆ ಜೆವಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಮಾನತ್ ದವರ್ತಾಲೊಂ.  ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಂಗೊಡ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಹಾಚೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೊಟೆಲ್‌ಗಾರಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಕುಮಕ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ಆಜ್ – ಅಶೆಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್-  ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಜಾಲಾಂ.  ೨೦೦೯ ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜುಲೈ೨೬ ತಾರಿಕೆರ್ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ ಹೊ ಅಸ್ರೊ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ.  ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಸುಮರ್ ೭೦ಚ್ಯಾತಿ ಚಡ್ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಕ್ ಸ್ನೇಹಾಲಯ್  ಏಕ್ ಘರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.

ಜೋಸೆಫಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಲೋಯ್ಡ್ ಜೆಪ್ಪು ಆನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಪಿ.ಟಿ. ಹ್ಯಾ ಅಸ್ರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ದಿತೇ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಜೋಸೆಫಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಒಲಿವಿಯಾ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಜೋಸ್ಲಿಯಾ ಆನಿ ಜೋವಿಯಲ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತೇ ಆಸಾತ್. ಯೆನಪೋಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ವೈದ್ಯಾಕೀಯ್ ಸವ್ಲತ್ ಆನಿ ರೋಶನಿ ನಿಲಯಾಚೆ  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಕಾಮಾಂನಿ ಆದಾರ್ ದಿತೇ ಆಸಾತ್.

ಮ್ಹಜೊ ಅನ್ಬೋಗ್

ಹಾಂವ್ ರೋಶನಿ ನಿಲಯಾಂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. YCS  ರೆತಿರೆಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಯಾ ಜೋಸೆಫಾಚಿ ವಳಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ ೨೦೦೯ ಇಸ್ವೆಂತ್. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಶ್ರಮಾಕ್ ಪಯಿಲ್ಲಿ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಿ ಏಕ್ ಅನೌಪಚಾರಿಕ್ ಭೆಟ್, ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್, ಆಜ್ ಸ್ನೇಹಾಲಯಾಂತ್  ಸೆವೆಚ್ಯಾ  ರುಪಾಕ್ ಬದಲ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಚೆ ಜೀತನ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಆನಿ ಜೋಯಲ್ ಸಂಗಿಂ ಪಾವ್ಟ್  ಮೆಳ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಅಶ್ರಮಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಿರಾಶ್ರಿತಾ ಸಂಗಿಂ ಖೆಳೊನ್  ತಾಂಚೆ ಮನ್ ಖುಶ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಆಮಿ. ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ವರ್ತಿ ಸಾರ್ಥಕತಾ ಭೊಗ್ತಾಂವ್, ಮತಿಕ್ ಕಸಲೆಂಗೀ ಅವೆಕ್ತ್ ಸಮಧಾನ್ ಜಾತಾ. ಕಾಳಿಜ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆನ್ ಭರ್ತಾ. ಆಮಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ,  ದುಡ್ವಾನ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ ತರೀ, ಆಮ್ಚೊ ವೇಳ್ ಆಮಿ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಖಾತಿರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲಾ.   ಸಮಾಜೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮೀಂಯ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆತಾಂ  ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಸ್ನೇಹಾಲಯಾಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ನಿರಾಶ್ರಿತಾಂಚೆ ಸಲಾಮ್, ತಾಂಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ, ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ವೆತಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕೊಣ್ ತರೀ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ವರ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ಭೊಗ್ತಾ.  ಅಮ್ಚೊ ಸುಟೊ ವೇಳ್ ಫಳಭರಿತ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಆಜ್ , ಅಗೋಸ್ತ್ ೨೬ ತಾರಿಕ್.  ಸ್ನೇಹಾಲಯಾಕ್  ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್. ಏಕಾ ಕಾಳಾರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ನಿರ್ಗತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡೊನ್ ಆಸಲ್ಲೆ ಆಜ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಘೊಂಟೆರಾಂತ್ ಹಾಸೊನ್, ಖೆಳೊನ್ ಆಸಾತ್. ಜೋಸೆಫ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಖುಶಾಲಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾವುರ್ತೇ ಆಸಾ. ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಪರಾತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್  ಪಾಟಿಂ  ಪಾವಂವ್ಕ್ , ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ಥಿಮಿತ್ ಚುಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿಮಿತಾಂಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಕರ್ತಾ. ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿತಾ, ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣ್  ದಿತಾ.

ಸೆವೆಚ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ , ಜೆಜುಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಘರ್ ಚಲಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ರಚ್ಣಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ಭರೊಂದಿ. ಸಬಾರ್ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಕ್ ಹೆಂ ಘರ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಂಚೆ ಕೀರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ಯಾಂ.

 – ಜೀವನ್,  ಬೊಂದೆಲ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !