ಹೆಂ ದೊಡೆಂ ಧೋರಣ್ ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ?

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಪಾರಂಪಾರಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಶ್ಹೆರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್.ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಯ್ತ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಶ್ಹೆರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಿತ್ವಾಚಿ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ.ಮಂಗ್ಳೂರ್‌ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್,ತಾಣಿಂ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ತಾಣಿಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಸೆವೆಪಾಸತ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕಾಮಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯ್ಯಾ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಭರ್ವಾಸೊ ದವರುಂಕ್ ಹೆರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಪರಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ತುಲನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್.ಮಂಗ್ಳೂರಾಕ್ ಆಸಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೊ ಮೊಟೊ ಹಾತ್ ಆಸಾ.ಹರ್ಯೆಕಾ ಶೆತಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳೂರ್ಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳೂರ್ಚಿ ಕೀರ್ತ್ ಉನ್ನತಿಚ್ಯಾ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ನಾ.ಜಾಂವ್ದಿ ತೆಂ ಉಧ್ಯಮಾಂತ್ , ಖೆಳಾಂತ್ , ನಟನಾಂತ್ ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್.

ಆಶೆಂ ಮಂಗ್ಳೂರ್ಚಿ ಕೀರ್ತ್ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಫಕತ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಂಚೊ ಹಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಗ್ಭಗ್ 100 ಕಿಲೊ ಮೀಟರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೋಲಿಕಾಂಚೊ ಸಯ್ತ್ ದಾಟೊ ಮೊಟೊ ಹಾತ್ ಆಸಾ.ಆನಿ ಹಿ ದೊರಿ ಮುಲ್ಕಿ , ಪಡುಬಿದ್ರಿ , ಉಡುಪಿ , ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ , ಕುಂದಾಪುರ್ ಆಶಿ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವಚೊನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಬೈಂದೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ಮ್ಹುಣಾಸರ್ ಪಾವ್ತಾ.ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ನಿವಾಸಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿವರ್ತಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಆತೀ ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ನೆಟಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.ತರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಚಾಗೀ ಏಕ್ ದುಬಾವಾಚ್ಯಾ ಶಿರೆ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸಾ.ಜ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕರಾವಳ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಮಾನ್-ಸನ್ಮಾನ್ ಯಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾಗಿ ??? ಆಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಮಾನ್ , ಸನ್ಮಾನ್ , ಆವ್ಕಾಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಂಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ಚಿ ತರ್ :

ಪ್ರತಿಭಾ ಸ್ಪರ್ದೆ :

competitionಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯಿ ಸೊಡುನ್ ದಿನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಆಸಾತ್.ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಸಾಹಸ್‌ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ.ಆನಿ ಚಡಾವತ್ ಜಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾ ಸಾಹಸಾಂತ್ ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ಚಾಕ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಚಾಪ್ಪೆ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್.ಆನಿ ಹಾಕಾ ಆಮಿ ಕರಾವಳಿ ದೆಗೆಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್‌ಪಣಾಚಿ ಆಸ್ಪ್ರಶ್ಯತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪೊಂವ್‌ಗೀ ??? ಆಮ್ಚಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ , ಜಿ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಪರಿದೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆತಾ. ತರೀ ಆಜೂನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೆಂ ವಾವ್ರಾಶೆತ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಶ್ಹೆರ್ ಸೊಡುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ.ಹಾಣಿಂ ಚಲಂವ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ತಾಲೆಂತಾಂಚೆ ಸ್ಪರ್ದೆ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಶ್ಹೆರಾಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್‌ಚ್ ಚಲೊನ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾಚ್ 10-15 ಇಗರ್ಜಾಂ ಭಿತರ್ಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲೊನ್ , ಹ್ಯಾಚ್ 10-15 ಫಿರ್ಗಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ವಿಜೇತಾಂನಿ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ದಿಯೆಸಿಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂ ವಯ್ರ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ದೊ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ರಾಜ್ ಕರ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದೆತಾ.

ಹಿ ಆಸಮಾನತಾ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್.ಆನಿ ಹೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಶ್ಹೆರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್.ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಲ್ಯಾಂತ್ ವರ್ತಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ.ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ , ತಾಂಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ತಾಣಿಂಚ್ ಮುಳಾಂತ್‌ಚ್ ಕಿಮ್ಟುನ್ ಉಡಂವ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಉದೆಲ್ಯಾ.ಹಾಂಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಶ್ಹೆರಾಮಟ್ಟಾರ್ ಪರ್ಜಳಾಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ಆನಿ ವಾಹನಾಂಚಿ ಸುವಿಧಾ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಾಂಕೊವ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬೊ ಜಾಲಾ.ಮಂಗ್ಳೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ಲಿಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮನ್ಶಾಂ , ಕುಟ್ಮಾಂ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಸಾಂದೊ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಹೆರ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಾಂಪರಿಂ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್ , ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ,ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡಿಯಾಳ್‌ಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್.ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜೆಚೆಂ ಪತ್ರ್ ರಾಕ್ಣೊ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮಾಂಚಿ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿನಾ.ದಾಕ್ಟುಲೆಂ ಉದಾಹರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ “ಗಲ್ಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್” ಹಾಂತುಂ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರ್‌ಚೊ ವಿನಯ್ ಲುವಿಸ್ ಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಡೊನಿ ಕೊರೆಯಾ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲೆ.ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಚೆಂ “ ದಾಯ್ಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ” ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂಚ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರಚಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ಲಗ್ಭಗ್ ತೆ ವಿಜೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್-ಸ ಹಪ್ತ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಖ್ರೇಚ್ಯಾ ಬಿತರ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾಂತ್ ಏಕ್ ದಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಫೊಟ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಕಯ್ಲ್ ದೋನ್ ಲೈನಿಂನಿ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚಿ ಖಬರ್ ಛಾಪ್‌ಲ್ಲಿ.

ತೆಂಚ್ ಭಿಸ್ಫ್ ಸಾಯ್ಭಾಕ್ ಶೆಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್ ಯ್ಯಾ ಖಂಚಾಯ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ ದಿವಸ್ / ಜುಬ್ಲೆವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ರಂಗಾಳ್ ತಸ್ವೀರೆ ಸಂಗಿಂ ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಜಾತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ( ಆಜ್ ಕಾಲ್ ರಾಕ್ಣೊರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್ ಯಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತಾ – ಪಯ್ಲೆಂ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಸೆಟ್ಟ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಟಾ)

ಶಿಕಪ್ :

edulawಮಂಗ್ಳೂರ್ ಶ್ಹೆರಾ ಭಾಯ್ಲಿಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಸಯ್ತ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾದಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡೊಂಕ್‌ನಾಂತ್.ಶಿರ್ವಾಂಚೆಂ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಅನಿ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್‌ಚೆಂ ಮಿಲಾಗ್ರೀಸ್ ಹಾಕಾ ಆಪ್ವಾದ್ ತರೀ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಣಿ ಸೆವಾ ಮೆಳ್ಲ್ಯಾ.ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಪರ್ತುನ್ ದೆಣಿಂ ಯಾ ಯೋಗ್ಯತಾ ಹ್ಯಾ ಕರಾವಳಿ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಥಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊಂಗಿ ಯ್ಯಾ ಕಥೋಲಿಕ್ ಬೋರ್ಡಾನ್ ಹಾಕಾ ಆಸ್ಪದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಯಾ ???

ಫಾಯ್ದೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ವಿದ್ಯಾಬೋರ್ಡ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಉದಾರೊ ಕರ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ವಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಬರಿಂ ಕರುಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಯಾ ಸಸಾಯ್ ದೀನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮುರ್ಮುರೊ ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ದೆಗೆಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಆಸಾ.ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂ ಗಾಂವಾಂನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಬಂದಿತ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭ್ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸಾ.ಆಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಣ್ಯಾ ಖರ್ಚಾರ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ತಶೆಂಚ್ ಕರಾವಳ್ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವಕ್-ಯುವತಿಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಾಚೆ ಚಡ್ತಿಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾತ್.ಪುಣ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಫಕತ್ ಶ್ಹೆರಾವಾಸಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ ವ್ಹಯ್ ತರೀ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಬಂದಿತ್ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಣಿ ಜಾಯ್ತೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರ್ಚಿ ಗತ್ ಉದೆಲ್ಯಾ..

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಭಿಮಾನಾಂಚೆಂ ಥಿಕ್ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೇಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾನಾ ಕುಮೊಕ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಮೊಳ್ಬಾ ಸಕಯ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಸುಖ್ ಆಮಾ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಆಜ್ ಎಕ್ಲೊ ದುಬ್ಳೊ ತರೀ ಹುಶಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಮುಖಾರ್ ಉಬೊ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಚಿ ಗತ್ ನಾ.ಕುಮೊಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಹಳ್ಳೆಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಹರಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್  ತುಮ್ಕಾಂ ತಾಂಕ್ ನಾ ತರ್ ಮುಖ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಕಸಲ್ಯಾಕ್ ??? ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಮೊಗಾಚಿಂ ( ???? ) ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.ಆನಿ ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯೊ ರುಜ್ವಾತ್ಯೊ ಆಸಾತ್.

ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ :

Religiousಕರಾವಳಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ದುರ್ಭಾಗ್‌ಚ್ ಮ್ಹುಣೊಂಕ್ ಪಾವೊ.ಹ್ಯಾ ಕರಾವಳಿಂತ್ ಇತ್ಲ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೊ ಆಸಾತ್ ತರೀ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್ ಆನಿ ಉರ್ಭೆವಂತ್ ಆಧುನಿಕ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್.ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಚೆ ಚಡಾವತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಭಿಗ್ಡಾಲ್ಲೆ ಯಾ ನಿವ್ರತ್ತಿಚ್ಯಾ ಪೌಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಆತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಭಿಗ್ಡಾಲ್ಲೆ.ನವೆಚ್ ಓಡ್ದ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಯಾಜಕ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಶ್ಹೆರಾಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್ , ನಾ ತರ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸವಾಲ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಬರೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ನಿವೃತ್ತೆಚ್ಯಾ ಪೌಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಶ್ಹೆರಾಭಿತರ್ ದವರ್ನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಕರಾವಳಿ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ನಜೊ ??? ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಉರ್ಭಾ ಆನಿ ತರ್ನೆಂ ಬಳ್ ( ಫಿರ್ಗಜೆಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ) ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹುಮೆದಿನ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ವೈದ್ಯಕಿಯ್ ಆನಿ ಸಂಬಂದಿತ್ ಸೌಲತ್ಯೊ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಲಾಬ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬಿಗ್ಡಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ಜತನ್ ಆನೀಕಿ ಬರ‍್ಯಾ ಥರಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ.ತಶೆಂಚ್ ತರ್ನಾಟೆ ಯಾಜಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಮಾರಿಪಾತ್ ( ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ) ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಉದರ್ಗತ್ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಭಾವ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ.

ದಿಯೆಸೆಜ್:

Fr Baptistಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಣಾಸಂಖ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂ ಮಧೆಂ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ.ಭಿಸ್ಪಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯಿ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕರಾವಳ್ ನಿವಾಸಿಂಚೊ ಏಕ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ.ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಭಾರ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂಕ್ ಭಿಸ್ಪಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡಾ ಆಜಾಪಾಂಚಿ ಸಂಗತ್ ತಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ.ರಾಜಕಿಯ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪೌವ್ಟಿಂ ತರೀ ಆಮಿ ಪಳೆಯ್ತಾಂವ್.ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಭಿಸ್ಪಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ  ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾಗ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗುಜ್ಗುಜೊ ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಆದ್ಲೊ ಭಿಸ್ಫ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸೋಜ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪೌವ್ಟಿಂ ತರೀ ಹರ್ಯೇಕಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಚಲೊನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾಲೊ.ತೊ ಆಯ್ಲೊ ಮುಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾತ್-ಕಾತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಉಬೊ ಜಾತಾಲೊ.ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಲಗ್ಬಗ್ ಆರ್ಧೆಂ ಕಿಲೊಮಿಟರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತೊ ದೆಂವೊನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಂದನ್ ಕರುನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ತೊ ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ಪರ್ಕ್ಯಾ ಜಾತಿಂಚೆ “ ಮಲ್ಲಾ ಸಾಯ್ಭೆರ್” ಬಯ್ದೇರ್ ಮುಣೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾಂತ್ ಭಾಗಿ ಜಾತಾಲೊ.

ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಭಿಸ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಯಾ ಪರ್ಕಿ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆನಾ.ಕೇವಲ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಿಸ್ಫ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚಿ ರೆಸ್ಪೆರಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ , ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಂಕ್ ಯ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಂ ಮಿಸಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಆಪವಾದಾಕ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಎಪಿಸ್ಕೊಪಲ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಿನೇಜಸಾಕ್ ಉಡುಪಿಂತ್ ಬಸಯ್ಲಾಂ.ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಗಡ್ ಕಿತ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್, ಮಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪೌವ್ಟಿಂ , ತಾಕಾಚ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ನಾ.ಖರೆಂ ಸಾಂಗೊಂ ತರ್ ತೊ ಏಕ್ ದಕ್ಷ್ ಆನಿ ಚಾಣಕ್ಯ್ ನಾಯಕ್.ಪುಣ್ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ವಿಗಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಬಿಲ್ಲೊ ದೀವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.ಹಾವೆಂ ಸಭಾರ್ ಪೌವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಕಿ ಫಾ.ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಿನೇಜಸ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜೆಚ್ಯಾ ಹಂದಾರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಭಿಸ್ಪಾಚಿ ಟೊಪಿ ಆನಿ ಹಾತಾಂತ್ ಬೇತ್ಕಾಟಿ ಸೊಭೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತೆಂ ಮಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಭಿಮಾನ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಭಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮುಣೊನ್.ಮಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಚೆರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಥರಾನ್ ಆನಿಕಿ ಲಾಂಬ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೊ.

ಆಸಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಘುಸ್ಪಡೆಂ ಮಧೆಂ ಸಯ್ತ್ ( ಜೆರಾಲ್ ಆನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರೀ , ಏಕ್ ನಾಗ್ಡೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ) ಸಭಾರ್ ಕರಾವೆಳಿ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಝುಜೊನ್ ಮುಳ್ಳೆಪರಿ ಘಟ್ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ.ಸರ್ವ್ ಶೆತಾಂನಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕುಶಿನ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಿಡ್ವಾಜ್ , ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ , ರೊಬರ್ಟ್ ಪುರ್ಟಾಡೊ ಹಂಗಾರ್‌ಕಟ್ಟಾ , ಜೆರಿ ನಿಡ್ಡೊಡಿ ಆನಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ ಹಾಣಿಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕರಾವಳ್ ದೆಗೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸೊಭಯ್ಲೆಂ ತರ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಯುಗಾಂತ್ ಹಾಂಗಾ ದುಬಾಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆ ಚಾರ್ ಮಾನಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರುನ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ತೆ ಆಸಾತ್ :

ಪಯ್ಲೊ : ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೊಣಿಂ ಎದೊಳ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ  ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕುರ್. “ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ” ಆನಿ “ರುಪ್ಣಿಂ” ಮ್ಹುಳ್ಳೆ ದೋನ್ ಬೂಕ್ ತಾಣೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ “ರುಪ್ಣಿಂ” ಬುಕಾಕ್ 2002 ವರ್ಸಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. www.barkuronline.com ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಸರ್ವ್ ಬಾರ್ಕೂರ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಎಕಾ ಸತ್ರೆ ಪಂದಾ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂತುಂ ಯಶಸ್ವಿ ಸಯ್ತ್ ಜಾಲಾ.

ಆಸುಲ್ಲೊ : ದುಬಾಯಾಂತ್ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ಂಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್.  ಹೊ ಆಮ್ಚೊ ತರ್ನಾಟೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೊಬಾಟ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮುಣೊನ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್. ನೀದ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ( ಕೊಂಕ್ಣೆಖಾತಿರ್) ಕಿತೆಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ನೆಣಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯುವಕಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಹಸಿ ಮುಣೊನ್ ಆಪೊಂವ್‌ಗಿ ??? ಪಿಸೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪೊಂವ್‌ಗಿ ??? ಯಾ  ಸಪ್ಣೆಲಿ ಮ್ಹುಣೊಂ ???. ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಪ್ರಚಾರಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಜಾಳಿ ಸುವಾತ್ www.maaibhas.com  ಹಿ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಥಿ ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾಚಿ. (ಆಯ್ಲೆವಾರ್ , ನವೀನಾನ್ ಉಡುಪಿಂತ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಉಗ್ತಾಯಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ)

ತಿಸ್ರೊ ಆಸಾ : ರೊನಿ ಬೈಂದೂರ್. ಸಭಾರ್ ಗಾಯಕ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಥಿರ್ ಕರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್.ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಎಕ್ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಮೊಲಿಕ್ ದೆಣೆಂ.ಹ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಚೊ ಬರ‍್ಯಾ ಥರಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ ರೊನಿ. ಕಿತೆಂಚ್ ಆಡಂಬರ್ / ಪ್ರಚಾರ್  ಆಶೆನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಸರಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೊನಿ ಬೈಂದೂರ್. ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ದುಬಾಯಿಂತ್ ರೊನಿಚೊ ಮಧುರ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಬೋವ್ ಉಣಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಚವ್ತೊ : ರೊನಾಲ್ಡ್ ಒಲಿವೆರಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಶೆತ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಯುವಕಾನ್ ಕೊಣಿ ಚಿಂತಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಉಲೊವ್ಪಾ ಶೆತ್ ವಿಂಚುನ್ ತಾಂತುಂ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಕ್ರಾಂತಿಚ್ ಉಟಯ್ಲ್ಯಾ.ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ರೊನಿ ಒಲಿವೆರಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ ಭುತಿ ತಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ.ಆಜ್ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಹರ್ಯೇಕಾ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ರೊನಿಕ್ ಮಿಕ್ವೊಂಚೆ ಕೊಣಿ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್.ಆಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕರಾವಳಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಲಾಗಿಂ ದೆಣಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸಾತ್.ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ತರ್…..ಇಲ್ಲೊಸೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ , ಇಲ್ಲಿಶಿ ಕುಮೊಕ್ ಆನಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್. ತೆದಾಳಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕರಾವಳಿಂಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಫಾಂಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತೆಲಿಂ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳೂರ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನೀಕಿ ಶಿಖರಾಕ್ ಚಡ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ಆಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರೀ ಗುಪಿತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದೊಡೆಂ ಧೋರಣ್ ಬಂದ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್‌ಪಣಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ . . .

ಜಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ,ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್……

–    ನಾನು ಮರೋಲ್ , ತೊಟ್ಟಾಮ್.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.