Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಕುತ್ಲೂರ್ ಚ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಉದ್ಕಾ ತುಜಿ ಝಳಕ್ ಸೊಧುನ್ !

Darrelinnerತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಕಾಶಿಂ ದಾಟ್ ಮೊಡಾಂ ಪಾವ್ಸಾ ಥೆಂಬೆ ಗಳವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿಂ ತರೀ, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪುಣಿ ಉದ್ಕಾ ಪಡ್ಣೆಂತ್ ದೀಸ್ ಖರ್ಚಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಮಾತ್ ತಿಂ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಲಿಂ ನಾಂತ್. ದೋನ್ ಬೈಕಾನಿಂ ಆಮಿ ಚಾರ್ ಜಣ್; ಕೇವಿನ್, ಅವಿನ್, ಜೊಯೆಲ್ ಅನಿ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್, ನಾರಾವಿಚ್ಯಾ ಕುತ್ಲೂರಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಉದ್ಕಾ ಪಡ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್. ಸಕಾಳಿಂಚೊ ದೋವ್ ನಿಂವ್ಚೆ ಆದಿಂ, ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ  ವಿರಾರಾಯ್ ವಿಸರ್ನ್ ಶ್ಹೆರಾ ಪರಿಧೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚಿ ಮಜಾಚ್, ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತರಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಅಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಬುಡಯ್ತಾ ತೆಂ ಖರೆಂ.

ಕುದುರೆಮುಖ್ ರಾಶ್ಟ್ರಿಯ್ ಉದ್ಯಾನಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್, ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ನಾರಾವಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಸುವಾತ್, ಜಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಿಶಾರ್ ಘಾಲಿತ್ ಅನಿ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಅಮೂಲ್ಯ್ ವೊರಾಂ ಭೊಗಾಶೆಂ ಕರಿತ್. ಹ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ಪಡ್ಣೆ ವಿಶಿಂ ಪೆಂಟೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಿಲೋ ಮೀಟರಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಅಸಲೆ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸಹಜ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಕೆದ್ನಾ ಶ್ಹೆರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಥಳಾಂಕ್ ವೆತಾ ಅನಿ ಗಾಂವ್ಟಿ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಕಾಣ್ಘೆತಾ, ಅಪ್ಣಾನ್ ಸದಾಂಯ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಕಸಲೆಂ ತಸಲೆಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಣ್! ಪೆಂಟೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿಯ್ ಖಿಣಾಂನಿ ಧರ್ತೆಚಿ ಅನ್ಯೆಕ್ ಕೂಸ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಲಾವ್ನ್, ಶಿರಾನಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೊ ವಾಳೊ ಉಟಾಯ್ತಾ ಅನಿ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಅಮಿ ಕಿತೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾಂವ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಅಮ್ಕಾಂಚ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ!!

ನಾರಾವಿ ಪೆಂಟೆಕ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೆಂಚ್ ಕುತ್ಲೂರಾಂತ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ಪಡ್ಣೆಕ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾಂ ಚಡಾವ್ತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ ತರೀ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಯಾನ್ ಅಮಿ ತೊ ಜಾಗೊ ಅಲಂಬ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ನಂತರ್, ಅನಿಕೀ ದೋನ್ ತೀನ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ದಾವ್ಯಾಕ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ದರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಘಂಟೊ ರಾನಾ ಭಿತರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕೀ ತೊ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾ. ಆಮಿ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಪಾವೊಂಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕಶ್ಟಾಂಚಿ ವಾಟ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹಿಶಾರೊ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೊ ತೆದ್ನಾಂಚ್! ಏಕ್ ದೋನ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಕುದ್ರೆಮುಖ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಉದ್ಯಾನ್ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಳವ್ಣೆ ಫೊಳೆಂ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಭಿತರ್ ವಚೊಂಕ್ ಫುಡೆಂಚ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ ತರೀ ತೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಕಾಲ್ದಿ ವಾಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಕತ್ ಪರ್ವಣ್ಗೆ ಖಾತಿರ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ವಾ ಮನಾಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತೆಚೆಂ ರಸಗುಲ್ಲಾ ಸೆವ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ!

kutlur4

ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಲಾನ್ಶ್ಯಾ ಘುಡಾ ಅಂಗ್ಡಿವಾಲ್ಯಾನ್ ಸಾರ್ಕಿ ವಾಟ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲಿ. ಆಮಿ ಅನಿಕೀ ಥೊಡೆ ಮುಂದರುನ್ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಬಸ್ಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಬೈಕ್ ರಾವೊವ್ನ್ ಲಗ್ಭಗ್ ಪಾಂಚ್ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಚಲ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಯಿ ಯೀ ಆಸ್ಲಿ. ರಾನಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಲೆ ಕುಡಿಯಾಂಕ್ ತಾಂಚೆ ಖುಶೆ ವಿಣೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ನಾ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರ್ ತಾಂಚಿ ರಕ್ಶಾ ಕರ್ತಾ ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಧೋರಣಾಂ ನವ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಳ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಘಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಶೆಂ ಪುಣಿ ನಾಗರಿಕಾಂನಿ ಹಾತೆರಾಂ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ನಕ್ಸಲ್ ವಾದಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೃಶ್ಟೆನ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಂತುನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಬಿತರ್ಲಿ ಪರಿಗತ್ ಅಜೂನ್ ಬಿರ್ಮತೆಚಿ ಆನಿ ನಾಗರಿಕ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಭಿರಾಂತೆಚಿ. ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾತಾತ್ ಅಜೂನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್.

Kutlur9

Kutlur2

Kutlur7

ಬಸ್ಸ್ ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಯೇನಾ ತರಿ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಾಂದ್ ಲ್ಲೆಂ ಬಸ್ಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ್ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ತಾನಾಂ ಬೈಕಾಂ ರಾವಯ್ಲಿಂ. ಡಾಮರ್ ಘಾಲಾಗೀ ವಾ ಅನಿ ಘಾಲಿಜೆಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾಸ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ದಾಟ್ ರಾನಾಂತ್ ಭಿಜೊನ್ ಧಾವ್ ಲ್ಲಿಂ ಬೈಕಾಂ ದವರುಂಕ್ ಜಾಗೊ ಸೊದ್ತಾನಾ ಮೆಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಮಲೆ ಕುಡಿಯಾ ಆಜೊ. ಅಮಿ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥಳಾಕ್ “ಅರ್ಬಿ” ಮ್ಹಣ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ವೊಳ್ಕಾಲೊ ಆನಿ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಬೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ತಾಣೆ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಅಮಿಂ ಕಿತೆಂ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ವೇಳ್ ವಿಬಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಚಮ್ಕೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಡ್ಣೆ ವಿಶಿಂ, ಜಾಗೃತ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾನೆಟಿಂ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ಸಾಮಾರಿಯಾಗಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚಡಿತ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ದೊಂಗ್ರಾಚೆ ತಾಳ್ವೆರ್ ಚಾಳಿಸಾಲಾಗಿಂ ಮಲೆ ಕುಡಿಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂ ಅಸಾತ್, ನಕ್ಸಲ್ ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಸೊದ್ನೆರ್ ಅಜೂನ್ ಹಫ್ತ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ಘುಂವ್ತಾತ್  (ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾನಿಂ ಎಸ್.ಟಿ.ಎಫ್) ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಖೂಬ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ- ದೋನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕುತ್ಲೂರ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ವಸಂತ ಅಲಿಯಾಸ್ ಆನಂದ್ ಮ್ಹಣ್ಸೊ ನಕ್ಸಲ್ ಎನ್ ಕೌಂಟರಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಉಬಾರ್ ಥಳಾರ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ವರುಂಕ್ ಗಾಡಿ ವಚಾನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಅನಿ ದಾಯ್ಜ್ಯಾನ್ ದೊಂಗ್ರಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಂತಾ ಪರ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಬೊಡ್ಯೆಕ್/ಬೊಯ್ತಾಳಾಕ್/ದೊಣ್ಣ್ಯಾಕ್ ಜಶೆಂ ಶಿಕಾರಿ ಬಾಂದುನ್ ವರ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ವಾವಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪೆಂಟೆಂತ್ ಖೊಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಗದ್ದಾಳಯೆನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವಿರೊಧ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾರ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಅಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಅಕ್ರೇಕೀ ಎಕಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಗವ್ರವ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ. ಅತಾಂ ರಸ್ತೊ ಜಾಲಾ ತರೀ ಗಿಮಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಜೀಪ್ ಬೋವ್ ಕಶ್ಟಾನ್ ವಚತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಪಾವ್ಸಾ ವೆಳಾರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಗ್ಳೆ ವಾಟೆಕ್ ಆಡ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ ರೂಕ್, ಉದಕ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಪಡ್ ಲ್ಲ್ಯೊ ಖಣ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಚಡ್ಣೆರ್ ತ್ರಾಸಾಚ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ.

ಚಾರಾಣಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಉದ್ಕಾ ಥಳ್ ಮೆಳ್ನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಅಯ್ಲೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬ್ಲೊಗಾಂತ್ ವಾಚ್ಲಲೆಂ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾನ್ ವರ್ಸಾ ಅದಿಂ ಹಸ್ತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಭೊವ್ಲೊಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾಂ ಆಸ್ಲೊಲೊ ದುಬಾವ್ ಅತಾಂ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ! ಮುಕ್ಲಿ ವಾಟ್ ಚಮ್ಕೊಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆಂ  ತ್ರಾಣ್ ನಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ ವಾ ಕಾಳೊಕಾಚ್ಯಾ ದಾಟ್ ರಾನಾಂತ್ ಆಮಿ ಕೇವಲ್ ಚಾರ್ ಈಶ್ಟ್. ವೆಲ್ಲೆಂ ಉದಕ್, ಆಸ್ಲೊಲೆಂ ಧಯ್ರ್ , ಉದ್ಕಾ ಪಡ್ಣೆಂತ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚೆಂ ಸಪಣ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕರ್ಗೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ವಾ ಅಮಿ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಕೀ ಮಾನಸಿಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್  ತಶೆಂ ಬೊಗ್ತಾಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ. ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚಿ ಝಳಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ತರಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಹಿಶಾರೊ ಲಾಬೊಂಕ್ ನಾ. ಪಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಏಕ್ ಕಡೆ ವಿರಾಮುನ್ ಮುಕ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆಮಿ ಚಲ್ಚೊ ಧೃಡ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಸುರ್ಯಾಚಿ ಊಬ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾತಿ ವಯ್ರ್ ಘಾಮಾ ಥೆಂಬೆ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿ. ಪುರಾಸಾಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿ ತರೀ ಪ್ರಕೃತೆಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ಪಡ್ಣೆಂತ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚೆ ಆಶೆನ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ.

Kutlur1

Kutlur10

Kutlur8

ಅಕ್ರೇಕ್ ಪುಣಿ ಉದ್ಕಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ಜಿಕುನ್ ಧರುಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್! ಅನಿ ಫಕತ್ ಉದ್ಕಾ ವ್ಹಾಳೊ ಉಬಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್ಚೊ ಥಳ್ ಹ್ಯಾಚ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ಅಮಿಂ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಲಾಗಿಂಚ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಅಸಲೊ ಥಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾಂ! ಆಮಿ ಚಾರೀ ಜಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ಚಲೊನ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಅಮಿ ಅಯಿಲ್ಲಿ ತಿ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ಆಸಾಂವ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.ಚಲೊನ್ ಅಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಕೇತ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸೊಡ್ ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಚಡ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಆಮಿ ಸೊಧುನ್ ಅಯ್ಲೊಲೊ ಸೊಭಿತ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್ಚಿಂ ಲಕ್ಶಣಾಂ ನಾಸ್ಲಲಿಂ. ಚಲೊನ್‍ಚ್ ಎಕಾ ತೊಟಾ ಭಿತರ್ ಆಮಿ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ಶೆಂ ಘರ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಆಂಗಾರ್ ಚರೊನ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾನೆಟಿಂಕ್ ನಿವಾರುನ್, ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ತ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೆ ಜಾತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಚಾಂಚೊ ಘರ್ಚೊ ಮಾನಾಯ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಚಲೊನ್ ಅಮ್ಚೆ ಕುಶಿಕ್ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಭೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ- ಕೋಣ್ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ವಾ ಅನಿ ಖಂಯ್ಚೆಯ್ ವಾದಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ಅಮಿಂಯ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾನಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿಯಾಂನ್ ಚ್ ಆಮಿ ಸೊಧುನ್ ಅಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಬಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಅರ್ಬಿ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.ಖುಶೆನ್ ವಾಟ್ ದಾಕಂವ್ಕೀ ಒಪ್ಪಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಸಾಗೊಳಿ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಂತು ಲಾಬ್ಚೊ ತಾಂದುಳ್ ಪಾವ್ತಾ ಗೀ? ಮ್ಹಣ್. ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಾರಾವಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡಿಜೆ ಪಡ್ತಾ ಖಂಯ್. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೀ ನಾರಾವಿಚ್  ವಚಾಜೆ ಪಡ್ಟಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಸಗ್ಳೊ ಪ್ರದೇಶ್ ನಾಗರಿಕ್ ಸಮಾಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಇತ್ಲೊ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೊ ಗೀ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚೆ ಚರಂಡಿ ನಾತ್ಲೆಲೆ ರಸ್ತೆ, ದಿಸಾಕ್ ಯೀ ಪೆಟ್ಚೆ ವೀಜ್ ದಿವೆಚ್ ವ್ಹಡ್‍ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ನಕ್ಸಲ್ ವಾದಿಂಕ್ ಸೊದ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆಂ ಶೋಷಣ್ ಆರಕ್ಶಕ್ ಕರ್ತಾತ್ ತೆಂ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅಯ್ಕೊನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ನಕ್ಸಲ್ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಅಜೂನ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ತೆ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಧಯ್ರ್ ದಿತಾತ್, ತಶೆಂಚ್ ಅಪ್ಲಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಸಮ್ಜಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಶೀದಾ ನ್ಹಂಯ್ ತರೀ ಅರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬಾಶೆನ್ ತೊ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಆಮ್ಚೆರ್ ವಾ ಶ್ಹೆರಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ ವಯ್ರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ರಾನಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ರಾಮ್ ಪತ್ರೆ ಅನಿ ಮ್ಹೊಂವ್ ಅಸಲೆ ವಸ್ತು ಆಜ್ ಯಿ ಜಮಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ರಾನಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್, ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಅಜೂನ್  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೆರ್ ಹಕ್ಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಕರ್ತಾತ್ ತರ್ ಫುಡಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ ? ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ .ಹರ್ಯೆಕಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಂ ತೆನ್ನಾಂ ವೋಟ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಚಲೊನ್ ಚ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಬ್ಯರ್ಥಿಂನಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾನಿಂ ವೊಟಾಖಾತಿರ್ ಬಾನಾವ್ನ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ಎಲಿಸಾಂವಾಂ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಆಶ್ವಾಸನಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಸಾತ್ ಹಾಂವ್ ತರೀ ನೆಣಾಂ.

ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲೊಲೊ ಜಾಗೊ ಅಮ್ಕಾಂ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತೊ..ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಲೆ ಕುಡಿಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥೊಡೆ ರುಪಯ್ ತಾಚೊ ಸುಮಾರ್ ವೇಳ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿತಾನಾ ತೊ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಒಪ್ಲೊನಾ. ವೊಂಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್  ಆಯಿಲ್ಲೆ ದಾಂತ್, ಖುಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ವಾಡ್ ಲ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಆನಿ ಖಾಡ್, ವಾಣೊ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಖೊಟಿ ಫುಟ್ಲೊಲೆ ಪಾಂಯ್, ಮಾಸುಮ್ ದೊಳೆ ಆನಿ ಪಿಂಜ್ಕರ್ ವಸ್ತುರ್- ಸೊಶಿಯಾಲೊಜಿಂತ್ ಟ್ರಾಯ್ಬ್ಸ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ ಉಡಾಸ್ ಹಾಡಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂತ್  ಭಾವಾನ್ ಚ್ ಕಮಿಶನ್ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾಂ ತೊ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ.ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ತಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೊ.ಅಜೂನ್ ತರೀ ಮ್ಹನ್ಶಾಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ಜೀವ್ ಅಸಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಮಲೆ ಕುಡಿಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯೀ ಧೊಸ್ತಾ.

Kutlur6

ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಮುಗ್ದಾನಾ ತಿತ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಘೆವ್ನ್, ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚೊಚ್ ಫುಡಾರ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ, ಆನಿ ರಾನಾಂತ್ ಚ್ ಜಲ್ಮೊನ್, ರಾನಾಂತ್ ಚ್ ಮೊರ್ಚ್ಯಾ, ಫಾಲ್ಯಾಂಚಿ ಅಶಾಚ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಅಯ್ಚೆಂ ಆಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಾ ಕಿತ್ಲೊ ಫರಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ಗೀ? ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುಂಯ್ ಭಾಟಾಕ್, ಭಾತಾಕ್ ಆನಿ ಕೊಲ್ವಾಕ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾನ್ಯಾತಾಚ್ ನಾ ತರೀ,ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ತೆ ಪರ್ಕಿ ತರೀ ತಾಂಚೊ ಜೀವನ್ ಉತ್ಸಾಹ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಉಮಾಳಾಯ್ತಾ..

ವ್ಹಾಳಾಕ್ ಆಡ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೆ ಮಜ್ಬೂತ್ ರೂಕ್ ಉತರ್ನ್, ವ್ಹಡ್ ನಿಸರ್ಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂನಿ ಚಲೊನ್, ಬೋವ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಮುಕ್ಲಿಂ ಮಿನುಟಾಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಎಕಾ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ದೊಂಗ್ರಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ವೆರ್ ಆಮಿ ಉಬೆ ಅಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಪಾಚ್ವೊ ರಂಗ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಧರ್ತೆರ್ ಶಿಂಪ್ಲಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ! ತ್ಯಾ ಉಬಾರಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಗ್ಬಗ್ ದೆಡ್ಶೆಂ ಅಡಿ ಸಕ್ಲಾ ಉದಕ್ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಹಂತಾಂನಿ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಉದ್ಕಾ ಪಡ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ರಾವೊನ್, ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದರ್ಣಿಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಆಮಿ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲೊಲಿ ಕಶ್ಟಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಲಿ! ಕಿತ್ಲೆಶೆ ವ್ಹಡ್ ಚಾರಣ್ ಕರ್ ಹಿ ಸುವಾತ್ ಮೆಳ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಘೆಲ್ಯಾತ್, ಆಜೂನ್ ನಾರಾವಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಥಳಾ ವಿಶಿಂ ಖಬರ್ ನಾ. ನಿತಳ್ ಉದಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾಲೊ. ದರ್ಯಾಚಿ ರುಪ್ಯಾಳಿ ದೇಗ್ ಬೋವ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ ಮತಿಕ್ ಆಂವಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಡ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಆನಿ ರಿಸ್ಕೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಮ್ಚೊ ಸರ್ವ್ ವೇಳ್ ಪ್ರಕೃತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ನಿಯಾಳ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೊ. ದೊಂಗ್ರಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ವೆರ್ ರಾವೊನ್ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಆಜೂನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ  ಶಿರಾನಿಂ ಜಿವೊಚ್ ಆಸಾ!

ಅಕ್ರೇಕ್ ತರೀ ಕುತ್ಲೂರ್ ಚ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ರಾನಾಂತ್ ಉದ್ಕಾಚಿ ಝಳಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಪ್ರಕೃತೆಚೆಂ ಸರ್ಗ್ ಚ್ ಆಮಿ ಚಾಕ್ಲೆಂ. ಕಾನೆಟಿ ಚಾಬ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಫಿಕಿರ್ ಯೀ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಆಮಿ ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ಉದಕ್ ಮಾರ್ಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕೊನ್ ಖಿಣಾಂನಿ ಕುತ್ಲೂರ್ ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್!! ತ್ಯಾಚ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಅಕೆರ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ.

ಕುತ್ಲೂರಾಂತ್ ಹೊ ಥಳ್ ಮೆಳ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಲೆ ವಾ ಜೆ ಕೊಣಾಕ್ ನಾರಾವಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಇತ್ಲಿ ಸೊಭಿತ್ ಉದ್ಕಾ ಪಡ್ಣಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ತೆ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್ತಾನಾ, ಮನಾಂತ್ ಚ್ ಮಲೆ ಕುಡಿಯಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆ ಜೀವ್ ಬಂದೂಕ್ ಹಾತಿ ಘೆವ್ನ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಝುಜ್ ಝುಜೊನ್ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿ ತ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಕ್ ವಾವಂವ್ಕ್ ಅಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಭ್ಯೆಂ ಲಾಗ್ತಾ. ತಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾಂ ಜಾಂವ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾನ್ ಮನ್ಶಾ ಬರಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಭೊಂವಾರ್ ಲಾಬಂವ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮನ್ ಯೇಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

ಕುತ್ಲೂರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾವ್ಹಾಳಾಬರಿ ಪ್ರಥ್ವೆಕ್ ಲಬ್ಧೊನ್ ರಾವುಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂನಿಯಿ ಸಂತೊಸಾಚೊ ಉಮಾಳೊ ದಿಸೊಂದಿ!

Kutlur3

ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ – ಲೇಕನ್ :

ಡ್ಯಾರೆಲ್  ಜೀವನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ವಾಮಂಜೂರ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.