Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಧೊವಾಚೆಂ ಶಿಖರ್ – ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ!

Darelinnerಅಡ್ಚಣೆನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್/ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಿಣಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್.ಧುವ್ರಿಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್,ವಿಕಾಳ್ ಧುಂವರ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಆನಿ ಸವಯೆಚೊ ಜಾವ್ನ್  ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮ್ಕಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ,ಅಶಾ-ಅತ್ರೆಗ್ ದಾಂಬೂನ್ ದವರ್ನ್,ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ತ್ಯಾಚ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಯವಳೆರಿಂತ್ ವಾಳೊನ್ ವೆಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ವಿರೋದಾಭಾಸ್ ಸಯ್. ಅಮಿಂಯೀ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಅದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮೇ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಕೆರಿ ಪರ್ಯಾಂತ್. ಎಕಾ ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ವೇಳ್ ಪಾಶರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್  ಹೆಬ್ರಿ ಲಗ್ಸಾರ್ ಸೊಬ್ಚ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಗುಪಿತ್ ವಾಳ್ಚ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ವಾ ಸೀತಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸೊಬಿತ್ ಉದ್ಕಾ ಪಡ್ಣೆ ಥಳಾರ್ ನಾತಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್, ಹಿ ಪಿಸಾಯ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ವಾಂಟೊ ಕಶೆಂ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್!

ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ವಾಳ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್,ಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾನಿಂ ಹಜಾರೊಂ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ದೆವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಥರಾವಳ್  ಅಪ್ರೂಪ್ ಉದ್ಕಾ ಪಡ್ಣ್ಯೊ ಸೂಧುನ್ ವಚೊನ್,ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್, ತ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾನಿ ಭಿಜ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್,.ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ನಿತಳ್ ವಾಳ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ರಾಶಿಚ್ಯಾ ಥಂಡಾಯೆಕ್ ಭುಲೊನ್ ಉತ್ರಾನಿಂ ವರ್ಣುಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸುಖಾಕ್ ಅಶೆವ್ನ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಮೆಳ್ಚೆ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪುರ್ಸೊತೆಂತ್ ಅಮ್ಚಿಂ ಬೈಕಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾರ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್, ಅಮಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದೀವ್ನ್, ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಗಿರ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯೊಲ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ್ಯೋ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಡಿಲ್ಹಾನಿಂಯೀ ಖಂಡಿತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತುಲ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ!

ಪಾಚ್ವ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮುಲಾಕಾತಾಂತ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ರೆವೊಡ್ ಲ್ಲಿ  ವೊಡ್ಣಿ ಅಜೂನ್ ಥಾಂಬೊಂಕ್ ನಾ.

ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪಡ್ಲಾ ಕುಶಿಕ್  ಸ ರಾಜ್ಯಾನಿಂ ಸೊಭ್ಚ್ಯಾ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟ್, ಖರ್ಯಾನ್ ಅಜಾಪಾಂಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ಜಿವಾಥರಾವಳಾಯೆಚ್ಯಾ ಪೈಕಿ ಅಮಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಅಸ್ಚಿ ಭುಂಯ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟಾಂಯೀ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಆಮಿ.ಅಳ್ವೊನ್ ವೆಚ್ಯಾರ್  ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಲಗ್ಬಗ್ 325 ಜೀವಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಧೆಂತ್ ಜಿಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕೃತೆ ಮೊಗಿ,ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಅವಾಜ್ ಉಟೊವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಪರಿಸರಾಕ್ ಯುನೆಸ್ಕೊ ಮಾನ್ಯತಾ ವಿಚಾರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗಾನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್,ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬಾರೀಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾನಿಂ ಬೈಕಾಂ  ಘೆವುನ್, ವರ್ಸ್ ಭರ್ ಶೆಣೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾಂನಿ ಉಲ್ಲಾಸಾಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ಉಟಯ್ತಾ! ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮಯ್ಲ್,ಪ್ರತಿ ಏಕ್ ಘುಂವ್ಡಿ,ಮಧೆಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊ ಎಸ್ಟೆಟ್ಯೊ,ಧೊಂಗ್ರಾಚ್ಯಾ ದೆಗೇರ್ ಬೈಕ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಅನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ಚಿಂ ತಿಂ ಧಾಂವ್ಚಿ ಮೊಡಾಂ,ಪಯ್ಸಾನ್ ಪಯ್ಸ್ ದಿಶ್ಟಿ ಪೊಂತಾಕ್ ದಿಸ್ಚೆ ನಾಂವ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಉದ್ಕಾ ಪಡ್ಣೆ – ಹಾಂಣಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸುಖ್ ಶ್ಹೆರಾಚ್ಯಾ ಕೊಫಿ ಡೇಂತ್ ವಾ ವಾಟರ್ ಅಮ್ಯೂಸ್ ಮೆಂಟ್  ಪಾರ್ಕಾನಿಂ ಮೆಳ್ಟಾ ಮ್ಹಣ್ ಜರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್.

ಅನಿ ಅಸಲಿಚ್ ಅಶಾ ಘೆವ್ನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹಾಂವ್ ಅನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಅವಿನ್, ತಾಜೊ ಭಾವ್ ಬ್ರಾಯನ್ ಅನಿ ಬಾಪುಲ್ ಭಾವ್ ಜೀತನ್ ಭಾರಾತಾಂತ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬೈಕಾಂ ಪೈಕಿ  ಫಾಮಾದ್ ಸುಜುಕಿ ಫಿಯೆರೊ ಆನಿ ಯಮಹಾ ಎಸ್.ಜೆಡ್.ಎಕ್ಸ್ ಅಶೆಂ ದೋನ್ ಬೈಕಾನಿಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಉಂಚಾಯೆಚೆಂ ಶಿಖರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್.

Darel11

Darel2

Darel3

Darel4

Darel5

Darel12

ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ,ಚಿಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಥಳ್ ಬಾಬಾ ಬುಡಾನ್ ಗಿರಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಭೊವ್ ಆಕರ್ಶಿಕ್,ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್  ಪಳೆಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಥಳ್. ಹೆಂ ಹರ್ ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕಾನಾತುಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ದಿತಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಅಮ್ಕಾಂಚ್ ಆಮಿ ವಿಚ್ರೊಂಕ್ ಕರ್ತಾ.ದರ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ 1950 ಮೀಟರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ 6938 ಪೀಟ್ ಉಬಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಶಿಖರ್ ಸುರ್ವೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಅಪುಟ್ಟ್ ಧೊವಾನ್ ಸೊಭೊನ್,ಸಗ್ಳೆ ಪೃಥ್ವೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಅಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಘೆವುನ್ ರಾಯಾಕ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ರಾಣ್ಯೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಹಾಡಯ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಅನಿ ಅವಿನಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೊಗಾನಿಂ ಕುದ್ರೆಮುಖ್ ರಾಶ್ಟ್ರಿಯ್ ಉದ್ಯಾನಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಸಕಾಳಿಂ ವೆತಾನಾ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ಯೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕುದ್ರೆಮುಖ-ಕಳಸ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ-ಮೂಡಿಗೆರೆ-ಚಿಕಮಂಗ್ಳುರ್ ಹ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ.ಕುದ್ರೆಮುಖ ರಸ್ತೊ ಕೆದಿಂಚ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಪ್ರಸನ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ನಿರಾಸ್ ಕರಿನಾ. ಹ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೆಕ್ತಾ ತೆದೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ,ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸೊಂಭ್ತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಅಸಾ! ಹ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಬೈಕ್ ಚಲೊಂವ್ಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಚ್  ಕುಡಿ ಮನಾಂತ್ ರೊಮಾಂಚಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ಮೈಲಾಂ ಫುಡೆಂ ವೆತಚ್ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಥಂಡ್ಸಾಣ್ ಚಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ ಆನಿ ಕಾತಿ ಭಿತರ್ಲಿ ಲೋಂವ್ ಉಭಿ ಜಾತಾನಾ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಭಿತರ್ಲೊ ತಾನೆಲ್ಲೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಪ್ರಕೃತೆಕ್ ಖಾಲ್ತೊ ಜಾತಾ! ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ತ್ 50 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರ್ ಸಂಸೊಧಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಏಕ್ ಮೆಳ್ಕುಟೆಂ  ಶ್ಹೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.ಕಿತ್ಲೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ ಫಕತ್ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಪೊಂತಾಂ ಮಧೆಂ?

ಕಳಸ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ಮಧ್ಲಿ ವಾಟ್ ಘಟಾ ಮುಳಾಚಿಂ ವಿವಿಧ್ ಆಯಾಮಾಂ, ಥಂಯ್ಚ್ಯೊ ಎಸ್ಟೆಟ್ಯೊ,ಗೊರ್ವಾಂ ಚರಂವ್ಚ್ಯಾ,ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾ.ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಪುಣೀ ಅಸಲ್ಯಾ ಶಾಂತ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ವೇಳ್ ಕರ್ಚುಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ  ಖಂಡಿತ್  ಮನ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂ.ಪಯ್ಲೆಂ ಬಜಗೋಳಿಂತ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರಂತ್ ಥೊಡೆ ಘಡ್ಯೊ ವಿರಾಮ್ ಕರುನ್ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ತೆವ್ಶಿಂ ಆಮ್ಚಿ ವಾಟ್ ಆಮಿ ಮುಕಾರಿಲಿ..

Darel6

Darel7

darel8

Darel9

Darel10

ಖರಿ ಮಜಾ ಆನಿ ನೀಜ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಚ್ಯಾ ಮುಳಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಳ್ವೆ ಪರ್ಯಾಂತ್  ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಅಂತರಾ ಮಧೆಂ! ಭೊಂವ್ತಿ ಧೊವ್ ಭೊರ್ಲೆಲ್ಯಾ ತೆನ್ನಾಂ ಚಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೊವ್ ಬಾರಿಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಹಾನಾಂಕ್ ವಾಟ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಮುಕಾರ್  ವೆಚೆಂ,ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಘುಂವ್ಡೆನಿಂ,ರಸ್ತ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಸುರಕ್ಶೆಕ್ ದೊರೊ ನಾತುಲ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆನಿಂ ಶಾಭಿತಾಯೆನ್ ಬೈಕ್ ಚಲೊಂವ್ಚೆ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಚ್  ಸಯ್! ನದ್ರೆಕ್ ದಿಸ್ ಲ್ಲೆಂ  ತೆದೆಂ ವ್ಹಡ್ ಶಿಕರ್ ಚಡ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೀ ಅಮೊಲಿಕ್!! ಲಗ್ಬಗ್ 12 – 14 ಕಿ.ಮೀ. ಆಸ್ಚೊ ಅಂತರ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಜರ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಅಯ್ಲೆಲಿ ವಾಟ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಂಗಾಂತ್ ಶಿರ್ಶಿರೆ ಉಡ್ತಾತ್!

ಗಿರಿಚ್ಯಾ ತಳಾರ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಗಾಡ್ಯೆಕ್ ರಾವೊವ್ನ್ ಹೆಡ್ ಲಾಯ್ಟ್ ಪೆಟೊವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಆನಿ ಶಾಭಿತಾಯೆನ್ ಮುಂದರುಂಕ್ ವಿನತಿ ಕರ್ತಾತ್. ಹಿ ವಾಂಕ್ಡಿ ತಿಂಕ್ಡಿ ಅಡ್ಸುರಿ ಊಂಚ್ ವಾಟ್ ಅಖೆರ್ ಜಾವ್ನ್  ಯೆತಾನಾ ಫುಡೆಂ ಮೊಡಾ ಜಮೊ ಅನಿ  ಫಕತ್ ಮೊಡಾ ಜಮೊ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ!! ಅಮಿ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ದನ್ಪಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರೀ  ,ಸುರ್ಯಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಮೊಡಾ ರಾಶಿ ಮುಕಾರ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ಜಯ್! ಅಜೂನ್ ಯೀ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಧವಿ ಧವಿ ಆನಿ ಫಕತ್ ಧವಿ ಧವಿ ಧುವ್ರಿ. ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆಂ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಖರ್ ಧವೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್  ಗೆಲ್ಲೆಂ.

ಬೈಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆವ್ ಲ್ಲೆ ತಕ್ಶಣ್ ಏಕ್ ಚ್ ಉತಾರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾರ್, ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಯುನ್ನತ್ ಥಳಾಕ್ ಆಮಿ ಶಾಭಿತಾಯೆನ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್! 200 ಕಿ ಮೀ ಬೈಕ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ  ವೆರ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ.ಸಬಾರ್ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ ಅಮಿ ಕಾಡ್ಲ್ಯೊ. ಗಿರಿಚೆರ್ ಚಡೊಂಕ್ ಮೆಟಾಂ ಅಸಾತ್.ಅನಿ ಗಿರಿಚ್ಯಾ ತುದ್ಯೆರ್ ಏಕ್ ದೀವ್ಳ್ ಸಯ್ತ್  ಆಸಾ. ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಸ್ತಾನಾ ತಿ ವಾಟ್ ಆಮಿ ಧರ್ಲಿ. ಸಬಾರ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.ಬಳಾನ್ ವಾಳ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಥಂಡಾಯ್ ತಡ್ವೊಂಕ್ ಕಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ ತರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೇಸಾಂನಿ ಆನಿ ಆಂಗಾರ್ ಪ್ರಕೃತೆನ್ ಗಳಯ್ಲೆಲೆ ರುಪ್ಯಾಳೆ ಥೆಂಬೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಖರ್ಯಾನ್ ಪಿಶಾರ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ.! ಧೊವಾನ್ ಸುಂರ್ಗಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ವೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್  ಪಾವ್ ಲ್ಲೆಂಚ್ ಜಿಣಿ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಲಿ  ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ!

ತಿ ಧವಿ ಪ್ರಕೃತಿ.ತೊ ಅಡ್ಸುರೊ ರಸ್ತೊ.ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಕ್ಲೊಲಿ ಸೊಭಾಯ್,ಪಯ್ಶಿಲ್ಯೊ ಹಳ್ಳ್ಯೊ,ಸೊಬಿತ್ ನಂಯೊಂ,ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಚ್ವೆ ಗುಡೆ, ತ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾಂಕ್ ಉಮೆ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಮೊಡಾಂ ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಗಜಾಲಿ ಆಮ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಮಾಜ್ವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್  ತಸಲೆ ಯಾದಿ ಜಾವ್ನ್ ರೊಂಬ್ಲ್ಯಾತ್.

ಆತಾಂಯೀ ಭೊಗ್ತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್  ತೊ ಜಾಗೊ ಸಾಂಡುನ್  ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್.

– ಡ್ಯಾರೆಲ್ ಜೀವನ್ ಡಿಸೊಜಾ


TeamImpz

ಟೀಮ್ ಇಂಪಿರಿಯಲ್ಜ್ ಏಕ್ ಹವ್ಯಾಸಿ ಪಂಗಡ್. ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೆವಿಡ್ ಡಿಸೊಜಾ ವಾಮಂಜೂರ್ ಹಾಚೊ ಪೂತ್ ಡ್ಯಾರೆಲ್ ಜೀವನ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಈಶ್ಟ್ ಅವಿನ್, ಬ್ರಾಯನ್ ಆನಿ ಜೀತನ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಬೈಕಾಂ ಏಕ್ ಸುಜುಕಿ ಫಿಯೆರೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಯಮಾಹಾ ಝಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಮೆರಾಂ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ದಾಚೆ ಸಾಂದೆ. ಹಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಭುರ್ಗೆ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಲಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕಾನೂನ್ ಶಿಕ್ತೇ ಆಸಾತ್.

ವೈ ಸಿ ಎಸ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಫಾ. ರೊನಿನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೈ ಸಿ ಎಸ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತವಳ್ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಒಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಂತ್ರಿಕತೆಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್  ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಲಬ್ದಾಲ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಪಾಲೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾಳಾಂ ರೊಂಭಯಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಕೃತೆಚೊ ಮೋಗ್ ಖಂಡಿತ್ ಮೆಚ್ವೊಂಚೆಂ ತಸಲೊ. ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಪುರೊ,ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಟೂರಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಗಾಂಚ್?

ಕಿಟಾಳ್ ಪಾತಿಯೆತಾ, ಜಿಣ್ಯೆ ಮೋಗ್ ನಾತುಲ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ಸಾಹಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಮೊಗಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಪ್ರಕೃತೆಂತ್ ರೊಂಭ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಂತ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಘೆತುಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕೃತೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಅಶೆಂಚ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಧುನಿಕರಣಾಚೊ ಖಂಯ್ಚೊ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಯೀ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿಣೆಂ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್ ಕರಿಸೊನಾ.

Team

 ಸಾಂದೆ :

ಅವಿನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಾಸ್, ಬ್ರಾಯನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಾಸ್, ಕೆವಿನ್ ವಾಜ್ , ಸಚಿನ್ ವಾಜ್ , ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ,ಸವಿಲ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಾಸ್, ಸ್ಟೀಫನ್ ಪಿಂಟೊ, ಫೆರ್ನ್ಸನ್ ಪಿಂಟೊ, ಜೊಯೆಲ್ ಕಾರ್ಲೊ,ಡೆಲನ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಡ್ಯಾರೆಲ್ ಜೀವನ್ ಡಿಸೊಜಾ

– ಎಚ್ಚೆಮ್ 

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.