ದೆವಾಕ್ ಧೊಸ್ಚೊ ವಿಲ್ಫಿ!

ವರಸ್ ಏಕ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ವಿಲ್ಫಿ, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ! ತೊ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ, ಮೆಳ್ಳೊಚ್ ನಾ. 2009ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ನವೆಂಬರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ  ಘರಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ  ತೊ ಭೆಟ್ ಲ್ಲೊ.  ಪರತ್ ದಸೆಂಬ್ರಾಂತ್‌ಯೀ ತಾಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ’ರೊನ್- ಲೊರೆನ್ಸ್’ ನಾಯ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚ್ಯಾ  ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪಣಾಕ್ ತಾಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ನವೆಂಬರಾಚಾ ಭೆಟೆವೆಳಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾಚೊ ಪರತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ  ಖಾತಿರ್ ತಾಚಾ ಘರಾ ದಾರಾರ್  ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾ . ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರ್ರಾಂತ್ …

ಮಾರ್ಚಾಚ್ಯಾ ನೋವ್ ತಾರ್ಕೆರ್  ಹಾಂವ್ ತಾಂಗೆರ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾವೆಳಾ ವಿಲ್ಫಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ಪರಿಂ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ, ಪೂಣ್ ವಿಲ್ಫಿ ಮಾತ್ರ್ ಮೊರ್ಚುರಿಂತ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ತವಳ್, ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಖಂತಿ ದುಕಿಚ್ಯಾ ಗದ್ಗದಿತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ನಿರಾಶೆನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಗುಣ್ಗುಣೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ವಿಲ್ಫಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್  ಭೆಟನಾತ್‌ಲ್ಲೊ, ತೊ ಕೆನ್ನಾಂಯಿ ನಿದೊನ್‌ಚ್  ಆಸ್ತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲಿ ! ಕಸಲೊಗೀ ಏಕ್ ಭಾವ್ ಭಾಂದವ್ಪಣಾಚೊ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಬಾಂದ್ ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ  ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲೊ  ತರೀ , ಆಮ್ಚಾ ತ್ಯಾ ಬೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಭೆಟೆಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾ. ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನೀ ತೊ ಭೊಗ್ಲಾ. ಆನಿಂ  ಹಾಕಾ ಕಾರಾಣ್ ಬೋವ್‌ಶ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ – ಸಂಗೀತ್ ಕಲಾ ವೊಡ್ಣಿ . ಹಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮೀನಾಬಾಯೆನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ  ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ’ರೋನ್, ತುಂ ಬರಯ್ತೇ ರಾವ್. ವಿಲ್ಫಿಕ್ ತುಜ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ  ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರಿ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮತಿಕ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸಾ, ಹಾಂವೆಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ವಿಲ್ಪಿ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಾ .

ನವೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ  ಭೆಟೆ ವೆಳಾರ್ ಆನಿ ದಸೆಂಬರ್ ಭೆಟೆವೆಳಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫರಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ  ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಸೆಂಬರಾಚ್ಯಾ ಭೆಟೆವೆಳಾಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾದೀಸ್ ’ರೋನ್, ಎಪ್ರಿಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸದಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಉತ್ಸಾಹ್ ಉಮೆದ್ ಉಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಮತಿಕ್ ಕಠಿಣ್ ಅಸಮಧಾನ್ ಧೊಸ್ತಾ, ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಅಪಧಯ್ರ್, ಕಾವ್ಜೆಣಿ, ವಿಪ್ರೀತ್ ನೀದ್. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್. ತುಜ್ಯಾ ’ರೊನ್-ಲೊರೆನ್ಸ್’ ನಾಯ್ಟಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ತರೀ ತುಜೆ ಖುಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತ್ಯಾ  ದೀಸ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ದೊನ್ ಉತ್ರಾಂ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ತಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಅತೀ ಅಸಹಾಯಕ್ ಪರಿಗತೆಂತ್‌ಯೀ ತಾಚೊ ತೊ ಹುಸ್ಕೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ದುಕಾಂ, ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿಂ ವಿಚಲಿತ್ ಜಾಲೆಂ.

ಅಶೆಂ ಮತಿಂತ್ ಕಠಿಣ್ ಕರ್ಕರೆ  ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅಸಮಧಾನೆಚಾ ನಿರಾಶೆಚ್ಯಾ  ಪರಿಗತೆಂತ್ ತೊ ಉಲಯ್ತಾಂ ಉಲಯ್ತಾಂ ಮದೆಂ ಗದ್ಗದಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ! ಹ್ಯಾವೆಳಾ, ಆಪ್ಣಾಕ್  ಯೆದೊಳ್ ತೃಪ್ತಿ, ಆನಂದ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆನಿಕೀ ತೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ಗಾಯಾನ್ ದೆಣೆಂ ಭವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ನಿರಾಶೆ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಭರೊನ್  ಆಯಿಲ್ಲೊ ಶಿವಾಯ್ ಆಪುಣ್ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಬೋವ್ ವೆಗಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಲಾತ್ತ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಖಂತಿ ನಿರಾಶೆ ತರಂಗಾಂನಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್‌ಯಿ ಜಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಸಂಪ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚಿ ಪಿಡಾ ತಾಕಾ ಮರ್ಣಾ ವಾಟೆರ್ ಚಲಯ್ತ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ಹಿ ಭೆಟ್ ಆಮ್ಚಿ ಆಕ್ರೇಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ನ್ಹಂಯ್.

ಕಾಳಿಜ್ ದುಕಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಮತ್ ಅಂದ್ಕಾರಾಂತ್ ಬುಡ್ಲೆಲ್ಯಾ  ತ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಆಮಿ ದೊಗೀ ಏಕ್ ಘಡಿ ಸ್ಥಂಭೀಭೂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ . ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾತಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಹಾಂವೆಂ ಸರ್ವೇಸ್ಪರಾಲಾಗಿಂ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾಕಾ, ಫಕತ್ ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಪಾಟಿಂ ದಿ ದೆವಾ ಮ್ಹಣ್  ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್, ಮ್ಹಜಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊರೊನ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಠಿಣ್ ದುಸ್ಥಿತಿಚ್ಯಾ  ಕಾಳಾರ್  ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ.! ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿ ಮಾರಿಫಾತ್‌ಚ್  ಮ್ಹಾಕಾ  ದೆವಾನ್ ತ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ದುಸ್ಥಿತಿಚ್ಯಾ ಖಂದ್ಕಾಂತ್ಲೆಂ ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್ಲೆಂಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸೆವೆ ಸಹಕಾರಾಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ತಾಳ್ಯಾ ಮುಕಾಂತರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ  ಶಿಕೊವ್ಣೆಚಿ ಜಾಗ್ವಣ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸೆವಕ್ ವಿಲ್ಫಿ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂನಾ. ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಜಾಪ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂನಾ.

 

ಲೇಕಕ್ ರೋನ್ ರೋನ್ ರೋಚ್ , ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತಾನಾ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್

ತೊ ಅಮ್ಸರ್ಲೊ,ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್ ಆಮ್ಸರ್ಲೊ, ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್  ದರ್ವಡ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಥಾವ್ನ್ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ವೆಲೊ. ಹೆಂ ಹಾಂವೆ ನಿರೀಕ್ಶಣ್೦ಚ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ವಿಲ್ಫಿಪರಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಾಚೆರ್ ಭರ್ಪೂರ್  ಭರ್ವಸೊ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ! ಪೂಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಾನ್  ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ  ಮರ್ಣಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್  ಲಿಪವ್ನ್ ದರುನ್ ಭರ್ವಸೊ ದೀವ್ನ್ ಮೋಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಛೆ…ಅಶೆಂ  ಕಿತ್ಯಾ ಜಾಲೆಂ? ಮ್ಹಣ್ ಕಾಳಿಜ್ ಚುರ್ಚುರ್ತಾನಾ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಕೆಲೆಂಯ್ ? ಮ್ಹಣ್  ದೆವಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ಸೆಂ ದುರ್ಸಾಲೊಂ. ಪೂಣ್ ಸರ್ಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಲ್ಫಿನ್೦ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಿಂ ಪುಸ್ಪುಸುನ್… ’ದೆವಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಪ್ರಾಸ್ ವೆಗ್ಳೆಂ. ಮನ್ಶಾನ್ ಚಿಂತ್ಚೆಪರಿಂ ದೇವ್ ಚಿಂತಿನಾ ದೆಕುನ್ ದೆವಾನ್  ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಂ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ದೀ , ಶಿವಾಯ್ ಕೆದಿಂಚ್ ದುರ್ಸಾನಾಕಾ. ದೆವಾನ್ ತುಕಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಂಚೊ ಆಟವ್ ಕರುನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ , ಲೌಕಿಕ್ ತಶೆಂ ಅತ್ಮೀಕ್ ಜಾಗ್ವಣಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ತುಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಂಚೊ ಫಾವೊತೊ ವಾಪಾರ್ ನಿರಂತರ್ ಕರ್’. ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆ ಸಹಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಕುರ್ಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿಲ್ಫಿ ದೆವಾಕ್ ಧೊಶಿನಾಸ್ತಾನಾ  ಸೊಡಿಸೊನಾ! ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತಾ ಮದೆಂ ಉತ್ರಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ನಾಟ್ವೊಂಚಿ ಉತ್ರಾಂ. ಹಿಂ-

’ತುಕಾಚ್ಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ವೆಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್  ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ವರುಂಕ್ ದೆವಾಕ್ ಧೊಸ್ತಾಂ!’

ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ರೊಂಬ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆತಾಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಕ್ ಪಯ್ಲೊ  ಗೆಲ್ಲೊ ತೊಚ್ ದೆವಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಧೊಸ್ತಾ ಆಸ್ತೊಲೊ.

ಸರ್ಗಿಂ ಮೆಟಾರ್ ಬಸೊನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದೆಣ್ಯಾಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಧಾಡುಂಕ್ ದೆವಾಕ್ ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಯಿ  ಧೊಸ್ತಾಚ್ ಆಸ್ತಲೊ.  ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವಾವ್ರ್, ಸೆವಾ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಕ್  ದೆವಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ದೆಣಿಂ ಲಾಭಾಶೆಂ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾ ಆಸ್ತೊಲೊಚ್! ಆನಿ ತಿಂ ತಾಂಕಾ ಲಾಬೊವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಧೊಸುನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತೊಲೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !