Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಗ್ರೇಸ್ತಾರುಪಾರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದೇವ್ : ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್

HAS03HAS03ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬಾಚೆ ನಾಂವ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ತಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ. ಉಡುಪಿಂತ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ತೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ದೋನ್. ಏಕ್ ಉಡುಪಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಿ ಗೇಟ್. ಆನಿಯೆಕ್ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮೊಠಾಚ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಯದೀಪೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬಾನ್ ತೇಲ್ ಆನಿ ಕಾಪುರ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಾಚ್’ಲ್ಲಿ ತಿ ಕಾಣಿ.

ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ವಾಚ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾಚೊಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ’ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್’ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ತೊಯ್ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಹೆಂ ಬರಪ್ ಬರಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಥಂಡ್ ಬಸ್ತೊಂ. ಪೂಣ್ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆವಿನಾಶ್ ಕಾಮತ್, ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿತೀಶ್ ರಾವ್ ಆನಿ ಗುರುರಾಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಂನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ’ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೊಶಿಯಲ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ’ದೇವಾಧೀನ್ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಧನಾಚೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಚಿತ್ರ್ ದೆಕ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಂಯ್ ಸಾಧಾರಣ್ ದಾನಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಚೆ ತಸ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲೊಂ. ಜರ್ ದೇವ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಸೊ ಜಿಯೆತ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಲ್ಪನ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಚಿ ಜಿಣಿ ಏಕ್ ಉದಾರಹಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

HAS02

ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್; ಉಡುಪಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಎಕ್ರ್ಯಾಂನಿ ಜಾಗೊ ದಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಗಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್, ಲಕ್ಷ್ಯದೀಪೋತ್ಸವಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಉಡುಪಿ ಮೊಠಾಕ್ ತೇಲ್ ಆನಿ ಕಾಪುರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಅನಿ ತೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ – ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊಚ್. ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಸೊಡ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್ ಸಂಗ್ತಿ ತ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಂನಿ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆವಿಶಿ ಸಂಶೋಧನ್ ಕರ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ್ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಲಗ್ಬಗ್ 20ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆಚೆಂ ಉಡುಪಿಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂಸಮೊರ್ ಉಭೆಂ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್, ಕಾಪು ಆನಿ ಹೆರ್ ಉಡುಪಿ ಪರಿಸರಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಭುಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಜಿ ಆಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಭುಂಯ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್, ರಯ್ತಾಂಕ್ ಘೊಳೊಕ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಖಂಯ್, ತ್ಯಾ ಭುಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಗೇಣ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾಲಿ ವಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲೇಕಾಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ತೆಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಸಮೇತ್ ವಚಾನಾತ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾ ಝುಜಾ ತವಳ್ ಬ್ರಿಟಿಷಾಂನಿ ಬಲತ್ಕಾರಾಂತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಸರ್ವ್ ಲುಟ್ತಾನಾ “ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಗುದಾಂವ್ ಭರ್ಲಾಂ, ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚಿ ಪೊಟಾಂ ಭರ್ತಾ” ಮ್ಹಣುನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಆನಿ ರಯ್ತ್ ಲೋಕಾಂಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಯಿಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹೆಂ ಸಾಕ್ಷ್ಯ್ ಚಿತ್ರ್.

AVI12

HAS04

AVI12ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾಪರಿಂ ತೊ ದಾನ್ ದಿತಾಲೊ, ಕೊಣೆಯ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪಾಯ್ಚ್ಯಾಕೀಯ್ ಉಣೆಂ ತೊ ದಾನ್ ದಿನಾತ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಎಕಾ ತಹಶಿಲ್ದಾರಾಚೊ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಸಮೇತ್ 250 ರುಪಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ ಕಾಳ್ ತೊ, ತರ್ ಚಿಂತಾ ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪಯ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಮಾಣಾಚೆಂ ದಾನ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ದಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬೊಟಾಚಿ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಮುದಿ ಸಮೇತ್ ತಾಣೆ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಹಾಜಿ ಆಬ್ದುಲ್ಲಾಕ್ ವೊಳ್ಕೊಂಚೆಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್. ತವಳ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಉರೊವ್ಣೆಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಕ್ ಕೆನರಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಶಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ಉಡುಪಿಂತ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ಮಾತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸವ್ಲತೆ ಖಾತಿರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ’ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಫ್ ಮದ್ರಾಸ್’ಚ್ಯಾ ಬ್ರಾಂಚ್ಯಾಕ್ ವಚಾಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆ ನ್ಹಂಯೊಂ, ಸಾಂಕೊಂವ್ ಉತ್ರೊನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾವಾಜೆ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಎಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಉಡುಪಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್. ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳ್ವಳಿ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಲಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬಾನ್ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಂ ಪಾಸತ್ ಸ್ವದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ನ್, ಪರೋಕ್ಷ್ ರೀತಿನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಚಳ್ವಳೆಕ್ ಅಪ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಹೆಂಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಜ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಜ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಾಂ.

ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲಾ ಸಾಹೇಬ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಸ್ಲ್ಯೊಯ್ ಸಮಿತಿ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಉಡುಪಿ ಪರಿಸರಾಂತ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯೊ ಖಂಯ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಾಸವೆಂ ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ದವರುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ತಾಣಿ ’ಖಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್’ ಪದ್ವೆ ನಾಂವ್ ಸಮೇತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಚಳ್ವಳೆಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ತೊ ಚಳ್ವಳೆಕ್ ಅರ್ಥಿಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಸಮೇತ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಉಡುಪಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಮುಕೆಲ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಗಾಂಧೀಜಿಚ್ಯಾ ಚಳ್ವಳೆಕ್ ಏಕ್ ಲಾಕ್ ರುಪಾಯ್ ದಾನ್ ಸಮೇತ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭೊವ್ ವ್ಹಡ್ ಐವಜ್. ತೊ ಉಡುಪಿ ನಗರ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ವಾಪಾರ್ ಲ್ಲಿ ತಿ ಬಸ್ಕಾ ಅಜೂನಿಯ್ ಉಡುಪಿ ನಗರ ಸಭೆಂತ್ ಮಾನಾನ್ ಲೆಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಉಡುಪಿಚೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಜಿ ಆಬ್ದುಲ್ಲಾಚೆ ಸಾಹೇಬಾಚೆ ಘರ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾಚ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೂಡಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಬ್ಯಾಂಕಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸಕಾಳಿಂ – ಸಾಂಜೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲೊನ್ ವೆಚಿ ಸವಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಕೊಣೀ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತೊಚ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್.

AKM copy

AKM copyಉಡುಪಿ ಮೊಠಾಚ್ಯಾ ಸೊಮ್ಗೊಳಾಂ ವಯ್ರ್ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಗೌರವ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ, ಮೊಠಾಚೊ ಪರ್ಯಾಯ ಯೆತಾನಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ಖಂತ್ ಉಬ್ಜತಾನಾ ಸೊಮ್ಗೊಳಾಂನಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಪ್ಕಾರಾಚೊ ಹಾತ್ ಮಾಗ್ಚೊ ಹಾಜಿ ಆಬ್ದುಲ್ಲಾಚೊಚ್ ಖಂಯ್. ಪರ್ಯಾಯಚೊ ಖರ್ಚ್ ಸರ್ವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೋ ಲೇಕ್ – ಪಾಕ್ ಘೆತಾಲೊ ಖಂಯ್. ಮೊಠಾಕ್ ಆದಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಣಿ ಖುಶೆನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಜರಿ ಖರ್ಚ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ವಚಾನಾತ್ಲೊ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ತಾಣೆ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ಚಡ್’ಚ್ ಆಸ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪಿಂತುರ್.

HAS01HAS01ಸಾಗೊಳೆಗಾರಾಂ ವಿಶಿಂ ವಿಶೇಷ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಮೆಕ್ಕಾ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಖಂಯ್ಚಾಕೀ ಎಕಾ ದೇಶಾಕ್ ವಚೊನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ತಾರ್ವಾಂತ್ ವಿಶೇಷ್ ಜಾತಿಚೆ ಕೊಬು ಸಮೇತ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೆ ಖಂಯ್. ತೆಚ್ ಕೊಬು ಆತಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ರಯ್ತಾಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ತೆ ವಸ್ತು ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾರ್ವಾಂತ್ ತವಳ್ – ತವಳ್ ಹಾಡ್ತಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಿಶೇಷ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಕಾನಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಪೆಟೆಕ್ ಬೀಗ್ ಸಮೇತ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾಲೊ ಖಂಯ್. ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾತ್’ಲ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ಚಲಿ ಭುರ್ಗೆಂ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆಂವ್ಚೊ ಇರಾದೊ ತಾಕಾ ಆಸ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತೆಂಚ್ ಭುರ್ಗೆ ಮಾಗಿರ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಉಡುಪಿಚಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಲೇಖಕಿ ಜಾಲಿ. ತೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ’ಸರಸ್ವತಿ ಬಾಯ್ ರಾಜ್’ವಾಡೆ’.

ಹಾಜಿ ಆಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್. ತಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಯೀ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್’ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಅಸ್ಪತ್ರ್ ಬಾಂದಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ದುಡು ಸರ್ವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಾಂಚಿ ತೀನ್ ತಾರ್ವಾಂ ದರ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಕರೋಡಾಂಚೊ ದುಡು ನಷ್ಟ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ರೀಣ್ ಕಾಡುನ್ ಆಸ್ಲೊ ತೊ, ತೆಂ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಖಿನ್ನತೆಕೀ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಘರ್ಚಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕೂಡಾಂತ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ತಾಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ದೇವಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕೆದಳಾಯೀ ಎಕ್ ವಜ್ರಾಚಿ ಮುದಿ ಘಾಲ್ನ್ ನ್ಹೆಸ್ಚೊ ತೊ, ತ್ಯಾ ದಿಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಂತ್ ತಿ ಮುದಿ ನಾತ್ಲಿ. ತಿ ಮುದಿ ಗೀಳ್ನ್ ತಾಣೆ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊಗಿ? ವಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮುದಿಯೆ ಪಾಸತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂಗಿ? ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಜೂನ್ ಸವಾಲಾಂ ಜಾವ್ನ್’ಚ್ ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪೂಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ನಂತರ್ ತಾಚಿ ಭುಂಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಆಸ್ತ್ ತಾಣೆ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್’ನ್’ಚ್ ಜಪ್ತಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಪರ್ಯಾಸಾಚಿ.

ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಸರ್ವ್ ರಾಯಾಪರಿಂ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬಾಚೆ ಮರಣ್ ಆನಿ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ದುರಾಂತಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಂತುರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಣೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಆನಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಎಕಾ ಉದ್ಯಮಿಚ್ಯಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ.

BS01

AVI02

AVI03

AVI05

AVI06

AVI07

AVI08

AVI09

AVI10

AVI11

AVI01

ಸುಮಾರ್ 57 ಮಿನುಟಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ’ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೋಶಿಯಲ್’ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿಂ ಸಭಾರ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್. ಹೆಂ ಬರಪ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿ ಪರ್ದ್ಯಾಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಮಾತ್ರ್ ತುಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂಗಾ ಕೆಲಾಂ. ಆನಿಕೀ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬಾವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಮಾಣಿತ್ ಪಿಂತುರ್ ತುಮಿ ಜರೂರ್ ಪಳೆಯ್ಜೆ. ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಂಶೋಧನ್, ವೇಳ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸಾಕ್ಷ್ಯ್’ಚಿತ್ರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಉಣೆ ನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಯೂ-ಟ್ಯೂಬ್ ವಾ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಗಮ್ತಲೆಂ. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಅದ್ಭುತ್ ಸಾಹಸ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಂನಿ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ.

BS01

BS01ಫಕತ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನ್ಹಯ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ’ಬಿಯಿಂಗ್ ಸೊಶಿಯಲ್’ ಪಂಗಡ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾಪರಿಂ ವಿವಿಧ್ ಶೆತಾಂತ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ’ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತಾಂಕಾ ಲೊಕಾಕ್ ಒಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಕರಿತ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ್ ತಾಂಚೆ 7ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ’ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು’ ಕಾರ್ಯಾಂಚಿಂ ಶಿಂಕಳ್ ಸಪ್ತಾ. ದುಸ್ರಿ ಆವ್ದಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಜನವರಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಕಾರ್ಯೆಂ. ತಾಚ್ಯಾಕಿಯ್ ವರ್ತೆಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯ್’ಚಿತ್ರಾಕ್ ಚೆಪೆಂ ಉಕಲ್ಜೆಚ್ . ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ 1935 ಇಸ್ವೆಂತ್. ಲಗ್ಬಗ್ 90 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ವಚೊನ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುಭಾಯೆಚೆಂ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್.

BS02

BS03

BS04

BS05

BS06

BS07

BS07 ‘ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ‘ ಪಂಗ್ಡಾಚಿಂ 2017 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಸುರ್ವಿಲಿಂ 6 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ

’ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್’ ವಿಶಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತ್ ದೋನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಸಾಹಿತಿ.ನಿವೃತ್ತ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ’ಮುರಳೀಧರ್ ಉಫಾಧ್ಯ ಹಿರಿಯಡಕ’ ಹಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ. ಆನಿಯೆಕ್ ’ಮುರಳೀಧರ್ ಉಫಾಧ್ಯ ಹಿರಿಯಡಕ’ ಆನಿ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಪ್ರಬಂಧ್’ಕಾರ್, ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತಿ ’ಎಚ್.ಡುಂಡಿರಾಜ್’ ಹಾಣೆ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಾಕಾಂತ್ಲಿ ಬರ್ಪಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತುರ್ಜುಮೊ ಕರುನ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾ ಅಂಕಣಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್’ಗಿರಿ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.