Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಏಕ್ ಕೂಡ್; ದೋನ್ ಸ್ವಾಸ್

ಸುಕ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಜಿವಿ ಆಂಕ್ರಿ

CK04 e1515654733893ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹಳ್ಕೆವಿಣೆಂ ವಾ ಆಶೆವಿಣೆಂ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾನ್ ತಾಚೊ ದಫ್ತರಾಂತ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಬದ್ಲುಂಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಭಾಯ್ರ್‌ಚ್ ಆರ್ಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಚೆಕಡೆಚ್ ಮೇಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಖಾತಿರ್ ಬಸ್ಲೊ ಆನಿ ಅಪ್ಲೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ತೆಂ ಏಕ್ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ. ಜಿವಿತಾಚ್ಯೆ ಪರಿಗತೆಂತ್ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಘಡಿತ್. ಆಶೆನಾಸ್ತಾನಾ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಚದುರಂಗಾಂಚಿ ಚಾಲ್.

ಸುಮಾರ್ ಚಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಪಯ್ಲೆಂ, ದುಬಾಯ್ಚಿ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಚಿ ಭೆಟೆ ವಿಸಾ ಆವ್ದಿ ಮುಗ್ದೊಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಸಾಂಜೆರ್ ‘ಓರಿಯಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಏಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಂತರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಯೋಜನ್ ಸಲಹಾದಾರ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಕಾಮಾ-ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ತೊ ಗೆಲ್ಲೊ. ಸಂಯುಕ್ತ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೆತಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ದುಬಾಯ್ ಶ್ಹೆರಾಚಿ ಬೆಟೆ ವಿಸಾ ದಿಲ್ಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪ್ಪುನ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಬಾಪ್ಪುನ್‌ಯೀ ಜಾಯ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಪರಾತ್ತುಂಚೆ ಟೆಲಿಫೊನ್ ಉಲೆ, ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಧಾಂವ್, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಪರಾತ್ತುಂಚ್ಯೊ ಭೆಟೊ, ಥೊಡಿಂಚ್ ಸಂದರ್ಶನಾಂ ಆನಿ ಆಖೇರಿಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆಚೊ ದೀಸ್ ಯೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ಉಲೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾನ್ ಕಾಮಾಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್‌ಯೀ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾನ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶೀದಾ ಏರ್‌ಪೊರ್ಟಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್ ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾನ್ ಖರೆಂಚ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ- ಆಖೇರಿಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್, ಜಿಯೆಂವ್ಕ್, ಪೊಸೊಭರ್ ಪಯ್ಶೆ ಜೊಡುಂಕ್. ಕಾಮ್ ನಾ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಬಾಪ್ಪುಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಕ್ ರುಣಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್. ಪರತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಭಿಕೆಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್. ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಂತ್ಲೊ ಥೊಡೊ ವಾಂಟೊ ಗಾಂವಾಂತ್ ಘರಾ ಪಪ್ಪಾ ಮಮ್ಮಾಕ್ ಧಾಡುನ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್. ತ್ಯಾಚ್ ಸಾಂಬಾಳಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಭಯ್ಣಿಂಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಬಾಂದುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುಂಕ್.

ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸ್; ನೊವೆಜಿಯನ್ ಮುಳಾಚೊ ತ್ಯೆ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್. ಭಾರಿಚ್ ಉಣೆಂ, ಪುಣ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಉಲಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್. ಲಾಂಬ್ ದೀಗ್ ದಾಟೊ ಮೊಟೊ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಿನೊಸಾಚೊ ಮಧ್ಯ್‌ಪ್ರಾಯೆಚೊ. ತ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪಂಚ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ತೆಂ ದಫ್ತರ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ಸಾಂಕ್ ಸಲಹಾ ದಿಂವ್ಚಿ ತಾಚ್ಯೆ ಕಂಪ್ಣೆಚ್ಯೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಸಾದನ್.

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಚದುರಂಗ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಸುಲಭಾಯೆಚಿ ಚಾಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸಾಂಬಾಳ್ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾನ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಚಡ್‌ಚ್ ತಾಣೆಂ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೊ. ತೊ ಖುಶ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಸಂದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್, ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ದುಬಾಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ- ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ವಿಸಾಚೆರ್ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸನದ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಥಂಯ್ ತ್ಯೆ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್‍ತಾನಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ನವಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಘೆವ್ನ್ ನವ್ಯೆ ದಿಶೆರ್ ಚಮ್ಕೊಂಕ್ ನವಿ ಆಶಾ ಆನಿ ನವಿ ಹುಮೆದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಆನಿ, ಆಜ್ ತಾಚಿ ಬಸ್ಕಾ ಬದ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಳ್ಕೆವಿಣೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಆಶೆವಿಣೆಂ. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಭಾಯ್ರ್‌ಚ್ ಬಸೊಂಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ಬಸ್ಕಾ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಮ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಫುಡೆ, ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾನ್ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಕ್ ಕೆಬಿನಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ಕೆಚೆರ್ ಬಸೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಆಪವ್ಣೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ತೊ ಬಸ್ಲೊ.

ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್…. ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಯೇಂವ್ಕ್.. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾನ್ ಉತ್ರಾಂ ಭಾರಿಚ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ವಿಂಚ್ಲಿಂ, ಆಯ್ಚಿ ಸಾಂಜ್, ಆಯ್ಚಿ ರಾತ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಖರ್ಚುಂಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ತುಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್‍ತಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಹೆಂ ತುವೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಕಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಎಕಾ ಖರ್‍ಯಾ ಮಿತ್ರಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್ ಆನಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್. ಬರ್‍ಯಾಂತ್ಲಿ ಬರಿ ಶಾಂಪೇನ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ನೊರ್ವೆಜಿಯನ್ ಜೆವಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ತುಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾಚ್ಯಾ ವದನಾರ್ ತಸಲೊ ಅಮೃಕೊ ಹಾಸೊ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ನಾ. ತ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲೆಂಗೀ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆನಿ ವಿವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಸಲೆಂ ಮಾದಕ್‌ಪಣ್‌ಯೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಚ್ಯೆ ಜವಾಬೆಕ್ ರಾಕನಾಸ್ತಾನಾ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸ್ ಮುಕಾರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ- ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಟ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಯೆತೊಲೊಂ…

ಉತ್ರಾಂ ಆಖೇರ್ ಕರುನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸ್ ಕೆಬಿನಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ಥಂಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೆಬಿನ್ ಸೊಡುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಬಸ್ಕೆಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ. ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೊ ವೇಳ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ನ್ಹಾಣ್ ತಿರ್‍ಸುನ್ ಬರ್‍ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾಚ್ಯಾ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಭರ್‍ತಿ ಆಟ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸ್ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಸಕಯ್ಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೊನಾಚೆರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ. ಕಾಳೆಂ ಆಧುನಿಕ್ ಖಾಸ್ತಾಚೆಂ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಕಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಚೆರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯೆ ಬಸ್ಕೆರ್ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್ ಬಸ್ಲೊ. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾನ್ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಖಾತಿರ್ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಸುಗಂಧ್ ದ್ರವ್ಯಾಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಹೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮಿಲಾಗತೆಕ್ ಒಳೊಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ನೊವೆಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಹಾಂಗಾ ದುಬಾಯ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಕಶ್ಟ್. ಜಾಯ್ತಿಂ ಸೊಧುನ್ ಹಾಂವೆಂ ತಿಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಇನಾಮ್, ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್, ಸುಗಂಧ್ ದ್ರವ್ಯ್, ಪಾಮಾದ್ ಗಾವ್ಪಿ ರಿಕಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚೆಂ. ದಯಾ ಕರುನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್.

ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾನ್ ಫುಲಾಂ ಆನಿ ಇನಾಮಾಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಘೆತ್ಲಿ. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸೊನ್ಂಚ್ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಕ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ; ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್‍ಲೆಂ ಆನಿ ಪೊಲ್ಯಾರ್ ಉಮೊ ದಿಲೊ. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವೊಂಕ್ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ತೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೆನಾಂತ್; ಫಕತ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಳ್ಚ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಂಕ್ ಪಳವ್ನ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೆಂ ತುಫಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ತಾಲೊ ತೆಂ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ದುಬಾಯ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ದೀಗ್ ವಸ್ತೆಬಾಂದ್ಪಾಮದೆಂ ಏಕ್ ಬಾಂದಪ್ ತೆಂ. ಧರ್‍ಣಿಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ ರಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಕರುನ್ ಲಿಫ್ಟಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ದೊಗ್‌ಯೀ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ. ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆವಯ್ಲ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾತಳ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಸವ್ಲತಾಯ್ ಚಾಲುಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಂಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಘರಾಭಿತರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಸಾಲಾಂತ್ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಂಗಾಚ್ಯೊ ಬಸ್ಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಭೊಂವ್ತಣಿ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಗುಲೊಬಾಸವೆಂ ಜಿವ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚಿಂ ವ್ಹಾಜಾಂ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ರಾಯಾಳ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಮಿರ್ಮಿರೆ ಭರ್‍ಲೆ. ಮನ್ ಪುಳಕಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಖಾತಿರ್ ಅಸಲಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ತೆಂ ತಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮ್ಜಲ್ನಾ. ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದಡ್ದಡೆ ಭರ್‍ಲೆಚ್. ತೊ ಬಾರಿಕಾಯೆನ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ…

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸೊಫಾಚೆರ್ ದೊಗ್‌ಯೀ ಬಸ್ಲೆ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ತುಕಾ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಂಚ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ತಾಂ ಆನಿ ತಶೆಂ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ಲಿ ಇತ್ಲಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಹಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ತುಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.

ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾನ್ ಪರತ್ ಭೊಂವಾರಿಂ ದೀಶ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಸೊಭಾಯೆಕ್ ವಾಖಣ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್. ಸಾಲಾಂತ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಸೊರ್‍ಯಾಚೆಂ ಬಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ವಿವಿಧ್ ಖಾಸ್ತಾಚ್ಯೊ ವಿವಿಧ್ ನಾಂವಾಂಚ್ಯೊ ಸೊರ್‍ಯಾಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲಿ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಶಾಂಪೇನಾಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾನ್ ವಿಂಚ್ಲಿ. ಉಜ್ವಳ್ಚೆ ಲಾಂಬ್ ಶಾಂಪೇನಾಚೆ ದೋನ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ಯೀ ವಿಂಚ್ಲೆ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಟಿಪೊಯ್‌ಚೆರ್ ತೆ ದವರುನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಭಾರಿಚ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಶಾಂಪೇನ್ ಹಿ…. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನೊರ್ವೆಂತ್ ಆಮಿ ವ್ಹಡಾ ಫೆಸ್ತಾವೆಳಿಂ ವಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ವಾಪಾರ್‍ತಾಂವ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರ್ ಘರಾಂತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಆಮಿ ಅಸಲಿ ಬೋತ್ಲ್ ಉಗ್ತಿ ಕರ್‍ತಾಂವ್. ಆನಿ ಆಜ್, ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಹಿ ಶಾಂಪೇನ್… ಆವಾಜಾನ್ ತಿ ಬೋತ್ಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾನ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ. ಪಾತಳ್ ಧುಂವರ್‌ಸೊ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ದೋನ್ ಗ್ಲಾಸಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಶಾಂಪೇನ್ ವೊತ್ಲಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ- ಹಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲಿ ಆಶಾ… ಆಮ್ಚಿ ಆಯ್ಚಿ ಮಿಲಾಗತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂಚ್ಯೆ ಇಶ್ಟಾಗಾತೆಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲುಂ. ತಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್…

ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಕ್ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಥಂಯ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗೂಂಡ್ ಅರ್ಥಾಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ ನಾ. ಗ್ಲಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾಚ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಕ್ ಆದ್ಳಾಯ್ಲೊ. ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಆನಿ ರುಚಿಕ್ ಶಾಂಪೇನ್ ರುಚಿನ್ ಸೆವ್ತಾನಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಂಬ್ಳಿಕ್ ಪಾಂಗುರ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ತಾಕಾ ಜಾಲೆಂ.

ನೊರ್ವೆಚೆಂ ಜೆವಣ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸಾಲ್ಮೊನ್ ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ನೊರ್ವೆಜಿಯನ್ ರುಪಾಚೆಂ ರಾಂದಪ್- ಸ್ಮೊಕ್ಡ್ ಸಾಲ್ಮೊನ್, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾಚ್ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಸ್ಟು ಆನಿ ತಶೆಂ ರಶಿಯನ್ ಸಾಲಾದ್. ಉಂಡ್ಯಾಚಿಂ ಕಾಪಾಂ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಮಾಖುಂಕ್ ಪಾಂಚ್ ನಮುನ್ಯಾಚಿಂ ಚೀಸ್ ಆನಿ ಲೊಣಿ. ಗಾರ್ಫ್, ಕುಲೆರ್ ಆನಿ ಜೆವ್ಣಾಸುರಿಯೆಕ್ ಹಾತಿಂ ಧರುನ್ ತೊ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆವ್ಲೊ ಯಾ ಜೇಂವ್ಕ್ ಉರ್ಡಾಲೊ.

ಜೆವಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾನ್ಂಚ್ ಮೇಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲೆಂ. ಸ್ಟ್ರೊಬೆರಿ ಆನಿ ರಾಸ್‌ಬೆರಿ ಭರೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫಳಾಂತಾಟ್ ಟಿಪೊಯ್ ವಯ್ರ್ ದವರುನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ- ನೊರ್ವೆಂತ್ ಹಿಂ ಫಳಾಂ ಭಾರಿಚ್ ಪಾಮಾಧ್. ಭಾರಿಚ್ ರುಚಿಕ್. ತುಜೆಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಡಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಲಾಗಿಂ ತೊ ಬಸ್ಲೊ.

ಪರತ್ ಲಾಂಬ್ ಆನಿ ಶೀತಳ್ ಮಾವ್ನ್‌ಪಣ್.

ಜಿವಿತ್ ಎಕಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಸುರು ಜಾತಾ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾನ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಉಲಯ್ತಾಂ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಯಾ ಚೂಕ್ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ… ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಖುಶ್ ಕರ್‍ತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ದಿತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್‍ವಸೊ ಆಸಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾಂ…

ಸರ್… ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್‍ಚೆಬರಿಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ, ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ.

ಪ್ಯಾಟ್… ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸನ್ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಕ್ ತಕ್ಶಣ್ ತಿದ್ವಿಲ್ಲೆಬರಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಮೊಗಾನ್ ‘ಪ್ಯಾಟ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಆನಿ ತುಂವೆಂಯ್ ತ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ತುವೆಂ ಘರಾ ವಚ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಚಾರ್‍ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುವೆಂ ವಚ್ಯೆತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಂಯ್ಂಚ್ ಅಡ್ಡಿ ನಾ…

ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂಚೆಂ ಪರತ್ ಮಾವ್ನ್‌ಪಣ್.

ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಪಯ್ಲೆಂ ತುಂ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಯೆತಾನಾ, ತುಕಾ ದೆಕ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉಮಾಳೆ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆ. ತುಜೆಂ ರೂಪ್… ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ತರ್ನಾಟ್‌ಪಣ್… ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಚೊ ತುಜೊ ಹಾಸೊ… ತೆಂ ದೆಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಸೊಚ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ… ತುಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಭುಲ್ಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲೊ… ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸ್ ಮುಕಾರುನ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆ ಉಮಾಳೆ ನಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್… ತುಕಾ ಕಾಮಾಕ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಚಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಕೊಣ್ಣಾ ತುಂ ಮ್ಹಜೆಸಮೊರ್ ಉದೆಲೊಯ್…

ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸ್ ಆತಾಂ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ… ಬೋವ್ ಲಾಗಿಂ ಬಸ್ಲೊ. ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಚೊ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊನ್‌ಯೀ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೊ.

ಆನಿ ತುಕಾ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮನ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಹರ್‍ಯೇಕ್ ದೀಸ್… ಹರ್‍ಯೇಕ್ ದೀಸ್… ತುಕಾ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತುಜೆರ್ ಪಿಸೊಂ ಜಾತಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ…

ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಹಿಂವಾಳ್ಳೆಂ… ಎಕೆ ರಿತಿಚ್ಯೆ ಹಳ್ಶಿಕಾಯೆನ್. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ವರ್ತನ್ ತೊ ಆಶೆನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಬಸ್ಕೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಶೆಲೊ ತರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾನ್ ತಾಕಾ ಆರಾಯ್ಲೊ.

ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ತುಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಬದಲ್ತೆಲೆಂ, ತುಂ ಬದಲ್ತೊಲೊಯ್… ಹಾಂವ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಪರಾತ್ತಾಂ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚಾನಾಕಾ… ಗೆಲೊಯ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊಂ ನಾ…

ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ತಾಂತು ಮೊಗಾಚೊ ಛಾರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಳ್ತೆಂ ಕಾಮುಕ್‌ಪಣ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್… ಹರ್‍ಯೇಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್… ಹಿಯ್ ಏಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್… ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಹೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್? ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಿಂ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯೆ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಲಿ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾನ್ ಆನಿ ತ್ಯೆ ಬದ್ಲಾವಣೆನ್ ನವ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲಿಚ್…

ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವದನ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ… ವೋಂಟ್ ಆನಿಕ್‌ಯೀ ಮುಕಾರ್… ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾನ್ ಹೆಳ್ಕೆಭಾಯ್ರ್ ತ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆ ವೋಂಟ್ ಮೆಳಯ್ಲೆ…
ಆನಿ ತೆದ್ನಾಂ ಸುಕ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಜಿವ್ಯೊ ಆಂಕ್ರ್ಯೊ ಫುಟ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಜಾಲೊ…

ಜಿವ್ಯೆ ಆಂಕ್ರೆಂತ್ ನವೆಂ ಫಳ್

CK02 e1515654761952ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ದೀಸ್. ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್. ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಆಫಿಸಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಇಲ್ಲೊ ತಡವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಕಾ ಅಜ್ಯಾಪ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ- ತಾಚಿ ಭಡ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ಸಾದೊ ಆನಿ ನವೊಚ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆರ್ವೊನ್ ಥೊಡೆಚ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾನ್ ಸಕಾಳಿಂಫುಡೆಚ್ ಭಡ್ತೆಚೆಂ ಪತ್ರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ ಒಫಿಸರ್ ತೆಂ ಪತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮೆನೆಜರ್ ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಚ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೆಬಿನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರೆಂ- ತಾಕಾ ದುಬಾಯ್ ಶ್ಹೆರಾಚೆಂ ಕಾರಾಚೆಂ ಲೈಸನ್ಸ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ತರ್‍ಬೆತಿ ದಿಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಕಾ ತರ್‍ಬೆತಿ ಲೈಸನ್ಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ತಿಸ್ರೆಂ- ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ತೀನ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಫೆರ್ಗೊ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ.

ಸರ್… ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ದೆಕೊನ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಘಾಬರೊನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಕ್ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಹೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ…. ಯೆದೊ ವ್ಹಡ್ ಹುದ್ದೊ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊಂ ನಾ…

ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸ್ ಸದಾಂಚ್ಯೆ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆತಾಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ತುವೆಂ ಆಸಜೆ. ಕಶೆಂ ತೊ ಹುದ್ದೊ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೊ ತೆಂ ತುವೆಂ ಚಿಂತಿಜೆ. ತುಕಾ ಶಿಕಪ್ ಆಸಾ, ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆಸಾ. ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಆಸಾಂ. ತುಕಾ ಕುಮಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್….

ನವೊ ಅವಸ್ವರ್ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆನಿಕ್‌ಯೀ ಚಡ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಜಿವಿತಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಸಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾನ್ ತಾಕಾ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಕಾಸಾರ್ ಉಬೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕಂಪ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸಿಬಂಧೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಗಿರಾಯ್ಕಿ ಕಂಪ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯೊ ಭೆಟೊ ಜಾಲ್ಯೊ.

ತ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾನ್ ದುಬಾಯ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಊಂಚಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಳಿಯಾಂನಿ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತುರ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಜಿನೊಸ್ ಬದ್ಲುಂಚೊ ವಸ್ತು ಘೆತ್ಲ್ಯೊ. ಪಯ್ಲೊಚ್ ಗೊರೊ ಆನಿ ದಾಟೊ ಮೊಟೊ ಆಸ್ಚೊ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್ ಆತಾಂ ಆನಿಕ್‌ಯೀ ಬರೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಬರ್‍ಯಾ ಸೆಲೂನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಕೇಸ್ ಆನಿ ಖಾಡ್ ಕಾಡವ್ನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಮಾಲಿಶ್ ಕರವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ, ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೀರೊಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸ್ ತಾಕಾ ಪಳಯಿತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ- ಹೊಲಿವುಡಾಚ್ಯಾ ಪಾಮಾದ್ ನಟಾಬರಿ ತುಜೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಆನಿ ತುಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಬರೊ ದಿಸ್ತಾಯ್… ದಡಂಗ್ ಆನಿ ಬಳ್ವಂತ್

ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್ ಹಾಸ್ಲೊ, ಸರ್… ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತುಜ್ಯಾ..

ಪ್ಯಾಟ್… ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ಯಾಟ್ ಮ್ಹಣಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

ತುಜಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ದಡಂಗ್ ಜಿವಾವರ್ವಿಂ ತುವೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವಜೆ. ಚೆಡ್ವಾಂ ತುಜೆರ್ ಭುಲೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತುವೆಂ ಚೆಡ್ವಾಂಚೆರ್ ಭುಲೊಂಕ್ ನಜೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಜಾಲಾಯ್…. ದೊಗ್‌ಯೀ ಮಾದಕ್‌ಪಣಿ ಹಾಸ್ಲೆ.

ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್… ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದಿಸಾಚಿ ಸಾಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಕಾಮ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಪ್ಯಾಟ್… ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾನ್ ಅಜ್ಯಾಪೊನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಬಾರ್‍ಲಿ.

ಆಯ್ಚಿ ರಾತ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆಸಾಂಗಾತಾ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ…

ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್.

ತುವೆಂ ಆತಾಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಘರ್ ತುವೆಂ ಸೊಡ್ಯೆತ್… ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸ್ ಖಡಕ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಘರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಜೊ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ಯೆತ್… ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ತುಕಾ ಸ್ವಾಗತ್

ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ದೊಗ್‌ಯೀ ಸಂತೊಸಾನ್ ಹಾಸ್ಲೆ.

ಜಿವ್ಯಾ ಆಂಕ್ರೆಂತ್ ನವೆಂ ಫಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ…

ಎಕೆ ಕುಡಿಂತ್ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಲೆ ದೋನ್ ಉಸ್ವಾಸ್

CK03 e1515654786404ತ್ಯೆ ರಾತಿಚೆಂ ಫಾಂತೆಂ ಜಾತಾನಾಂಯ್ ಘರಾಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ವೊಣಿಚ್ಯಾ ಖಾಲಿ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಗ್ಳಿ ವೋಣ್ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಉಜ್ವಾಳ್ತಾಲಿ. ತಿಸ್ರ್ಯೆ, ಆಖೇರಿಚ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ರೊಸಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಖೇರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಮದ್ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಿರ್ಗಜೆಚ್ಯೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ತಸಲೊ ದಬಾಜೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಉಚಾರುನ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್‍ಸಾಂನಿ ಹ್ಯೆ ವೊಣಿಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ; ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾವರ್ವಿಂ. ವೊಣಿಚ್ಯೆ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಪಂದ್ರಾ ಎಕ್ರೆ ಜಾಗೊ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕೃಶಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸಗ್ಳೊ ಜಾಗೊ ಪಾಚ್ವೊ ಕರುನ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಕೆಲ್ಲೊ.

ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭಯ್ಣಿಂಚೆಂ ದೋನ್ – ತೀನ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಿಂ ಕಾಜಾರಾಂಯ್ ಭಾರಿಚ್ ಗಡ್ದ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಲೊಕಾನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಪಾಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಯ್ಣಿಂಚ್ಯಾ ಘೊವಾಂಕ್ ದುಬಾಯ್ ಹಾಡವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರ್‍ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂನಿ ಕಾಮ್ ಆನಿ ತಶೆಂ ಕುಟ್ಮಾಸಮೇತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾನ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಿಸ್ರ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಪೆಂಟೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆದ್ವಾರಾಥಾವ್ನ್ ಘರಾಕಡೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ವಾಟ್ ಸಗ್ಳಿ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂನಿ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯಿಲ್ಲಿ. ರೊಸಾಕ್ ಸೊರ್‍ಯಾಚೊ ವ್ಹಾಳೊಚ್ ವ್ಹಾಳ್‌ಲ್ಲೊ. ಸನ್ನಾಂ – ಆಪಾಂಸವೆಂ ಮಾಸಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹೆರ್ ಪಕ್ವಾನಾಂಚೆಂ ಗಮ್ಮತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಿಂಗಡ್ ವಿಂಗಡ್ ಜೆವ್ಣಾಂಕ್ ವಿಂಗಡ್ ಮೆಜಾಂ. ಭಾಜ್ಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಭಾಜುನ್ ದಿತಾಲೆ. ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಮಾದ್ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ.

ಗೊರೊ ಮನಿಸ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆತುರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ರೋಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕರ್ನ್ ಸೊರ್‍ಯಾಂತ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೊ ಲೋಕ್ ತಕ್ಲಿ ಸಮಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತಾಣೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ – ಹೊ ಗಸ್ಪಾರಾಚೊ ಪೂತ್, ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್ ತ್ಯಾ ಗೊರ್‍ಯಾಚೊ ಚೆಡಿಯಾಳೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ದುಡು ಜಾಯ್ತೊ ಕೆಲೊ. ಹೆಂ ಘರ್ ರಾವ್ಳೆರ್ ಜಾಲಾಂ. ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಪಿಕಯ್ತಾ. ಆಜ್ ರಾಯಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ದಿಲಾಂ. ಗೊರ್‍ಯಾಚೊ ದುಡು ಬರೊಚ್ ಲುಟ್ಲಾ ಆಸ್ತೊಲೊ…

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಮತ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಘಾಣೆಡ್ಡ್ಯಾ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್‌ಚ್ ಧಾವೊಂಕ್‌ಯೀ ಆಶೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಕಾಜಾರಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ, ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವಿಚಾಲ್ಲೆಂ, ಪುತಾ ತುವೆಂ ಆಮ್ಚೆಖಾತಿರ್, ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಖಾತಿರ್ ಇತ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಕೆಲೆಂಯ್. ಜಾಗೊ ಘೆತ್ಲೊಯ್, ಘರ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂಯ್, ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲೆಂಯ್, ತಾಂಕಾಂಯ್ ದುಬಾಯ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ದಾಕಯ್ಲೊಯ್… ಆನಿ ಆತಾಂ ನಿಮಾಣ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯೀ ತುವೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲಿನಾಂಯ್ ವಾ ಕರಿನಾಂಯ್… ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಬರ್‍ಯೊ ಬರ್‍ಯೊ ಸಯ್ರಿಕೊ ಯೆತಾತ್ ಪುತಾ… ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಮನ್ ಕರಿನಾಂಯ್…

ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾನ್ ಸಂಭಾಶಣ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ, ಪಪ್ಪಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರಿನಾ. ತಿಸ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ದಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾಂ

ಫಾಂತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ರೋಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವೊಣಿಂತ್ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವೆಗಿಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲೊ ಆನಿ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಅಧುರೊ ತರ್‌ಯೀ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಬಾಂದ್… ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂಚಿ ಸಪ್ಣಾಂ…

ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಚ್ಯೆ ತಿಸ್ರ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ಚಿಂತ್‌ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಚಡ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್.

ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್ ಪಾಟಿಂ ದುಬಾಯ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ. ಏರ್‌ಪೊರ್ಟಾಕ್ ವೆಚೆಪಯ್ಲೆಂ, ಪಯ್ಣಾಚ್ಯೆ ಆಖ್ರೇಚ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ, ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಪರತ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತೆ ದೊಗ್‌ಚ್ ಕುಡಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಬಾಪಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಸಬಾರ್ ಫೊಟೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ- ಸೊಭಿತ್ ಚಲಿಯಾಂಚೊ.

ಪುತಾ… ಇತ್ಲೊ ಬರೊ ಚೆರ್ಕೊ ತುಂ. ತುಜೆಖಾತಿರ್ ಬರ್‍ಯಾಂತ್ಲಿ ಬರಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಯೆತಾ. ತುಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾಂ… ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲಿ.
ಪಪ್ಪಾ… ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಜಾರ್ ನಾಕಾ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾನ್ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ತರ್‌ಯೀ ಖಡಾಕಡ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪುತಾ… ತುಂ ತರ್ನಾಟೊ. ಆನಿಕ್‌ಯೀ ತರ್ನಾಟೊ. ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಕಾಜಳ್ ಘಾಲುನ್ ತುಕಾ ಪಳಯ್ಜೆ ತಸಲೊ, ಅಪ್ವಂತ್ ಚೆರ್ಕೊ ತುಂ

ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ, ಪಪ್ಪಾ ಹೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ. ಮುಕಾರುನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲಯ್ಜೆ.

ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಘಾಲೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಬಾಪಯ್‌ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸ್ಲೊ’ ಪಪ್ಪಾ… ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ

ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪುತಾ…

ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿಣೆಂ ಬದಾಲ್ಲಾಂ… ಹೆಂ ಜಿಣೆಂ ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಜಾಲಾಂ
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪುತಾ… ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾ. ತುಜೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ. ತೆಂ ಸತ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಜೆ. ಹೆಂ ಎಕಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್… ಹೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ತುಜ್ಯಾ ನಾಲಿಸಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ…

ಆತಾಂ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್ ರಡ್ಲೊ… ಬರೊಚ್ ರಡ್ಲೊ. ಬಾಪಯ್ ಮಾವ್ನ್ಂಚ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಪುತಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ.

ಹೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಜೆಂ… ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಖುಶೆಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ವಾ ನಾ… ರಡ್ಣ್ಯಾಂಮದೆಂ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ.

ಪುಣ್, ಥೊಡ್ಯೊ ಸತಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ನಾ…..ಹೆಂ ಜಿವಿತ್ ಎಕೆಚ್ ಕುಶಿನ್ ವೊಡುನ್ ವೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ಆವ್ರಾಂತ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊಂ. ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜ್ ಭೊಗನಾ ತರ್‌ಯೀ, ಗಾಂವಾಂತ್ ಸುಣೆಂ ಮಾಜಾರ್ ಹೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ. ಪುಣ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾ…

ಸಾಂಗ್ ಪುತಾ… ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಸಾಂಗ್. ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಲಯ್ತಾ ತೆಂ ಫಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್… ಬಾಪಯ್ ದೀನ್‌ಪಣಿ ಪರಾತ್ತಿಲಾಗ್ಲೊ.

ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾನ್ ದುಕಾಂ ಪುಸ್ಲಿಂ. ಬಾಪಯ್ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಘಡ್ಗಡ್ಯಾ ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮೊಳಬ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ತೊ… ವಾ ದುಕಾಥೆಂಬೊ ಶಿಂಪ್ಡಾನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾಳ್ಜಾಕಾಟ್ ಫುಟ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭೊಗಪ್. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ್, ಅಚಾನಕ್. ಪುಣ್ ತೆಂ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ ಜಾಲೆಂಚ್. ಎಕೆ ಸಾರ್ಕ್ಯೆ ಆನಿ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಸಕ್ತೆಚ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳಿಪರ್ಮಾಣೆಂ. ತಾಂತುಂ ದುಬಾವ್ ನಾ.
ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ನವೆಂ ರೂಪ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲೆಂ. ತೆದ್ನಾಂ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಆಶೆಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕುಟಮ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಉದ್ದಾರ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ಚೊ ತುವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್, ದೊಗಾಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯೆಚ್ ಸ್ವಂತ್ ಖುಶೆನ್ ಎಕಾ ಬಾಂದಾಕ್ ಒಳ್ಕೊನ್ ಎಕಾ ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ. ಸಶ್ಟೆಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್… ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ರೀತ್… ದೆವಾಚ್ಯೆ ಮಾಂಡಾವಳೆ ವಿರೋಧ್. ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್‌ಯೀ ತೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಲೋಕ್ ಸಾಂಗನಾ. ಹಾಂವ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾಬರಾಬರ್ ಕುಟಮ್ ಕರ್ನ್ ಜಿಯೆತಾಂ. ಹ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊಂನಾ. ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಹಾಂವ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ಆನಿ ತಶೆಂ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾಕ್ ಧೊಖೊ ದಿತೊಲೊಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಗಾತಿ, ಮ್ಹಜೊ ಜಿಣಿಯೆಸಾಂಗಾತಿ…

ಪಪ್ಪಾ…. ಸುರ್‍ವೇರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾಚ್ಯೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಜರ್‌ತರ್ ತಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿನಾ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್, ತೆಗಾಂ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತೊಂ ನಾ. ಪಕತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವತಾಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಕ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಭರ್‍ವಸೊ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್… ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊಂಕ್ ದಿಲೆಂನಾ

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪುತಾ ತುಕಾ ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಅಶೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್… ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಮದೆಂ ಕಿತ್ಲಿ ಲಜ್… ತುಜೆಕಡೆ ಇತ್ಲೊ ದುಡು ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್‌ಯೀ ಕಶ್ಟ್ ಜಾತೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ ತುವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್

ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

ದುಡ್ವಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿಂ ತತ್ವಾಂ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಹಿ. ದುಡು ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿವಿತ್ ಆಸಾ. ದುಡು ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಅವ್ಗುಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಸುದಾರ್‍ಸುನ್ ವ್ಹರ್‍ತಾ. ಆನಿ ಆಜ್, ತೆಂಚ್ ಜಾಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ನಂದನ್ ಜಾಲೆಂ.

ಪಪ್ಪಾ… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಹರ್‍ಯೇಕ್ ಘಡಿ ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಹಾಂವ್ ದೆಕ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಖುಶೆನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್. ಬಗಾರ್, ಕೊಣೆಂಗೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಬರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾತ್ ಧರುನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಬರಿ… ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವಿಧಿನ್… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಶೀಬಾನ್ ವಾ ತುವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ರಚ್ನಾರಾನ್ಂಚ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯೆ ಪರಿಗತೆಚ್ಯಾ ಪರಿಮಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಸಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲೊಟ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣೆಂಗೀ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಹೆಳ್ಕೆಭಾಯ್ರ್… ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕಬ್ಲಾತೆಭಾಯ್ರ್…. ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸೊನ್ ಹೊ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊಂ… ಸಾಂಪಡ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಆನಿ ಆತಾಂ, ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಖುಶ್ ಆಸಾಂ. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸಾಸವೆಂ ಹಾಂವ್ ಖುಶ್ ಆಸಾಂ. ವೆಗಿಂಚ್ ಆಮಿ ನೊರ್ವೆಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರ್‍ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊಂ ನಾ. ಮ್ಹಜೆವರ್ವಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಜೆರ್ ಘಾಲ್ಚೊಂ ನಾ. ಆದೇವ್ಸ್ ಡ್ಯಾಡ್…

ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾನ್ ಉತ್ರಾಂ ಆಖೇರ್ ಕೆಲಿಂ. ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಉಬೊ ಜಾಲೊ…

ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ಕುಡಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಗ್ರೆನಸ್ ತಾಚೆಖಾತಿರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಬಾಪಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಚೊ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ…

► ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್, ಕೈಕಂಬ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

3 comments

 1. mm
  Roshan Madtha, Mangalore

  Very nicely written. But I am not happy on the ending I was expecting he will turn back to normal life and live normal life in India.
  This trend increased In India too. I feel this story is a warning to all parents to take of their Children.

 2. Roland D, Udupi

  Another beautiful short story from Clrance Kiakamba on a controversial but very relevant subject. Whether if is crime or not, fact is fact.

 3. Walter Lasrado (Nakre) Malad, Mumbai

  ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕಯ್ಕಂಬ ಹಾಣೆ ಸಲಿಂಗ್ ಕಾಮುಕ್ಪಣ್ ತಸಲ್ಯಾ ಭಾರಿಚ್ ನಾಜುಕ್ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಲಿಖ್ಲಲಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂಧ್ ಜಾಲಿ. ಸಲಿಂಗ್ ಕಾಮುಕ್ಪಣ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಕಾನೂನಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೊ ವಿವಾದ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಆಸಾ. ಲೇಖಕಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಶಾಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.