ರಿಮೊಟ್ ಆನಿ ನವೆಂ ವರಸ್

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ತಾರಿಕೆರ್ ನಾಸ್ಟೊ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆನ್ ಆವ್ಚಿತ್ ರಿಮೊಟಾಚೊ ವಿಷಯ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಿ ಕೆದಾಳಾ ಅಪ್ಲೆ ಘೊವಾ ಥಂಯ್ ಇತ್ಲಿ ದಯಾಳ್ ಜಾಲಿ?

“ಹಾಂವೆ ಪೇಪರಾರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಘರಾಂನಿ ಘೊವಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಭಾಯ್ಲೊ ಟಿವಿಚೊ ರಿಮೊಟ್ ಅಪ್ಡುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್ ಖಂಯ್. ರಿಮೊಟಾಚೆರ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಂಕ್ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್? ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ.” ತಿಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಖಂತಿಚಿ ಛಾಯಾ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

“ಪೇಪರಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಅಕ್ಕಲ್ ನಾ.” ಹಾಂವೆ ತಿಕಾ ಸಮಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ. “ಸಮಾ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾ ಬರಯ್ತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಮೆಜಾಚಿ ಧುಳ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ರಿಮೊಟ್ ಆಪುಡ್ತಾಂ. ಕೋಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಘೊವಾಂಕ್ ರಿಮೊಟಾಚೆರ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್?”

“ಭಾಯ್ಲ್ ಸಮಧಾನೆನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸುಕ್. ನಾಂ ತರ್ ಖಳಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಕರಂದಾಯ್.”

“ತಾಣಿಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ.” ತಿಣೆ ದಿಸಾಳ್ಯಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆತ್ಲಿ. “ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಹಾಂವ್ ವಳ್ಕಾತಾಂ. ಹಾಂವೆ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ನಿಚೆವ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ದೀಸಾ ಥಾವ್ನ್ ತುಕಾಯ್ ರಿಮೊಟಾಚೆರ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ.”

“ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ರಿಮೊಟಾಚೆರ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ?” ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಸಂತೊಸಾಚಿಂ ದುಕಾಂ ಭರ್ಲಿಂ.

“ವ್ಹಯ್. ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಡೆ – ಸ ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಡೆ – ಸಾತ್ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಿಮೊಟ್ ಆನಿ ಟಿವಿಚೆರ್ ತುಜೆಂ ಹಕ್ಕ್. ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚಾನೆಲ್ ತುಕಾ ಪಳೆವ್ಯೆತ್.” ತಿಣೆ ಫೈಸಲ್ ದಿಲೆಂ.

“ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಡೆ – ಸ ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಡೆ – ಸಾತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್?” ಹಾಂವ್ ಚಿಂತೇಸ್ತ್ ಜಾಲೊಂ. “ಹಾಂವೆ ಆಫೀಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸಾಡೆ – ಸ ಜಾತಾತ್. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜ್ಯಾಮ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾತ್ ಜಾತಾತ್. ಸುಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ ತರ್ ಸಾಡೆ – ಸಾತ್ ಜಾತಾತ್. ನ್ಹಾವ್ನ್ ನಿತಳ್ ಜಾತಾನಾ ಆಟ್ ಜಾತಾತ್.”

“ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ. ಆತಾಂ ತುಂ ಕಶೆಂ ಹೆಂ ಛಾಲೆಂಜ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾಯ್ ತೆಂ ತುಜೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ.” ತಿಣೆ ಅಕೇರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡೆಚೆಂ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ಆಫೀಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಾಮಾನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಭಾಯ್ಲೆನ್ ಫೋನಾರ್ ಪಟ್ಟಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಸುಪರ್ ಮಾರ‍್ಕೆಟಿ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ವಸ್ತು ವಿಂಚ್ಲ್ಯೊ. ಧೂದ್ ಆನಿ ಸಾಕರ್ ವಿಸ್ರಾಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಘರಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮತಿಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಕಾಳಿ ಕೊಡು ಕೊಫಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಭಾಯ್ಲೆಚೊ ಚಿರಿಪಿರಿ. ತಾಚಿ ಫಿಕಿರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ರಿಮೊಟ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ದೆಕ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್. ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಪಾವ್ಣೆ ಸಾತ್. ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿಂ. ದಡ್ಬಡೊನ್ ನೆಸಾಣ್ ಬದ್ಲುನ್ ಟಿವಿ ಮುಕಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲೊಂ.

“ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ವೊಚಾನಾಂಯ್?” ಭಾಯ್ಲೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಸಾಡೆ – ಸಾತ್ ವೊರಾಂಚೆರ್.” ಹಾಂವ್ ರಿಮೊಟ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉತ್ಸುಹಿತ್ ಜಾಲೊಂ. “ಸಾಡೆ-ಸಾತ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊನಿ ಟಿವಿಚೆರ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.”

“ಧರ್, ತುಜಿ ಆಶಾ ಭಾಗಾಯ್.” ತಿಣೆ ನಾಖುಶೆನ್ ರಿಮೊಟ್ ದಿಲೊ.

ರಿಮೊಟ್ ಹಾತಿಂ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಫುಮಾರ್ ಜಾಲೊಂ. ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಆಜ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪ್ರಥಮ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖುಶೆಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್. ಸೊಫಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ರಾಜಕೀಯ್ ವಾದ್‍ವಿವಾದ್ ಚಲ್ತಾಲೊ.

“ಹೆಂ ಕಾಲೆಂ ದವರ‍್ಲೆಂಯಿ? ಹಾಂಚೆಂ ಡೊಂಬರಾಟಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೊಸ್ಚೆಂಗಿ?” ಭಾಯ್ಲೆನ್ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹಾಂವೆ ಖೆಳಾಚೆಂ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲೆಂ. ಭಾರತ್ – ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ.

“ಹೆಂ ಆತಾಂಚೆಂ ನಯ್, ಆದ್ಲೆಂ ಮ್ಯಾಚ್.” ಭಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. “ಹಾಂತುಂ ಮಾಕಾ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ನಾ.”

ಹಾಂವೆ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂತುಂ ಮೆಚುರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಸ್ತಾ. ತುಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೆರ‍್ಕೊ ಬೊಸೊನ್ ಹೋಮ್‍ವರ್ಕ್ ಕರ‍್ತಾ ಉಡಾಸ್ ದವರ್.” ತಿಣೆ ಅಕ್ಷೇಪ್ ಉಚಾರ‍್ಲೊ. “ತುಮಿ ದಾದ್ಲೆ ಅಶ್ಲೀಲ್ ಕೆದಾಳಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್.”

ಹಾಂವೆ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿಸ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಚಾನೆಲ್ ದವರ‍್ಲೆಂ.

“ದೆವಾ ಮಜಾ. ಹಾಂತುಂ ಚಿರ್ಕ್ – ಚಿರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಲುಂವ್ತಾತ್. ಹೆಂ ನಾಕಾ.” ತಿಣೆ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. “ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚಿಂ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮಾಂ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತುಂಯಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾಯ್.”

ಹಾಂವೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೊದಾಂಚೆಂ ಚಾನೆಲ್ ಘಾಲೆಂ.

“ತುಕಾ ಹಿ ಕರಂದಾಯಿ ಸೊಡ್ನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯಿ ಮೆಳೊಂಕ್‍ನಾಂಗಿ? ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ದುಕ್ತಾ.” ತಿ ವಿರಾರಾಯೆನ್ ಹುಸ್ಕಾರ‍್ಲಿ.

ಖಂಚೆಂ ಚಾನೆಲ್ ವಿಂಚ್ಚೆಂ ಮಣ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೊಂ.

“ಕಾಲೆಂ ವಡೊಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಚಾನೆಲಾಂ ಬದ್ಲಿತಾಯ್ ? ತುಜ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ನಾಂ ತರ್, ತೆಂ ರಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಫುಡ್ ಚಾನೆಲ್ ಘಾಲ್.” ತಿಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಮಜಾ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಖಂಚೆಂ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮ್? ಮಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾ ಶೂನ್ಯ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ನಿರ‍್ವೊಗ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ರಾಂದ್ಪಾಚಾ ಚಾನೆಲಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ರಿಮೊಟ್ ಹಾತಿಂ ಧರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಟಿವಿ ಹುಜ್ರಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ವೊರಾಂ ಸಾಡೆ – ಸಾತ್ ಜಾಲಿಂ.” ತಿಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ರಿಮೊಟ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ. “ತುಜೊ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಸರ್ತಿ.”

► ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !