ಧಿಗೊ ದಿಲ್ಲೆ ವಿಸರ್ತಾತ್ ; ಧಖೊ ದಿಲ್ಲೆ ಉಡಾಸ್ ಉರ್ತಾತ್ ?

ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಯಾಪ್ ಟೊಪಾರ್ ವ್ಹಾಜೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಿಮ್ ರಿವ್ಸಾಚಿಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗಿತಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಲ್ಯಾಪ್ ಟೋಪಾಚಾ ಪಡ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾದೆಗೆನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಚಾ ತಸ್ವೀರೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಡ್ಲಿ. ತೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಕೆನಿ ರೋಜರ್ಸ್. ತಾಕಾ ಪಳೆತಾಂ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಆದಿಂ, ಫಾತಿಮಾರೆತಿರ್ ಮಂದಿರಾ ಮುಕಾರ್ ಎಕಾಎಕಿ ದಿಶ್ಟೆಕ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಿಕೆಂ ‘ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಿಯರ್ಡ್’ ತಶೆಂ ಪಿಕ್ಯಾ ಕ್ರೋಪಾಚಾ, ಮಾಜ್ರಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮಾಕಾ ಧೊಶಿಲಾಗ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ದೀಸ್…

ಹಾಂವ್ ಮೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಟಿಂಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾಂ, ತೊ ವೆಕ್ತಿ ದಿಶ್ಟೆಕ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಪಳೆತಾಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಎಕಾ ಕ್ಲಾಸ್ – ಮೆಟಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಗ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಡ್ರೈವಿಂಗಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ, ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಜ್ರಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ತಾನಾ…ಆದ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾರಾಚೊ ವೇಗ್-ಯೀ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್  ಸವ್ಕಾಸ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ…

ತ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಯೀ ಮ್ಹಜೆರ್ ಖಂಚ್ ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತೋ ಸಯ್ತ್ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ದುಬಾವಾರ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಚ್ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚೊನ್, ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಕಾಂಯ್ ತೊಚ್ಚ್ ತೊ ಮ್ಹಜೊ ತೊ ಆದ್ಲೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಮತಿಕ್ ಧೊಸ್ತೇ ಆಸ್ತಾನಾ…ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡೊಂಕ್ ಪೆಚಾಡಿಲಾಗ್ಲೊಂ. ಪೂಣ್ ನಾ… ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಾ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಟಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ರಾಜಾ, ಶೆಟ್ಟಿ, ರಮಾನಾಥ್, ಧನ್ಯಾ, ಸಿರಿಲ್ ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಚಿ ನಾಂವಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜಾ ತ್ಯಾ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾ!

ತರೀ ತ್ಯಾ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರಾಚಾ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಚಾ ಕರ್ತುಬಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುಳಕಿತ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ಯಾದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಹಿಂದಿ ಗಾವ್ಪಿ ಮುಕೇಶ್ ಆನಿ ರಫಿಚಿಂ ಪೊದಾಂ ಗಾಯ್ತಾಲೊಂ ತರ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪೊದಾಂನಿಂ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ಚಡಾವತ್ ಜಿಮ್ ರಿವ್ಸಾಚಿಂ ಪೊದಾಂ ಗಾವುನ್… ‘ತುಜಿಂ ಹಿಂದಿ ಗಿತಾಂ ಕಸಲಿರೆಂ?…ಹಿ ಆಯ್ಕ್- ರೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ತುಕ್ಲಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.

ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವೆಳಾ, ಜಿಮ್ ರಿವ್ಸಾಚಿಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗಿತಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ತ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಚೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ತುಕ್ಲಾವ್ಣೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ತರೀ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಚ್ ಯೇನಾ!

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟಾಚಾ ಪಾಂಚ್ ಪೊಕ್ರಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಪಯ್ಕಿ ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ನೀಜ್ ತರ್ ತಾಂತ್ಲೆ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ನಾಮ್ ಕೆ ವಾಸ್ತೆ  ಪೊಕ್ರಿ. ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ – ಮಸ್ತಿ ಕರ್ಚಿ ತಾಣಿ. ಆನಿ ನಾಂವ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ, ತಾಂಚೊ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಯೀ ತ್ಯಾಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಝಳ್ಕೊನ್, ಶಿಕ್ಶಕ್ ವರ್ಗಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಯೀ ಏಕ್ ಕಾಂಟೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತೊಲೊಂ.

ಸಕಾಳಿಂ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟಾಕ್ ವೆತಾಸ್ತಾಂ, ಆಮಿ ಚಲೊನ್0ಚ್ಚ್, ಮಸ್ತಿ ಕರುನ್ ವೆಚೆಂ ಮಾಮೂಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಫಾತಿಮಾ ರೆತಿರ್ ಮಂದಿರಾ ಮುಕಾರ್ ಸದಾಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಂಗಿ ಸದಾಂ ಧೊವ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ರಮಾನಾಥ್ ಯೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.

ರಮಾನಾಥ್ ಬಾರೀಕ್ ಶಿರ್ಪುಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ತರೀ, ಗೊರೊಚ್ ಸುಂದರ್ ಆಸೊನ್, ತಾಚಿ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ಚಾಲ್, ನ್ಹೆಸಾಣ್, ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾತೆಕಿತ್ ತೊಯೀ ಚಲಿಯಾಂಚೊ ವ್ಹಡ್ ಪಿಸೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾವೆಳಾ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್, ಆಮ್ಚಿ ಮತ್ ಪಿಶಿ ಕರ್ತಾಲಿಂ.

ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ಇನ್ಸಿಟ್ಟ್ಯೂಟಾಕ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾಸ್ತಾಂ, ಆಮ್ಕಾ ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ಚಲಿ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ತೆಣೆಂ ಹೆಣೆಂ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾಂ ಚಲೊನ್ ವೆಚಿ, ಆಮ್ಚಾ ದಿಶ್ಟೆಕ್ ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಮಿ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ರಮಾನಾಥ್ ‘ತಿ ಹೆರ್ ಚಲಿಯೆಪರಿಂ ನ್ಹಂಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕರುನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ…ಎಕಾಎಕಿ ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ… ‘ತುಂ ಬೆಟ್ಟ್ ಘಾಲ್ಶಿತರ್, ಹಾಂವ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ಚ್ ತಿಕಾ ರಾವೊವ್ನ್ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲೈತಾಂ.’ ರಮಾನಾಥಾನ್ ಖಿಣಾನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಬೆಟ್ಟ್ ಘಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಚಲೆ – ಚಲಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಅಪ್ರೂಬ್, ತಶೆಂ ಸಮಾಜೆಚಾ ದಿಶ್ಟೆನ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಆಮಿ ದೊಗೀ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ತಿ ಚಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಲಿ. ತವಳ್ ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆಲೆಂ. ಏಕ್ – ದೋನ್ ಸೆಕುಂದಾಂನಿಂ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಮುಖಾಮಖಿ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ… ಆಮಿ ದೊಗೀ ‘ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್?!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆರ್ ಆಸ್ತಾಂ…ತೊ ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಿಚೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಸೆಕುಂದಾ ತಿಚೆಸಂಗಿ ಕಿತೆಂಗೀ ವಿಚಾರುನ್ ಆಸೊನ್, ಖಿಣಾನ್ ತಿಚೆಸಂಗಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಆಮಿ ವಿಜ್ಮಿತೆನ್ ಧಿಗ್ಭ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್!

ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ತಿಚೆಸಂಗಿ ಬಸ್-ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ವೆಚೆಂ ಪಳೆತಾಂ…ಹಾಂವ್ ತಾಚಾ ಧೈರಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾಸ್ತಾಂ, ರಮಾನಾಥಾಚಾ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಖಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಚಾ ಮೊಸ್ರಾಕ್ ಯೀ ಮ್ಹಜೊ ತೊ ಮಿತ್ರ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ!

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ವಿಶಯ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಅಶೆತಾಂಗೀ…ತಿ ಚಲಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಚಾ ಬೋಸಾಸಂಗಿ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಿ. ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ನಂತರ್ ತವಳ್ ತವಳ್, ಕಾಜಾರ್, ಕುಮ್ಗಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಫಂಕ್ಶನಾವೆಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಚಾ ಯಾದೆಕ್ ತೀಯ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾತಾಲಿ.

ಆನಿ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ರ್ ಎಕಾಎಕಿ ಎಕಾ ಫಂಕ್ಶಾನಾವೆಳಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕಡೆ ತಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಯೆವುನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ವಿ. ರೊ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪರ್ಭಿಂ ಪಾಟಯ್ತಾಸ್ತಾಂ, ಹಾಂವ್ ತಿಕಾ ‘ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ ತರೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಚಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾಂಚಾ ತಿಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಗತೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಬರೊಚ್ಚ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ! ತರೀ ತ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಇಶ್ಟಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್, ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕೊಂಕುನ್ ಸೊಧ್ಲ್ಯಾರೀ ಮೆಳಾನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ.

ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ರಮಾನಾಥ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಸಂಕ್ತೆಂನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವಂಚನ್ ಕರ್ಚೊ ಏಕ್ ವಂಚಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಾರ್ಶಿಕ್ ಸಂಭರಂಭಾವೆಳಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ವೊತ್ತಾಯೆಕ್ ಹಾಂವೆ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದೀಸಾ, ಸಾಂಜೆರ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ತರ್, ತ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ರಮಾನಾಥ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ, ‘ಖಂಯ್ಚೆಂ ಪೋದ್ ಗಾಯ್ತಾಯ್?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ಇಶ್ಟಾಗತೆರ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್, ಗಾಂವ್ಚಾ ಪೊದಾವಿಶಿಂ ಸತ್ ಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ತಾಣೆಂ ಇಶ್ಟಾಗತೆಕ್ ಘಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ…ಹಾಂವೆ ಕೊಂಪಿಟಿಶನಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಗೀತ್ … ‘ಬಹಾರೊಂ ಫೂಲ್ ಬರಸಾ ವೊ’ ತಾಣೆಂಯೀ ತೆಂಚ್ಚ್ ಕೊಂಪಿಟಶನಾಂತ್ ಗಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ!

ಆಪುಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಟ್ವೊನ್, ಹಪ್ತ್ಯಾ ಆದಿಂ ರೇಡಿಯೊರ್ ರಿಲೀಜ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಗೀತಾಚೆಂ ‘ಲಿರಿಕ್ಸ್’, ಮ್ಹಜೆಲಾಗ್ಚೆಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತೆಂಚ್ಚ್ ಗೀತ್ ತಾಣೆಂ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಗಾಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ತರೀ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಾ ಫಲಿತಾಂಶಾ ವೆಳಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸಿತಾನಾ…ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಉಕೊಲ್ನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಚ್ಯೊ ಬೋಬೊ ದಿತಾಸ್ತಾಂ, ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಲ್ ತಾಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಬುಡ್ ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಆನಂದ್ – ಬಾಷ್ಪಾನ್ ಭರ್ ಲ್ಲೆ.

ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾನ್ ಆತಾಂ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಬರಯ್ತಾಂನಾಂಯೀ, ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಠಿಣ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ವ್ಯರ್ಥ್! ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಹಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಸೊಧುನ್, ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ…ಸಬಾರ್ ವಂಚನಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಮಾನಾಥಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಖಂಚೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವಾಕ್ – ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉಡಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಅಶೆಂಯ್, ಜಿವಾಕ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸರ್ತಾ ಆನಿ ಧಖೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜೀವ್ ಸರಾಸರ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಖಂಚೊನ್ ಉರ್ತಾ… ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?

► ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !