‘ಧರ್ಮಾ’ಕ್ ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಕರಾವಳೆಕ್ ಜಾಯ್ – ವಿಶ್ವಮಾನವ್ ‘ಧರ್ಮ್’

1967 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕುಪ್ಪಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ‘ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್‍ಶನಮ್’ ಮಹಾಕಾವ್ಯಾಕ್ ಜ್ಞಾನ್‌ಪೀಠ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ಳಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಕನ್ನಡಾಕ್ ಪಯಿಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ್‌ಪೀಠ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬ್ಲಿ. ಕುವೆಂಪುಕ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಕವಿಕ್, ಕಾದಂಬರಿಕಾರಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಮನ್ಶಾವಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಕ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್‍ಭಾಕ್ ವರ್‍ತೊ ಮಾನ್ ಆನಿ ಗವ್ರವ್ ಆಸಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ವಿಶ್ವಧರ್‍ಮಾಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಆನಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂ ವಳ್ಕುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ಹೆರ್ ಸರ್‍ವ್ ಸಂದರ್‍ಭಾಂಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಆಮಿ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ 12 ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಬಸವಣ್ಣಾನ್ (ಭಕ್ತಿಭಂಡಾರಿ ಬಸವೇಶ್ವರ) ಜಶೆಂ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಆನಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಭಾವ್‌ಬಾಂದವ್ಪಣಾಚೆಂ ಶಿಕೊವ್ನ್ ಗೆಲೊ ತಶೆಂಚ್ 20 ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಕುವೆಂಪು ಆಂಕಾಂ ‘ವಿಶ್ವಧರ್‍ಮ್, ವಿಶ್ವಮಾನವ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ್’ ಶಿಕೊವ್ನ್ ಗೆಲೊ.

ಕುವೆಂಪುಚೊ ಆನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪಗೌಡ. ಶಿಮ್ಗೆಚ್ಯಾ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ) ತೀರ್‍ತಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕ್ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಗಾಂವ್ಚೊ. ಆವಯ್ ಸೀತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಹಿರೇಕೂಡಿಗೆಚಿ. 1904 ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ವೆರ್ ತೊ ಜನ್ಮಾಲೊ ಆನಿ 1994 ನವೆಂಬರ್ 11 ವೆರ್ ತೊ ಅಂತರ್‍ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಚಡ್ ವಾಂಟೊ ತಾಣೆಂ ಮಯ್ಸೂರಾಂತ್ ಸಾರ್‍ಲೊ. ತೀರ್‍ತಳ್ಳೆಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಮಯ್ಸೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆಸ್ಲಿ ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಹಾರಾಜಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ 1929 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚೆಂ ಸ್ನಾತಕ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್‍ಸಾ ತಾಣೆಂ ಮಯ್ಸೂರ್ ಮಹಾರಾಜ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ವೃತ್ತಿ ತಾಣೆಂ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲಿ. 1936 ಂತ್ ತೊ ಹೇಮಾವತಿ ಸವೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಮಹಾನ್ ಕೃತಿಕಾರ್ ಪೂಚಂತೇ (ಕೆ ಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ) ದುಸ್ರೊ ಕೋಕಿಲೋದಯ ಚರಿತ. ದೊಗಿ ಧುವೊ ಇಂದುಕಲಾ ಆನಿ ತಾರಿಣಿ.

1936 ಥಾವ್ನ್ 1986 ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್, 1986 ಥಾವ್ನ್ 1956 ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಮಯ್ಸೂರ್ ಮಹಾರಾಜ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 1960 ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಮಯ್ಸೂರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೊ ವಯ್ಸ್‌ಛಾನ್ಸಲರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಸೆವಾ ದಿಲಿ. ‘ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು’, ‘ಕಾನೂರು ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ’ ತಾಚ್ಯೊ ಮಹಾನ್ ಕಾದಂಬರಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ಜಾಣಾರ್‍ಯಾಂ ಪರ್‍ಮಾಣೆಂ ಹೆ ದೋನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾದಂಬರಿ ಸಾಹಿತಾಚ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೆ ಸಾಲಿಂನಿ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿಚ್ಯೊ. 1930 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ‘ಕೊಳಲು’ ಕಾವ್ಯಾಸಂಚಯ್ ಪರ್‍ಗಟ್ಲೊ. 1944 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚೊ ‘ಶೂದ್ರತಪಸ್ವಿ’ ನಾಟಕ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಲೊ. ‘ಜಲಾಗಾರ’, ‘ಬೆರಳ್ಗೆ ಕೊರಳ್’, ತಾಚ್ಯೊ ಹೆರ್ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ.

ಕುವೆಂಪು ತಾಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಫಾಮದ್ ವ್ಹಯ್ ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಸರ್‍ವಾಂಪ್ರಾಸ್ ತಾಣೆಂ ಸರ್‍ವ್‌ಕಾಳಿಂ ಚಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಖಾತಿರ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಬಳ್ವಂತಾಂನಿ ಅಧಿಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಅಧಿಕಾರಾಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಧರ್‍ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಧರ್‍ಮ್, ಜಾತ್, ಭಾಸ್, ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಚ್ಯಾ ತಳಾರ್ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ವಾಂಟೆಫಾಂಟೆ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸರ್‍ವ್ ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್‍ಗಟ್ಲಲೊ ಕುವೆಂಪು ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಅನಿವಾರ್‍ಯ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾಂ. ಜಶೆಂ ಎಕಾ ಫುಲಾಭಾಗಿಂತ್ ಸರ್‍ವ್ ರಂಗಾಚಿಂ, ಸರ್‍ವ್ ಸುರ್‍ಪಾಯೆಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿ ಭಾಗ್ ಸರ್‍ವ್ ಸುಂದರ್ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿ ಮನಾಕ್ ವೊಡ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ ಸರ್‍ವ್ ಭಾಶೆ, ಜನಾಂಗಾಂ ಧರ್‍ಮಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್. ತಿ ಸಮಾಜ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಉರ್‍ತಾ. ಆಪ್ಲೊ ಧರ್‍ಮ್ ವ್ಹಡ್, ಆಪ್ಲಿ ಭಾಸ್ ವ್ಹಡ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಜನಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತ್ರ್ ಸಾರ್‍ಕಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಖರ್‍ಯಾನ್ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾನ್ ಆಸಾ. ಹೆ ಬಾಂದ್ಪಾಸ್ ತಾಕಾ ಹೆರಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ತೊ ಖರ್‍ಯಾನ್ ಕುಡ್ಡೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕುಡ್ಡ್ಯಾಪಣಾ ನಿಮ್ತಿಂ ನಿರಂತರ್ ಅಶಾಂತಿ ಆಸಾ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕುವೆಂಪು ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಕುವೆಂಪು ಪರ್‍ಮಾಣೆ ಯುವಜಣಾಂನಿ ‘ನಿರಂಕುಶಮತಿ ಜಾಯ್ಜೆ’ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಿರಂಕುಶ ಮತಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ನಿರಂಕುಶ್ ಪ್ರಭುತ್ವಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ನ್ಹಂಯ್. ಕಾಂಯ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್‌ನಾಸ್ತಾನಾ ಅಸ್ಕತ್ಯಾಂಕ್ ಶೋಷಣ್ ಕರ್‍ಚಿ ರಾಜಕೀಯ್ ವೆವಸ್ತಾ ನ್ಹಂಯ್. ಬಗಾರ್ ಮತ್ ಖಂಚ್ಯಾಚ್ ಮುಟಿಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾನಾಶೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಿಂತ್ಚಿ ಆನಿ ಚಿಂತ್ಪಾಕಾಳೊಕಾಥಾವ್ನ್ ಉಜ್ವಾಡಾತೆವ್ಶಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚಿ ಪರಿಗತ್. ‘ರಿವಾಜಿಂಚ್ಯಾ ಪಾಜೆಕ್ ತಕ್ಲೊ ಬಡಯ್ನಾಶೆಂ’ ಆಸ್ಚಿ ಜಿವೆಸಾಂವಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆರೀತ್. ಕುವೆಂಪು ಪರ್‍ಮಾಣೆ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಎಕಾ ನಿರ್‍ದಿಷ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಯ್ನಾಂಯೆ. ಮತ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಭೋವ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಹಾತೆರ್. ತ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಗುಲಾಮ್ಪಣಾಂತ್ ದವರುಂಕ್‌ನಾಂಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಕುವೆಂಪುಚೊ ವಾದ್. ಧರ್‍ಮ್, ಜಾತ್, ಅಭಿಮತ್, ಸಿದ್ಧಾಂತ್, ಭಾಸ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಶ್ರೇಷ್ಟತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮತಿಕ್ ಖಾಡು ಪಡಾನಾಂಯೆ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ತಾಚೊ ವಾದ್. ‘ಹಾಂವ್ ಜನ್ಮಾತಾಂ ಜನ್ಮಾತಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ನ್ಹಂಯ್, ಹಿಂದೂ ನ್ಹಂಯ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್, ದಲಿತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜನ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ವಾಡುನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ನಾಸ್ ಕರ್‍ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಕುವೆಂಪುಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

ಆಚಾರ್ ಆನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂನಿ ವಿಚಾರ್ ಆನಿ ವಿಜ್ಞಾನಾಚ್ಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್‌ಝರಿಕ್ ಸುಕೊವ್ನ್ ಘಾಲಿನಾಂಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಕುವೆಂಪು ಉಲೊ ದಿತಾ. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವೆಕ್ತಿನ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂಚ್ಯಾ ದಾಕ್ಷೆಣೆಕ್ ಪಡಾನಾಶೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ವಾಡಯ್ಜೆ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಕರಿಜೆ ತರ್ ‘ಮತಿಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಹಕ್ಕ್’ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಜಾಯ್ ತ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಘೆಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಜೆನ್ನಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ ಮಹಾದಂಗ್ವಳ್ ಆಸಾ ಜಾಲಿ ತವಳ್ ‘ಸುಟ್ಕಾಯೆ’, ‘ಸಮಾನತಾ’ ಆನಿ ‘ಭಾವ್‌ಬಾಂದವ್ಪಣಾ’ಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಬಳ್ವಂತ್ ರಿತಿನ್ ವಾಡ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಕುವೆಂಪು ‘ಮತಿಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚೆಂ’, ‘ಮತಿಚ್ಯಾ ಸಮಾನತಾಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಚೆಂ’ ಆನಿ ‘ಮತಿಚ್ಯಾ ಭಾವ್‌ಬಾಂದವ್ಪಣಾಚೆಂ’ ಉಲಯ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಮನೋಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡಾ ದಿವ್ಟೊಣಿ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಮತಿಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಭೋವ್ ವ್ಹರ್‍ತ್ಯಾ ಗರ್‍ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಕುವೆಂಪು ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವೆಕ್ತಿನ್ ಹೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿನಾಂಯೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ವೆಕ್ತಿಕ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ದಿತಾ.

ಕುವೆಂಪು ಪರ್‍ಮಾಣೆ ‘ಜಾಗತಿಕ್ ಎಕ್ವಟಾಕ್’, ‘ಜಾಗತಿಕ್ ಸಮಾಸಮಿಪಣಾಕ್’ ಆನಿ ‘ಜಾಗತಿಕ್ ಭಾವ್‌ಬಾಂದವ್ಪಣಾಕ್’ ಉಲೊ ದಿತಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ. ‘ನವ್ಯಾನವ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂಕ್ ವಾಟ್ ಸೊಡಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಆಸುನ್ ಕಿತೆಂ?’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಸವಾಲ್. ‘ಮತಿಭ್ರಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಮುಕಾರ್ ವೆಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಸಲೆಂ ಉಜ್ವಾಡಿತ್ ಸಾಹಿತ್ ಯೆತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಅಸಲೆಂ ಮತಿಭ್ರಾಂತ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಉದೆಜೆ ತರ್ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ‘ಮತಿಭ್ರಾಂತ್’ ಸೊಡ್ನ್ ಜಾಗತಿಕ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ತಾಚೊ ಅಭಿಮತ್. ವಯ್‌ಜ್ಞಾನಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಸಕತ್ ಆನಿ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಮನೋಧರ್‍ಮ್ ಆಧುನಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯೊ ದೋನ್ ದಿಷ್ಟಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. ಧರ್‍ಮ್, ಜಾತ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರಾ, ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಮತಿಂಕ್ ಧಾಂಪ್ಣೆಂ ಜಾಯ್ನಾಂಯೆ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲಿನಾಂಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ವಿನೊವ್ಣಿ.

ಕುವೆಂಪು ಪರ್‍ಮಾಣೆ ಮತ್, ಧರ್‍ಮ್ ಆನಿ ಜಾತ್ ಆಂಕಾಂ ವ್ಹಡ್ ಬಾಂದ್ಪಾಸ್, ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ವ್ಹಡ್ ಪಾಶಿ. ಮನ್ಶಾಕ್ ಖರ್‍ಯಾ ಶಾಂತಿ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನೆಕ್ ಫಾವೊ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಸಕ್ತೆಥಂಯ್ ಪಾವೊಂವ್ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಜಾವ್ನ್ ಧರ್‍ಮಾಂಕ್ ಪಳಯ್ಜೆ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಧರ್‍ಮ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂ, ಪರಂಪರಾಚ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಧರ್‍ಮ್ ವಳ್ವಳ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ವೆಚೆ (ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂಗಿಂ ಬಸುನ್ ಜೆವಾನಾಶೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ನಿರ್‍ದಿಷ್ಟ್ ಸಂಕೇತ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತೆ ಸಂಕೇತ್ ಆಡ್ವಾರ್‍ಚೆ, ದೆವಾಳಾಂನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಿಂ ಅನಾಚಾರ್ ಚಲೊಂವ್ಚೆಂ ಅಸಲೆಂಚ್) ಸಂಗ್ತಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಮನ್ಶಾಚೆರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾಮನೋ ಸಕ್ತೆಂಚೆರ್ ಚಲೊಂವ್ಚೊ ಹಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಭಾರತಾಂತ್ ವಾಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಸ್ವಾತಂತ್ರಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ವಿಶ್ವಮಾನವ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆ ವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಚೊ ಕುವೆಂಪು ಆಧುನಿಕ್ ಯುಗಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಆಡ್ಕಳಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಖಂತ್ ಉಲಯ್ತಾ. ‘ವಸುದಯ್ವ ಕುಟುಂಬಕಮ್’ (ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಕುಟಮ್) ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ವಾಡ್ಲೆಂ ತರಿ ಕಾಳಾಕ್ರಮೇಣ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆಡ್‌ವೆಚೆಂ ಚಡ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ‘ಎಕೋ ದೇವಾಃ ವಿಪ್ರಮ್ ಬಹುದಾ ವದಂತಿ’ (ಎಕ್‌ಚ್ ದೇವ್ ತರಿ ಜಾಣಾರಿ ತಾಕಾ ಸಭಾರ್ ನಾಂವಾಂನಿ ಆಪಯ್ತಾತ್) ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಚಿಂತಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಜಾತಿ-ಧರ್‍ಮಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಹಿಂಸ್ರಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ವ್ಹರ್‍ತೊ ಶಿಣ್ ಆಸಾ. ಖರ್‍ಯಾನ್ ಆಜ್ ಭಾರತೀಯ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಬಲಿಷ್ಟ್ ಮನ್ಶಾವಾದಿ ಆನಿ ವಿಶ್ವಮಾನವ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಮುಂದರುಂಕ್ ವಾವುರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾ.

ವಾರೆಂ ಸಂಸ್ರಾರ್ ಭೊಂವ್ತಾ, ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಜೀವ್‌ವಾರೆಂ ಜಾತಾ. ನ್ಹಂಯಾ ದರ್‌ಯಾಂಚೆಂ ಉದಕ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ತ್ರಾಣ್-ನಿತಳಾಯ್ ದಿತಾ. ಮೆರುಂ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲ್ತಾ, ಝಾಡಾರ್ ಫುಲ್ ಫುಲ್ತಾ, ಸುರ್‍ಯಾಚೆಂ ಕಿರ್‍ಣ್, ಚಂದ್ರಾಥಾವ್ನ್ ಪರ್‍ಜಳ್ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಖಂಚ್ಯೊಯ್ ಶಿಮ್‌ಮೆರೊ ನಾಂತ್. ಆಂಬ್ಯಾರ್ ಬಸುನ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಕೊಗುಳ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ನಿರ್‍ದಿಷ್ಟ್ ಲೊಕಾಂಖಾತಿರ್ ಗಾಯ್ನಾಂ. ತರ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕುವೆಂಪು ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ತಾ ಆನಿ ಗಡಿಂಚೊ, ಭೇದ್‌ಭಾವಾಂಚೊ ತರ್‌ಬೆದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ್ ವೆವಸ್ತಾ ಆಸಾ ಜಾಯ್ಜೆ ಆನಿ ತಿ ವೆವಸ್ತಾ ವಾಡುನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಮನೋಗತೆಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಕಾರ್‍ಯಾಳ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿತಾ. ‘ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾ’ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ‘ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ವಾಂಟೊ, ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ಚೆ ಸರ್‍ವ್ ಮ್ಹಜೆಚ್ ಭಾವ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿ, ತಾಕಾ ದುಕ್ತಾ ತಾಂತುಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ದುಕ್ತಾ’ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ. ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಿ ‘ಲೋಕಾತ್ಮ/ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾ’ ವರ್‍ತ್ಯಾ ಗರ್‍ಜೆಚಿ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಜ್ ಕಿತ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತೆ ಆಸಾಂವ್. ಸರ್‍ವ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಕ್ ಆನಿ ಭಾವ್‌ಬಾಂದವ್ಪಣಾಕ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಪ್ರಜ್ಞಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚ್ಯಾ ‘ಅನಿಕೇತನ ಪ್ರಭು’ ಯುವಕಾಂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ ವಾಡುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಕುವೆಂಪುಚಿ ಆಶಾ.

ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವಮಾನವ ಧರ್‍ಮಾಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಸಾತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ದಿತಾ. ತಿಂ ಅಶಿಂ ಆಸಾತ್ :

1. ಮನ್ಶಾಕುಳಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಆನಿ ಅಖಂಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾತ್ಯೆಜೆ (ಪಂಪಾಚ್ಯಾ ಮಾನವ ಕುಲ ತಾನೊಂದೆ ವಲಮ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್)
2. ವರ್‍ಣಾಶ್ರಮ್ ಧರ್‍ಮಾಕ್ ಸುಧಾರ್‍ಸುಂಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ತಾಚೊ ಪುರ್‍ತ್ಯಾನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರಿಜೆ (ಜಾತಿ ಧರ್‍ಮಾಂಚ್ಯಾ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಪುರ್‍ತೊ ತಿರಸ್ಕಾರ್)
3. ಸರ್‍ವ್ ದೆಶಾಂ ಧರ್‍ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ನಮುನ್ಯಾಚೊ ಭೆದ್ ನಾಸ್ ಕರಿಜೆ
4. ಧರ್‍ಮ್, ಭಕ್ತ್, ದೆವಾಸಾಂವಾ ಪ್ರಾಸ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್‌ಪಣಾಕ್ ವಾಡಯ್ಜೆ.
5. ಆಮ್ಚೊ ಮತ್ (ದಿಷ್ಟಾವೊ) ಮನ್ಶಾಮತ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಪಥ್ (ವಾಟ್) ವಿಶ್ವಪಥ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆನಿ ಮನಿಸ್ ವಿಶ್ವಮಾನವ್ ಜಾಯ್ಜೆ.
6. ಮತ್ ಧರ್‍ಮ್ ಖಂಚೊಯ್ ಪಂಗಡ್ ಬಾಂದ್ಚೊ ವಿಷಯ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವೆಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸ್ವಂತ್ ಮತ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್‍ಚೆಪರಿಂ ಜಾಯ್ಜೆ.
7. ಖಂಚೊಯ್ ಏಕ್ ಗ್ರಂಥ್ ಸರ್‍ವ್‌ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಧರ್‍ಮ್‌ಗ್ರಂಥ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವೆಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್‌ತೆಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಮುಳಾಥಾವ್ನ್ ತರಿ ವಾಚುನ್ ಆಪ್ಲೊಚ್ ದಿಷ್ಟಾವೊ ರುಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಜಾಂವ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಆಸಾಜಾಯ್ಜೆ.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ವರ್‍ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ ರುಪಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ತರಿ ಕುವೆಂಪು ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಆನಿ ವಯ್‌ಜ್ಞಾನಿಕ್ ದಿಷ್ಟಾವೊ ವಾಡೊಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ತಾಚಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ವರ್‍ತಿ ಗರ್‍ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಪ್ರವಾದಾಚಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಂತರಿಕ್ ತಿಳ್ಣಿ ಕರ್‍ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಜ್ ಮನಿಸ್ ಮನ್ಶಾಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ವಾಡುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚೆಂ. ಆಮ್ಚೆ ಯುವಜಣ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕುವೆಂಪು ವಾಟೆಕ್ ಪರ್‍ತುಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಚ್ ಆಶಾ.

 ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !