Trending Now

ಸತಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ

ಹ್ಯಾಚ್ ಫೆಭ್ರೆರಾಚ್ಯಾ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಿಟಾಳ್  ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪವ್ನ್ ಅಟ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್, ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಪ್ರಸಾರ್ ರಾವಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಎಕೀನ್ಪಣಾನ್ ಆನಿ ಥಿರಾಸಾಣೆನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ, ಸಮಗ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ – ಕಿಟಾಳ್. 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆದಿಂಯ್ ಥೊಡೆ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಥೊಡೆ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆ. ಕಿಟಾಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಾಳಿಸುವಾತೆಂಕ್ consistency ಉರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣಿ ವರ್ಸ್ – ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ರಾವಯ್ಲೊ ತರ್, ಕಿಟಾಳಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರಸಾರ್ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ನವ್ಯಾ ಉಮೆದಿನ್ ಭರೊನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಸುರು ಕೆಲೆ.  ಕಿಟಾಳ್ – ನವ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಬರಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಕಶೆಂ ಜಾಲಾಂಗೀ, ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಕರುನ್ ನವ್ಯಾನ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ಯೊ ಸುರ್ವಾತ್ತೆಲ್ಯಾಂಕೀ, ಪ್ರಸಾರ್ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ಉಮೆದಿಚಿ ಝರ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಹೆಂ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ‘ನಾದಿಸ್ತೆಂ’ ದೆಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಸಲ್ಯಾ, ಸೀಮಿತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾಂ ಚಡ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಜೀವ್ ದವರಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ , ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗುನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವಾ ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕೊಣೆ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ – ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಏಕ್ ಸಾಹಸ್ ಚ್ ಸಯ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತು ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ತೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಧನ್ ಚ್ ವ್ಹಯ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಚಾಲು ದವರುಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಜಾಯ್ತೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್, ನವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ದವರಿಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಕೊಣಾಕ್ ಭಾಶೆಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವೋಡ್ ಆಸಾ ತಾಂಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಅಲೊಚೆನ್ಯೊ ಸಮ್ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಭಾಸ್ – ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವೋಡ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಾಲಾಂ. 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ, ಕಿಟಾಳ್ ಏಕ್ ಅಪುಟ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡಿಜೆ, ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ವಾಚ್ಪಾಕ್ ಆಡ್ ಯೇನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಫಕತ್ ‘ವರ್ಸಾಕ್ ರುಪಯ್ 500/- ವರ್ಗಣಿ ದಿಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂನಿ ಆನಿ ಹಿತಯ್ಶಿಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಒಳ್ಕೆನ್ ಥೊಡ್ಯೊ ವರ್ಗಣ್ಯೊ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. 2012 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್ ಕಿಟಾಳಾಚೆರ್ ವೆಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟಾಚಿಂ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಳಾಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಂನಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ತೆಂಕೊ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ಪಾತ್ರೊನ್, ಭೆನೆಫೆಕ್ಟರ್, ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಅಶೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಹಿತಯ್ಶಿಂಕ್ ಮನವಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ಕಿಟಾಳಾಚೊ ಎಕೀನ್ಪಣಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಒಳ್ಕೊನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ, ಪಾತ್ರೊನ್, ಭೆನೆಫೆಕ್ಟರ್, ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟಮ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ, ಕಿಟಾಳಾಚೊ ಪೋಸ್ ಕೆಲೊ. ಆಜ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ದಾಕ್ಶೆಣೆವಿಣೆ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಂಕ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಎಕಾ ತೇಂಪಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಿ ಲೇಕಕಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಏಕ್ ಪ್ರಭಾವಿ ವೆದಿ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಭೆಂ ಜಾಲಾಂ ತರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಂವ್ಟಿ ಬರಾಬರ್, ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಂಚೆಂ, ತಶೆಂ ಪಾತ್ರೊನ್, ಭೆನೆಫೆಕ್ಟರ್, ಹಿತಯ್ಶಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಯೋಗ್‌ದಾನ್ ಆಸಾ.

ಬದ್ಲಾವಣ್ ಪ್ರಕೃತೆಚೆಂ ನಿಯಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಭಿಂ ಆಂಕ್ರಿ ಜಾತಾ, ಆಂಕ್ರಿ ರೊಂಪಿ ಜಾತಾ, ರೊಂಪಿ ರೂಕ್ ಜಾತಾ, ರುಕಾರ್ ಫುಲಾಂ ಜಾತಾತ್, ಫಳಾಂ ಜಾತಾತ್, ಫಳಾಭಿತರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತೆಂಚ್ ಭಿಂ ಜಾತಾ. ಪೂಣ್ ಭಿಂ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮೂಳ್ ಸಂಯ್ಭ್ ಸಾಂಡಿನಾ. 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್ 2018 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ಪೂಣ್ ಆಪ್ಲೆ ಮೂಳ್ ವಿಚಾರ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಾಂತ್. ಧೋರಣಾಂತ್ ರಾಜಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಯ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾತ್ಲಿ, ಆತಾಂಯ್ ನಾ. ಉಲಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಕಿಟಾಳ್ ಉಲಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಮಧೆಂ ಜಾಗೃತಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಕಿಟಾಳಾಚೆರ್ ಧರ್ಮಿಕಾಂಚೊ ದಬಾವ್ ನಾ, ಕೊರ್ಪೊರೇಟಾಂಚೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಕಂತ್ರಾಟ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ವಘೋಷಿತ್ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರಾಂಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಸುತಾರಾಂ ಸೊಪ್ ಘಾಲಿನಾ. ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಆನಿ ಜಾಗ್ರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಕಿಟಾಳಾಚೆ ಮಾಲಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ ಆಜ್ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ. ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ಫಕತ್ ಸತಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಮಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತಾ.

ಲೋಕ್ ಶಾಹಿಂತ್ ಜೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಏಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆತಾ ತ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ಕಿತ್ತೂನ್ ಪರ್ಯಾಂತೀ ಪಾತ್ಯೆವ್ಯೆತ್, ಜರಿ ತೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಮೂಳ್‌ ಭೂತ್ ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ವಾ ಆಕಾಂತ್ ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆವ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಜಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ‘ನಿಷ್ಪಕ್ಷ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ತಾಂಕಾ ಮಾತ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಪಾತೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಅಸಲಿಂ ನಿಷ್ಪಕ್ಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಲೋಕ್ ಶಾಹಿಕ್ ಸಂಚಿಕಾರ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ್ ನಾಂತ್. ತಿಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ತಿಂ ನಿಷ್ಪಕ್ಷ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿಂವ್ಚೆ ರಾವಯ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ದುಸ್ರ್ಯಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಘೆವ್ನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೆಟ್ತಾತ್, ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ರಾವಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ವೆತಾತ್ ವಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೊಧ್ತಾತ್. ಲೋಕ್ ಶಾಹಿ ಉರಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ’ನಿಷ್ಪಕ್ಷ್’ ನಯ್, ಬಗಾರ್ ಎಕಾ ಪಕ್ಷೆನ್, ಸತಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚಿ ವರ್ತಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಸತಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಉಲಯ್ಜೆ ತರ್, ದಬಾವ್, ಭುಲವ್ಣ್ಯೊ ಉತ್ರೊನ್ ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಭಾಶೆಂತ್ ತರೀ, ಕಿಟಾಳ್ ಸತಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ, ಜಾಗೃತ್, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆಚೆಂ ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್ಲಾಂ.

ಬದ್ಲಾವಣ್ ಪ್ರಕೃತಿಂತ್ಲಿ ಆಸೊಂ, ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ಲಿ – ಜರಿ ತಾಂತು ವಾಡಾವಳ್ ನಾ ತರ್, ತ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ಜಾಳಿಆಕಾಸಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಕಾಳಾಸಾಂಗಾತಾ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ. ವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕತೆನ್ ಜಾಳಿಆಕಾಸಾಕ್ ನವ್ಯೊ ಉಪಲಬ್ದ್ಯೊ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನವ್ಯಾ ಉಪಲಬ್ದ್ಯಾಂಚೊ ವಾಪರ್ ಘೆವ್ನ್, ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಸುವಾತೆಚೊ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಕತ್ ವಿನ್ಯಾಸಾಂತ್ ಮಾತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತರ್, ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾ ಲೇಕಕಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ತ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಒಳಕ್, ತಶೆಂ ತ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೊ ಗಾಂಚ್, ಎಕಾಚ್ ಪಾನಾರ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾಳಿಆಕಾಸಾರ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಕಿಟಾಳಾನ್. ಆಜ್ ಚಡ್ ಉಣೆ ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾಳಿಸುವಾತೆಂನಿ ಅಸಲಿಚ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಹಾಂತ್ಲೆಂ 90% ಸಾಹಿತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಹಾಂವೆ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆನಿ ಖಡಾಖಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ, ಕಿಟಾಳಾರ್ ಎದೊಳ್ ಚ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ, rerun, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕರಿನಾ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ rerun ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಂನಿ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆದ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾ ಧಾಡುನ್ ದಿತಾನಾ ಹಾಂವೆ ’ಫಾಯ್ಸ್ ಕರಿನಾ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಥೊಡೆ ಸಮ್ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಥೊಡೆ ಮ್ಹಜೆರ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪೂಣ್, ಕಿಟಾಳಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ತವಳ್ ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆಸಾ – ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್ ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಡಿಜಿಟಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಯ್, ಬಗಾರ್ ನವೆಂ, ಗುಣಾಮೊಲಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುಂಕ್ ವೆದಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಚೆರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಆತಾಂಯ್ ಥಿರ್ ಆಸಾ – ಕಿಟಾಳಾಚೆರ್ rerun ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಗುಣಾಮೊಲಾಚೆಂ ನವೆಂ  ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರುತಾಜಾಯ್ಜೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಘಟ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್,  ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಅನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್  ಕುಟ್ಮಾನ್ ಪೋಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ದೊಡ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಪಾನಾಂಕ್ ಯೇರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ದುಸ್ರೆಪಾವ್ಟಿಂ ವಿನ್ಯಾಸಾಂತ್ ತಶೆಂ ಬಾಂದಾವಳಿಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಥೊಡಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಿಂ. ವಿನ್ಯಾಸ್ ಆನಿ ಬಾಂದಾವಳಿಂತ್ ಆಜ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಿ ತಿಸ್ರಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್. ಬಾಂದಾವಳಿಂತ್ ವೆತ್ಯಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಜಾಳಿಸುವಾತೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ, ತ್ಯಾಚ್ ಬಾಂದಾವಳಿಂತ್,  ನವ್ಯಾ ಜಾಳಿಸುವಾತೆಕ್ ವರ್ಗ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ದೆಕುನ್, ನವ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳಿಂತ್ ಆದ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ 2017 ದಸೆಂಬರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನವ್ಯಾ ಬಾಂದಾವಳಿಂತ್ ಬಸಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಅನಿಕೀ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ತಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ನತಾಲಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ನವಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂತ್. ಜಿಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸಾಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಕಿಟಾಳಾಚೊ ಹೆಂ ನವೆಂ ರೂಪ್ ಆನಿ ಬಾಂದಾವಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಶಿ ಲಾಗ್ಲಿ ?  ವಿನ್ಯಾಸಾಂತ್ ತಶೆಂ ಬಾಂದಾವಳಿಂತ್ ತುಮಿ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಶೆತಾತ್? ದಯಾಕರುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಸಂಪಾದಕ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಕ್ ಕಳಯಾ.

ಸತಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಸರಾಗ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವೆಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟಾಚಿಂ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ತಾತ್ ತರ್, ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಂವ್ಚಿಂ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ದಿಯಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಣಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ, ಪಾತ್ರೊನ್, ಭೆನೆಫೆಕ್ಟರ್ ವಾ ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯಾ. ವಾ ತುಮಿ ರುಪಯ್ ಪಂದ್ರಾ ಹಜಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಪೋಶಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೋಶಕಾಚಿ ವಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಸುವಾತೆರ್, ಮುಕ್ ಪಾನಾರ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮಯ್ನೊಭರ್  ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನ್ ದಾಕಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಪೋಶಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ವಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ಏಕ್ ಮಯ್ನೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಅಮಾನತ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಾನಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಯಾ ► SUPPORT KITTALL,  ವಾ editor@kitall.com ಹಾಂಗಾ ಬರಯಾ,  9449770629 ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲೊ ವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕರಾ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್.

ಸದಾಂಚ್ ಖಾಲ್ತೊ,
ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್
ಸಂಪಾದಕ್

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

42 comments

 1. Smitha Shenoy, Manglore

  Kittall Konkani che ekvateche Kittall, kranthi che Kittall ani Konkani lokanche che asmitayeshe Kittall. Kittall aji Thai Mast divyank prajwalithu aila. Anikhi Mast barovpi, chintpi and kranthikarin jagrath karun phude saronti monu ashetan. H. M. mamale umedi, samajchi kalkali Ani Konkani Cho mogu barpa dwari shobit jawnu prakat jattasa. Tumka boren magta.

 2. ಕಿಟಾಳ್ ..ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಸಾಹಿತ್ ತಶೆ ಪತ್ರಿಕೊದ್ಯಮಾಂತ್ ಎಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ ..ಕಿಟಾಳಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಬರ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಪಂಗಡಚ್ ರಚುನ್ ಗಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಾಂತುನ್ ಹಾಂವಿ ಎಕ್ಲೊ.. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾನಿ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಖೂಬ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ.ಕೊಣಾಚಿಯಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ, ಸತಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ರಾವೊನ್, ಸಮಾಚೆಚಿ ಕಾಳಿಂ ಖತಾಂ ಉಗ್ಯ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ..ಹೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಅಶೆಂಚ್ ಮುಕಾರ್ನ್ ವಚೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ.

 3. Maxim, Bangalore

  Great job HM. Kittall no doubt is getting better and better and so are you…

 4. Lavina Monteiro

  Sahithink ani saahithyak saath worsa thawn zali zagyar wishist rithin ukoln dharullyak thuka shubashai. Thuzo vavr hya tharpen Sadhans asondhi mun thuka borem mangtha.

 5. Roshan Madtha

  All the Best Kittall. You worked hard and reached every corner of the of the world. I am happy to say only media which works for konkani without any hidden agenda.

 6. John B. Monteiro,Bondel, Mangalore - 575 008

  I had known, and interacted with, H M Pernal for the last few years. I have attended some functions where he has been in the forefront or read about them in the print and electronic media, specially Daijiworld. Simplicity is his trademark and he does not show off his literary prowess in three languages.
  I have been reading Arso for the last few years and I find its range of coverage very relevant and tightly edited. In response to market and environmental compulsion HMP has now switched the fortnightly into a monthly. The format and presentation is very attractive and advertiser should find it suitable for patronage with its colour avatar.
  My brush with Kitall is more recent though it has been around for seven years. On a quick review, I liked the author’s gallery which is a novel concept and must be the only ‘reward’ for writing for the website which seems to run on shoe-string budget. I admire the dedication and perseverance of the Editor, his associates and contributors who support him with creative literary inputs of high standards. Both the platforms do not seem to have a sustainable revenue flow model. However, the Editor and his associates soldier on riding on their love for Konkani journalism.
  Kitall is now entering its eighth year of unbroken service to its followers, Both Arso and Kitall provide a platform, both to established and budding writers to showcase their literary and creative outputs. I appreciate the simple yet highly creative contributions presented both in the print and electronic platforms.
  I wish Kitall and Arso long years of service for their contributors.

 7. Naveen Kulshekar

  Zalli zageak sangata ghevn konkani sahitik xetant patlea sath vorsam thavn vavr korun ailelea tuka amche xubhaxeai

 8. Wilson Kateel

  ಕಿಟಾಳಾವಿಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ’ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್’ ಚಿಂತುಂಕ್ ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ!

 9. Congratulations and long live Kittall. For the past seven years you have done a marvelous job in the field of literature, poetry, news analysis, views and interviews! I’m proud of this website. My only worry is…..more and more younger generation are not well versed with kannada script and same persists with Coastal Catholic people abroad. I guess Kittall will think about a way to capture larger readership as coastal Christians are spreading and settling down around the globe!

 10. Kittall is indeed doing a wonderful job of spreading and promoting the cause of Konkani. I know the journey of the last 7 years was quite a tortous one. But hats off to you for continuing the good work with the same zeal and enthusiasm with which you have been working all these years. THE COURAGE TO WRITE the truth and the worngdoings in the way you have been doing has frightned many people who always keep a watch on your writings. The best feeling to me is to know that someone has read and found the articles relatable, debatable truthful and inspring. The articles and essays on Kittall make me want to read it and continue to read it again and again. Always a brillent job. Continue to be the fearless journalist that you are and give us unbiased views on issues. Be assured that your good work will always be supported.

 11. Dr G G Laxman Prabhu, Mangaluru

  Felicitations and congratulations on the mile stone.
  Wishing the effort many more years of meaningful existence.

 12. MARIAN D'SOUZA, PERNAL/BANGALORE

  Kittall completing seven years is like crossing the seven seas – a milestone. The journey of Kittall has been no ordinary journey. Readers know for sure the kind of journey Kittall has tread so far and continues to fascinate them. Hats off to H M Pernal who has kept the Konkanni flag flying in good times and bad times. I commend him for his steadfast stand on truth and honesty in stating through his columns “a spade a spade”. I also congratulate all the writers, old and new, readers, critics and supporters for their roles without which this milestone would not have been possible to achieve. Long live Kittall.

 13. ಡಾ| ಸುವರ್ಣ ಗಾಡ, ಹೊನ್ನಾವರ, ಕಾರವಾರ.

  ದೇವ ಬರೆ ಕರು. ಕಿಟಾಳ್. ಆತಾ ತೆಗೇಲೊ ಸಾತವೇ ವರ್ಸಾ ಸೊಂಪೇತಾ ಮುಣಚಾಕ ಖೂಬ ಬರೆ ದಿಸ್ತಾ. ಇತ್ಲೆ ಕಮ್ಮೀ ವೇಳಾರ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೇತ ಸೇವಾ ಕೆಲ್ಲೆ ಸಗ್ಲ್ಯಾಲೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಹಿತಿ ದಿತಾತ – ತೀ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಯ್ಭಾಸ, ಶಾಳೇತ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕಪ, ಕೊಂಕಣಿ ಮನೋರಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಧೇಚಿ ವಿವಿಧ ಪುಸ್ತಕಾ ಲೋಕಾರ್ಪಣ,ಪ್ರಾಯಮರಿ ಶಾಳೇಚಾನ ಧರ್ನ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಾಮಟ್ಟಾ ಪರಂತಚಿ ಪಠ್ಯ ಆನಿಂ ಪಠ್ಯೇತರ ಕಾರ್ಯಾತ ವಿನಾಮ, ದೇಶ ವಿದೇಶಾಂತ ಕೊಂಕಣಿ ಮನಶ್ಯಾಲಿ ವಾವ್ರ , ಗಾಯನ, ನ್ರತ್ಯ ,ನಾಟಕ ಅಶಿ ಸಗ್ಲೀತರೇಚೆ ಸ್ಪಸ್ಟ ಖೊಬರ‍್ಯೊ ಕಿಟಾಳಾಂತ ಮೆಳ್ತಾ . ಆಯ್ಚೆ ಗ್ಲೋಬಲ ಸಮಾಜಾತ ಹೆಜೆ ಉಪಯೊಗ ಬರೊ ಜಾತಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಆನೀಕ ಸಂಭ್ರಧ್ಧೀರ ಪಾವು ಮುಣ ಆಶ ಕರ್ತಾ.

 14. ಕಿಟಾಳಾಚೊ ನವೊ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಬರೊ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚುನ್ ಆಸಾಂ. ವೆಳಾ ತೆಕಿದ್ ವಿನ್ಯಾಸಾಂತೀ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾವ್ನಾಂಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪರ್ನೆ ಥೊಡೆ ಬರವ್ಪಿ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಬರಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥೊಡೆ ನವೆ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಏಕ್ ನಿರಾಶ್ ದಾಯೆಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಮಸ್ತು ಉಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ.
  ತುಕಾ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

 15. ಸಿ. ವಿ, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

  ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಚಡ್ ನಾ ತರೀ ತುಜಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಏಕ್ ಆಗ್ಟೆಂ ಜಾಂವ್ಚೊ ಭರ್ವಾಸೊ ಕಾಂಯ್ ಉಣೊ ಜಾಯ್ನಾ. ಬರಂವ್ಚೆ ಹಾತ್ ವೊಳ್ಚೆನಾಂತ್, ವಾಚ್ಚೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಚೆನಾಂತ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಲೆಲೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಆನಿ ಜಿರಂವ್ಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಕೊಂಕಣ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಯೆತೆಲಿಂ. ತುಜೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಥಿರಾಸಣ್, ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಆನಿ ಸಮರ್ಪಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಕಿಟಾಳಾಂ ಉಟೊವ್ನ್ಂಚ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತೆಲಿಂ ಮಣ್ಚಾಂತ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. ಕಿಟಾಳಾರ್ ನವಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವ್ಹಾಳ್ತೆಲಿಂ ಆನಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಮನಾಂಕ್ ನವಿ ದಿಶಾ ದಾಕಯ್ತೆಲಿಂ.
  ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ತೆಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಸಾಹಸ್‌ಚ್ಚ್ ಸೈ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೆಂಡಾಂ ಧಾಂಪ್‌ಲ್ಲೊ ಗೊಬೊರ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಚೆ ಹಾತ್ ಅಸ್ಕತ್. ಹಾತ್ ಮೆಳಂವ್ಚಾಂಕ್ ಹಜಾರ್ ಮೈಲಾಂ ಸೊಧುನ್ ವಚಾಜಾಯ್ ಪುಣ್ ಪಾಯ್ ವೊಡ್ಚೆ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲಾಗಿಂ.
  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಾತ್ ದರ್ಯೆ ಉತರ್ಲೆಲೆಂ ಸಾಹಸ್ ತುಮ್ಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಚಾ ವೆಳಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತೊ ಸುಕ್ತೆ ಭರ್ತೆಚೊ ಅನುಭವ್ ಜಾಲಾ, ಸಬಾರ್ ವಾದಾಳಾಂ ಮಧೆಂ ದರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಉಟ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ವೊಡೆಂ ಹಾಲ್ಲಾಂ- ಧಲ್ಲಾಂ ಪುಣ್ ಬುಡೊಂಕ್ ನಾ. ಕಿಟಾಳಾಂ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಉಜೊ ಜಿವಾಳ್ ಉರ್ಲಾ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಬರೆಪಣ್ ಮಳ್ಳಿ ಸಕತ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ.
  ತುಮ್ಚಾ ಎದೊಳ್ಚಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾನಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಭರ್ಪೂರ್ ಸಹಕಾರ್ ಲಾಭೊಂ ಆನಿ ಕಿಟಾಳಾಂ ಉಟೊವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸೊಂ ಮಣ್ ಆಶೆತಾಂ.
  ನವೊ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಬರೊ ಲಾಗ್ಲೊ.
  ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಚಾ ಆಕಾಸಾರ್ ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ ಕಾಳಿಂ ಮೊಡಾಂ ಉದೆತಾನಾ ಗಿದಾಬರಿ ತ್ಯಾ ಮೊಡಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಭ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಆಕಾಸಾರ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ನೆಕೆತ್ರ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಭುಮಿ ಜಾಂವ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆನಿ ಪರಿವರ್ತನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಬರ‍್ಯಾಂತ್ಯ್ಲಾ ಬರ‍್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಆಗ್ಟೆಂ.

 16. ಮಾ| ಬಾ| ಜುಜೆ ವಾಸ್, ಇಂದೋರ್

  ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿ ಪತ್ರ್ ಅನೇಕ್ ಲೇಖಕಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರಯ್ತಾ. ಸಾತ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿ ಪತ್ರಾಕ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

 17. prastut samaajemth zali zagyancho patr mahatvacho. Botanin dambunench sonsar polevnchya ya yuganth monis zali zagyank ched avodtha. Thanthunee Sath vorsan niranthari prasar kelli keerth Kittall thachensh Manesth HM Hanka Favo zatha. Thani kellya ulleka permane hanthun dharmikancho va corporaterancho prabhav na mulyar Borem Sahithy hya zali zagyancho gurkar munyeth. Zaithya thernya ani novya borovpyank vedi dillo zali zago ho. Pragat zallya heryek sahityachen matt (standard) uchlen ani vacche tasalen. Zaithyo sath gazali Kittalla marifath ugthadak ailyath.
  Mujim borpain pragat kellya Manesth HM Hanka abhari Zavnasan. Kittal Konkani sahaithyaco Unchlo zali zago zavnasa.
  sath, hith ani sahith. kittalachen serv borm zanv.

 18. ಕಸಲಿಚ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಉಲಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಉಲವ್ನ್, ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಯೀ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್, ದಾಕವ್ನ್,’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಂತ್’ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಕಿಟಾಳಾ’ಕ್ ಸಾಟ್ + ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಫೂಡಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಂ!

 19. Vincy D Souza, Bangalore

  Congratulations HM. Nice layout. Mobile friendly. Wish team kittall best of luck in future endeavors. God Bless.

 20. Melwin Kolalgiri

  ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಾತ್ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಕ್ರೀಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಾತ್ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಆಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಕ್ರೀಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾವ್ರಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್. ಹೊ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾಚ್ ಹಾಂವೀ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧೈರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಕಿಟಾಳ್. ತುಜೊ ನವೊ ವಿನ್ಯಾಸ್ ರುಚ್ಲೊ.

 21. Avinash Kamath, Udupi

  I congratulate you … May the journey be interesting in the coming days.

 22. Michael G Mendonca, UAE

  Congratulations HM Pernal, wish you all the success..!!

 23. Venkatesha Nayak

  It’s very easy to get any ‘party’ affiliation of politics for media today, just twist your pen according to their need but to get affiliation of ‘truth’ it’s hard earned struggle where pen will expose the twisted lie. No doubt kittall in the field of journalism belongs to the party of truth. Along with taking a great responsibility towrds konkani love. It has shown how a clean journalism along with language can be served together. Heartly congratulations to the editors.

 24. Wilson kinnigoli

  ಕಿಟಾಳಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೋ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಜಾಗ್ರತಿ ನಿಜಾಕಿ ವರ್ತ್ಯಾ ಮೆಚ್ವಣೆಚಿ. ಪರ್ಬಿಂ ತುಕಾ ಎಚ್ಚೆಮ್…

 25. Monica Mathias

  ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪವ್ನ್ ಅಟ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಮೇಟ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಸತಾಚಿ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಜೀತ್ ಜಾತಾ ಮುಣ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಅಮ್ಕಾಂ ರುಜು ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಕಿಟಾಳ್ ದಾಕಯ್ತಾ. ಮಕಾ ಪರತ್ತ್ ಬರ್ಪಿ ಶೆತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ಚ್ ಋಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೊಂ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟಾಮ್.

 26. Fr Valerian Mendonca

  Congratulations! Please keep up your good work. God bless your endeavour to witness to the truth. My best wishes.

 27. Sharon Olivera

  Kittall has always been my first choice of publication. The editors have been a great source of encouragement. Thanks for striving to preserve and maintain the quality of work. I am hoping to read and cherish best of Konkani literature in the future.

 28. Argodu Suresh Shenoy

  “ಕಿಟಾಳ’ ಆಟ್ಟ್ಯಾ ವರಸಾಕ ಪಾದಾರ್ಪಣ ಕೊರನು ನಿರಂತರ ಜಾವನು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಸೇವಾ ಪಾವಯತಾ ಆಸುಚೆ ವಾಜೂನು ಮಾಕಾ ಮಸತ ಆನಂದ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರಿ ತುಮಕಾ ಹಾಂವ ಅಭಿನಂದನ ಪಾವಯತಾ. ಕೊಂಕಣಿಗ ಜಾವನು ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಖಾತಿರಿ ಸಸಾರ ಮ್ಹೊಣು ಸಮಜೂಚೆ ಲೋಕಾಂಕ ತುಮಗೆಲೆ ಹೇ ಸಾಧನಾ ಪಳೋನು ಪೂಣಿ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಯವೋ ಮ್ಹೊಣು ಆಶಾ ಕರತಾ.
  ಪಯಲೆ ಸಕ್ಕಡ ದಾನಾಂತು `ಜ್ಞಾನದಾನ’ಚಿ ಮೊಲಾಧಿಕ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ಆಜಿ ಜ್ಞಾನ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಖಾಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಜಾಂವೊ ಶಿಕ್ಷಣ ಮ್ಹೊಣು ಮಾತ್ರ ಲೋಕ ಸಮಜಿತಾತಿ. ವಿದ್ಯಾ ಬರಶಿ ಮನೀಶಾಲೆ ಜೀವನಾಕ ವಾಟ ದಾಖಯಚೆ(ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿವಚೆ) ಸಕ್ಕಡಯಿ ಜ್ಞಾನಚಿ. ತುಮ್ಮಿ ಲೇಖನ, ಕಾವ್ಯ, ಕಾಣಿಯೋ, ಭಾತ್ಮಿ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಾಂಕ ಜ್ಞಾನದಾನ ಕರತಾ ಆಸ್ಸತಿ. ತಮಗೆಲೆ ತಾಕೂನು ಆನ್ನೀಕೆ ಮಸ್ತ ಕಾಳ ಹೇ ಸೇವಾ ಅವಯಿ ಭಾಷೆಕ ಮೆಳೋ ಮ್ಹೊಣು ಆಶಾ ಕರತಾ.
  ತುಮಕಾ ಆನಿ ಸಕಡಾಂಕ ದೇವು ಬರೆಂ ಕೊರೊ.
  ಆರಗೋಡು ಸುರೇಶ ಶೆಣೈ
  ಸಂಪಾದಕ, ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 29. Keep up your good work Sir . I will always support you.

 30. ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್, ಮುಂಬಯ್

  ಕಿಟಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೆರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಚ್. ಎಮ್. ಪೆರ್ನಾಲಾನ್, 2011 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫ್ರೆಬ್ರೆವರಿಚಾ ಪಾಂಚ್ ತಾರಿಕೆರ್, ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಮಾದ್ಯಮ್ ರಚ್ಲೆಂ. ಕಿಟಾಳ್ ವ ಕಿಟಾಳಾಂ ಉಬ್ಜಾತಾತ್ ಉಜ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಿಟಾಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾತ್, ವ ತಾಚೆರ್ ಉದಾಕ್ ವತುನ್ ತಾಕಾ ಪಾಲ್ವಂಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ವಾರೆಂ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಂವ್ತೊಣಿ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಖಂಡಿತ್ಯಿ ಆಸ್ತಾ.
  ‘ಕಿಟಾಳ್’ ನಾಂವಾಚೆರ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಉಗ್ಡಾಪೊ ಕರ್ಚೊ ಇರಾದೊ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ಪುರೊ ವ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ನಾಂಯಿ ಜಾಂವ್ಕ್ಪುರೊ. ಪೂಣ್, ಕ್ರಾತಿಕಾರಿ ವ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಳ್ವಳ್ ಜಾಗಯಿಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ, ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಮ್. ಪೆರ್ನಾಲಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ವ ಏಕ್ ಶೆವೊಟ್ ಕಸಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಕಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ, ಜೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ರ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ- ಕಿಟಾಳಾನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಬರ್ಯಾ ಆನಿ ಖರ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕರುನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ.
  ಸಂಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಕಿಟಾಳಾನ್ ಸದಾಂಚ್ ಸತಾಕ್ ಉಕ್ಲೊನ್ ಧರ್ಲಾಂ. ಗಜಾಲ್ ತಿ ಕೊಣಾಚಿಯಿ ಜಾಂವ್, ಕಿಟಾಳ್ ಸತ್ ಉಲೊಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ ವ ದಾಕ್ಷೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಕಿಟಾಳಾಚಾ ವಾಡವಳೆಚಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್, ಸಭಾರ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಉಭೆ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಚಡ್ಣ್ಯೆ ದೆಂವ್ಣ್ಯೆಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಸತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪ್ಡುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಮುಂದರ್ಸುನ್ ವೆಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಭಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ರಚುನ್ ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಚ್ವಣೆಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲಾಂ.
  ಮೊಸ್ರಾನ್ ಆಡ್ಪಾಂಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಭಗ್ಸುನ್, ತಾಂಕಾಂ ಮಾಫ್ ಮಾತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ, ಶಿವಾಯ್ ತಾಂಚೆವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಧ್ಯಾಮಾಚ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಂತ್, ತಾಂಚೆರ್ ಹಗೆಂಯಿ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಲಾಗೊನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಂ ಪೈಕಿಂ ಕಿಟಾಳ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಜೆಂ ಕಷ್ಟಾಂ ಅನ್ವರಾಂಚಾ ಪರ್ವಾತಾಕ್ ಖಾಂಧ್ ಮಾರುನ್ಯಿ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕಷ್ಟಾ ಮಧೆಂಯಿ ಹಾಸೊನ್ ಮುಕಾರ್ಸುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ.
  ಕಿಟಾಳಾನ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ದೆವಾಚಿಂ ಧಾರಾಳ್ ಆಶಿರ್ವಾದಾಂ ತಾಚೆರ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ, ಕಿಟಾಳಾಚೆಂ ಸುಂಕಣ್ ಹಾತಿಂ ಧರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಪದಾಕ್ ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಮ್. ಪೆರ್ನಾಲಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಜೈತ್ ಆನಿ ಬಳ್ ಭಲೈಕಿ ಮಾಗೊನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಜಿಯೆವ್ನ್, ಸಭಾರ್ ನವಿಂಸಾಂವಾ ರಚ್ಚೆಸಂಗಿಂ, ಸಭಾರ್ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಆಚಾರ್ಸುಂಕ್ ಸಕೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ.

 31. Good work gives good result. Kitall portal is a complete website containing, stories, poems, articles. HM grate contribution…

  ಲೇಖಕಾಂಚಿ ಒಳೊಕ್, ತಸ್ವೀರ್, ಗಾಂಚ್, ಹೆರ್ ನವೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ… ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಹುಮೆದ್ ದಿತಾ. ಹಾಂವೆ ನಿರಂತರ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ, ಕಿಟಾಳ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಏಕ್.

  ‘ಕಿಟಾಳ್’ ಸಾತಾಚಿಂ ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂ ಚಲುಂದಿ.

 32. It is tough to stand with truth. But HM, you stood with truth despite challenges. Congrats and all the best…

 33. Dr Jerry Niddodi

  Non- stop publication of Kittall on regualr basis for seven years is a great contribution to Konakni. I have read the articles, stories now and then. The gallery of authors who contributed for the website speaks about the good work. All the best.
  – Dr Jerry Niddodi

 34. ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

  ತುಜೊ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾ೦ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಖರೊ ಜಾಲಾ ತೆ೦ ತುಜೆ೦ ಸ೦ಪಾದಕೀಯ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಸು ಸ್ತಾತಾ. ತುಜೆ೦ ಹೆ೦ ಜಯ್ತ್ ಫುಡೆ೦ಯ್ ಜಯ್ತಾಚಿ೦ ಮೆಟಾ೦ ಕಾಡುನ್ ಚಲೊ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ಚ್ ಮ್ಹಜೆ೦ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಹ್ಯಾ ಅಭಿನ್ನ್ ಸ೦ದರ್ಭಾರ್.

  ಹ್ಯಾ ವೀಜ್ ಕಾಳಾರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ೦ಕ್ ಸರ್ವ್ ಫು೦ಕ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ತುಜೆ೦ ಕಿಟಾಳ್ ಅ೦ತರ್ ಜಾಳಾರ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಶಿನಾಸ್ತಾ೦ ವಾಚ್ತಾತ್. ಅಸೆ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತು೦ವೆ೦ ತಾ೦ಚ್ಯೆಲಾಗಿ೦ ವರ್ಗಣಿ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಅಸೆ೦ ಆಸ್ತಾ೦ ತುಕಾ ಪೋಷಕ್-ಇಸ್ತಿಹಾರಿಕಾ೦ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಆಧಾರ್. ಹೊ ಆಧಾರ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ಟಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಭರ್ವಸ್ತಾ೦ ಆನಿ ತುಕಾ ಸರ್ವ್ ಜಯ್ತ್ ಆಶೇತಾ೦.

 35. ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ

  ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಕಾ ಆಮಿ ವೊಲಾಯ್ತಾಂವ್ ತೆಂ ಜವಾಬ್ದಾರೆನ್ಂಚ್ ಮುಂದರಿಜೆ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಹಂತಾಚೆರ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಆಮಿಂಚ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತಾಂ ಮುಕಾರ್ ವೆಚೆಂ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಸಕತ್ ಭಿತರ್ ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಟ್ ಸಲೀಸ್. ನಿರಂತರ್ ಬದ್ಲಾಫ್ ಜಾತಾನಾ, ಮೂಳ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಉಬುನ್ ವಚಾನಾಶೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಆಮಿ ಕರಿಜೆ. ಬರೆಂ ಜಾಂವ್.

 36. Florine Roche

  Well done H M. Continue the good work. Be what you are and be firm on what you stand for.

 37. Prescilla Fernandes

  Good work always reaps good result. Keep up the good work. You are giving chance to new talents which proves that you are promoting others and taking them along with you to greater heights which is rare in our community. Wishing you all the best on the occasion of completing seven years.

 38. Sikeram Surathkal

  ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಕಿಟಾಳ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಆಪ್ಲಿ ದೆಣ್ಗಿ ದೀವುನ್ ವಾಡಾತ್ ಗೆಲಾಂ. ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಆನಿ ವಿಚಾರ್ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸ್ಥಾನ್ ಅಯ್ಲಾಂ ತರ್ ಹಾಂತುಂ ಎಚ್ಚೆಮಾಚೊ ಮೊಟೊ ವಾವ್ರ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಆನಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚಾ ಸಂಘಟನಾ ತರ್ಫೆನ್ ಹಾಂವ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ತುಕಾ ಪರ್ಬಿಂ ಪಾಟಯ್ತಾಂ ಆನಿ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

 39. Ivan. Belman / Gantalkatte.

  All the best- N- Good luck

 40. ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ.

  ಕಿಟಾಳಾಕ್ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ನಾಂ. ಆದಿಂಯೀ ನಾತ್-ಲ್ಲಿ. ಯಶಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆಜ್-ಯೀ ನಾಂ. ಉಲಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ…ಕಿಟಾಳ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಧೈರಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಅಭಿಮಾನಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಸಂಸಾರ್-ಭರ್ ವಾಡ್ಲಾ…ವಾಡೊನ್ ಆಸಾ. ಆನಿ… ಅಸೊಚ್ಚ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಆಸ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಖೂಭ್ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪವ್ನ್ ಅಟ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ ಆನಿ ಅಖಂಡ್ ಜೈತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

 41. Vanitha crasta

  Good luck.

 42. All the best.Keep up the good work.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !