Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ : ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಸ್ತಿಕ್ ?

BS01ಮ್ಹಜೊ ಹಟ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಆನಿ ದವ್ಲತ್ ಜರ್ ಎಕಾ ಸರ್ವ್‌ವ್ಯಾಪಿ, ಸರ್ವ್‌ಗ್ಯಾನಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಥಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಪಾತ್ಯೆಣೆಚೆಂ ಮೂಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತರ್ಕಾಸ್ಪದ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಫುಡಾರಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯೆ ಎಕೆ ಭಾಸಾಭಾಶೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತೊಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಎದೊಳ್‌ವರೇಗ್ ಗಮ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂಸವೆಂ(ಹ್ಯೆ ಇಶ್ಟಾಗಾತಿಕ್ ಹಾಂವ್ ನಾಫಾವೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ತರ್) ಹಾಂವೆಂ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಮಾರಿಫಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲಾಂ ಕಿ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಒಳ್ಕಿಂತ್ ಸಾರ್ಲಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್‌ಚ್ ತಾಂಚೆಪಯ್ಕಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಸ್ತಿಕ್‌ಪಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ದವ್ಲತೆಚೆಂ ಪರಿಣಾಮ್ – ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಆಮ್ಸೊರಿ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ನ್ಹಯ್ ತರ್‌ಯೀ ಹೊ ಏಕ್ ಗಂಭೀರ್ ಸಮಸ್ಸೊ. ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಅಸಲೆಂ ಸಂಯ್ಭಾಸಹಜ್ ಉಣೆಪಣ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಬಡಾಯ್ ಉಲಂವ್ಚೊಂನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ತಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಊಂಚ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಆಪುಣ್ ಹಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ವರ್ತೊ ಮ್ಹಣ್ ದಾವೊ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಂತ್ ಏಕ್ ಊಣ್ ಆಸಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಸಂಯ್ಭಿಕ್ ಲಕ್ಶಣ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಒಪ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂಮದ್ಗಾತ್ ಏಕ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಮ್ಹಣೊನ್ಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲಾಂ. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್‌ಪಣಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ವೊಲಾಯ್ಲಾಂ. ಥೊಡೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಥಾರಾಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ತಾಂಚೆರ್ ಥಾಪ್ಚೊ ಅಶೆಂ ದುರ್ಸಾಲ್ಯಾತ್. ವ್ಹಯ್, ತೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಸತ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ. ಹೆ ಆಪ್ವಾದ್ ಹಾಂವ್ ನೆಗಾರ್ನಾ. ಆಮಿ ಹಾಕಾ ‘ಪೊಕೊಳ್ ಮ್ಹಯ್ಮಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ವಾಪಾರುಂಯೆತಾ. ತರ್‌ಯೀ ಪುಣ್ ತಿರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ, ಅಪ್ರಸ್ತುತ್, ಕುಸ್ಡ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮೊಲಾಂವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಅತಿರೆಕಾಚೊ ದುಬಾವಿ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ ತಶೆಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂವಯ್ರ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಾಂವ್ಚೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ. ಹಾಕಾ ಪೊಕೊಳ್ ಬಡಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಂಕಾರ್ ವಾ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಪ್ರುಂಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ಆಸ್ಚೊ, ದವ್ಲತ್, ಹೆ ದೊನ್‌ಯೀ ಸಬ್ದ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ಮೆವಂತ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೆ ಅರ್ಥ್ ದಿತಾತ್. ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಸ್ತಿಕ್‌ಪಣ್ ಗರ್ಜೆಭಾಯ್ಲೊ ಹಂಕಾರ್‌ವೆ ವ… ದೀಗ್ ನಿಯಾಳ್ನ್ ಆನಿ ಮಂಥನ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ದೆವಾಥಂಯ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಖಂಡ್ಲೊ? ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಚಾರ್ ತುಮ್ಚೆಮುಕಾರ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಂವಡ್ತಾಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾ ಆನಿ ದವ್ಲತೆಮದ್ಲೊ ಫರಕ್ ಒಳ್ಕವ್ಯಾಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆ ದೊನ್‌ಯೀ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಶೆಂ ಅರಾಜಾಂವಿಕ್, ಬುನ್ಯಾದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಹಂಕಾರ್ ವಾ ಪೊಕೊಳ್ ಗರ್ವ್ ದೆವಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ತೆಂ ಆಜಿಕ್‌ಯೀ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಜೆದ್ನಾಂ ಕಸ್ಲಿಂಯ್ ಗಂಭೀರ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾನ್ ಲಾಬ್ಲಾ ವಾ ಮಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಸಾಮರ್ಥಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ, ತವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಎಕಾ ನೀಜ್ ಮಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಮಾಂದುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರಿನ್. ಹೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಪುಣ್ ದವ್ಲತೆಪಾಸುನ್ ಏಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಮನಿಸ್ ಅನ್ಭಾವಾಡ್ತಿ ಜಾವುನ್ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್? ಫಕತ್ ದೋನ್ ಸಂಗ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾತ್. ಎಕ್‌ಚ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಣಾಥಂಯ್ ದೈವಿಕ್ ಗೂಣ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ ನಾ ತರ್ ತೊ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ತಾ ಆನಿ ಆಪುಣ್‌ಚ್ ದೇವ್ ಘೋಶಿತ್ ಕರ್ತಾ. ಹ್ಯೆ ದೊನ್‌ಯೀ ಮನಾಸ್ಥಿತೆಂತ್ ತೊ ನೀಜ್ ಅರ್ಥಾನ್ ದೇವ್ ನಾಸ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಸುವಾತೆರ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಚಿ ಖಡಾಖಡ್ ನೆಗಾರ್ಣಿ ಜಾಯ್ನಾ; ದುಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಸಂಸಾರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಎಕಾ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಸಕ್ತೆಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ತೊ ಒಳ್ಕೊನ್ ಘೆತಾ. ತಾಣೆಂ ಆಪುಣ್‌ಚ್ ದೇವ್ ಲೆಕ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ವರ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ದೆವಾಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ನೀಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾದಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ದೊನ್‌ಯೀ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಏಕ್ ಆಸ್ತಿಕ್, ಏಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ. ತೊ ನಾಸ್ತಿಕ್ ನ್ಹಯ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಗಮಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ವಾಂಟೊ ನ್ಹಯ್. ಎಕಾ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರ್, ಸರ್ವ್‌ಗ್ಯಾನಿ ದೆವಾಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಹಾಂವ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ನಾಕಾರ‍್ತಾಂ. ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್? ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಾಂತ್ ಫುಡೆ ವಿವರಿತಾಂ.

ಹಾಂಗಾ ಹಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ ಕಿ ಹಾಂವ್ ಹಟ್ಟಿ ವಾ ಗರ್ವಿ ವಾ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ಲಾಂ ದೆಕುನ್ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾ; ನ್ಹಯ್‌ಚ್ ಹಾಂವ್ ದೈವ್‌ಸಂಭೂತ್, ನ್ಹಯ್ ಏಕ್ ಪ್ರವಾದಿ; ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ದೇವ್‌ಯೀ ನ್ಹಯ್. ಖರಿ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ದವ್ಲತೆಕ್ ವಾ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವಿಕಸಿತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಸತಾಸಂಗಿ ನಾತೆಂ ಜೊಡ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಕಿಡೆಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಫೋಟ್ ತಶೆಂ ಲಾಹೋರ್ ಪಿತೂರೆಚ್ಯಾ ಕೆಜಿನಂತರ್ ಖಿಣಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಫಾಮಾದ್‌ಪಣ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಲ್ಯಾ. ಹೊ ಆಪ್ವಾದ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚೂಕ್ ತೆಂ ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಲಾವ್ಯಾಂ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ದೆವಾಥಂಯ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸಾಂಡ್ಲೊನಾ. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಅನಾಮಿಕ್ ವೆಕ್ತಿ ಆಸ್ತಾನಾಂಯ್ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಏಕ್ ಕೊಲೆಜ್ ಛಾತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಒಪ್ವೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಲೆಜ್ ಶಿಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಮೊಗಾಪಾತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಖರೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಹೆರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಕೆಲೆಂನಾ. ಹಾಂವ್ ಪರಿಶ್ರಮಿ ವಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ಶೀಳ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊಚ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಚಾಲ್-ಚಮ್ಕಾಣೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸ್ಲೊಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫುಡಾರಾವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲೊ ನಿರಾಶಾವಾದಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊಂ. ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳೊ ನಾಸ್ತಿಕ್ ನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಲಿ ಜತ್ನಾಯ್ ಆನಿ ರಾಕ್ವಣೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ತೊ ಏಕ್ ಅಖಂಡ್ ಆರ್ಯ್ ಸಮಾಜಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ಆರ್ಯ್ ಸಮಾಜಿ ಹೆರ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಪುಣ್ ಕೆದಿಂಕ್‌ಚ್ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಹೋರ‍್ಚ್ಯಾ ಡಿ.ಎ.ವಿ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಭರ್ ಹಾಂವ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಘರಾಂತ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಆನಿ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಸವೆಂ ಘಂಟೆಭರ್ ಹಾಂವ್ ಬಸ್ಲೊಂ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮಂತ್ರಾಂಚೊ ಪಾಠ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲೊ. ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಅಖಂಡ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ತಾಚ್ಯಾ’ಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್‌ಸಂಗಿ ಜಿಯೆಲೊಂ. ತಾಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಚಾರ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೆ. ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಲಾಬ್ಲಲ್ಯೆ ಶಿಕವ್ಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ದೆಶಾಚ್ಯೆ ಸೊಡ್ವಣೆಪಾಸತ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ನಾಸ್ತಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರ್ ದೇವ್ ತಾಚೊ. ಹಾಂವೆಂ ಸದಾಂಯ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಭೆಟಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಹ್ಯೆ ರಿತಿನ್ ಹಾಂವ್ ವಾಡ್ಲೊಂ. ಅಸಹಕಾರ‍್ಪಣಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ನೇಶನಲ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊಂ. ಕೊಲೆಜ್ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಇತ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಟಯ್ಲೆಂಗಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ದುಬಾವೊಂಕ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಆಸೊನ್‌ಯೀ ದೆವಾಥಂಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಧೃಡ್ ಆನಿ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಖಾಡ್ ವಾಡಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕೇಸ್(ಸಿಖ್ಖ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಪರ್ಮಾಣೆಂ) ಸೊಡ್ಲೆ. ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಸಿಖ್ಖ್ ವಾ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯೆ ಶ್ರೇಶ್ಟ್‌ಕಾಯೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಉಬ್ಜೊಂಕ್‌ಚ್ ನಾ. ಪುಣ್ ದೆವಾಥಂಯ್ ಖಳನಾತ್ಲಲೊ, ಅಖಂಡ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಲೊ.

BS06ಫುಡೆಂ ಹಾಂವ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪಾಡ್ತೆಕ್ ಸೆರ್ವಾಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ಲಲೊ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಮುಕೆಲಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಆಪುಣ್ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್ಲಲೊ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ತೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಥಿರ್ ನಿರ್ಣಯಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಕೆನ್ನಾಯ್ ತಾಕಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾವಯ್ರ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಾಚಿ ಜಾಪ್ ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ: ಜೆದ್ನಾ ತುಕಾ ದೆವಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ, ತವಳ್ ತುವೆಂ ತಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆವ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾರ್ ಆಯ್ಲಲೊ ದುಸ್ರೊ ಮುಕೆಲಿ ಧೃಡ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿಜೆ. ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾನಾಚೊ ಕೊಮ್ರೆಡ್ ಸಚಿಂದರಾ ನಾಥ್ ಸನ್ಯಾಲ್. ಕರಾಚಿ ಪಿತೂರೆಚ್ಯೆ ಕೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾರ್ ತಾಕಾ ಜಿವಾವ್ದೆಚಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಲಿಖ್ಲಲೊ ಎಕ್‌ಚ್ ಬೂಕ್ ‘ಕಯ್ದ್ ಜೀವನ್’ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ತೊ ದೆವಾಚಿ ಮ್ಹಯ್ಮಾ ಗಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಖ್ರೇಚ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ತುಮಿ ಝಾಂಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಮಿಸ್ತಿಕಾಭಾಶೆನ್ ತೊ ದೆವಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ತಾ. ಹೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಡ್‌ರುಪ್ಣೆಂ ಕಶೆಂ ಆಸಾ.

ಪ್ರೊಸಿಕ್ಯುಶನಾಪರ್ಮಾಣೆಂ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ವಾಂಟ್ಲಲೆಂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪತ್ರ್ ಸಚಿಂದರಾ ನಾಥ್ ಸನ್ಯಾಲಾಚ್ಯಾ ಬೌದ್ಧಿಕ್ ಪರಿಶ್ರಮಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾವೊಳೆಂನಿ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಅಶೆಂಯ್ ಘಡ್ತಾಕಿ, ಏಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾ, ಪುಣ್ ತಾಚೆಸಂಗಿಂ ತಕ್ರಾರ್ ಆಸೊನ್‌ಯೀ, ಹೆರ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂನಿ ತೆಂ ಮಾಂದಿಜೆ ಪಡ್ತಾ.

ಪತ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಗ್ಳೊ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿವಿಂಕ್ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ತ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಣನಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಖೂಬ್ ಮಿಸ್ತಿಕ್‌ಪಣ್. ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೆವಾಚಿ ಹಾಜ್ರಿ ನೆಗಾರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪಾಡ್ತೆಕ್ ಗಮ್ಲಿಚ್‌ನಾ. ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕಕೋರಿ ಮಾಡ್ತಿರಾಂನಿ, ಚವ್ಗಾಂನಿಯ್ ಆಪ್ಲೆ ನಿಮಾಣೆ ದೀಸ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆ. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಲ್ ಅಖಂಡ್ ಆರ್ಯ್ ಸಮಾಜಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ರಾಜನ್ ಲಹಿರಿ ಸಮಾಜ್‌ವಾದಿ ಆನಿ ಕಮ್ಯುನಿಸಮಾಚೆಂ ಗೂಂಡ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸೊನ್‌ಯೀ, ಉಪನಿಶತಾಂತ್ಲಿಂ ತಶೆಂ ಭಗವತ್‌ಗೀತೆಂತ್ಲಿಂ ಮಂತ್ರಾಪಾಠ್ ಕರ್ಚಿ ಆಪ್ಲಿ ಆಶಾ ದಾಂಬುನ್ ದವರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊನಾ. ತಾಂಚೆಪಯ್ಕಿ ಫಕತ್ ಎಕ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಧರ್ಮ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯೆ ಅಸ್ಕತ್‌ಕಾಯೆಚೆಂ ವಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಸಮ್ಜಣೆಚ್ಯೆ ಮಿತಿಚೆಂ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತೊಯ್ ಆತಾಂ ಜಿವಾವ್ದೆಶಿಕ್ಶೆರ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂಯ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂನಾ. ತವಳ್‌ವರೇಗ್ ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಎಕ್ಲೊ ರಮ್ಯ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊಂ, ಕೇವಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್.

BS07ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಸಗ್ಳ್ಯೆ ಜವಾಬ್ದಾರೆಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರ್ಚೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಕ್, ಬಳಿಶ್ಟ್ ಪ್ರತಿರೋಧನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆಪಾಯಾಂತ್ ಘಾಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆಭರಿತ್ ಕೊಮ್ರೆಡಾಂನಿ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಪಾಡ್ತೆಕ್ ವಾಟಾರ್ಲೆಂ. ತಾಣಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಖೊಡ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಫಲಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಹೆಂ ಏಕ್ ಗತಿಪಾಸ್ಟ್ ಆನಿ ನಾಪಾಸ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂದ್ತೊಲೊಂ ಮ್ಹಣ್. ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಫುಡಾರಾಚ್ಯೆ ಘುಂವ್ಡೆಚಿ ಘಡಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಗಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಪಾಚಿ ಆಶಾ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿರೋಧಿಂಚೆ ವಾದ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತೊಲೊಂ. ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾಂಕ್ ವಾಜ್ಬಿ ತರ್ಕಾಚೆಂ ಬಳ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಗಂಭೀರ್ ವಾಚಪ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ಆದ್ಲಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆನಿ ಮನೋಭಾವ್ ತೀವ್ರ್ ಬದ್ಲಪಾಕ್ ವೊಳಗ್ ಜಾಲೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಥಂಯ್ ರಮ್ಯ್ ಸಂಘರ್ಶಾಂಚೆಂ ಭೊಗಪ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಚೆಥಂಯ್ ಗಂಭೀರ್ ವಿಚಾರಾಂನಿ ಹೊ ಜಾಗೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಿಸ್ತಿಕ್‌ಪಣಾಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್! ಕುರ್ಡ್ಯೆ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್! ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ರೀತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಠೀಣ್ ಗರ್ಜ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೆತವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ಅತಿರೇಕಾಚ್ಯೊ ರಿತಿ ವಾಪರ‍್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ ಚಳ್ವಳೆಂನಿ ಹಿಂಸಾ ಉಪ್ರಾಟೆ ಪರಿಣಾಮ್ ಆಸಾ ಕರ‍್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿ-ವಿಧಾನಾಂವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಉಲಯ್ಲಾಂ. ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಸಂಗತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಶಾಕ್ ಏಕ್ ಥಿರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಚಿ. ತವಳ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಚೊ ವೇಳ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೆಂ ಮಂಥನ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಅರಾಜಕತೆಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಕುನಿನಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ಮಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆಂ ಲೆನಿನ್ ಆನಿ ಟ್ರೊಟ್ಸ್ಕಿ ಆನಿ ತಾಂಚೆಬರಿಚ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ದೆಶಾಂನಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರಾಂಕ್‌ಯೀ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆ ಸಕ್ಕಡ್ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಬಕುನಿನಾಚ್ಯಾ ‘ದೇವ್ ಆನಿ ದೇಸ್’ ಹಾಂತುಂ ವಿವರಿಲ್ಲೆ ವಿಚಾರಾಂಚೆ ವಿವರ್ ಅಪೂರ್ಣ್ ಆಸಾತ್, ಪುಣ್ ಹೊ ಏಕ್ ಆತುರಾಯೆಭರಿತ್ ಬೂಕ್. ತಾಚೆ’ಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರ‍್ಲಾಂಬಾ ಸ್ವಾಮಿಚೆಂ ‘ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಸಮ್ಜಣಿ’ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತಾಚಿ ಚಿಂತ್ಪಾರೀತ್ ಮಿಸ್ತಿಕ್ ನಾಸ್ತಿಕ್‌ಪಣಾಚೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಉಮೇದ್ ಉದೆಲಿ. 1926 ಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಭಿತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಿರ್ ಸಮ್ಜಲೆಂಕಿ ಸರ್ವ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್, ಸರ್ವೋಚ್ಛ್ ಜಿವಿ ಜಾಣೆಂ ಪೃಥ್ವೆಕ್ ರಚ್‌ಲ್ಲೆಂ, ವಾಟ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಧೃಡ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂಸವೆಂ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲಿ. ಹಾಂವ್ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವೊಳಿಂನಿ ಹಾಚೊ ವಿವರ್ ಹಾಂವ್ ದಿತೊಲೊಂ.

1927 ವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೆಯಾಂತ್ ಲಾಹೋರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶೆಂ ಬಂಧಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪೊಲಿಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಫುಲಾಂತೊಟಾಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತೇ ಆಸ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಡೊ ಘಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂಚ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾಂವ್ಚೆಬರಿ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮೊಸ್ತ್ ಶಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚ್ಯೆ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ರಯ್ಲ್‌ವೇ ಪೊಲಿಸ್‌ಬಂದಿಸಾಳೆಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ಜಂಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಗ್ಳೊ ಏಕ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಪಾಶಾರ್ಲೊ. ಪೊಲಿಸ್ ಶಿಬ್ಬಂದೆಸಾಂಗಾತಾ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಭಾಶಣಾಥಾವ್ನ್ ಕಕೋರಿ ಪಾಡ್ತೆಸಂಗಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸಳಾವಳಿಚೆ ಹಿಶಾರೆ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಬ್ಲಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಳ್ವಳೆಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೆರ್ ಪಾತ್ರಾಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಳೆಂ, ಹಾಂವ್ ಕಕೋರಿ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯೆ ಝಡ್ತೆವೆಳಾರ್ ಲಕ್ನೋಂತ್ ಆಸ್ಲೊಂ, ಆಪ್ರಾದಿಂಕ್ ಚುಕವ್ನ್‌ವ್ಹರ‍್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಕರ್ಚೆಪಾಸತ್. ತಾಣಿಂ ಅಶೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಕಿ ಹ್ಯೆ ಯೆವ್ಜಣೆಕ್ ಒಪ್ಪಿಗಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಥೊಡೆ ಬಾಂಬ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಪರೀಕ್ಶಾ ಕರ್ಚೆಖಾತಿರ್ ತಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಬಾಂಬ್ 1926ಂತ್ ದಶೆರಾಕ್ ಜಮ್ಲಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಜಮ್ಯಾವಯ್ರ್ ಆಮಿ ಉಡಯ್ಲೊ. ಜರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತೋಂಡ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ತಾಣಿಂ ಭಾಸಾಯ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾತೊಲೊಂ, ಇನಾಮ್‌ಯೀ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಥಾವ್ನ್‌ಮ್ಹಾಕಾ ರಿಯಾಯ್ತಿ ಮೆಳ್ತೆಲಿ. ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಸೊ ತಡ್ವೊಂಕ್ ಜಾಲ್ಯೊನಾಂತ್. ಹೊ ಸಗ್ಳೊ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಖೆಳ್. ಜಾಂಚೆಥಂಯ್ ಆಮ್ಚೆತಸಲೆ ವಿಚಾರ್ ಆಸಾತ್ ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಚ್ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಬಾಂಬ್ ಉಡಯ್ನಾಂತ್. ಏಕ್ ದೀಸ್, ಮಿ. ನ್ಯೂಮನ್, ಸಿ.ಐ.ಡಿ.ಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಮ್ಹಜೆಸರ್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಬಿರ್ಮತೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಭರ‍್ಲಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಸಂಭಾಶಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಜರ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಚ್ಯೆ ಹುಕ್ಮೆಖಾಲ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಲಿನಾ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಡ್ ಖಬರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಯ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಕೋರಿ ಕೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ದಶೆರಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್ ಖುನಿಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಝಡ್ತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾ. ಮಾಗಿರ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕ್ಶೆಕ್ ವೊಳಗ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಗಳ್ಪಾಸಾರ್ ಲಾಂಬಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಪುರಾವೊ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಆಸಾ.

BS05

ಹಾಂವ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ತಶೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ದಿಸಾಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೆವಾಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಅರ್ಪುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲಿ. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸಮಾದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಲೊಂ ಕಿ ಶಾಂತಿ ಆನಿ ಆನಂದಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಸ್ತಿಕ್‌ಪಣಾಚಿ ವಾ ತ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಕಾಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂತ್ ಥಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಬಡಾಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್‌ಪಾವ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಮ್ಹಜೆಸ್ತಕಿಂಚ್ ಲಾಂಬ್ ವೇಳ್ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದೆವಾಕಡೆ ಮಾಗೊಂಕ್ ಆನಿ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಬರಿ ನಾಟಕ್ ಕರುಂಕ್‌ಯೀ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಚೊಂನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಚೆವಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ನಾ, ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂ ಕೆಲೆಂಚ್ ನಾ. ಝಡ್ತೆಚೊ ವೇಳ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಿಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಲೋಚನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಖಿಣಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಇರಾದೊ ನಾತ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ತೆದ್ನಾಂ ನೀಜ್ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ನೀಜ್ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ನಿತಿದಾನಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತೀವ್ರ್ ಆನ್ಭೋಗಾಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಲೀಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಭಾವಾಡ್ತ್ ಕಶ್ಟಾ-ನಶ್ಟಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸುಲಭ್ ಕರ್ತಾ, ಆನಿ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ತೃಪ್ತೆದಾಯಕ್‌ಯೀ. ಮನಿಸ್ ದೆವಾಥಾವ್ನ್ ವರ್ತೊ ಆಧಾರ್ ಜೊಡ್ನ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸವ್ಕಾಸಾಯ್ ಲಾಬ್ತಾ. ಜರ್ ತುಕಾ ತಾಚೆಥಂಯ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ನಾ, ತುಜೆರ್‌ಚ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ದುಸ್ರೊ ಪರ್ಯಾಯ್ ನಾ. ಕಠೀಣ್ ವಾರ‍್ಯಾ ಆನಿ ವಾದಾಳಾಮದೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಚೆರ್ ಥಿರ್ ಉಬೊ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಖೆಳ್ ನ್ಹಯ್. ಕಶ್ಟಾಕಾಳಾಂತ್, ದವ್ಲತ್, ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಉರ್ಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಿಯ್ ಸುಕೊನ್ ವೆತಾ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಸಮಾನ್ ಗವ್ರವಾನ್ ಲೆಕ್ಚ್ಯೆ ಸಂಗ್ತಿಂಚೊ ಬೆಪಾರ್ವೊ ಕರುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಪಾವನಾ. ಜರ್ ತೊ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಅಸಲ್ಯೆ ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೆಂಚೆರ್ ಆಡ್ ವೆತಾ, ತರ್ ಆಮಿ ಸಮ್ಜಜೆ, ತಿ ಕೇವಲ್ ದವ್ಲತ್ ನ್ಹಯ್; ತಾಚೆಥಂಯ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ಆತಾಂಚಿ ಪರಿಗತ್ ಎಕ್ದಮ್ ತಶಿಚ್ ಆಸಾ. ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಸುವಾತೆರ್ ತೀರ್ಪ್ ಕಿತೆಂ ಯೆತೆಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಕಾಂಯ್ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಭಿತರ್ ತೆಂ ಘೋಶಿತ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಎಕಾ ಉದ್ದೇಶಾಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ದಿತಾಂ. ಹಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಕಸ್ಲಿ ವರ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ!

ಏಕ್ ದೇವ್-ಭಿರಾಂತೆಚೊ ಹಿಂದು ಆಪುಣ್ ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುನರ್‌ಜಿವಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಪೇಕ್ಶಿತ್; ಎಕ್ಲೊ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವಾ ಕಿರಿಸ್ತಾನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೆಂ ಆನಿ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸಾಚೆಂ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಗಾರ್ ಲಾಬ್ಚ್ಯಾ ಸುಖಾಚೆಂ ಸಪಣ್ ದೆಕ್ತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಕಸಲೊ ಭರ್ವಸೊ ದವ್ರುಂಕ್‌ಜಾಯ್? ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಜೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಭೊಂವ್ತಣಿ ದೊರಿ ಅಂರ್ದತಾ ಆನಿ ಪಾಂಯಾಪಂದಾ ಫೊಳಿಂ ಚಲ್ತಾತ್ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್. ಸಾರ್ಕಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಉತ್ರಾಂವೋಳ್ ವಾಪಾರ್ಚಿ ತರ್, ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸಾಚಿ ಘಡಿ ಜಾತೆಲಿ. ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮೊ ನಾಸ್ ಜಾತೊಲೊ. ಜರ್ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಲಾಬ್ಲೆಂ ತೆಂ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲೆಂ ತರ್, ಮ್ಹಯ್ಮೆಭರಿತ್ ಅಂತ್ಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮುಗ್ದಲ್ಲೆಂ, ಸಂಘರ್ಶಾನ್ ಭರ‍್ಲಲೆಂ ಹೆಂ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಜಿಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಇನಾಮ್, ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಸತ್. ಹಾಂಗಾ ವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಇನಾಮ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಕಸ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ನಿರಾಸಕ್ತೆಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ಹಾಂವೆಂ ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ನಿಬಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಯಾ. ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸುಟ್ಕೆಚೊ ಯೆತೊಲೊ ಜೆದ್ನಾಂ ದಾದ್ಲೆ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ, ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆನಿ ದುಕಾಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆನ್ವಾರಾಂತ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸುಟಂವ್ಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆಂ ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ದುಸ್ರೊ ಪರ್ಯಾಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ತೆ ತಾಂಕಾಂ ಶೋಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್, ಉಚಾಂಬಳಿ ವಾ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಹಕ್ಕ್‌ಚೊರ್ಲಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ತೆಲೆ, ಆಪುಣ್ ರಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪಾಸುನ್ ನ್ಹಯ್, ಹ್ಯಾ ವಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ವಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ಗಾರ್ ಕಸ್ಲೆಂಯ್ ಇನಾಮ್ ಜೊಡುಂಕ್ ನ್ಹಯ್; ಬಗಾರ್ ಗುಲಾಮ್‌ಪಣಾಚೊ ನಾಂಗೊರ್ ತುಟೊನ್ ಉಡಂವ್ಕ್, ಸುಟ್ಕಾ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಹ್ಯೆ ನಾಸಾಚ್ಯೆ ಪುಣ್ ಮ್ಹಯ್ಮೆಭರಿತ್ ವಾಟೆರ್ ತೆ ಚಮ್ಕಾತಲೆ. ಎಕಾ ಸತ್ತಿ ನಿಬಾಖಾತಿರ್ ತಾಣಿಂ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾಕ್ ದವ್ಲತ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾತಾಗಾಯ್? ಅಶೆಂ ಆಪಂವ್ಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತಲೊ ಕೋಣ್ ಆಸಾ? ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತೊ ಏಕ್‌ಚ್ ಮೂರ್ಖ್ ನಾ ತರ್ ಪಾರ್ಪೊಳ್ ಮನಿಸ್. ತಸಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆ’ತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಗುಂಡಾಯ್, ತಿಂ ಭಾವನಾಂ, ತಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಆನಿ ವ್ಹಾಳ್ಚಿಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಗುಮಾನಾಕ್ ಯೇನಾಂತ್. ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮೆಲಾಂ, ತೆಂ ಏಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾಸಾಚೊ ಮುದೊ. ತಾಚೆ ವಿಚಾರ್ ಅಸ್ಕತ್, ತಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಪೊಕೊಳ್. ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಇರಾದ್ಯಾಂನಿ ಸತ್ ಒಳ್ಕನಾಶೆಂ ತಾಕಾ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. ದವ್ಲತ್ ತಸಲಿ ಗಾಳ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಜೊಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೆ ಸಕ್ತೆಚೆರ್ ಹರ್ಶೆಂ ಸೊವ್ತಾತ್.

ತುಮಿ ಜೆದ್ನಾಂ ಎಕಾ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾತೀತ್ ಹೀರೊಚಿ ಠಿಕಾ ಕೆಲಿ; ತುಮಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾವಿರೋಧ್ ವೆತಾತ್. ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ? ಕೋಣ್‌ಯೀ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾದಾಕ್ ರಾಜಾಂವಿಕ್ ಜವಾಬಿ ಪಾಟಂವ್ಚೊನಾ; ಬದ್ಲಾಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಳ್ಬಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ತಾತ್. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಅಸ್ವಸ್ತ್‌ಕಾಯ್. ದಾಕ್ಶೆಣೆವಿಣೆಂ ಕರ್ಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಆನಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಚಿಂತಪ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿಂ ದೋನ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಲಕ್ಶಣಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಮಹಾತ್ಮಾಜಿ ಮ್ಹಾನ್ ಮನಿಸ್ ದೆಕುನ್ ತೊ ಠಿಕೆಕ್ ಮೆಳನಾ; ತೊ ಊಂಚ್ ದೆಕುನ್, ರಾಜ್‌ಕಾರಣ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಮೊಲಾಂವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್‌ಚ್ ಖರಿ. ತುಮಿ ಒಪ್ಯೆತ್ ವಾ ನಾಕಾರ‍್ಯೆತ್, ಹೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದಿಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ. ಹೆಂ ಸೃಜನ್‌ಶೀಳ್ ಚಿಂತಪ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮಿ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಫುಡೆ ಚಮ್ಕನಾಂವ್; ಆಮಿ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ತಾಂವ್.

BS08

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿಚೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ವಿಕಸಿತ್ ಕೆಲೊ, ದೆಕುನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಹ್ಯೆ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೆರ್ ಸವಾಲ್ ಉಟಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ದೆವಾಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ನೆಗಾರ‍್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ಕಾಫಿರ್(ಅವಿಶ್ವಾಸಿ) ವಾ ಪೊಳ್ಕುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ತಾಚೆ ವಾದ್ ಕಿತ್ಲೆಯ್ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಆಸೊಂದಿ, ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಭೆಜ್ಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ವಾಯ್ಟಾಚೆಂ ಗಣ್ಣೆಂಚ್ ಕರಿನಾಸ್ಚೊ ಖರೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ತಾಚೊ ಆಸೊಂದಿ, ತಾಕಾ ದಳ್ಬಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ತಾತ್. ತರ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೊ ವೇಳ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವೆರ್ಥ್ ತರ್ಕಾಂನಿ ಪಾಡ್ ಕರ‍್ಚೊ? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಲೊಕಾಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಭಾಸಾಭಾಶೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಸುಫಳಾಯ್.

ಆತಾಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಂಕಾರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ನ್ಹಯ್ ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ನ್ಹಯ್, ಫಕತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾದಾಕ್ ಜೊಕ್ ಆಸಾ ವಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿರ್ಮಾನ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಜರ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಬಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊಂ ತರ್ ಆತಾಂಚ್ಯೆ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಾಸ್ಲಲಿ; ಮ್ಹಜೆಂ ವೊಜೆಂ ಹಳೂ. ದೆವಾಥಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ನಾಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಆತಾಂಚ್ಯೆ ಪರಿಗತೆಕ್ ಅಧಿಕ್ ಕ್ರೂರ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಹಿ ಸ್ಥಿತಿ ಆನಿಕ್ ಯಿ ಭಿಗ್ಡೊವ್ಯೆತ್. ಇಲ್ಲೆಂ ಮಿಸ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಕಾವ್ಯಭರಿತ್ ಘುಂವ್ಡಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಾಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಆಮಾಲಾಚಿ ಗರಜ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಮ್ಹನಿಸ್. ರಾಜಾಂವಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಮ್ಹಜಾ ಅಸ್ಕತ್ ಕಾಯೆಂಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾಂ ಹರ್ಶೆಂ ಜಯ್ತ್ ಲಾಬೊಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ವಾವ್ರುಂಚೆಂ ಮ್ಹನ್ಶಾಂಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್. ಜಯ್ತ್ ನಶಿಬ್ ಆನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ.

ಆತಾಂ ಆಮಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಯೆತಾಂವ್: ಜರ್ ಹಂಕಾರ್ ಮೂಳ್ ನ್ಹಯ್, ತರ್ ದೆವಾಥಂಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪುರಾತನ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಜ್ಬಿ ಕಾರಣ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ ಕೊಣಿ ರಾಜಾಂವಿಕ್ ಸಾಮರ್ಥಿ ಆಸ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಿವಿತಾಕ್‌ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಭಂವ್ತಣಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಹೆಚ್ಚ್ ಸಾಮರ್ಥೆಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಪಾರ್ಕಿತಾ. ಜಂಯ್ ಥಿರ್ ಪುರಾವ್ಯಾಂಚೊ ಬರ್ಗೊಳ್ ಆಸಾ, ಥಂಯ್ [ಮಿಸ್ತಿಕ್] ತತ್ವ್ ಶಾಸ್ತಿರ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಫುಡೆ ಸುಚಾಯಿಲ್ಲೆಬರಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮಿತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ “ತತ್ವ್ ಶಾಸ್ತಿರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಕಾಯೆಚೆಂ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.” ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾಂಕ್ ಪರ್ಯಾರ್ ಸೊಧುಂಕ್, ತಾಚೊ ಆದಿಮಾಗ್, ವರ್ತಮಾನ್ ತಶೆಂ ಫುಡಾರಾವಿಶಿಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಖಂಯ್- ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ, ಪುಣ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಸಾರ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಯಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ರಿತಿನ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ವಿವಿಧ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮುಳಾವೆ ಫರಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ತೆ ಉಲ್ಟೆ ಆನಿ ವಿರೋಧಾಸ್ಪದ್ ರೂಪ್ ಘೆತಾತ್. ಏಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಯೆರೋಪಾಚ್ಯಾ ತತ್ವ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಂನಿ ತಫಾವತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಭೌಗೋಳಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾರಿತಿನ್ ಯಿ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಹಿಂದು ಭಾವಾಡ್ತಾಂಮದೆಂ ತಾಳ್-ಮೇಳ್ ನಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಚ್ಚ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಬೌದ್ಧ್ ಆನಿ ಜಯ್ನ್ ದೊನಿ ಬಾಮುಣ್ ವಾದಾಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಬಾಮುಣ್ ವಾದಾಂತ್ ಚ್ಚ್ ದೋನ್ ವಿರೋದಿ ಪಂಗಡ್ ದೆಕ್ಯೆತ್: ಆರ್ಯ್ ಸಮಾಜ್ ಆನಿ ಸನಾತನ್ ಧರ್ಮ್. ಚಾರ್ವಾಕ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಚಿಂತ್ಪಿ. ತಾಣೆಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೆ ಹರ್ಯೇಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾತ್ ತರಿ ಆಪುಣ್ ಚ್ ಏಕ್ ನೀಜ್ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾವೊ ಕರ್ತಾತ್. ಹೆಂ ವಾಯ್ಟಾಚೆಂ ಮೂಳ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರಯೋಗಾಂಚೊ ವಾಪಾರ್ ಕರುನ್, ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಶಾಕ್ ವಿಚಾರಾಚಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ಆರಾಂವ್ಚೆಬದ್ಲಾಕ್,-ಆಳ್ಶಿ, ನಿಸ್ತೇಜ್ ಆನಿ ಮೂಳ್ ಭೂತ್ ವಾದಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಆಮಿ- ಸುಧಾರಣ್ ವಿರೋದಿ ಧರ್ಮಾಕ್ ವೇಂಗ್ ಮಾರ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗ್ವಣೆಕ್ ಚಲನ್ ನಾಸ್ಚ್ಯೆ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಹಾಡ್ತಾಂವ್.

ಪ್ರಗತೆಥಂಯ್ ಭರ್ವಸ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿನ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಭಾಗಾಂಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಪರ್ನ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೊ ಪೊಂತಾಥಾವ್ನ್ ಪೊಂತಾವರೇಗ್ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.ತಾಣೆಂ ಸರ್ವ್ ವಿವರ್ ಪಾರ್ಕಿಜೆ ಆನಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಜೆ. ಬಳಿಷ್ಟ್ ರಾಜಾಂವಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್, ಜರ್ ಎಕ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ತತ್ವ್‌ವಿಚಾರಾಂಕ್‌ ಪಾತ್ಯೆತಾ ತರ್ ತಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್. ತಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾವಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಊಣ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಕಿ ತೊ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಸ್ವೀಕರಿತಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾಜಾಂವ್ ತಾಕಾ ವಾಟ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ತತ್ವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪುಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ, ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಕುರ್ಡಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಆಡಾಯ್ತಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾವಾದಿ ಕರ್ತಾ.

ಕೊಣ್‌ಯಿ ಮನಿಸ್ ಜೊ ಆಪುಣ್ ವಾಸ್ತವ್‌ವಾದಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಾಣೆ ಪರ್ನ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್‌ ಜಾಯ್.ರಾಜಾಂವಾಚೊ ಮಾರ್ ತಡ್ವೊಂಕ್ ಪಾವೊನಾ ತರ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಕೊಸ್ಳಾತಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ತತ್ವಾಚ್ಯಾ ಉದೆವಾಕ್ ಮೂಳ್ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್‌ಜಾಯ್. ಹಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಕೂಸ್. ಮಾಗಿರ್ ಯೆತಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ವಾವ್ರ್ ಜಾಂತು ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ ಥೊಡೆ ವಸ್ತು ವಾಪ್ರುನ್ ನವ್ಯಾ ತತ್ವಾಚೆ ಖಾಂಬೆ ಉಬಾರ್ಚೆ. ಮ್ಹಜೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಉಣಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಏಷ್ಯಾಚೆ ತತ್ವ್‌ಶಾಸ್ತಿರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ‍್ಚಿ ಗೂಂಡ್ ಆಶಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್‌ತಿತ್ಲೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ವೇಳ್ ಲಾಬ್ಲೊನಾ. ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾವರೇಗ್ ಹಾಂವ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಚೊ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ‍್ತಾಂ, ಹೆಂ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ವಿರೋದ್ ಕರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಬಳಾದೀಕ್ ವಾದಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್‌ ಸವಾಲ್ ಕರ‍್ತಾಂ. ಆಮಿ ಪರಿಸರಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂವ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕೃತೆಚೆರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಬಳ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ತಾಚೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂಯ್ಚಿಯ್ ಜಾಗೃತ್ ಸಕತ್ ನಾ. ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ತತ್ವ್ ಶಾಸ್ತಿರ್.

ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಆಸ್ತಿಕಾಂಕ್ ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ‍್ತಾಂ:

1. ತುಮಿ ಜರ್ ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರ್, ಸರ್ವ್‌ವ್ಯಾಪಿ, ಸರ್ವ್‌ಗ್ಯಾನಿ ದೆವಾಚೆರ್, ಜಾಣೆಂ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ವಾ ಪ್ರಿಥುಮ್ ರಚ್ಲಿ, ತಾಚೆರ್ ಭರ್ವಸ್ತಾತ್ ತರ್, ದಯಾಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾ, ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ, ತಾಣೆ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಖಾತಿರ್ ರಚ್ಲೊ. ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ದೂಕ್ ಆನಿ ಬೆಜಾರಾಯೆಂತ್‌ ಆನಿ ಅನಂತ್‌ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಭರ್ಲಾ, ಜಂಯ್ ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ ಎಕ್ಲೊ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಜಿಯೆನಾ.

2. ಮಾಗಾ, ಪುಣ್ ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಕಾನುನ್ ಮ್ಹಣನಾಕಾತ್. ಜರ್‌ತಾಕಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾನುನಾನ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲಾ ತರ್, ತೊ ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರ್ ನ್ಹಯ್. ತಿ ತಾಚಿ ಖುಶಿ ಮ್ಹಣನಾಕಾತ್. ನೀರೋನ್ ರೋಮಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಯ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಎಕಾ ಮಿತಿನ್ ಜಣಾಂಕ್ ಲಗಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಥೊಡಿಂಚ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಕೆಲಿಂ, ಸರ್ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಮರ್ಜೆಖಾತಿರ್. ಪುಣ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ತಾಚೊ ಜಾಗೊ ಕಸಲೊ? ಕಸಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನಿ ಆಮಿ ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ತಾಚೆರ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಗಾಳಿಯಾಂಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಜಾತಾ. ನಾಲಿಸಾಯೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ನೀರೋಕ್ ಖಂಡನ್ ಕರುನ್(ಪತ್ರಾಂಚಿ) ಪಾನಾ ಕಾಳಿಂ ಕರ‍್ತಾತ್: ಕ್ರೂರಿ, ಕೊಶೆಡ್ದ್ ನಾತ್ಲಲೊ, ಅಣ್ವೊ. ಎಕಾ ಜೆಂಗಿಸ್ ಖಾನಾನ್‌ ಆನಂದ್ ಪಾಂವ್ಚೆಪಾಸುನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಹಜಾರೊ ಲೊಕಾಕ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಲೊ ಆನಿ ಆಮಿ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್‌ಚ್ಚ್‌ ದ್ವೇಶಿತಾಂವ್.

BS02

ಆತಾಂ, ಕಶೆಂ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್‌ಪದ್ವೆದಾರ್, ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ನೀರೋಕ್, ಜೊ ದಿಸಾಂದೀಸ್, ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಘಡ್ಯೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಜೆನ್ ಲಗಡ್ ಕಾಡ್ತಾ, ತಾಚೆಂ ಕಶೆಂ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ಶಾತ್? ಕ್ರೂರ್‌ಪಣಾಂತ್ ಆನಿ ಆಣ್ವ್ಯಾಪಣಾಂತ್ ಜೆಂಗಿಸ್ ಖಾನಾಕ್‌ಯಿ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬಲಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಶಾತ್? ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂ ದೆವಾನ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಜೊ ಜಿವಂತ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್‌ಆಸ್ಚೊ, ನಿರಂತರ್ ಕೊಡ್ಸಾಣ್‌ ಆನಿ ಅಸಮಾಧಾನೆಚೊ ಜಾಗೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಲೊ. ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಚಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂವ್ಚಿ ಶಾತಿ ಆಸ್ಲಿ ತರಿ ತಾಣೆ ತಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂ? ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಆಸಾತ್?

ತುಮಿ ಸಾಂಗ್ಶಾತ್ ಹೆಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ದುಕೆಸ್ತಾಂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆನಿ ವಾಯ್ಟ್ ಆಧಾರ‍್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಶಾ ದಿಂವ್ಕ್‌ ಮ್ಹಣ್. ಬರೆಂ, ಬರೆಂ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಘಾಯ್ ಕರುನ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆರ್ ಮೊವ್ಸಾಣೆಚೆಂ ತಶೆಂ ದೂಕ್ ನಿವ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ವೊಕತ್ ಲಾಯ್ತಲ್ಯಾಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ಶ್ಯಾತ್? ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಧೆ ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಂವಾಂಮುಕಾರ್ ಉಡವ್ನ್, ಮಾಗಿರ್ ಜರ್ ತೆ ಮರ್ಣಾಚೆ ದಾವೆಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಆಯ್ಲೆ ತರ್ ತಾಂಚಿ ಬರಿ ಜತನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್‌ ಗ್ಲೆಡಿಯೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಮಾಂಡುನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಿಂಚೊ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ಯೆತ್? ದೆಕುನಂಚ್‌ ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾಂ: ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಸಲೆಚ್ಚ್ ವಿಕೃತ್ ಸಂತೊಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಉದ್ದೆಶಿಲ್ಲಿಗಾಯ್?

ತುಮ್ಚೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರಾ ಆನಿ ಮಿಲಿಯಾವಯ್ರ್ ಸ್ಲಮ್ಮಾಂನಿ ಭುಕೆನ್ ಮರ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಆನಿ ಜಯ್ಲಾ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಜೊಪ್ಡೆಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ದೆಕಾ; ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ದೀಶ್ಟ್ ಉಬಾರಾ ವ ಬಿರ್ಮತೆವಿಣೆಂ ಗಿರೇಸ್ತ್ ವೆಂಪಾರ‍್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚೆಂ ರಗತ್ ಚಿಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆಯಾ; ಇಲ್ಲೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಗ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಕಾಂಪ್ ಉಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಸಕ್ತೆಂಚೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ವಿಬಾಡ್ ಗುಮಾನಾಕ್ ವ್ಹರಾ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ದೆಶಾಂನಿ ತಾಂಚೆಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಗರ‍್ಜೆವಂತಾಂಥಂಯ್ ವಾಂಟ್ಚೆ ಸೊಡ್ನ್ ದರ್ಯಾಂತ್ ವೊತ್ಚೆಂ ಪಳೆಯಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಡಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಚಾಂಗಾಂಚೆರ್ ಉಬಾರ‍್ಲೆಲಿಂ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಥೊಡಿಂ ಆಸಾತ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ದೆಕೊಂದಿ ಅನಿ ಉಚಾರುಂದಿ “ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ.” ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ? ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸವಾಲ್.

ತುಮಿ ಮಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಭೋವ್ ಬರೆಂ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಕ್ ಯೆತಾಂ.

ತುಮಿ, ಹಿಂದು, ಮ್ಹಣ್ತಾತ್: ಜೊ ಕೋಣ್ ಹ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಶ್ಟ್ ಸೊಸ್ತಾ, ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪಾತ್ಕಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಹೆಂ ಆತಾಂ ಕೋಣ್ ಶೋಷಣ್ ಕರ್ತಲೆ ಆಸಾತ್ ತೆ ಆದ್ಲೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದೆವಾತಸಲೆ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಹೆಚ್ಚ್ ಕಾರಣಾಪಾಸುನ್ ತಾಣಿ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ಹಾಂವ್ ಸೊಂಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತುಮ್ಚೆ ಪುರ್ವಜ್ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳಿ ಲೋಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆ. ತೆ ಹರ್ಶೆಂ ಲೊಕಾಂಚೆರ್ ಶಿಂತ್ರೆ ಖೆಳೊಂಕ್ ಆನಿ ರಾಜಾಂವಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಂತ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಪಯ್ಸ್ ದವರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿತಾಲೆ. ಆಮಿ ಹೆಂ ತರ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಮಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತಾಂ ಪಾರ್ಕುನ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ.

ಜಾಂಕಾಂ ಕಾನುನ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ಪರಿಚಯ್ ಆಸಾ ತೆ ಆಪ್ರಾಧಿಂಚೆರ್ ಥಾಪ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಚಾರಾಂತ್ಲೆ ತೀನ್ ಸಂಗ್ತಿವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ತಾತ್. ತೆ ಆಸಾತ್: ಪ್ರತಿಕಾರ್, ಸುದ್ರಾಪ್, ಆನಿ ಪ್ರತಿರೋಧ್. ಸರ್ವ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಪ್ರತಿಕಾರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಚೆಂ ಖಂಡನ್ ಕರ‍್ತಾತ್. ಪ್ರತಿರೋಧ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ತಿಚ್ಯೆ ಅಸ್ಕತ್‌ಕಾಯೆನಿಮ್ತಿ ಆಜ್ ಸಾಣ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸಾ. ಸುದ್ರಾಪಾಚ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಕ್ ಆಜ್ ಸರ್ವ್ ಒಪ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಥಾರಾಯ್ಲಾ.ತಿ ಆಪ್ರಾಧಿಕ್ ಸುದ್ರಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಆಶೆಂವ್ಚಿ ಪ್ರಜಾ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಉದ್ದೇಶಿತಾ. ಪುಣ್‌ ವ್ಹಡ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಆದಾರಿನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಚೆರ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಶೆಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಕಿತೆಂ? ಭೆಶ್ಟೆಂ ತರ್ಕಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪಾತಕ್ ಆದಾರ್ಲೆಂ ಆನಿ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಗಾಯ್, ಮಾಜಾರ್, ರೂಕ್, ವ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಮೊನ್ಜಾತ್ ಕರ್ನ್ ರಚುನ್ ತಾಕಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಪಾಟಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಒಪ್ಯಾಂ. ತುಮಿ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಥರಾವಳ್ ರುಪಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಅಯ್ಶಿ ಆನಿ ಚಾರ್ ಲಾಖ್ ಜಾತಿತ್. ಆತಾಂ ಸಾಂಗಾ, ಪ್ರಾಚಿತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಅಸಲೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಥಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಸುದ್ರಾಪ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕತ್? ಪಾತಕ್ ಆದಾರ್ಲಲೆವರ‍್ವಿಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ಗಾಡ್ವಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ತುಮಿ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾತ್? ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯಿ ನಾಂತ್. ತಥಾಕಥಿತ್ ಪುರಾಣಾಂಚೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ಫಟಿ.

ಉಚಾರುಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಚ್ರ್ಯಾವಯ್ರ್ ತರ್ಕ್ ಮಾಂಡ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಇರಾದೊ ನ್ಹಯ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿರಾಪ್ ಭೆಜ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಪಯ್ಕಿ ದುಬ್ಳೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್? ವ್ಹಯ್, ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಏಕ್ ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್; ತೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಡಾಕ್ ಲೊಟ್ತಲ್ಲ್ಯಾ ಬೌದ್ಧಿಕ್ ಜಿವಿಕ್, ನಿತಿದಾರಾಕ್ ಆನಿ ಶಾಸನ್ ರಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಧಿಕ್ಕಾರ್ ಆಸೊಂ. ಹೆಂ ಸತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾರಿ ದೆವಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗಮ್ಲೆಂನಾ ವ ಮಿಲಿಯಾವಯ್ರ್ ಲೊಕಾನ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಿವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಆನಿ ಪಾಶಾಂವಾಂನಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತಚ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ತುಮ್ಚೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್‌ ನ್ಹಯ್ ಆಸೊನ್, ನಿಮ್ನ್ ಜಾತಿಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ? ತೊ ದುಬ್ಳೊ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ರೀಗ್ ಮೆಳ್ನಾ. ವಯ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿಂನಿ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂಕ್ ಆನಿ ದ್ವೇಶಾಕ್ ವೊಳಗ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಪ್ರಾರಬ್ದ್. ತಾಚೆಂ ಅಜ್ಞಾನ್, ತಾಚಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್, ಆನಿ ಹೆರಾಂಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಸ್ಚಿ ನಿಂದಾ ಸಮಾಜೆಥಂಯ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ದಾರುಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಜರ್ ತಾಣೆಂ ಪಾತಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ತಾಚೆಂ ಪರಿಣಾಮ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂ? ದೆವಾನ್, ವ, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಿ ಲೊಕಾನ್?ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆನಿ ಗರ‍್ವಿಶ್ಟ್ ಬಾಮುಣಾಂನಿ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್ ಚ್ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂಚೆರ್ ಭೆಜ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂ? ಹ್ಯಾ ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಚುಕೊನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಗ್ರಂಥಾಂಚೆ, ವೆದಾಂಚೆ, ಥೊಡೆ ಸಬ್ದ್ ಆಯ್ಕಾಲೆ ತರ್ ಬಾಮ್ಣಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಕಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಶಿಶೆಂ ವೊತ್ಲೆಂ. ಜರ್ ತಾಣಿಂ ಚೂಕ್ ಆದಾರ್ಲಿ, ಕೊಣಾಕ್ ದೋಶಿ ಥಾರಾಂವ್ಚೆಂ? ಕೊಣೆಂ ತೆಂ ವೊಜೆಂ ವ್ಹಾವಂವ್ಚೆಂ?

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂನೊ, ಸುಖಿ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾಂನಿ ಅಸಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಪ್ಣೆಂ ಅನ್ಯಾಯಾನ್ ಜೊಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆನಿ ಬಳಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತಾಕಾಯೆಚೊ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಚ್ಯೆ ಕುಮ್ಕೆನ್ ತೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಬರಯ್ಣಾರ್ ಅಪ್ಟನ್ ಸಿಂಕ್ಲೆರಾನ್ ಲಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಬರಿ(ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಂಗಾ ಸಿಂಕ್ಲೆರಾಚಿ ಕೃತಿ ‘ಧರ‍್ಮಾಚೆ ಲಾಬ್’ಚೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ) “ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಸಬಾವಾಚೊ ಥಿರ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಯಾ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಮನಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಲೊ”. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರಚಾರಕಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ್ ಪುಂಜಾಂವ್ಚೆಮದ್ಲಿ ಕುಸ್ಡ್ಯಾ ಸಹಮತೆನ್ ಜಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ, ಗಳ್ಪಾಸಾಂಚ್ಯಾ, ಜೆರ್ಬಾಂದಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಯಾತ್.

ತುಮ್ಚೊ ಸರ್ವ್ ಶಕ್ತ್ ದೇವ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಚೂಕ್ ವ ಪಾತಕ್ ಆದಾರಿನಾಶೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ. ದೆವಾಕ್ ಹೊ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಖೆಳ್.ತಾಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ನಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಪತಿಂಚೊ ಸಂಹಾರ್ ಕೆಲೊನಾ? ಝುಜಾಂಚೊ ಕ್ರೋಧ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಮತಿಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ಲೊನಾ? ಅಶೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಅನ್ವಾರ್ ಆನಿ ನಶ್ಟಾಂತ್ಲೆಂ ನಿವಾರ್ಯೆತೆಂ. ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಶಾಹಿಂಚ್ಯಾ ಶಿಂತಿದಾಂನಿ ಬಿರ್ಮೊತೆಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾನ್ ಭರೊನ್ ನಿರ್ಮಾಣಾಚ್ಯಾ ಉಪಕರಣಾಂಚೆರ್ ವೆಯುಕ್ತಿಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಮೆಲಿ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಿನಾ?

ತುಮಿ ಸಮಾಜ್ ವಾದಿ ತತ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆವಯ್ರ್ ತಕ್ರಾರ್ ಉಟಯ್ತಾತ್, ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರ್ಚೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರ್ ದೆವಾಚೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ. ಸಾದೆ ಮನಿಸ್ ಸಮಾಜ್ ವಾದಿ ಚಳ್ವಳೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಜೆರಾಲ್ ಬರೆಪಣಾವಿಶಿಂ ಜಾಣಾಂತ್ ಪುಣ್ ಹೆಂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರ್ ದೇವ್ ಆತಾಂ ಫುಡೆ ಸರೊಂದಿ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಎಕಾ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರುಂದಿ. ರಾಜಾಂವಾಂಚೆರ್ ಪ್ರಹಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪುರೊ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಕಬ್ಲಾತೆಚ್ಯಾ ವಿದೇಯ್ಪಣಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದವರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಬಂದುಕೆಂಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ರಾಯ್ಫಲಾಂಚ್ಯಾ, ಬೊಂಬ್ ಆನಿ ಬುಲೆಟಾಂಚ್ಯಾ, ಪೊಲಿಸ್ ಆನಿ ಮಿಲಿಟ್ರೆಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿನ್, ಆನಿ ಪ್ರಾಚಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್, ಮ್ಹಾಪಾತಕ್ ತೆ ಆದಾರ್ತಾತ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಏಕ್ ದೇಸ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ದೆಸಾಚೊ ಶೋಷಣ್ ಕರ‍್ತಾ. ದೇವ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ? ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆನಿಮ್ತಿಂ ವಿಕೃತ್ ಸಂತೊಸ್ ಮೆಳ್ತಾ? ತೊ ಏಕ್ ನೀರೊ? ಜೆಂಗಿಸ್ ಖಾನ್? ತಾಕಾ ಧಿಕ್ಕಾರ್ ಆಸೊಂ.

BS03ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಘಡ್ಪಿ ರಾಜಾಂವ್! ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ಪತ್ತೆವಯ್ರ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾತ್. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನಾನ್ ಹಾಚೆರ್ ಥೊಡೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ಲಾ. ತಾಚೊ ಬೂಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರಾತ್. ತಶೆಂಚ್, ಸೋಹನ್ ಸ್ವಾಮಿಚ್ಯಾ ‘ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಗ್ಯಾನ್’ಚೆರ್‌ಯಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಿ ಸಂಗತ್ ಜಯ್ವಿಕ್ ಆನಿ ನಯ್ಸರ್ಗಿಕ್ ಚರಿತ್ರೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಪ್ರಕೃತಿಚೆಂ ಏಕ್ ವಿದ್ಯಮಾನ್. ವಸ್ತು ಆವ್ಚಿತ್ ನೆಬ್ಯುಲೆಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಮಿಶ್ರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಸಾರ್ ಆಸಾ ಜಾಲೊ. ಕೆದಳಾ? ಇತಿಹಾಸ್ ವಾಚುನ್ ಹೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಯಾ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ವಿದ್ಯಮಾನಾನ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಆನಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಲೆಂ. ಡಾರ್ವಿನಾಚೆಂ ‘ಒರಿಜಿನ್ ಒಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್’ ವಾಚಾ. ಮಾಗಿರ್ಲೆಂ ವಿಕಾಸ್ ಸಗ್ಳಿ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಸತತ್ ಪರಿಸರಾ ಸಂಗಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಶಾವರ್ವಿಂ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್‌ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಬಾಗಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಮಾನಾಚೆಂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ರೂಪ್.

ತುಮ್ಚೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪಾತ್ಕಿ ನಾತ್ಲೆಂ ತರಿ ಕುರ್ಡೆಂ ವಾ ಥೊಂಟೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಜೀವ್‌ಶಾಸ್ತಿರಾಚ್ಯಾ ವಿಗ್ಯಾನಿಂನಿ ಹೆಂ ಕೇವಲ್ ಏಕ್ ಜಯ್ವಿಕ್ ವಿದ್ಯಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ವಿವರಿಲಾಂ. ತಾಂಚೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಹಾಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ – ಬಾಪಾಂಯ್ನ್ ಜಾಣಾಸೊನ್ ವಾ ನೆಣಾಸೊನ್ ಆದಾರ್ಚಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜನನಾಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಕಾ ವಿರೂಪ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪರಿಣಾಮ್ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್.

ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಿಶೆಂಪಣಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚೆಂ ವೊಜೆಂ ಚಡಯ್ಶಾತ್. ತೆಂ ಸವಾಲ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್: ದೇವ್ ಜರ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಂತ್ ನಾ, ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್? ಮ್ಹಜಿ ಜಾಪ್ ಸೊಂಪಿ ಆನಿ ಸುಡಾಳ್ ಆಸಾ. ಜಶೆಂ ತೆ ಭುತಾಂಚೆರ್ ತಶೆಂ ಪಾಡ್ ಸಕ್ತೆಂಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕರ‍್ತಾತ್, ತಶೆಂಚ್ ತೆ ದೆವಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್: ಏಕಚ್ಚ್ ತಫಾವತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ಏಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ವಿದ್ಯಮಾನ್  ಆನಿ ವಿಕಸಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತಿರಾಚೆಂ ತತ್ವ್. ಪುಣ್, ಹಾಂವ್ ಅತಿರೆಕಾಚಾ ತತ್ವ್‌ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ. ತಿ ದೆವಾಚೊ ಉದೆವ್, ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಂತ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಶಕ್ತ್ ದೆವಾಚೆಂ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾವಿಶಿಂ ಪಾಚಾರುನ್ ತಾಂಚಾ ನಿತ್ರಾಣಿ ಜಿವಿತಾಂಚೆರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಂತ್ರಾಳ್ಯಾ ªÉQÛAಚೆರ್ ಆರೋಪ್ ಕರ್ತಾ. ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಧರ್ಮ್, ಭಾವಾಡ್ತ್, ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತಿರ್, ಆನಿ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಆಚರಣಾಂ ಆನಿ ಅಸಲೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾರ್ ಅನ್ಯಾಯಾಚೆ ಆನಿ ಶೋಷಣಾಚೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮ್ಹನಿಸ್ ಆನಿ ವರ್‍ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಥಿರ್‍ತಾತ್  ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾಂ ದುಬಾವ್ ನಾಂ.

ದೆವಾಚಾ ಉದ್ಭವಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್,ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್, ಮೀತ್ ಆನಿ ಉಣೆಪಣ್ ಲೆಕೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಸಕ್ತೆನ್ ತಾಕಾ ರಚ್ಲೆಂ.ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಸರ್ವ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಯಾ ಘಟನಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಅಪಾಯಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆನಿ ಉದರ್ಗತೆಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಧಯ್ರ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಖುದ್ ರೆಗ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಬಾಪಾಯ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ದಯಾಳಾಯೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾದೆವಾಕ್ ರಂಗಾಳ್ ಕಲ್ಪನಾಂಚೆಂ ರೂಪ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲೆಂ. ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಅಪಾಯ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಆಡಾಂವ್ಚಾಕ್, ತಾಚೊ ಕ್ರೋಧ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ರೆಗ್ರೊ ಪಾಚಾರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಪ್ರತಿರೋಧಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್ಲೆಂ. ತೊ ದುಕೆಸ್ತಾಂಚೊ ತಾಳೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಆನಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾತಾನಾ ಕಷ್ಟಾಂಚಾ ಕಾಳಾರ್ ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಆನಿ ಆವಯ್, ಭಯ್ಣ್ ಆನಿ ಭಾವ್, ಭಾವ್ ಆನಿ ಈಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ತೊ ಸರ್ವ್ ಶಕ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ಕಶ್ಟಾಕಾಳಾಕ್ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಜಶೆಂ ಸಮಾಜೆನ್ ಮೂರ್‍ತಿಪುಜಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಅಶೀರ್ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಂ, ತಶೆಂ ತಿಣೆಂ ದೆವಾಚಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆವಿರೋಧ್ ಝುಜೊಂಕ್‌ ಜಾಯ್.ಅಶೆಂ ಮ್ಹನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಚೆರ್ ಉಬೆ ರಾವೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಾವೊನ್, ತಾಣೆಂ ತಾಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಸಾಂಡೊನ್, ಸರ್ವ್ ಸಂಕಟ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಆನಿ ಥಿರಾಸಣೆನ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತ್ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂನೊ ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ದವ್ಲತ್ ನ್ಹಂಯ್; ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಚಿಂತ್ಪಾ ರೀತ್ ಜಾಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಹಾಂವ್ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಜಾಲೊಂ. ದೆವಾಥಂಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಥಿರ್ ಕರುನ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಅರ್ಪುನ್ (ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಚೆಂ ಕಾಂಟಾಳ್ಯಾಭರಿತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಮ್ಜತಾಂ) ಮ್ಹಜಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸುದ್ರಾಪ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕನ್ ವಾ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಯ್ಟ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಾವನ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ. ಆಪ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸೊಸ್ತಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನಾಸ್ತಿಕಾಂ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಲಾಂ, ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾತೆಂ ಉಬಾರುನ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರುನ್ ಆಖ್ರೇಚಾ ಘಡಿಯೆವರೇಗ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಂ; ಗಳ್ಪಾಸಾಚಾ ಘಡಿಯೆವರೇಗ್.

ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೊಂ ಥಿರ್ ಆಸಾಂ ತೆಂ ಪಾರ್‍ಕಿಯಾಂ. ಮ್ಹಜಾ ಎಕಾ ಇಷ್ಟಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಪಣಾವಿಶಿಂ ಕಳಯ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, ತುಜಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಉಬ್ಜತಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾಂ ಮೊಗಾಳ್ ಇಷ್ಟಾ, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಶೆಂ ಘಡ್ಚೆಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಅನಯ್ತಿಕ್ ತಶೆಂ ವಿಘಟನಾಚೆಂ ಕೃತ್ಯ್ ಮಾನ್ತಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್‍ಥಿ ಇರಾದ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್, ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಕಚ್ ಮಾಗ್ಚೊನಾಂ.ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನೊ ಆನಿ ಮಿತ್ರಾಂನೊಂ, ಕಾಂಯ್ ಹಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ದವ್ಲತ್? ಹಿಚ್ಚ್ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ತಿಚೆ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಉಬೊ ಜಾತಾಂ.

ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಶರೋನ್ ಒಲಿವೆರಾ, ಪಡುಕೋಣೆ

ಮೂಳ್ : www.shahidbhagatsingh.org

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

5 comments

 1. Wilfred Dsouza

  ಪ್ರಿಯ ಶೆರೋನ್,
  ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ “ನಾನೇಕೆ ನಾಸ್ತಿಕನಾದೆ.?” ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾವಾಂತರ ಮಾಡುವ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ. ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಅವರ ಮುಖಪುಟದ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕುತೂಹಲಗೊಂಡೆ. ಹಾಗೆಯೇ “ಕಿಟಾಳ್” ಒಳಹೊಕ್ಕು ನೋಡಿದೆ. ಕುವೆಂಪು ಅವರ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಸಂದೇಶ ದ ಬರಹ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಭಗತ್, ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರೈಸ್ತರು..!!? Good Keep it up dear. Don’t stop. I am with you.
  Wilfred D’souza,State Convenor, Manava bandhutva vedike- Karnataka.

 2. DVL, Mangaluru

  Powerful and logical thoughts.

 3. mm
  Samuel Sequeira

  By translating Bhagat Singh’s “Why I am an atheist” Sharon has initiated a new and bold way of thinking in Konkani, especially among the Catholics of Mangalore. Kitall should be congratulated for giving space for such dissenting thinking. If such literature is given a chance a lot of idiotic behaviour among the people might change. At least the younger generation may begin questioning the thoughtless practices prevalent among our people.

  In connection with this I wish to remind an article that I had written some months ago in Kitall. The title : ಎಕಾ ನಿಜಾ ದೆವಾಚೆಂ ಖರ್ಗ್. This was based on the book “The Price of monotheism” by Jan Assmann. His latest book “The Invention of religion” is published in 2018.
  It’s interesting that new way thinking is given space. Good luck to both Sharon and Kitall.

 4. mm

  ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಚೊ ‘ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಸ್ತಿಕ್’?’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಾಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರೂಪಾಂತರ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕೆದ್ನಾಗಿ ವಾಚ್ಲೊಲ್ಲೊ ‘Why I am an Atheist’ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ನಾಸ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ವರ್ನಿ ಕಷ್ಟ್. ನಾಸ್ತಿಕಾಂಕ್ ಸಮಾಜ್ ದುಬಾವಿ ದಿಶ್ಟೆನ್ ಪಳೆತಾ. ತಾಚೆ ಥೈಂ ಕಸಲೊಗೀ ಊಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾ. ತಾಕಾ ಕೊಮುನಿಸ್ತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹೆಡಾಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗಾಚೆ ಥೊಡೆ ಕೊಮ್ರೆಡ್ ಅಪುಟ್ಟ್ ಆಸ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಎಕಾ ಆಸ್ತಿಕ್ ವ ಭಕ್ತಿಕ್ ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ಅಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ವಿವರಣ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಆಸ್ತಿಕ್ ಪಣ್ ಏಕ್ ಸಹಜ್ ಸಂಯ್ಬ್ ಪುಣ್ ನಾಸ್ತಿಕತಾ ಏಕ್ ಥರ್ ಅಪುಣ್ gay ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲಿ ಅಸಹಜತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮಾಜ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ. ತೊ ಹಟ್ಟಿ, ಗರ್ವಿ, ಹಂಕಾರಿ, ಕಾಫಿರ್, ದಳ್ಭಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮಾಜ್ ವೊಲಾಯ್ತಾ.
  ಥೊಡೆ ನಾಸ್ತಿಕ್ ತಾಂಚಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂತ್ ಥಿರ್ ಆಸಾನಾಂತ್. ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ದುರಂತಾಂತ್ ತೆ ದೆವಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ನೊವೆನಾಂ, ರಿಟ್ರಿಟಿ, ಪೂನ್ಶೆತಾಂ ಸೊದುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್!
  ‘ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಸ್ತಿಕ್’ ಪ್ರಬಂಧ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗಾನ್ ಲಾಹೊರ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬರಯಿಲ್ಲೊ. ತೊ ಬರಯ್ತಾ, ‘One of my friend asked me to pray. When I informed of my atheism, he said “When your last days come, you’ll begin to believe.” I said “No dear sir, never shall it happen. I consider it to be an act of degradation and demoralisation. For such petty selfish motives, I shall never pray.”
  ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಕ್ಲಿಷ್ಟ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ಸಮರ್ಥ್ ಥರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಶರೊನ್ ಒಲಿವೆರಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ.

  • Sharon Olivera

   Thank You Sir. Please note that above mentioned paragraph which was inadvertently missing has been added.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.