ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ – ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘ಕಟ್’ ?

ಗಾಂವಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ದೇಶಾಂಕ್ ಪಾವ್‌ ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ ಭಾವ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಂನಿ, ತ್ಯಾ ಪರ್ದೇಶಾಂನಿ, ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಘಡ್ಲೆ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವೊಂತಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆ , ಆತಾಂಯ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಉರಾನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೆವೆಚೊ ಹಾತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮಾಜೆ ವಯ್ರ್ ವಿಸ್ತಾರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಜ್ ಊಂಚಾಯೇರ್ ಸೊಭ್ತಾ ಆನಿ ತೊ ಆಸಾ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಲಾಗೊನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್.

ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಫಕತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ಚ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಪ್ವಾದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ ದುಬಾಯಾಂತ್ಲೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಮುಕೆಲಿ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ರೂಪ್‌ಚ್ ಬದಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಎಕ್ ಬಳಾದಿಕ್ ಖಾಂಬೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಾಣಾರ್ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಚ್ ಉಟಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ನಾಂತ್. ಗಾಂವಾಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ನಿಧಿ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಜಾಂವ್ ತ್ಯೊ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಧಿ , ಜಾಂವ್ ತ್ಯೊ ಭಲಾಯ್ಕೆ ನಿಧಿ , ಜಾಂವ್ ವಿವಿಧ್ ಸ್ಕೋಲರ್‌ಶಿಪ್ಪಾಂ. ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಲಾಕರಾಂಕ್ , ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ದುಬಾಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಖಾಡಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಸಹಕಾರ್ ವಿಶೇಸ್.

ಆನಿ ಆಸಲ್ಯಾಚ್ ವಿಶಾಲ್ ಮನೋಭಾವಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್, ಘರಾ ಘರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾ ಸವೆಂ ಮಾಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸಾಚಿ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಆಮರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಹಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಭರ್ತಿ ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮೇ 9, 2010 ವೆರ್, ಕಲೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಲಾಗೊನ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಏಕ್ ಸೊಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತವಳ್ ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಆನಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಪಿ. ಎಮ್. ಕಾಸ್ತೇಲಿನೊ ತಶೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ತರ್ಪೆನ್ ಶ್ರೀ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಆನಿ ಶ್ರೀ ವಲೆರಿಯನ್ ಪೆರಿಸ್ ಹಾಣಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ದೋನ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಏಕ್ Wilfy Rebimbus Memorial Sandesha Konkani Music Award ತಶೆಂಚ್ ದುಸ್ರಿ Wilfy Rebimbus Memorial Sandesha Scholarship Award. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಪಾಂಚ್ –  ಪಾಂಚ್ ಲಾಖ್ ರುಪ್ಯಾಂ ಲೇಖಾನ್ 10 ಲಾಖ್ ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ನಿಧಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ವಾಡಿನ್ ಹೆ ದೋನ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಹರ್ಯೇಕ್ ವರ್ಸಾ ಆಮರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸೊಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ [ ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ ಪಳಯಾ : http://www.daijiworld.com/news/newsDisplay.aspx?newsID=77156 ]. ಹ್ಯಾ ಆಪೂರ್ವ್ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸ್ ಡೆ’ಸಾ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಭಾರಿ ಮಾನೇಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವೇದಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಥಾವ್ನ್ ಆಪಾರ್ ಆಭಿಮಾನ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ನಿಷ್ಪಕ್ಷ್‌ಪಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೋಷಿತ್ ಜಾತಾತ್. ತಾಂತು ’ಗೋಲ್ ಮಾಲ್’ ಆಸಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಆನಿ ಹಾಕಾ ಮುಕೆಲ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಡೊ| ನಾ. ಡಿ’ಸೋಜಾ ತಸಲೊ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಆನಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ್ ಸಾಹಿತಿ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಂಚ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಧರುನ್ ಆಸಾ. ಆಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಆಪ್ಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚರ್ಮುರಿ ವಾಂಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಎಕ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತರೀ, ಆಪ್ಲೆಂ ಭರ್ಮ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಥೊ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಪೂಣ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್, ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ತಸಲ್ಯಾ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್, ರುಪಯ್ ಧಾ ಲಾಕ್ ದೀವ್ನ್, ಸೊಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್, ತೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ನ್, ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಅಮರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಥಾವ್ನ್, ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ನಾಂವ್‌ ಚ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ, ಸಂದೇಶ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆರ್ ಆಮಿ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೆರ್ ಆನಿ ತಾಣಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಂಚೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್‍ ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಚೆರ್ ಯೇರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ.

ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಮಾತ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್ ಲ್ಲಿ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಿ ಸಾರ್ಕಿ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್, ಹಿ ಏಕ್ ಛಾಪ್ಯಾಚಿ ಚೂಕ್ ವಾ ಮಾಹೆತಿಚ್ಯಾ ಸಮನ್ವಯಾಚ್ಯಾ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ ಫರಾಮಸ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಯೆತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ. ಪೂಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್, ಸರಾಗ್ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಖಬ್ರಾಂನಿ, ಸಂದೇಶಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕೃತ್ ವೆಬ್ ಸೈಟಿರ್ ಸಯ್ತ್, ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಅಮರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್, ಹಿ ಮಾಹೆತಿಚ್ಯಾ ಅಭಾವಾನ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ ಫರಾಮಸ್ ನಯ್, ಛಾಪ್ಯಾಚಿ ಚೂಕ್ ಯೀ ನಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚೊ ಚಮತ್ಕಾರಿಕ್ ಆತ್ಮೊ’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚೆಂ ದುರ್ಬಾಗ್ಪಣ್ ಪಳಯಾ – ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ಇಜಾ ಉಣಿ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್, ಆತಾಂ ತೊ ಅಮರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ, ಹಟಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಪರ್ಗಟ್ ವೆದಿಂನಿ ತಾಕಾ ಖೆಂಡುನ್, ಬುಕಾಂನಿ ತಾಚೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬೆಬುನ್ಯಾದ್ ಗಜಾಲಿ ಬರವ್ನ್, ತಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಸಾದಿಂ… ತಾಂತು ಕಾಂಯ್ ನಾ, … ಅಲ್ತಾರ್ ಬಾಂದ್ಚಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಚಾಲುಚ್ ಆಸಾತ್. ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಬರವ್ನ್ , ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಮಧೆಂ ಜಾಗೃತಿ ಉಟಯಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಅಮರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ ಉಬಾರ್ಲೆಲಿ ‘ಮೊಗಾಚಿ ಅಲ್ತಾರ್’ ಕೊಸ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್ ಯೀ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಫುಡಾರಾಂತೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ! ತೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಭ್ ನಾ!

ಆತಾಂ ಹೆ ದಾಕ್ಲೆ ಪಳಾಯಾ. ಆಮಿ ಹೆ ದಾಕ್ಲೆ ಸಂದೇಶಾಚಿ ಅಧಿಕೃತ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ www.sandesha.org ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ‘ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್’ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಧೊವಿ ಕೊಗುಳ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಆಲ್ಭುಕರ್ಕ್ ಜೆ.ಸ. ಹಾಂಕಾ ದಿಲಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರ್ ಪಳಯಾ. ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾಂತ್ Konkan Kogul Wilfy Rebimbus Memorial Sandesha Konkani Music Award ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಛಾಪ್ಲಾಂ. ಆತಾಂ 2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರ್ ಪಳಯಾ. ಮಾ| ಬಾ| ವಲೇರಿಯನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಹಾಂಕಾ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಲಾ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಯೀ Konkan Kogul Wilfy Rebimbus Memorial Sandesha Konkani Music Award ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. 2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರ್ ಪಳಯಾ. ಶ್ರೀ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಕ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರೀ Konkan Kogul Wilfy Rebimbus Memorial Sandesha Konkani Music Award ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತೀ ಬರಯ್ಲಾಂ.

2011

2013

2014

ಆತಾಂ, 2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಪಾಸುನ್  ‘ಕಹಾನೀ ಮೆಂ’ ಕಶಿ ‘ಟ್ವಿಸ್ಟ್’’ಆಯ್ಲಿ ಪಳಯಾ! 2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸೊಜಾಕ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿತಾನಾ, Konkan Kogul Wilfy Rebimbus Memorial Sandesha Konkani Music Award ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಎಕಾಣೆ Sandesha Konkani Music Award ಜಾಲೊ. Konknan Kogul Wilfy Rebimbus Memorial ಕಟ್ ! ಅಶೆಂ 2015 ವರ್ಸಾ ಮಾರ್ ‌ಲ್ಲೆಂ ಕಟ್, 2016 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಶ್ರೀ ಜೋಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾಕ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿತಾನಾ, 2017 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಪತ್ರಾವೊಕ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿತಾನಾ, ಡೀಪ್ ಕಟ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 2018 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೇರಾಕ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿತಾನಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಟ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ! ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಖಬ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಅಮರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಮಾಯಾಕ್. ಗಾಯಬ್ !!!! ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಾಕ್ಲ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ದಿಲ್ಲಿಂ, 2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ 2018 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಪಳಯಾ. ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ, ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚಿ ಆದ್ಲಿ ಆನಿ ಆತಾಂಚಿ ವಿಂಚ್ಣುಕೆ ಸಮಿತಿಚೆ ವಿವರ್ ಆಸ್ಚೆ ದೋನ್ ದಾಕ್ಲೆಯ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಈಟ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ತೇಯ್ ನದ್ರೆನ್ ಪಳಯಾ ! ಬೋವ್ ಸಾದಿ ಆನಿ ಸೊಂಪಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಜರಿ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾರ್ ನಾಂವ್ ನಾ, ತೆಂ ಕಶೆಂ ಪತ್ರಾಂನಿ ಛಾಪುನ್ ಯೆತೆಲೆಂ ? ಪತ್ರಾಂನಿ ಜರಿ ನಾಂವ್ ಛಾಪುನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ ತರ್, ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಲೆಂ ? ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕೊಗುಳ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರಾನಾ. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ Out of sight, out of mind ?

2015

2016

2017

2018

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ನಾ. ಬೆಜಾರ್ ಜಾಯ್ತ್, ದುಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಗೊ ರಾವ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಧೆಂವೊನ್ ಆವಾಜ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಕ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ತರ್, ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ತ್ಯಾಗಿ ಮಸೂದ್ಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬ್ರಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಆನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬಾವ್ಟ್ಯಾಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕಾಲೆಜಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪ್ರ‍ೇತನ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್. ತ್ಯಾಗಿ ಮಸೂದ್ ವಾ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕಾಲೆಜಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಲೊಕಾನ್ ಆವಾಜ್ ಕಾಡ್ಲೊ, ಪೂಣ್ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ‘ಕಾರ್ಯಾ-  ಯೋಜನ್’ ಖಬ್ರೆವಿಣೆ ಚಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್…? ತವಳ್ ಲೊಕಾಕ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಸಮಾಧಾನೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಸಲೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಜ್ ಯೀ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ವಾಡಾವಳ್ ತೆ ಪಾರ್ಕುನ್ ಆಸಾತ್.

2013J

ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ನಾಂವ್ ‘ಆಸ್ತಾನಾ’ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂರಿ

2018J

ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ನಾಂವ್ ‘ಮಾಯಾಕ್’ ಜಾತಾನಾ ಆಸ್ಚಿ ಜ್ಯೂರಿ

ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಅಮರ್ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್, ಅಚಾನಕ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ದೆಕುನ್, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಜೆನ್ನಾಂ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೆ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೆ ” ಹೆಂ ಆಮಿಂ ಪಾರ್ಕಿಲಾಂ ಆನಿ ಹರ್ಯೇಕ್ ವರ್ಸಾ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಹರೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹಿ ‘ಚೂಕ್’ ಪುನರಾವರ್ತಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತರೀ, ಆಜೂನ್ ತಾಣಿ ದಿಲ್ಲೆಂ  ‘ಆಶ್ವಾಸನ್’ ಫಕತ್ ‘ಆಶ್ವಾಸನ್’ ಮಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಾಂ.”

ಹೆ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ, ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ರೋಲ್‌ಆಪ್ ಬ್ಯಾನರಾಚೊ ಫೊಟೊ ದಾಡ್ನ್ ದಿಲಾ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಾತ್ರಿ ಜಾಲೆಂ. ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸೊಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಂ, ಪತ್ರಾ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಂತ್, ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ‘ಕಾರಣಾ’ ಪಾಟ್ಲೆಂ ‘ಕಾರಣ್’ ಕಿತೆಂ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ‘ಗುಪ್ತ್ ಸವಾಲ್’ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ರುಂಬಾ ನಾಚ್ ನಾಚುನ್ ಆಸಾ.

ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಥೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಆದರ್ಶಾಂನಿ ಭರ್‌ ಲ್ಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ. ವಿಶಾಲ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ.   ಅಸಲ್ಯಾ ಆದರ್ಶಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ರಾಜಕಿಯಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಗೊ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಏಕ್ ಬ್ರಹತ್ ಸಂಸ್ಥೊ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಬ್ರಹತ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಆಶೆತಾ, ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಣಾಕ್ ಲಾಭ್ಲಿ ? ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೆ ತಸಲೆ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿ ಆಭಿಮಾನಾನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಅಮರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಕುಳಾನ್ ಯುಗಾ ಯುಗಾಂನಿ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೆಂ ನಾಂವ್. ತೆಂ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್ ಚ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂಗಿ ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಪ್ರಾಸ್ ಉಂಚಾಯೆರ್ ಸೊಭ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕುಸ್ಕುಟಾಚೊ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಆಸ್ತಾನಾ – ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ವಾಡ್ತಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥಾಚೊ ಮಾನ್ ದೊಡ್ತೊ ಜಾತಾ. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ತಸಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ದುಖಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಣಾಕೀ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ – ಹೆಂ ನಿಶ್ಚಿತ್.

ಹೆಂ ಸತ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್, ಸಂದೇಶ ತಸಲ್ಯಾ ಆದರ್ಶಾಂನಿ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಫಕತ್ ಆಮ್ಚಿ ಮಾತ್ ನಯ್, ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚಿ ಆಶಾ.

ನಾನು ಮರೋಲ್ , ತೊಟ್ಟಾಮ್,
ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

13 comments

 1. Clement Cardoza, Kelmbet, Dubai

  Hats off to Nanu- for a straight forward article, which I am sure, has enlightened many, about the ulterior motive of some individuals/entities.
  I personally feel these things are happening in our society, mainly because of two evils i.e. EGO & Selfishness. He who rises above them is called a “True Gentleman”
  Let’s hope n pray that people learn to respect everyone with love n Respect

 2. mm
  Roshan, Mangalore

  Sad to see the systematic plans to remove Wilfy name from the system. Negative people should be removed from Sandesha jury list. Corruption has entered Sandesha too ? Sad.
  Please take appropriate action before you loose your name in front of people.

 3. Melwyn Pernal

  It’s too bad by a reputed organization. Whoever is responsible for this must be kept away from the organization. No one can change or destroy the love and emotions what we have on Amar Wilfy bab by doing these cheap acts. Lets forgive them, since they just think that by doing like this they only can sparkle and others diminish, which is not a truth. Hats off to Nanu bhai and HM Bhai.

 4. ಎಡಿ ಸಿಕೇರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್

  It is not how we make mistakes that define us; it is how we correct them that define us.
  ಆಜ್ ಹ್ಯೆಂ ಲೇಕನ್ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ವಯ್ಲಿ ಮೆಸೆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್‌ ಆಯ್ಲಿ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಫರಾಮಾಶೆನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೆಂ (ಎದ್ಯಾ ವ್ಹಡಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕಂಚ್ ನಜೊ) ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್‌ ಕಶ್ಟ್‌ ತರಿ, ಮಾಂದಿಜಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾತಾನಾ ಸಹಜ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ಇಲ್ಲೊಸೊ ದುಬಾವ್‌ ಆಯ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಕುಟ್ಮಾಲಾಗಿಂ ಹ್ಯಾ ‘ಫರಾಮಶೆ’ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ “ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕಡೆನ್ ಆಮ್ಚಿ ಬೆಜಾರಾಯ್‌ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ತಶೆಂ ತಾಣಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ” ಅಶೆಂ ಮೀನಾಬಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್‌ ಇಲ್ಲೊ ಸುಶೆಗ್ ಲಾಭಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ … ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ಚವ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಚ್ ಫರಾಮಸ್, ತಿಚ್‌ ಚೂಕ್. ಕಸಲಿ ಲಜ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಜ್ಯುರಿ ಮೆಂಬರಾಂಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ದೆಕ್ತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ಫರಾಮಶೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಕೊಣಾಚಿ ಆನಿ ಕಸ್ಲಿ ಗುಟ್ಮಳ್ ಆಸಾ ಕೊಣ್ಣಾ? ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ದುಬಾವ್‌ ಕರ್ಚಿ ವ ಜಾಪ್ ಸೊದ್ಚಿ ಗರಜ್ ದಿಸಾನಾ. ಅಸಲಿ ಗುಟ್ಮಳ್ ರಚಲ್ಲ್ಯಾನಿ ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಮತಿಂತ್‌ ದವರಿಜಯ್‌ ಆಸಲ್ಲೊ ಕಿ, ಸುಮಾರ್‌ ತೀಸ್ ಪಾಂತಿಸ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್‌ ಥೊಡ್ಯಾ ಅತ್ರಪ್ತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಥಾವ್ನ್ ನಾನಾಂತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಅಳ್ವೊನ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್‌ ಚಲ್ಲಾಂ ತರೀ ವಿಲ್ಫಿ ಜೀವ್‌ ಆಸ್ತಾನಾಂಯ್ ಅನಿ ತೊ ಅಂತರ್ಲ್ಯಾ ನಂತರಯ್‌ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್‌ ಅಳ್ವೊಂಕ್ ನಾ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಬಗಾರ್‌ ತೆಂ ಚಡಿತಚ್‌ ಪರ್ಜಳ್ಳಾಂ.
  ಅಬಿನಂದನ್‌ ತುಮ್ಕಾಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನಾನು ಮರೋಲ್ ಆನಿ ಕಿಟಾಳ್, ಹಿ ‘ಫರಾಮಸ್’ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಧಾಕ್ಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ತಸ್ವಿರ್‍ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್‌ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್.

 5. mm

  Wilfy Rebimbus has left an indelible mark in the Konkani world and he has become an institution in itself. There were efforts to besmirch his reputation and image by people who felt envious of his monumental work in Konkani and the public adulation he commanded. Efforts were made to cast aspersions on his work when he was alive and even after his death. But Wilfy’s contribution is such none can dislodge him from the hearts and minds of the people. People seem to have not learnt from their mistakes and they continue to discredit his name wherever possible. But as you have rightly highlighted, timid people continue with their nefarious acts and this time they have used Sandesha to carry out their work. Sad to know that Sandesha has succumbed to the pressure tactics and in the process it has blackened its own hard earned reputation.
  People who try to belittle Wifly forget that whatever Nautanki they do or cheap politics they do to tarnish Wilfy’s reputation they cannot succeed in doing so because it is an impossible task. It would be nice if they learn from their mistakes. And using the resources provided by another institution to carry out their individual agenda needs severe condemnation.

 6. mm
  Naveen Kulshekar

  Hi gozal vachun hanv tothok zalom. Amchea hea lhan somajent kiteak oxem ghodta tem mhaka somzana. jednam amche konkani ganvbhav gulfak gele koxtanim zodun aplea kutmak postana aplea Mai bhasecho mog dovorun mangllur toxem mumboeant konkani Katir vavurteleank Vivid rupanim orthik sohai divn zaito patimbo dila tem ami visronk favo na.sandexea toslea protixtith sounstean oxem korchem lojechem Ani korar korun asa kellea proxeasti thavn wilfy chem nanv kadchem chukichem zavnasa.hi gozal oxi zalear,proxestik vinchun kadtana politics modhem ghusana mhonn patienvk koxt.

 7. Alwyn Pinto, Mangalore Konkans, Dubai

  Nanu Marol, hats off to you. You have raised this issue in respect of Konkani Kogul Late Wilfy Rebimbus and Mangalore Konkans Dubai who initiated this award. In fact last year Jan 2017 when the award was announced I have been informed that the name of Konkani Kogul Wilfy Rebimbus omitted in the invitation and press report. Immediately I contacted the director of Sandesha and it was clarified and promised it won’t happen in future. This year Jan 2018 also I called the director and he has assured the restoration of wordings as per the original agreement. This is the only mode of publicity in order to keep the memory of the legend Late Wilfy Rebimbus. I agree the correction has made in the invitation. It reaches hardly few people as a invitee. We need the full description of the award instituted by and the name of the award as well as name of awardee in the media report for all categories. Thank you.
  Alwyn Pinto, Mangalore Konkans, Dubai

  • mm
   Florine Roche

   Alwyn Pinto your immediate response to this report is really appreciable. There is also another part of the story which calls for clarification. While Rs. 5 lakhs was deposited to give music award from the interest accrued another 5 lakhs was set aside for giving Wilfy Rebimbus Memorial Sandesha annual scholarship award for economically backward but outstanding students of Sandesha College of Fine Arts as per the MOU. Does anyone know to whom this scholarship is given or what has happened to the money now that there are no students in the college. If there are no students there should have been a communication informing Mangalore Konkans on what needs to be done with the money. There should be some transparency in this regard because both these awards were announced in a public function. May be Alwyn you can throw some more light in this regard.

  • mm
   Stephen, Member, Mangalore Konkans

   We’ll said Mr Alwyn pinto

 8. Oh Mr. Golmaal kai rigtha thai kale thari kithapathi kartha. It is best adviced to reputed institutuions like Sandesha and others to keep away from such people.

 9. mm
  Dr Jerry Niddodi

  Good that you raised the issue. It is violation of agreement. Manglur konkans and Wilfy’s family should ask the explanation. It is a problem of jury. Their work is only to select. Sandesha trust is responsible.

 10. MELVYN EUGINE RODRIGUES

  ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಯಿ ಮತಿಂತ್ ಶಿಜ್ತಾಲಿ. ತುಮಿ ತಿ ಪರ್ಗಟುನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.