ಆರ್ಸೊ : ನವೆಂ ರೂಪ್ ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್

ARSOಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾಡೆಚಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಗುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕೆಲಾಂ. ವರ‍್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗುಣಾಮೋಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ಆಮ್ಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಎಕಾ ವರ್ತುಳಾಭಿತರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಶಿವಾಯ್ ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂನಾ. ಜಾಯ್ರಾತ್ ವಾ ವರ್ಗಣೆವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್‌ಯೀ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹೆಂಯ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹ್ಯೆ ಅಡ್ಚಣೆಥಾವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಅಂಕೆ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಪುಣ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ‍್ಚೆಸವೆಂ ಎಕಾ ಘಟ್ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆನಿ ಹಾಚೆಪಾಟ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್:
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹಿ ಸಮಾಜ್ ಬೋವ್ ಮಿಸ್ತೆರಾಭರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ವೀಕ್ ಭರೊನ್ ಆದಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಶಾಂತೆಚೊ ಭೊಂವಾರ್ ಭಿಗಡ್ಲಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಮೊಡೆಂ ಖಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಆಸಾ. ಕೊಣಾಚೆಂಯ್ ಮರಣ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸಂಭ್ರಮ್ಚೆತಿತ್ಲೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ನಾಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ. ಮನಿಸ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಮನ್ಜಾತ್, ಫುಲಾಂ, ಫಳಾಂ, ಕಟ್ವಣಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯೆ ದಿಶ್ಟೆನ್‌ಚ್ ಒಳ್ಕೊಂಕ್ ಧರ‍್ಲಾಂ! ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಮದೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯ್ ಹಾಚಿ ಪರ್ವಾಚ್ ನಾತ್ಲೆಬರಿ ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ ಬುಡ್ಲಾ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆಡಂಬರಾಂತ್ ವೆಸ್ತ್ ಜಾಲಾ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆವಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿ, ಪರ್ಜಳ್ಚೆಬರಿ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾನ್ ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ಪೊಕೊಳ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಪೂರಾ ಚಿಂತಾನಾ ಫಾಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯೆ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಉದೆನಾಸ್ತಾಂ ರಾವನಾ.

ವಿಜ್ಞಾನಾಚೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಆಮಿ ದರಬಸ್ತ್ ಕರ‍್ತಾಂವ್ ತರೀ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ದಿಶ್ಟೆಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಆಸಾ. ಚಡ್ತಾವ್ ಉಂಚ್ಲೆ ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆಚ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಸಮಾಜೆವಿಶಿಂ ಅಶಿಕ್ಪಿಪಣ್‌ಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ವಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪಡೊನ್‌ಯೀ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್‌ಯೀ ಫಕತ್ ತಟಸ್ತ್‌ಪಣ್‌ಚ್ ಝಳ್ಕತಾ. ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂನಿ, ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಮಾಸಾಂ ಖಾತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಸಾಹಿತಿ ಸಂಭ್ರಮ್, ಜಾತ್ರೊ ಆನಿ ಮುಂಡಾಸ್-ಪಾಂಲ್ಗಾಂವಾ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವಾಂನಿ ವೆಸ್ತ್ ಆಸಾತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಸಮಾಜೆಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಸಂಗ್ತೆವಿಶಿಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಖಂಡನಾಚೆಂ ಉತರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್‌ಯೀ ಮನ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಅಶೆಂ ಸತ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳ್ಚಿಂ ಕದೆಲಾಂ ಚುಕ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಯೇನಾಶೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕದೆಲಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಘಟ್ ಧರ‍್ಲಾಂ!

ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ಯೀ ಆಸಾ, ಸಾಹಿತಿಯ್ ಆಸಾತ್; ಗಾಂವಾರ್ ತಲ್ವಾರ‍್ಯೊ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಡಿ ಚಾಚಾಯ್ತಾನಾ, ಫೇಸ್‌ಬುಕಾರ್ ಮಾಸಾಫೊಡಿಂಚೆ ಫೊಟೆ ಘಾಲಿತ್ತ್, ಜೆವ್ಣಾಚಿಂ ಕವನಾಂ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರಿತ್ತ್… ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಬರಂವ್ಚೆ ತರ್ನೆ ಕವಿ ಅಸಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪುಣೀ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಬೋವ್ ಸಮಾದಾನಾಚಿ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂಯ್ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಸವೆಂ, ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಎಕ್ಟಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಮಾದ್ಯಮಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಮದೆಂ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ ಕಿ, ಹಳ್ಳೆಂನಿ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಮದೆಂ ಆಜೂನ್ ವಿಚಾರ್ ಆಸಾ. ತಾಂಕಾಂ ಸಮಾಜೆಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸಾ. ರಾಜಕೀಯಾವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಚಲಯ್ತಾತ್. ಫೆಸ್ತಾಪರ್ಬೆವೆಳಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ‍್ತಾತ್, ಖೊಡ್ ಕಾಡಿಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖೊಡ್‌ಯೀ ಕಾಡ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಆಜೂನ್ ವಾಚ್ಚಿ ವೋಡ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಗೀತ್, ಚಿಂತಪ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೊ ಹೊ ಹುಸ್ಕೊ, ವೋಡ್, ಚಿಂತಪ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ‍್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಬಳ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾದ್ಯಮಾಚೊ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾವಿಶಿಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಪತ್ರಾಂ ಆಸ್ಚಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವೋಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲಿ ದೆಣ್ಗಿ ಮಾತ್ರ್ ಬೋವ್ ವರ್ತಿ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಪತ್ರಾದ್ವಾರಿಂ. ದೆಕುನ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಮಳ್ಳೆಕೂಡ್ಲೆ, ತಿಂ ರುಣಾತ್ಮಕ್ ನದ್ರೆನ್ ಹಾಂವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಳಯ್ನಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಏಕ್ ದೋನ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾತ್ದ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರುನ್ ಕೀಳ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಯಿಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ನಾ.

ಹ್ಯಾ ಸವೆಂ ಥೊಡ್ಯೊ ಮಿತಿಯ್ ಹಾಂತುಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಮದೆಂ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ಏಕ್ ಊಣ್. ಧಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿಂ ಬರ‍್ಪಾಂ. ಎಕಾ ಪತ್ರಾರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಪೂರಾಯ್ ಪತ್ರಾಂ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಬರ‍್ಪಾಂಚ್ಯೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗೊನ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಯೆಂವ್ಚೆಬರಿ ಜಾತಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿಂ ಬರ‍್ಪಾಂಚ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಭೊಗ್ತಾ. ಹೊ ಏಕ್ ಧಾಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್. ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ವಾಚುನ್ ವಾಚುನ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್- ಧರ್ಮ್ ಗ್ರಂಥಾಚೆ ಉಲ್ಲೇಖ್. ಬರಪ್ ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ಆಸೊಂ ಪುಣ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಬೈಬಲಾಚೆಚ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೇಖ್. ಆಸೊಂ, ಅಶೆಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಉಲ್ಲೇಖಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ನವೆಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ, ಫಕತ್ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಬೈಬಲ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರಪ್ ಬರಪ್ ನ್ಹಯ್, ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಜಾತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಚಿಂ ಬರ‍್ಪಾಂ ಹ್ಯೆಯ್ ಪಿಡೆನ್ ವಳ್ವಳ್ತೇ ಆಸಾತ್.

ಸಿನೆಮಾ ವಾ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಕಾಂಯ್ ತಿತ್ಲೊ ಮಹತ್ವ್ ದೀನಾಂತ್. ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಜ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆವಿಶಿಂ ವಿಮರ್ಸೊ, ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳಯ್ಜೆಚ್ ವಾ ತೆಂ ಪದ್ ಆಯ್ಕಜೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆತಸಲೆಂ ಬರಪ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಯೇನಾ. ಹಾಕಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಶೆಂಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂಚ್ ವಾಚಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಆನಿ ವಿಜ್ಞಾನಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ಆದಿಂಥಾವ್ನ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್‌ಚ್ ಉರ‍್ಲಾಂ. ಸಾಂತಾಭಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಂನಿ, ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಸುಧಾರಣ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಂನಿ ಕೆಲ್ಲೊ ತ್ಯಾಗ್ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಮೆತೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ಮ್ಹಜೊಯ್ ಅತ್ಮ್ಯಾವಿಮರ್ಸೊಯ್ ವ್ಹಯ್.

ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮತಿಂತ್ ದವರುನ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್‌ಚ್ ಆರ್ಶ್ಯಾಂಚೆ ಹೆಂ ನವೆಂ ರೂಪ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಂಪಾದಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂಯ್ ಸಯ್ ಘಾಲಿ. ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ ಆನಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂಯ್ ಖುಶ್ ಜಾಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂಚೆಂಯ್ ಚಿಂತಪ್‌ಯೀ ಹೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಆಮಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ARSOContent

ವಿಚಾರ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಜ್ಞಾನ್- ಇತ್ಲೆಂ ಮತಿಂತ್ ದವರುನ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಅಂಕೊ ತಯಾರ್ ಜಾತೊಲೊ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್, ಹ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ‍್ತೊಲೊಂ. ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೊಲೊ. ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಬಳ್ವಂತ್ ಕವಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಡಂಬನಾಂನಿ ಗುಮಾನ್ ವೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ ಸಹಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ‍್ತೊಲೊ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸಮಾಜ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಬರೆಂಚ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಲಿಖ್ಣೆಚಿ ತಾಂಕ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳೆಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ.

ಸಮಾಜೆಚಿ ಚಿಂತಾ ಕರ‍್ಚಿಂ ಬರ‍್ಪಾಂ, ಸಂಗೀತ್, ಸಿನೆಮಾ, ವಿಜ್ಞಾನ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂಕ್ ಲಗ್ತಿ ಕೊಲಮಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ರೂಚ್ ದಿತೆಲಿಂ. ಕನ್ನಡಿ ನಾಂವಾಚೆಂ ಏಕ್ ಕಾನಡಿ ಭಾಶೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಪಾನ್‌ಯೀ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪತ್ರಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ನ್ಹಯ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಕರ‍್ತಾಂವ್, ಎದೊಳ್ ಕೊಣೀ ಕರಿನಾತ್ಲೆಬರಿ ಕರ‍್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾಂವ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ವೊಮ್ತಿ ಉದಾರಿ ಸೆವಾ ಕರ‍್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭ್ರಮಿದ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ. ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಸೊನ್, ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಆಮಾ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಸಾಕ್ಶೆಜಾಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ರೂಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ತಾಂಕಿತೆಕೀದ್ ಪ್ರೇತನ್ ಚಾಲೂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಆಖೇರ್ ಕರ‍್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ, ಹೊ ಆರ್ಸೊ ಆಮಿ ಘರಾ ಘರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವಯ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಯೆವ್ಜಣೆಖಾಲ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೊ ಭಂಡ್ವಾಳ್ ಪಯ್ಶೆ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್, ಬರೆಂ ವಾಚಪ್ ದೀಜೆ, ವಾಚ್ಪಾಚಿ ವೋಡ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರಿಜೆ, ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡಯ್ಜೆ, ಬರಿ ಸಮಾಜ್ ರುತಾ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್.

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಕ್, ಸಲಹಾಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಸಾ. ತುಮ್ಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜೆಚೊ. ತೊ ಸದಾಂಚ್ ಆಸ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂವ್.

ಕೊಂಕ್ಣೆಥಂಯ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ,

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

: :  ಆರ್ಸೊ ವರ್ಗಣಿ ವಿವರ್ : :
ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ : ರು.500/-
ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ : ರು.1,000/-

: : ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ್ : :
Account Name : ARSO
Account Type : Current Account
Account Number : 321002000000003
Bank : Indian Overseas Bank
Branch : Kankanady
IFSC Code : IOBA0003210

ವರ್ಗಣಿ ಬಾಂದುಂಕ್ ಹೆಂ ಫೊರ್ಮ್ ವಾಪರ್ಯೆತ್

Your Name
Postal Address
PIN Code
Contact Number
PIN Code
PIN CODE
PIN Code

 

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

5 comments

 1. mm

  Tremendous effort Wilson and team. Keep it up.

 2. Maxim, Bangalore

  Sounds great! All the best Wilson & team.

 3. Antony Prakash DSouza, Barkur - Bangalore

  ಮೊಗಾಳ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ – ವಿಲ್ಸನ್, ಆರ್ಸೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಂಕೊ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆಂ ‘ಮಯೂರ’ ಯಾ ‘ತುಷಾರ’ ಜಾಂವ್ಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಹುಮೆದಿ೦ತ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ – ತಥಾಸ್ತು.

 4. Prescilla Fernandes

  All the best. Let the new avatar bring chamathkar.

 5. mm
  Naveen Kulshekar, Mangalore

  Arso novea rupanim bhorun portean ieta tem vachun sontosbhorit zalom,porbim tumkam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.