ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂಚ್ ಜಾಯ್

ನೆರ್ ಏಕ್ ತಾರಿಕ್, ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ದೀಸ್. ವಿನುತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ರವಿ ಲಾಗಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಹೊಕಲ್ – ನವ್ರೊ ಅಸಲ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ರಾಕುನ್ ರಾವ್ತಾತ್.   ಪೂಣ್ ವಿನುತಾ , ಆಜ್ ಸೂರ್ಯೊ ಉದೆನಾತ್ಲೊ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಲೆಂ.  ತಾಚೆಂ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್ ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್, ತೇಗ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಆನಿ 50 ಪಾದ್ರಿ ಶೆಂಬರಾಂವಯ್ರ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂ ಹಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ  ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಲಗ್ನಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ.  ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆರಾಚೆಂ ಸಂಬ್ರಮಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲ್ತಾಲಿ. ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜೆವ್ಣಾಚಿ – ಪೀವಾನಾಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಲಿ.  ಇಗರ್ಜ್ ವಠಾರ್ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾನಿಂ ಸಜಯಿಲ್ಲೆಂ. ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಸಂಗೀತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸುಲ್ಲೆ.  ಪೂಣ್ ವಿನೂತಾಕ್ ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ನಾಕಾ ಆಸುಲ್ಲೆಂ!

ಘರ್ ಸೊಡುನ್ ಧಾಂವ್ಯಾಂ ಮಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪೀ ತಾಕಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ.  ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮೆಹಂದಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಿದ್ರ್ಯಾಂ ಎಕ್ಲೆಂ ದಾಂವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪೇಪರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆ ವಾಚ್ ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ವಿನುತಾನ್ ದಾಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕೊಣಾ ಸಂಗಿಂ ? ತಾಣೆ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆವೊಯ್, ಬಾಪುಯ್ ಆನಿ ಬಾವ್ ರಾತ್ ಆನಿ ದೀಸ್ ತಾಚೊ ಪಾರೊತ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ತಾಣೆ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತುಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂ ಭಿಂವ್ಕುರೆಂ ತೆಂ ನ್ಹಯ್. ತಸಲಿ  ಆಲೋಚೆನ್ ತಾಣೆ ಕರುಂಕುಚ್ ನಾ. ಖರಾರ್ ತಾಚೆಂ ಭಾರಿ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಲೋಕ್ ಚಡಾವತ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚೊ. ಎ.ಸಿ ಸಾಲ್. ಓಪನ್ ಬಾರ್. ಸಗ್ಳೊ ಖರ್ಚ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ.

ನೊವ್ರ್ಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ರೋಶನ್ ಪಿಂಟೊ ಪ್ರಭು, ಶೆರಾಚೊ ಗ್ರೆಸ್ತ್ ಉದ್ಯಮಿ. ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ಆಸ್ತ್ ತಾಕಾ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಶ್, ಕೊರ್ಪೊರೇಟರ್, ಬಿಲ್ಡರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗಟನಾಚೊ ಅದ್ಯಕ್ಶ್, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಚೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಸೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಆನಿಕೀ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ. ಧರ್‍ಮಿಕ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ , ರಾಜ್ಕಾರಿಣಿಂನಿ ಕುಮೊಕ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್  ತಶಿಚ್, ಎಕ್ದಮ್ ಸೋಶಿಯಲ್. ಪೂರಾ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂನಿ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ರಾತಿಚೊ ವೆಳ್ ಚಡಾವಾತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಖರ್ಚಿತಾಲಿ. ತಾಂಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ರವಿ.  ಮೊಟ್ವೊ ಆನಿ ಮೊಟೊ ಜೀವ್. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ.  ದೋನ್ – ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ’ಫೇಯ್ಲ್’ ಜಾವ್ನ್  ಧಾವಿ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಚುಂಕ್ ನಾ. ಮಾಗಿರ್  ಬಾಪಯ್ ಸಂಗಿಂ ನಾಂವಾ ಖಾತೀರ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ತಾಕಾ ನಾತುಲ್ಲಿ.

ವಿನುತಾ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್  ಮಿಲಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ. ಮಧ್ಯಮ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ. ಬಾಪುಯ್ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಗಲ್ಪಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ಘರಾ ಆಸ್ಲೊ. ಆವಯ್ ಘರಾಚ್ ಆಸುಲ್ಲಿ.  ವ್ಹಡ್ ಭಾವ್  ಬಿ. ಕೊಮ್ ಕರ್ನ್ ಸಹಕಾರಿ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಂತ್ ಗುಮಾಸ್ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ವಿನುತಾ ಬೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ಚುರುಕ್. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ತೆಂ ಓಳ್ಕಿಚೆಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಂನಿ ಮುಕಾರ್. ಗಾಯಾನ್, ಭಾಷಣ್, ನಟನ್,  ಸಂಘಟನ್ ಹರ್ಯೆಕಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ.  ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಎಂ.ಎ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕುನ್, ಖಾಸ್ಗಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ರೋಶನ್ ಪಿಂಟೊ ಪ್ರಭುಕ್ ವಿನುತಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಸುನ್ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಭಾರೀ ಆಶಾ ಆಸುಲ್ಲಿ. ತಿ ತಾಣೆ ವಿನುತಾಚ್ಯಾ ಅವಯ್ ಆನಿ ಬಾಪಯ್ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಸರ್ಗಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ದೋನ್ ಚ್ ಮೆಟಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾ. ಭಾವಾಕೀ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಆಪ್ಣಾಕೀ ಬರೊ ಪುಡಾರ್ ಲಾಭ್ತಲೊ ತೆಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ.  ತಾಣಿ ಗಜಾಲ್ ವಿನುತಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಆಜ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಲಲೆಂ ತೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೆಂ ಮನ್ ತಾಣೆಂ ದುಕೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ.  ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

“ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್  ಮ್ಹಾಕಾ ಪೆರ್ಗುಂಡಿಯೆಕ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲಾ…” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ.

“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಗೊ ತೂಂ? ಶಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಸೈರಿಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಣಾಂಯ್? ರೋಶನ್ ಪಿಂಟೊ ಪ್ರಭು ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೆದೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಜಾಣಾಂಯ್? ಹೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ದೆವಾನ್ ದಿಲಾಂ, ಹೊಗ್ಡಾಯ್ ನಾಕಾ. ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ತೊ. ಹ್ಯಾ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಶೆರಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾಕೀ  ಗ್ರೆಸ್ತ್ ತುಂ ಜಾತಾಲೆಂಯ್ ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆವಯ್.

“ಹಾಂವೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ರೋಶನ್ ಪಿಂಟೊ ಪ್ರಭು ಲಾಗಿಂ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಲಾಗಿಂ”  ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ವಿನುತಾನ್.

” ಚಡ್ ಶಿಕ್ಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೀಬ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಡುನ್ ಉಲಯ್ ನಾಕಾ. ತುವೆಂ ಕಾಜಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್  ಜಾಯ್. ಆಮಿ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳಾಂ.  ಸಪ್ಟಂಬರಚ್ಯಾ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಕನ್ವೆಶನ್ ಎ.ಸಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಖರಾರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ.  ದುಸ್ರೊ ಕೊಣೀ ಅಸಾಗೋ ತುಕಾ?”  ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲಿ  ಆವಯ್.

” ನಾ ಮಾಮ್ಮಿ, ಹಾಂವೆಂ ಕೊಣಾಚೊಯೀ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಿನಾಸ್ತಾಂ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ವಿನುತಾನ್.

” ತರ್ ಇತ್ಲಿ ಬರಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ ಪುತಾ.  ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಚೊ ವಾಯ್ದೊ ಆಸಾ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ನಾಕಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ”  ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬಾಪುಯ್.

ಅಶೆಂ ವಿನುತಾಕ್ ಮನ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರಿ ಭಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ ಖರಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.  ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮನ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ದೋನ್ – ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರವಿ ಸಾಂಗಾತಾ ತೆಂ ಭಂವೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರವಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರೀ  ನಿಬಾಂ ಸಾಂಗುನ್ ಚುಕೊವ್ನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೆಂ.

ರವಿ ತಿತ್ಲೊ ಪಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿನುತಾಕ್ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾ. ರವಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಮಂಗಳಾ ಜ್ಯೋತಿಂತ್ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದೊತೊರ್ನಿಕ್ ತಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.  ’ಮನ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಒತ್ತಡಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾತ್, ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣಾ’  ಥಂಯ್ ತಾಂಕಾ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಿನುತಾಚ್ಯಾ  ಕಾನಾಂತ್ ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂ ಪರಿಂ ನಿರಂತರ್ ಅಪ್ಟಾತಾಲಿಂ. ರವಿಚೆಂ ಐಕ್ಯೂ ಮೊಸ್ತ್ ಉಣೆಂ, ಶಿಕಾಪ್ ಉಣೆಂ ದೆಕುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತ್ ಸುಖಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್  ಭೊಗಾಪ್ ತರ್,  ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಆಪುಣ್ ವಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಪರಿಸರ್ ಆನಿ ರೋಶನ್ ಪಿಂಟೊ ಪ್ರಭುಚೆಂ ಗ್ರೆಸ್ತ್ ಘರಾಣೆಂ ಎಕಾ ಮೆಗ್ನೆಟಾಚಿಂ ದೋನ್ ದ್ರುವಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ ಆಪುಣ್ ಹೊಂದುನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಕ್ಚಿಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್.

ರೋಶನ್ ಪಿಂಟೊ ಪ್ರಭು ಆನಿ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಅನಿತಾ ನಾಂವಾ ಪುರ್ತಿಂ ಘೊವ್ – ಬಾಯ್ಲಾಂ. ತಾಣಿಂ ಮಜಾ ಮಾರ್ಚಿ ಘರಾ ಬಾಯ್ರ್ ಹೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ವಿನುತಾನ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ.   ರವಿ ತಾಂಚೊ ಸ್ವಂತ್ ಪೂತ್ ನ್ಹಯ್, ಪೊಸ್ಕೊ ಅಶೆಂ ಆನಿ ಕೊಣೇಂಗೀ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ನಾಕಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ.  ಪೂಣ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್ – ಬಾಪುಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿಂ.

ಜನೆರ್ ಎಕಾ ತಾರಿಕೆಚೊ ಸುರ್ಯೊ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಉದೆಲ್ಲೊ.

“ಮಾಮ್ಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ನಾಕಾ…” ಸಕಾಳಿಂ ಉಟುನ್ ತೋಂಡ್ ಧುಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಘಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ತೆಂ.

” ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ಗೊ ?  ಸಗ್ಳಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಖರ್ಚಿಲಾಂ.  ಅತಾಂ ಕಾಜಾರ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ? ಖರ್ಚಿಲ್ಲೊ ದುಡು ಪಾಟಿಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೊ?”  ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ.  ” ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ನೋವ್ ಮಯ್ನೆ ವಾವೊವ್ನ್,  ಯೆಣೊ ದೀವ್ನ್ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್, ರಾತ್  ದೀಸ್ ನೀದ್ ಖಳುನ್ ತುಕಾ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆವಯ್. ಜರ್ತರ್ ತುಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂಯ್,  ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊಡೆಂ ಪಳಯ್ತೆಲೆಂಯ್…”  ರಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ತಿ.

“ತುಂ ರಡಾನಾಕಾ ಮಾಮ್ಮಿ, ಹಾಂವ್…”  ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿಂ ನಾಂತ್.  “…ಹಾಂವ್ ಜಾತಾಂ…”  ಕುಡ್ಕೆ – ಕುಡ್ಕೆ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಹೆಂ  ಕಾಜಾರ್  ನಾಕಾ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಆವಯ್ ಜರ್ ತರ್ ಮರತ್, ಹಾವೆಂ ಕಸೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ? ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೆಂ ತೆಂ.  ಹಾಂವ್ ರವಿಕ್ ಚ್ ಫೊನ್ ಕರುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೊ.

” ರವಿ, ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿಂತ್ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದೊತೊರ್ನಿಂತ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ? ಮನ್ ನಾ ತರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್? ಮಾಕಾ ಹೆಂ ಲಗ್ನ್ ಪಸಂದ್ ನಾ. ತುಮಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್  ಆನಿ ಆಮಿ ದುಬ್ಳಿಂ. ತುಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ಬೊರಿ ಹೊಕಾಲ್ ಖಂಡಿತ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ದೆಕುನ್ ತುಜ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್, ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್” ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ ವಿನುತಾ ಫೊನಾರ್.

” ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್  ತೂಂ ಪಸಂದ್ ಆಸಾಯ್. ಪೂಣ್ ತುಕಾ ನಾಕಾಚ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಡ್ಯಾಡಿಕ್ ಸಾಂಗುನ್ ತುಕಾ ಫೊನ್ ಕರ್ತಾಂ…”  ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ವಿನುತಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊನಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ವೊರಾಂ ಇಕ್ರಾ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಮೇಕಪ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಮೇಕಪ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಸ್ವಿರ್‍ಯೊ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲಾರಾಚಿಂ ಆನಿ ಫೊಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಗೇಟಿ ಭಿತರ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೆ. ವಿನುತಾನ್ ರವಿಕ್ ಪರತ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ.

” ಹಾವೆಂ ಡ್ಯಾಡಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಹೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಯಾದಿಚೆಂ ಸವಾಲ್. ಸಗ್ಳಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಆರ್ಚ್ ಭಿಸ್ಪ್, ತೇಗ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಆನಿ ಪನ್ನಾಸ್ ಪಾದ್ರಿ, ಶೆಂಬರಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂ, ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾ. ಸಗ್ಳಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್ ಕಾಜಾರ್ ರದ್ದ್ ಕರುಂಕ್ ಆತಾಂ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಡೈವೊರ್ಸ್ ಘೆಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಜಾಪ್…” ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ ರವಿ, ದುಕೇಸ್ತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್.

ವಿನುತಾಕ್ ಆತಾಂ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ತೆಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.  ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಜಿಯೆತಾಲಿಂ, ನಿರ್ಧಾರ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲಾರಾಚ್ಯಾಂನಿ ಮೇಕಪ್ ಕರುನ್ ವಿನುತಾಕ್ ಸೊಭಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ವಿದ್ರೂಪ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ವಿನುತಾ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸೊಭಿತ್. ಕೃತಕ್ ರಂಗ್ ತಾಕಾ ವೊಂಬಾನಾತ್ಲೊ. ಆನಿ ಫೊಟೋಗ್ರಾಫರ್ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡೊನ್ ತಸ್ವೀರ‍್ಯೊ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ವಿನುತಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪರ್ವಾ ನಾತ್ಲಿ.  ಸ್ಮಾಯ್ಲ್, ಸ್ಮಾಯ್ಲ್… ಘಡಿಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ಸದಾಂಚ್ ಹಾಸುನ್ ಹಾಸುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿನುತಾಚ್ಯಾ ತೋಂಡಾರ್  ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಆಜ್ ಹಾಸೊ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯೊ.

ಸಾಡೆ ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. ವಿನುತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಪೂನ್ ಕೆಲಾಂ, ದೆಕುನ್ ಅಸಲಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ತಾಕಾ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಬೆಸಾಂವ್ ದಿತಾನಾ ತಾಚಿಂ ಮಾಮ್ಮಿ – ಡ್ಯಾಡಿ ರಡ್ಲಿಂ. ಪೂಣ್ ವಿನುತಾ ರಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಪೊಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಶೆಳ್ಯೆಕ್ ಕಾಸಾಯ್ಗಾರಾಕ್ ವಿಕ್ತಾತ್ ತಸಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತಾಚಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲಿಂ.  ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ಭುರ್‍ಗೆಂ ಜಾಯ್, ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಲ್ಮ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಡಯ್ಲೆಂಗಾಯ್ ದುಬಾವ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಂಚೆರ್ ರಾಗ್ ಯೀ   ಆಯ್ಲೊ.

ಸೊಭಿತ್ ಅಲಂಕೃತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಂ ವಿನುತಾ. ತಾಚಿ ದೆಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಮಾಚಿ ಧುವ್ ರೆನಿಟಾ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ಪ್ಲವರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಸುಲ್ಲಿಂ. ಕಾರಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಪೊಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ದೆಡಿ ದೆಂವ್ತೆಚ್ ತಿಕಾ ದೆಡ್ಯಾನ್ ಪುಲಾಂ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಕೀಸ್ ದಿಲೊ. ಬಾಗ್ಲಾಚ್ಯಾ ದಾರ್‍ವಾಟ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಆರ್ಚ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್ ತಾಂಕಾ ಭಿತರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ರವಿ ಆನಿ ವಿನುತಾ ಮುಕಾರ್ ತಾಂಕಾ ಅಮಾನಾತ್ ಕರುನ್ ಅಲಂಕೃತ್ ಕರುನ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆರ್ ದಿಂಬಿ ಘಾಲೂಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. “ಸಾದ್ಯ್ ತರ್  ಜೆಜು, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವಯ್ಲಿ ಕಾಲ್ಸ್ ನಿವಾರ್. ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಖುಶಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತುಜಿ…” ಪರ್‍ತುನ್ ಪರ್‍ತುನ್ ಮಾಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ ವಿನುತಾ.

ಮೀಸ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾನಿಂ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಾಕ್ ಆರ್ಚ್ ಭಿಸ್ಪಾನ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಂವಿಶಿಂ ಆನಿ ಲಗ್ನಾ ಭೆಸಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ, ನೊವ್ರ್ಯಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ ಚಡ್.  ಕಾಜಾರ್ ರವಿಚೆಂಗೀ ವಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ದುಭಾವ್ ಜಾತಾಲೊ. ವಾಚ್ಪಾಂ ಜಾತೆಚ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಚ್ಯಾ ಭಿಸ್ಪಾಚೊ. ತೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್. ಲಗ್ನಾ ಭೆಸಾಂ ವಿಶಿಂ, ಪತಿ – ಪತಿಣೆ ವಿಶಿಂ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಗಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗುನ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಲಗ್ನ್ ಏಕ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್. ದೆವಾನ್ ಜೊಡಿಲಾಂ ತೆಂ ಮೊಡುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್ ಡೈವೊರ್ಸ್ ನಾಂತ್. ಪೂಣ್ ಫಟಿ ಮಾರುನ್ ಲಗ್ನಾ ಭಾಂದಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸದಾಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಜರ್ತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮನ್ ನಾ, ಆನಿ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ವಿಚಾರ್ತಾತ್ ತವಳ್ ಸತ್ ಸಾಂಗಾ. ಅನಿಕೀ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ನಾ….” ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ವಿನುತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿ ಭಿತರ್ ಕಸಲಿಗಿ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಸಕತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿ. ’ಜೆಜುಚ್ ಹ್ಯಾ ಭಿಸ್ಪಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್  ಮಾಕಾ ಸತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೆತ್ಸಿಮೊನಿ ಮೊಳ್ಯಾಕ್ ಜೆಜುನ್ ಭುಜಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಬೊಡ್ವೊ ಹೊ. ಹಾಂವ್ ಸತ್ ಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿಂ. ಮಾಕಾ ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ನಾಕಾ.’ ಆಪ್ಣಾಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ವಿನುತಾ.

ರೆಸ್ಪೆರಾಚಿ ಘಡಿ ಆಯ್ಲಿ. ಹೊಕಲ್ – ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಭಿಸ್ಪಾನ್.  ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾಂನಿ  ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಚ್ಯೊ ಮುದಿಯೊ ವಾಟ್ಲೆಂತ್ ಘಾಲ್ಯೊ. ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಘಾಲೂಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬಾಂಗಾರ್, ಸಾಡೊ ಆಸ್ಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಘೆವ್ನ್ ಬಗ್ಲೆಕ್  ರಾವ್ಲಿಂ. ವಿನುತಾ ಆನಿ ರವಿಚೆ ಮಾವ್ಳೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆ.  ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬೂಕ್ ಆನಿ ಧಾವ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಆಗ್ಮೆಂತಾಚಿ ಸಿಸ್ಲಿ ಘೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ ಭಿಸ್ಪ್. ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಮೈಕ್ರೋಪೋನ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಬಿಸ್ಪಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹೊಕ್ಲೆ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ –  ಕೊಣಾಚೊಚ್ ದಬಾವ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಸ್ವಂತ್ ಖುಶೆನ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತುಮಿ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾತ್?  ದಯ್ರ್ ಘೆವ್ನ್  ನಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್  ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ವಿನುತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ರವಿಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಕಾಂಚೆ ಥೆಂಬೆ ದೆಂವ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಕಾಂ ತಾಣೆ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಂ. ತಿಂ ದುಕಾಂ ನ್ಹಯ್ ರಗ್ತಾಚೆ ಥೆಂಬೆ ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಜೆತ್ಸೆಮೊನಿ ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರವಿ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಕಾಂಪೆರ್‍ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್, ದುಕಾಂ ಗಳವ್ನ್ ರವಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ,  ” ವಿನುತಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ನಾ.  ಹೆಂ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ದಬಾವಾನ್ ತೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ.  ಹೆಂ ರೆಸ್ಪೆರ್ ನಾಕಾ.”

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ನಿಶ್ಶಬ್ದ್.  ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೆಲೊ. ಕೋಣ್ ಗೀ ಪಡ್ ಲ್ಲೊ ಅವಾಜ್.  ವಿನುತಾಕ್ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ರವಿಕ್ ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ತೆಂ. ತಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್  ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ.  ಸುನಾಮಿ ಪರಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಮಾಳುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ತೆಂ ರಡ್ಲೆಂ, ಜ್ಯೋರಾನ್ ರಡ್ಲೆಂ.

ರವಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪುಸ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟರ್ ಚಾಲೂ ಕರುನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಯ್ಲೊ. ಭಿಸ್ಪಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

” ರವಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂಚ್ ಜಾಯ್ …” ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂನಿ ರಡ್ಲೆಂ ವಿನುತಾ. “ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಸ್ವಂತ್ ಖುಶೆನ್ ರವಿಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ…” ರಡ್ಕುರ್‍ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.  ಭಿಸ್ಪಾಚೊ  ಗೆಲ್ಲೊ ಜೀವ್ ಆಯ್ಲೊ.

ತರ್ ತುಮ್ಚೆ ಹಾತ್ ಧರಾ ಆನಿ ಲಗ್ನಾ- ಭಾಸ್ ದಿಯಾ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.  ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಅಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿಂ ದುಕಾಂ ದೆಂವ್ತಾಲಿಂ.

ವಿನುತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಮಾತ್ ಆಘಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವರ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹಿ ಖಬರ್ ವಿನುತಾಕ್ ದಿಲಿ ನಾ. ರವಿನ್ ಕಾಜಾರ್ ನಾಕಾ ಮಣ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ಧಖೊ ಬಸ್ ಲ್ಲೊ.

”  ರವಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂಚ್ ಜಾಯ್….”  ರವಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ವಿನುತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲಿಂ.

► ದೊ| ಜೆರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ

5 comments

 1. Rayan Mathias

  I am Very happy to read such a meaningful emotional story.. I had a wonderful oppertunity to work with Dr Jery..A nobel man and very understanding in Nature.. Dr Jery thank You for the meaningful story..Very emotioanlly analysed…

 2. Roshan Madtha, Mangalore

  Very nicely framed story. I loved the ending where she decides after finding the true love from him. This is very rare situation we can find in rich peoples children still he showed his quality.
  I loved the Church scene I am still trying to understand Bishops situation at that moment.Felt whole story is real and genuine. Compliments to the Author.

 3. Gerald Carlo, Hassan

  All’s well that ends well.

 4. Prescilla Fernandes, Mangalore

  Sir, some years back one incident happened. Boy from Andhra and girl from Mumbai stood face to face in Church for nuptial rites. Priest asked the question and the girl replied “I am forced to marry this boy.” Nuptial cancelled and the girl went back to Mumbai. Such situation is very hard to accept for the concerned families. Happy ending and I like it.

 5. Sr.Agnes Frank, Gurpur,Kaikamba

  The Story Maka tunch zai…is truly an icon f unconditional love.giving love beyond expectations…great indeed….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !