Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಖರ್‍ಯಾ ಮಿತ್ರಾಚಿ ಮುಲಾಕಾತ್!

HJG02ಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ರಾಯ್‌ಗಡ್ ವೆಚಾ ಖಾತಿರ್ ಟ್ರೈನಿರ್ ಆಸ್‌ ಲ್ಲೊಂ. ರಾಯ್‌ ಗಡ್ ಪಾವೊಂಕ್ ದೋನ್ ಅಡೆಜ್ ವೊರಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಶಿವಾಯ್ ಅಚಾನಕ್ ವೆಚೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆ ಮುಂಗಡ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜನೆರಲ್ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೊಂ.

ಟ್ರೈನಿರ್ ಬರಿಚ್ ಘಡ್ದಿ. ಬಸೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಪಯ್ಶಿಲೆಂ, ಉಭೆಂ ರಾಂವೊಂಕ್‌ಯಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ದೊನ್‌ಯಿ ಪಾಂಯ್ ಥಳ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಕಷ್ಟಾತಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಫೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಶರ್ಟಾಚಾ ವ್ಹಯ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸೆಲ್ಲ್ ಫೊನ್ ಕಾಡುನ್ ‘ಹೆಲ್ಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜೆಂ ಫೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲೆಂ! ಫೊನ್ ಮ್ಹಜಾ ಪಾಂಯಾರ್ ಪಡೊನ್ ಕುಶಿಕ್ ನಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ ಅಂದಾಜ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲೊ, ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಘಡ್ದೆಂತ್ ಬಾಗ್ವೊನ್ ಫೊನ್ ವಿಂಚ್ಚೆಂಯಿ ಸುಲಾಬಾಯೆಚೆಂ ನಹಿಂ…

ತರೀ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಫೊನ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂಕುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಚಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್, ಕಸೆಂಯ್ ಬಾಗ್ವೊನ್ ಫೊನ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಬೊಲ್ಸಾಂವ್ ಹಳೂ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲೊ! ಫೊನ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಫೊನಾರ್ ವೆಸ್ತ್ ಜಾಲೊಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಪೊಕೆಟ್ ಫಾರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹಿಶಾರೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಡೊವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೇಶಾನಾಂತ್ ಟ್ರೈನ್ ಉಭಿ ಜಾತಾನಾ, ಥೊಡೊ ಲೋಕ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಾ ಕುಡಿಕ್ ಸದಿಳಾಯ್ ಲಾಬ್ಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುನ್ ಹಾಂವ್ ಕಸೆಂಯಿ ಲೊಟುನ್ ಲೊಟುನ್, ಬಸ್ಕಾ ಕುಶಿನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಬೋಲ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಗುಮಾನಾಕ್ ಯೇವ್ನ್, ಹಾಂವೆಂ ತಕ್ಷಣಾ ಮ್ಹಜಿ ಪೊಕೆಟ್ ಹಾತ್ ಲ್ಹಾವ್ನ್ ತಪಾಸ್ಲಿ!

ಪೊಕೆಟ್ ಗುಲ್ಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ!!! ಹಾಂವ್ ಘಡ್ಬಡೊನ್, “ಮ್ಹಜಿ ಪೊಕೆಟ್ ನಾ, ಮ್ಹಜಿ ಪೊಕೆಟ್ ನಾ…” ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಸ್‌ಪಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಲಾಗ್ಗಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಸಗ್ಳಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ ಶಿವಾಯ್, ಕೊಣಾಯ್‌ಲಾಗ್ಗಿಂ ಕಸಲೀಯ್ ಜಾಪ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ದೆಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಪರತ್ ಟ್ರೈನಿರ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾನಾ, ಪರತ್ ತ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಹಾಲೊಂಕ್ ಜಾಗೊ ನಾ ಜಾಲೊ….

“ಹೆಲ್ಲೊ…, ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಬಸ್…” ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಉಟೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ಬಸ್ಕಾ ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಮ್ಹಜಾ ಫಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಕೆಟಿಚಿ ಖಂತ್ ಉಲೊವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಖೆಟಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ.

“ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂಗಾ ಬಸ್, ಮಾಗಿರ್ ಆಮಿಂ ಪಳೆಯಾಂ….” ಮ್ಹಣೊನ್ ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವತ್ತಾಯೆನ್ ಬಸೈಲೊ. “ತುಜ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಚಿಯಿ ವ್ಹಳಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಳೆ….” ಬಸ್ಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್, ತ್ಯಾ ಖೆಟಿಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ.

“ಹಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ, ಬಹುಷಾ ಮ್ಹಜಿ ಪೊಕೆಟ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಫಾರ್ಲ್ಯಾ…..ಆನಿ ತೊ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ದಿಸಾನಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫೊನ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆತಾಂ ಟ್ರೈನಿರ್ ನಾ….”

“ತೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಟ್ರೈನ್ ರಾವ್ತಾನಾ ದೆಂವುನ್ ಗೆಲಾ ಆಸ್ತಲೊ…. ಟ್ರೈನ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪುಣ್‌ಯಿ ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್ ತರ್, ತಾಕಾ ಧರುನ್ ತಪಾಸ್ಯೆತೆಂ….” ತೊ ಮನಿಸ್ ಟ್ರೈನಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲುನ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.

“ಹ್ಯಾ ಹಾಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡ್ದೆಂತ್ ಕಳ್ಚೆಂಯಿ ಕಸೆಂ? ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಫೊನ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಬೊಲ್ಸ್ ಹಾಳು ಜಾಲ್ಲೆಂ; ತರಿ, ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಫೊನಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಕೆಲಿನಾ…”

“ಚಡ್ ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ….?”

“ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ವೀಸ್ ಬಾವಿಸ್ ಹಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತೀನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಆನಿ ದೋನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾಂಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂತ್ ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಾಂಚಿ. ಪೊಕೆಟ್ ಫಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ತಿಂ ಉಪಾಯೋಗ್ಸಿಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತು ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ….”

“ತಿಂ ಕಾರ್ಡಾಂ ಕೊಣೆಂಯಿ ಕಸೆಂ ಉಪಾಯೋಗ್ಸುಂಚಿಂ ಪಿನ್ನ್ ನಂಬರ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ?”

“ತಿಚ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಜಿ…., ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾನಾ ಮ್ಹಣೊನ್, ಹಾಂವೆಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾರ್ಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಂಚಿಂ ಪಿನ್ನ್ ನಂಬ್ರಾಯಿ ಬರವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿಂ…..”

“ವ್ಹಾ! ಭಾರಿ ಹುಶ್ಯಾರ್ ತುಂ….! ಚೊರಾಂಕ್ ಘರ್ ದಾಖವ್ನ್, ಧಾರಾಂಚ್ಯೊ ಚಾವಿಯೊಯಿ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ತುಜಿ ಗತ್….” ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಭಂವ್ತೊಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೆ.

“ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆರ್ ಚಡ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರಿನಾ. ಕಸಲೊ ಘುಟ್‌ಯಿ ಹಾಂವ್ ಲಿಪಯ್ನಾಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಮ್ಹಜಿ ಪೊಕೆಟ್ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ಹೆಂಚ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಣೆಂಯಿ ಫಾರ್ಚಿ…..”

“ತುಕಾ ಖಂಯ್ ವಚೊಂಕ್?”

“ಕಾಲ್ ರಾತಿಂಚ್ ಫ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ರಾಯ್‌ಗಡ್ ವೆಚೆಂ. ಅರ್ಜಂಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಕಾಮಾನ್ ವಚೊಂಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಚಾಲು ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಡುನ್, ಹ್ಯಾ ಜನೆರಲ್ ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾನ್ ಧರ್ತಾಂ, ಅಸಲ್ಯೊ ಚುಕಿ ಕರ್ಚೊಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್…”

“ತುಜ್ಯಾ ಪೊಕೆಟಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಖರ್ಚಾಕ್ ತುಕಾ ಪಯ್ಶೆ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ…”

“ಪುಣ್ ತುಂ….?”

” ಹಾಂವ್ ರಿತೇಶ್….. ರೋಹಾ ರಾವ್ತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲೊ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮಜ್….”

“ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತುಕಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕೈಲಾಶ್. ತುಂ ತುಜೆಂ ಕೊಂಟೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ದಿಶಿ ತರ್, ಹಾಂವ್ ತುಜೆಂ ರೀಣ್ ಕೂಡ್ಲೆಚ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ…”

“ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚೆ ತರ್, ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ಕಸೊ ಜಾತಾಯ್ ಕೈಲಾಶ್?” ತೊ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ” ಫಿಕಿರ್ ಕರಿನಾಕಾ ಮ್ಹಜಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ. ತುಜೆತಸಲೆ ಸತ್ತಿ ಮಿತ್ರ್ ಮೆಳ್ಚೆಯಿ ಆಪ್ರೂಬ್. ಮ್ಹಜೆ ಥೊಡೆಚ್ ಮಿತ್ರ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಪೈಕಿಂ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ತೂಂಯಿ ಎಕ್ಲೊ….”

HJG03

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸೆಂ ತುಂವೆಂ ಎಕಾಚ್ ಭೆಟಿನ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚೆಂ, ರಿತೇಶ್?”

” ಕೊಣ್‌ಯಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಡೆಬಿಟ್-ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಸಂಗಿಂ ಪಿನ್ನ್ ನಂಬರಾಂ ಬರವ್ನ್ ದವರಿನಾಂತ್ ಕೈಲಾಶ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕೊಣಾಯ್ಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾನಾ. ಜಾಂವ್ ತೊ ತಾಚೊ ಭಾವ್‌ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಜೊ? ಚಡಾವೊತ್ ಥೊಡಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವ್ ಬಾಯ್ಲೆಥಾವ್ನ್ ಸೈತ್ ಖಾಸ್ಗಿ ವಿಶೆಯ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್ತಾತ್. ಆನಿ ತುಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಕೆಟಿಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಡೆಬಿಟ್ – ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾಂಚಿ ಪಿನ್ನ್ ನಂಬ್ರಾಂ ಬರವ್ನ್ ಬಂವ್ಚೆಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ, ತುಜೆತಿತ್ಲೊ ಸಾಧೊ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಮನಾಚೊ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಆಸ್ಚೊ ದುಬಾವಾಚಿಚ್ ಗಜಾಲ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕೂಡ್ಲೆಚ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತೃತ್ವಚಾ ಲಿಷ್ಟಿಂತ್ ಮೆಳಂವ್ಚೆಂ….”

“ಮ್ಹಾಕಾ ನಿತಳ್ ಮನಾನ್ ವಳ್ಕಾಲ್ಯಾ ತುಕಾ ಮಸ್ತು ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ರಿತೇಶ್. ತುಜೆತಿತ್ಲೆ ಖರೆ ಆನಿ ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾಚೆ ಮಿತ್ರ್‌ಯಿ ಮೆಳ್ಚೆ ಭೋವ್ ಆಪ್ರೂಬ್. ಹಾಂವ್‌ಯಿ ತುಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾತ್ ತುಂವೆಂ. ಫಕತ್ತ್ ವಾಟೆಚಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಬಂದಾಬಸ್ತ್ ಜಾತೆಲಿ…”

ರಿತೇಶಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ದಿಲೆ. ಹಾಂವೆಂ ನರ್ಗೊನ್ ತರಿ, ರಿತೇಶಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ಡುನ್ ಪಯ್ಶೆ ಘೆತ್ಲೆ. ತೆದ್ನಾಂ ರಿತೇಶ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ- “ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್, ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್ ತುಂ ಪಾಟಿಂ ಮುಂಬಯ್ ವೆತಾನಾ, ವಾಟೆರ್ ರೋಹಾ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರೋಹಾ ಯೇವ್ನ್ ಭೆಟ್. ಆಮ್ಗೆರ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ರಾವೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೋಸ್ ಜಾತೊಲೊ. ಘರಾ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಬಾಬ್ ಆನಿ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿಂಯಿ ಆಸಾತ್. ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗೊ….”

” ಓಹ್, ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕುಟಾಮ್. ಇತ್ಲಿಂ ಸರ್ವಾಂಯ್ ಎಕಾಚ್ ಘರಾಂತ್…..?”

” ವ್ಹಯ್ ಕೈಲಾಶ್. ಆಮಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಚೊವ್ದಾ ಜಣಾಂ ಆಸಾಂವ್. ಘರ್‌ಯಿ ಆಮ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್ ಆಮಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಎಕಾಚ್ ಘರಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಂವ್.”

” ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಯೆತೊಲೊಂ ರಿತೇಶ್. ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಳಾಚೊ ಆಭಾವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ, ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಚಿ ಮಿತೃತ್ವಾ ಸದಾಂಚ್ ದವರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಲೆಂಚ್” ಹಾಂವೆಂ ರಿತೇಶಾನ್ ಆಮೃಕೆಂ ಹಾಸೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂ ಆನ್ಯೆಕ್ ಗಜಾಲ್, ತುಜಿ ಪೊಕೆಟ್ ಫಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲಾಂ. ತಾಕಾ ಧರುನ್ ತುಜಿ ಪೊಕೆಟ್ ಹಾಂವ್ ದಿವೈತಾಂ….. ” ಸಾಂಗೊನ್ ರಿತೇಶ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

ಆಮ್ಕಾಂ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೊ, ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಭಂವ್ತೊಣಿ ಉಭೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ರಿತೇಶಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ತಾಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳೆತಾನಾ, ರಿತೇಶಾನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಾ ಕೊಲ್ಲರಾಕ್ ಧರುನ್ ಉಭೆಂ ಕೆಲೆಂ!

“ಹಿ ಕಸಲಿ ದಾದಾಗಿರಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಟೈಲೆಂಯ್….? ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ದಾದ್ಲೊ ಘಡ್ಬಡ್ತಾನಾ….

“ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ’ಧಿಂ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಪೊಕೆಟ್ ಕಾಡುನ್, ಮರ್ಯಾದಿನ್ ದಾಖಯ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಚಲ್ತ್ಯಾ ಟ್ರೈನಿವಯ್ಲೆಂ ಉಕ್ಲೊನ್, ತುಕಾ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಡ್ತಾಂ” ರಿತೇಶಾನ್ ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಮೂಟ್ ಉಬ್ರಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ತೊ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ!

“ಖಂಚಿ ಪೊಕೆಟ್…? ಕಾಲೆಂ ಉಲೈತಾಯ್…?”

ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಸಗ್ಳೊ ಲೋಕ್ ಕುತುಹಲ್‌ ಭರೀತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಪೊಕೆಟ್ ಫಾರ್‌ಲ್ಲೊ ದೆಂವುನ್ ಗೆಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಹೊ ರಿತೇಶ್ ಬೊಲ್ತ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಧರುನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ ?

ರಿತೇಶಾನ್ ಉಬ್ರಾಯಿಲ್ಲಿ ಮೂಟ್ ಮಾರ್ಲಿಚ್ ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್! ಮುಸ್ಕಾರ್ ಫುಟೊನ್ ದಾಂತಾಂ ಇಡ್ಯಾಂನಿ ರಗಾತ್ ಫುಟೊನ್, ತೊಂಡಾಂತ್ ಭರ್ತಾನಾ, ತಾಕಾ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ ದುಸ್ರಿ ಮೂಟ್ ಉಬ್ರಾಯ್ಲಿ….

“ರಾವ್ ದಿತಾಂ…. ” ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಪೊಕೆಟ್ ಕಾಡುನ್ ದಿಲಿ! ಸಗ್ಳೊ ಲೋಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರೂಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲೊ.

“ಹಾಕಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ, ಹಾಂವ್ಂಚ್ ಪಳೆತಾಂ….” ಲೊಕಾಕ್ ರಿತೇಶಾನ್ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಭಗ್ಲೆಂ. ರಿತೇಶಾಕ್ ಕಶೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ, ಮ್ಹಜಿ ಪೊಕೆಟ್ ತ್ಯಾ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್? ತ್ಯಾ ಗಡ್ದೆಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಪೊಕೆಟ್ ಹ್ಯಾ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಕಶಿ ಫಾರ್‍ಚಿ? ಕಾಂಯ್ ಫಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್, ಪೊಕೆಟ್ ಹಾಚೆಕಡೆನ್ ಪುಣಿ ಹಾಡುನ್ ದೀಂವ್ಕ್‌ನಾ ಮೂ? ಜರ್ತರ್ ರಿತೇಶಾಕ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಶೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆ? ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್ ತಮಾಸೊ ಪಳಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ತಾಚಿ ನೀತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ?

“ತುಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ ಜಾಪ್ ದಿತಾಂ ಕೈಲಾಶ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಚಿ ಬಂದಾಬಸ್ತ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ರಿತೇಶಾನ್ ಜನೆಲಾಲಾಗ್ಗಿಂ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಟೊವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಚೊರಾಕ್ ಥಂಯ್ ಬಸೈಲೆಂ. ಹಾಕಾ ಹಾಂವ್ ರೋಹಾ ವರ್‍ತಾಂ. ರೋಹಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಭಾರಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಂಗಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್‌ಯಿ ವಳ್ಕಾತಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಟ್ರೈನಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಚೊರಾಂಕ್ ಪರತ್ ಚೊರ್ಚೆಂ ಚಿಂತಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಕರುನ್ ಆಮಿಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ತಾಂವ್. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೈನ್ ರೋಹಾ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಹಾಣೆ ದೆಂವುನ್ ದಾಂವೊಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಹೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿಗ್ರಾಣಿಂತ್ ಆಸೊಂದಿ”

ಹಾಂವೆಂ ಕೂಡ್ಲೆ ಮ್ಹಜಿ ಪೊಕೆಟ್ ತಪಾಸ್ಲಿ. ಪೊಕೆಟಿಂತ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆ ಪಯ್ಶೆ ಆನಿ ಕಾರ್ಡಾಂ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತೆದ್ನಾಂ ರಿತೇಶ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ – ” ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೇಶಾನಾಂತ್ ಟ್ರೈನ್ ರಾವ್ತಾನಾ, ತುಜೆವರ್ನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೊ ಭಾರಿಚ್ ಘಡ್ಬಡೆನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಲೊಟುನ್ ಹಾಂಗಾ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೊ. ಎಕಾ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಆಂಗಾರ್ ಉಭೊ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹಾಚಿ ಘಡ್ಬಡಿ ಪಳವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲಿ ಬಸ್ಕಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ತುಂಯಿ ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಯ್. ತುಂವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಕೆಟಿ ವಿಶೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಹಾಚೆರ್ ನಿಗಾ ದವರ್‌ ಲ್ಲಿ. ಹೊ ಮಸ್ತು ಭಿಂಯಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ನೋಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ…..”

“ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಘಂಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ತುಜಿ ಪೊಕೆಟ್ ಹಾಣೆಂಚ್ ಫಾರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್. ತರಿ, ಮುಕ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆ ಸಂಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಜ್ಯಾರಿ ದವರ್‌ ಲ್ಲೊ, ಸಂಗಿಂಚ್ ಹಾಚಾ ತೊಂಡಾಚೊ ಹಾವ್ ಭಾವ್ ಹಾಂವ್ ವಾಚುನ್ಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ತುಕಾ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಲೆಚ್ ಹಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಉಬ್ಜಾಲೆಂ. ಹಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹೊ ದುಭಾವಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಹೊ ನೆಣಾ ಮ್ಹಜಾ ಸೂಕ್ಶ್ಮ್ ದಿಷ್ಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಖಂಚೊ ಚೋರ್‌ಯಿ ಬಚಾವ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಅಸೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಭಾರ್ ಚೊರಾಂಕ್ ಟ್ರೈನಿನಿ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಹೆರ್ ಕಡೆನ್‌ಯಿ ಧರ್ಲಾಂ….”

“ತುಂವೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ….” ಸಾಂಗೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ರಿತೇಶಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಶೆ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೆ.

“ಪೊಲಿಸ್ ಚೋರಾಂಕ್ ಧರಿನಾಂತ್, ತಾಚೆಕರ್ನಾ ಚೊರಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪೋಟ್ ಭರ್‍ತಾತ್. ತಾಂಚೆ ಮುಖಾರ್ ಚೊರಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಯ್ಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಂಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಪಾಳಿನಾಂತ್. ಭೋವ್ ಥೊಡೆ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕ್…., ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೆ ಪೊಲಿಸ್….” ರಿತೇಶಾನ್ ಹಾಸೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಸಭಾರ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಸಂಗಿಂ ಹಾಸ್ಲೆ.

” ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಪೊಕೆಟ್ ಫಾರ್‌ಲ್ಲಿ, ತಿಕಾ ಸೈತ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ….”

“ಚಲಿಯೆನ್….? ಖಂಯ್, ಟ್ರೈನಿರ್ ವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್….?”

HJGCVR

“ಟ್ರೈನಿರ್‌ಚ್, ತೆಂಯಿ ಮುಂಬಯ್. ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಮಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಾ ಗಡ್ದೆಚೊ ವೆಳ್ ಆನಿ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಸಾತ್ ತಾರೀಕ್. ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಕಾಮಾನ್ ಮಲಾಡ್ ವೆಚಾ ಖಾತಿರ್ ಟ್ರೈನಿರ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಏಕ್ ಭೋವ್ ಸೊಭೀತ್ ದಿಸ್ಚಿ ತರ್ನಾಟಿ ಚಲಿ ಮಟ್ವೆಂ ನೆಸಾಪ್ ನೆಸೊನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಟ್ರೈನಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ತಿಚೆಸಂಗಿಂ ತಿಚೊ ನೊವ್ರೊ ವ ಬೋಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್….”

“ಮ್ಹಜೆಪರಿಂ ಸಭಾರಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಲೋಕ್ ತಿಕಾ ಭದ್ರತಿ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಮಾಣ್ಸುಗಿ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೊ. ಬಸ್ಕೆಚಾ ಕುಶಿನ್ ವೆಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಿ ಚಲಿ ತ್ಯಾ ಭೀಕರ್ ಗಡ್ದೆಂತ್‌ಚ್ ಸಾಸ್ಪಾತಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ತಿಚೆಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ತಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಕೊಣ್‌ಯಿ ತಿಚೆಸಂಗಿಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜೊ ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಕರುನ್‌ಯಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಿ ಹ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಪರಾಮಾಶೆನ್ ನಹಿಂ ಬಗಾರ್ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಾನ್ಂಚ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಿಚಾ ದಿಶ್ಟಿಂತ್ ಚೊರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾವ್‌ಬಾವಾಂತ್ ನಟನ್. ತಿ ಎಕಾ ಬರೆಂ ನೆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಾ ಆಂಗಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂಯಿ ಹಾಂವೆಂ ನೋಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಿಚೆವಯ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ತಿಕಾಚ್ ಪಳವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ….”

“ಮುಕ್ಲೆಂ ಸ್ಟೇಶನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಚಲಿಯೆಚೊ ಹಾತ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊಚ್. ಬಹುಷಾ ಮಸ್ತು ವೇಳ್ ಥಾವ್ನ್ ತಿ ತೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ತಿಣೆ ತಿಚಾ ಹಾತಾಚಿ ಚಾಲಾಕಿ ದಾಖಯಿಲ್ಲಿ! ತಿಕಾಚ್ ಪಳವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ದಿಷ್ಟಿಂತ್ಲೆಂ, ತಿಣೆ ಚಾಲಾಕೆನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಚುಕ್ಲೆಂ ನಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೆಂವುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ದಾರಾ ಕುಶಿನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲೊಟುನ್ ಲೊಟುನ್ ಚಲಿಯೆಚಾ ಕುಶಿನ್ ಪಾವ್ಲೊಂ….”

“ಸ್ಟೇಶನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಚಲಿಯೆನ್ ದೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಹಾವ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲೊಂ, ಫೊಕೆಟ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ದೆವಾನಾ ಮ್ಹಣ್. ತಾಕಾ ಜಬರ್ ದಸ್ತೆನ್‌ ಹಾಂವೆಂ ವಡೂನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ದೆಂವಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕೆಲೆಂ; ತೊ ಮ್ಹಜೆರ್ ಉಪ್ರಾಟೊನ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾನಾ, ಚಲಿ ದೆಂವೊನ್‌ಯಿ ಚರಾಂ ಚರಾಂ ಧಾಂವ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆಂ ತಿಕಾಯಿ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ. ತಿ ಕಾಲುಬುಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆತಾನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಜಬರ್ ದಸ್ತೆನ್ ದೆಂವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚಿ ಪೊಕೆಟ್ ತಪಾಸುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಬೊಲ್ಸಾಂವ್ ತಪಾಸ್ತಾನಾ, ತಾಚಿ ಪೊಕೆಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪಳವ್ನ್ ಘಡ್ಬಡ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆ ಥಂಯ್ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲೊ….”

“ಚಲಿ ಘಡ್ಬಡ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಯಾಧಿಚೆರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ತಿಚೆಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಲೋಕ್ ಜಮ್ಲೊ, ಕೂಡ್ಲೆ ರೇಲ್ವೆ ಪೊಲಿಸ್‌ಯಿ ಪಾವ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆರ್ ಥಾಪ್‌ಲ್ಲೊ ಆರೋಪ್, ಹಾಂವೆಂ ತಿಣೆ ಟ್ರೈನಿಂತ್ ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಪೊಕೆಟ್ ಫಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೊರಿಯೆಂತ್ ಮೆಳವ್ನ್, ತಿಕಾಚ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್‌ಯಿ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್, ಲೊಕಾಕ್ ಆನಿ ಪೊಲಿಸಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಚಲಿ ಫಸ್‌ಲ್ಲಿ….”

“ಕೂಡ್ಲೆ ತಿಚಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ಫಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಪೊಕೆಟ್ ತಿಚೆ ಕಡೆನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಬೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಎಕಾ ನಿರ್ಧೋಶ್ ಚಲಿಯೆಚೆರ್, ಫಟ್ಕಿರೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಭಿಗಡ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೊಂ. ಎಕಾಸ್ಫಾರಾ ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಂತ್ ಚಲಿಯೆಚಾ ಚಾಲಾಕೆಚೊ ಹಿಶಾರೊ ಆದಾಳ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಲೇಡೀಸ್ ಪೊಲಿಸಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ತಿಚಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರಾ ಖಂಡೀತ್ ಪೊಕೆಟ್ ತಿಚೆಕಡೆನ್ ಸಾಂಪಡ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಥಂಯ್ಚರ್ ಲೆಡಿಸ್ ಪೊಲಿಸ್‌ಯಿ ಪಾವ್ಲಿ. ತಮಾಸೊ ಪಳವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಮಝಾ. ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಟ್ರೈನಿ ಸೊಡುನ್ ಲೋಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮುಖ್ಲೊ ತಮಾಸೊ….”

HJG005

“ಚಲಿ ಲೇಡಿಸ್ ಪೊಲಿಸಾಸಂಗಿಂ ತಪಾಸ್ಣೆಚಾ ರೂಮಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ ಜಾತಾನಾ, ತಿಕಾ ಜಬರ್ ದಸ್ತೆನ್ ವರುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತ್ಯಾ ತಪಾಸ್ಣೆಂತ್ ತಿಚೆಕಡೆನ್ ಫಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಪೊಕೆಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್, ಮ್ಹಜೆ ಬಾರಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್ ಪೊಲಿಸ್‌ವಾಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರ್ತೆ, ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಲೋಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಭಾರ್‌ಚ್ ಕಾಡ್ತೊ!”

“ಚಲಿಯೆನ್ ಫಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಪೊಕೆಟ್ ತಿಚಾ ನಿಕ್ಕರಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲಿ. ವಾ! ಜಾವ್ಯೆತ್ ಚಲಿಯೆಚಿ ತಕ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾವೆಗ್ಗಿಂ ತಿಣೆ ತಿ ಪೊಕೆಟ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಗುಪಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಲಿಪಯ್ಲಿ ಕಸಿ? ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚಿ ಜಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ನಹಿಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಚಲಿಯೆಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ವಾಲ್ಯಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ವ ಲೊಕಾಂನಿ ತಿಕಾ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಚಿ ಪರ್ವಾ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕರ್ತ್ಯವ್ಯ್ ಪಾಳುನ್ ಮುಕ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಧರ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೀಸ್ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಸೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಕೀ, ಲೊಕಾನ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರುನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫೊರ್ಮಾರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. ಹೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ….”

ರಿತೇಶಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಗ್ಳೊ ಲೋಕ್ ಹಾಸ್ತಾನಾ, ಟ್ರೈನ್ ರೋಹಾ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ. ರಿತೇಶಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಎಡ್ರೆಸ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಟಿಂ ರಾಯ್ಘಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ ವೆತಾನಾ, ಖಂಶಿತ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ರಿತೇಶಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಆನಿ ವೆಂಗೊನ್, ಮ್ಹಜಿ ಪೊಕೆಟ್ ಫಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಚೊರಾಕ್ ವಡೂನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಚೋರಾಕ್ ತಾಣೆ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಂವ್ ರಿತೇಶಾನ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ, ವ ಹಾಂವೆಂಯಿ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ ಆಮಿ ಪರತ್ ಭೆಟ್ತಾನಾಂಯ್.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

66% feel thumbs up. And how do you feel?
2 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. Shanthi Marina Quadras

    Wonderful Article.

  2. mm
    Gerald Carlo, Hassan

    ಹೆಚ್.ಜಿ.ಗೋವಿಯಸಾಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ ವಾಚ್ಚಿಂಚ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಮಝಾ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.