ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೊ – ಭಿತರ್ಲೊಚ್ ಏಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ !

ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ವಿಮರ್ಸೊ, ವಿಮರ್ಶಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಸಾಹಿತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ವ್ಹಯ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಸಾಹಿತಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ. ತರಿ ಸಾಹಿತ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಸಾಹಿತಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳೆಂತ್‌ಚ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಆನಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ‘ಸಾಹಿತ್ ಕಾಂಯ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ರಿಪೇರಿ ಕರ್ಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾನುನ್ ಘೆನಾಂ ತರಿ’ ಸಾಹಿತಾಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಸಮಾಜೆತೆವ್ಶಿಂ ಸಹಜ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಚಲ್ತಾತ್, ಚಲಾಜೆಚ್. ಜರ್ ಖಂಚೆಂಯ್ ಸಾಹಿತ್ ಸಮಾಜ್‌ಮುಖಿ ಜಾವ್ನ್ ಚಲಾನಾಂ ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಸಲ್ವಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಚ್ ಸಯ್. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಅರ್‍ಬೊಕೊರೊಡ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕೃತಿಯೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತರಿ ಕಾಂಯ್ ಹಜಾರಾಂನಿ, ಜ್ಯೊ ಸಮಾಜ್‌ಮುಖಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕೃತಿಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಳಾಂತರಾಥಾವ್ನ್ ಉತ್ರುನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸ್‌ಪೆಶಿಂಯಾಂನಿ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್.

ಜಶೆಂ ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಳಾನುಕಾಳಾಕ್ ಹೊಂದ್ವುನ್ ತ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ನವೆ ನವೆ ಅರ್ಥ್ ಚೊವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಎಕಾ ಹೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶಕಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ತಶೆಂಚ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಎಕಾ ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಚಿ ವ್ಹಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ‘ವಿಮರ್ಶಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ತಾಸ್ಪಿ, ಘಾಸ್ಪಿ, ಕಸ್ಸಾಪಿ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಸಹೃದಯಿ ಸಹವಾವ್ರಾಡಿ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಮಿ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾಂವ್ ತರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್, ಸಮುದಾಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ‘ಸಮ್ಜೊಣೆಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಆನಿ ವಾವ್ರಾ ವಾಂಟೆಲಿ. ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸತ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಹಾಯ್ ಕರ್ತಾ. ದೆವಾನ್ ಲೊಕಾಂಮಧೆಂ ತವಳ್‌ ತವಳ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚುಕುನ್ ವೆತಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಕೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಮಿ ವಾಚ್ತಾಂವ್. ಹೆ ಪ್ರವಾದಿಚ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಶಾಥಿವಂತ್ ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ.

ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚಿ ಪರಿಗತ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಬರ್‍ಯಾವಾಯ್ಟಾಚಿ ವಾಟ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಮಯ್ಪಾಸಿ. ತೊ ಬರ್‍ಯಾವಾಯ್ಟಾಚಿ ವಾಟ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊಯಿ ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಮಾನ್ ಸುಖಿ – ಸಮಾನ್ ದುಕಿ, ಬರ್‍ಯಾವಾಯ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಸಮಾಸಮಿ ಭಾಗಿದಾರ್. ಏಕ್ ಬರೊ ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯೆ, ಸಂಘಟನಾಚೊ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಘಟಕಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಬರ್‍ಯಾನ್ ವಳೊಕ್ ಧರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಚಿಯ್ ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕಿ ವಳೊಕ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ದೋನ್‌ಯಿ ಪರಿಗತೆಂಮಧೆಂ ಬರೊ ಆನಿ ಖರೊ ಸಾಂಕೊವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತೊ ಸಕ್ತಾ.

ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಮಾಜೆನ್ ಆಜ್ ಆಪ್ಣಾಮಧ್ಲ್ಯಾ ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಕ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಜ್ ಆಸಾ. ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾತಾ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಮಾಜೆಂನಿ ಆನಿ ಸಾಮುದಾಯಿಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಏಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಲಾಭ್ತಾ ಆನಿ ತಿದ್ವಣ್ ಮೆಳ್ತಾ, ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಆಮಿಂ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ವಚುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ತಾಂಚಿಂ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಿದ್ವಣೆಂ ತಿಕ್ಸಾಣೆಂ ನಿಮ್ತಿಂ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಂತ್ ಜಿವೆಸಾಂವ್, ನವೆಸಾಂವ್ ಆನಿ ಸಕ್ರಿಯತಾ ಹಾಡ್ತಾ. ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ನವೊವ್ಹಾಳೊ ಉಬ್ಜಾತಾ ಪೂಣ್ ಪವ್ರತ್ಯ್ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಜಿಣ್ಯೆವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ. ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಸವಾಲ್ ಜವಾಬೆಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಚಡ್ ವ್ಹಯ್ ಪೂಣ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ತಿದ್ವಣ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಡ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ನಾ.

ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್‍ಶಕ್ ಜಾತಲ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ತಾಂಕ್ ಆಸಾಜೆ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ವಳೊಕ್ ಆಸಾಜೆ. (ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸೊಕ್ರತೆಸ್ ಆನಿ ಡೆಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಸಾಂಗ್ಣೆಗಾರ್‍ನಿಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗಿಜೆ. ಡೆಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಒರೇಕಲಾನ್ ಸೊಕ್ರತೆಸ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಚೊ ಭೋವ್ ಜಾಣಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಲ್ಮೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸೊಕ್ರಾಥೆಸ್ ತೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆನಾಶೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಭಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಕಳಿತ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾನ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾ. ಪೂಣ್ ತೊ ಕೊಣಾ ಸರ್ವಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾ ತೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂ ತರಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಟನ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ತವಳ್ ಸೋಕ್ರತೆಸ್ ಚಿಂತ್ತಾ, ‘ವ್ಹಯ್ ಹಾಂವ್ಂಚ್ ಸಂಸ್ರಾಚೊ ವರ್ತೊ ಜಾಣಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಭಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಕಳಿತ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ನ್ಹಂಯ್‌ಗಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಾವ್ತಾ ಖಂಯ್ ) ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಸೊಕ್ರತೆಸಾಪರಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಉಣ್ಯಾರ್‌ಉಣೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ನಾಟಕ್ ಕರ್ತಲೊ ಜಾಯ್ನಾಂಯೆ.

ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ರಾವುನ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತಾ ತೊ ವ್ಹಡ್ ಅಪಾಯ್ ಫುಡ್‌ ಕರ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಕಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ರಾಗ್ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ದುಬಾವ್ ಫುಡ್‌ ಕರ್ಚೆ ದೊಡ್ತೆ ಮಾರ್ ನಿರಂತರ್ ಪಡುನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾತಾಂತುಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂವಿಶಿಂ ಬರಯ್ತಾ ತೊ ಜೆರಾಲ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಲೊಕಾನ್ ಸಮ್ಜುಂಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಂತ್ ಬರಯ್ತಾ ತರ್ ತಾಚೆ ಆಟಾವಿಟೆ ಸಾಂಗ್ಚೆನಾಕಾತ್. ಹುನ್‌ ತೂಪ್ ಗಿಳ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ ಉಡೊಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯಾ ವಿಶಿಂ ಲಿಕ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕಿ ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕರ್ ಹಿಣೆಂ ಸೊಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಮಿ ವಳ್ಕುನ್ ಜಾಣಾಂವ್. ನಾ. ಡಿಸೋಜಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯೆವಿಶಿಂ ವಿಮರ್ಶಕ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಬರಯಿತ್ತ್ ಗೆಲೊ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಫಾವೊ ತೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಅಶೆಂಚ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತಾಕ್, ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಕ್, ಗವ್ರಿ ಲಂಕೇಶಾಕ್. ‘ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾಕ್ ಪಡುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಲಿಕ್ಲಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕೊಡು ಜಾತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ಭಾಯ್ಲೊ ಜೆರಾಲ್ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬರೊವ್ಪ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ವಚಾನಾಶೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಆಣ್ಕುಂಕ್ ವಾಪರ್ತಾ. ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ದೋನ್ ದಿಶೆನಿಂಯಿ ಮಾರ್ ಖಾತಾ.

ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕಾನ್ ಫುಡ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಪಾಯ್ ಆಸಾ ‘ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚೆಂ’ ತಾಕಾ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲೊಯ್ ಪಾತ್ಯೆನಾಂ, ಪೆಲೊಯ್ ಪಾತ್ಯೆನಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಫುಡ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ತಾಣೆಂ ಚಡ್‌ಕರ್ನ್ ‘ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ’ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಖರೊ ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತಾ. ತೊ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಆನಿ ವೈಚಾರಿಕ್ ರಿತಿನ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರುಂ ಆನಿ ‘ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಮಿಂ ಸದಾಂ ಉಗ್ತೆ ಮ್ಹಣ್’ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪೆಂಪಾರೆಂ ಫುಂಕುಂ, ಜೊ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ತಾ ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಆಂಗಾರ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆತಾ. ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಮಾರ್. ದುಸ್ರೊ ಮಾರ್, ಚಡಾವತ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಕುಲ್ನ್ ಧರುಂಕ್ ವೆತಾ ಆನಿ ತವಳ್ ವಿಶ್ವಾಸರ್‍ಹತಾ ಸವಾಲಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾ.

ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಯಮ್ ಕರ್ತಾ. ಥೊಡೆ ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾಚೆ ಆಸಾತ್ ತೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ತಿದ್ವಿಲ್ಯಾರ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ವಿಂಚುನ್ ಘೆತಾತ್. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ತಿದ್ವಣ್ ದಿತಾ ತೊ ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಥೊಡೆ ‘ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಸರ್ವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ’, ‘ಬರಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ಬರವ್ನ್ ಜಾಲಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸಂಯ್ಬಾಚೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ತೀನ್ಂಚ್ ಪಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಲ್ಯಾಕ್ ತಿದ್ವುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಗರ್ಜೆಭಾಯ್ಲ್ಯೊ ಕರಂದಾಯೊ ಸೊಸ್ತಾ.

ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶ್ಯಕಾಚ್ಯಾ ಭಾಶೆವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಯ್ ಆಸಾತ್, ಏಕ್ ಲೀಟರ್ ಶಿರ್ಕ್ಯಾಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಥೆಂಬೊ ಮ್ಹೊಂವ್ ಬರೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಥೆಂಬ್ಯಾ ಮ್ಹೊಂವಾಕ್ ಹಾರಿಂಹಾರಿಂನಿ ಮುಯೊ ಯೆತಾತ್’ ಆತಾಂ ಮ್ಹೊಂವಾಕ್ ಆಕರ್ಸುಂಚೆಂ ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಚೆಂ ಕಾಮ್‌ಗಿ? ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ತರ್ ‘ಮುಂಯಾಂಕ್ ರಾಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಪ್ರಾಳ್ಯಾಂಚಿ ಫವ್ಜ್ ಬಾಂದುಂಯೆತಾ ಶಿವಾಯ್ ಭದ್ರತೆಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಉತರ್‌ಯಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಷಯ್. ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಫುಡ್ ಕರ್ತಾ ತೊ ಅಪಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ‘ತುಮಿಂ, ತುಮಿಂ, ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಚೊ’ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ‘ತುಮಿಂ ತಿ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ, ತುಮಿಂ ಹಿ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ಪುರೊ. ಖರ್‍ಯಾನ್ ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸಮುದಾಯಾಚೊ/ಘಟಕಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ‘ಆಮಿ ಹಿ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ, ಆಮಿ ತಿ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಆಸಾತ್. ರಾಸ್ ಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ಸಾರ್‍ಯಾಂತ್ ಹೆರಾಂಚೊ ಮಾತ್ರ್ ವಾಂಟೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತ್ಯಾ ಸಾರ್‍ಯಾರಾಶಿಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಕಿತ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚಿ.

ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ತಾಕಾ ಥೊಡೆ ಮಹತ್ವಾಚೆ ಗೂಣ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಆಸಾತ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆಪುಣ್ ಖಂಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್/ ಸಮುದಾಯಿಕ್ ಘಟಕಾಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತಾಂ ತಾಚೆರ್ ದುಸ್ವಾಸ್ ಆಸುನ್ ವಾವುರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೊನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಗರ್ಜೆಭಾಯ್ಲೆ ವಾಂದ್ದೆ ಆಸಾ ಜಾತಾತ್. ಆಪುಣ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂ ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾಚ್ಯೊ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾಕ್ ಆಪುಣ್ ವಾವುರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಂಯ್ಭ್ ಹಾಂಗಾ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಆಪುಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತಾಂ ತ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ವಿವರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ್ ಮಂಡನ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪೆಚಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಧ್ಯಯನಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಕೊಳ್ಶ್ಯಾ-ಕಳ್ಶ್ಯಾಂತಿತ್ಲೆಂ ವಾಚುನ್ ಧ್ಯಾನ್ ಮನನ್ ಕರ್ನ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಲೊಟ್ಯಾತಿತ್ಲೆಂ ವಾಂಟುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಸೊಭಾಯ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಸೊರಿ, ದರ್ವಡಿ ಸಂಯ್ಬಾಚೊ ಆನಿ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ತಾ ತೊ ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಜಾತಾ ತೆನ್ನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬರ್‍ಯಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವಾಯ್ಟ್‌ಚ್ ಕರ್ತಾ.

ಎಕ್ದಮ್ ಸೀಮಿತ್ ದಿಷ್ಟಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಹಿತಾಸಕ್ತ್ ಮುಟಿಂಕ್ ಮೆಳುನ್ ನವ್ಯಾಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ದಿಶಾ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ರೊದಾಂಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತಿದ್ವುನ್ ತಿದ್ವುನ್ ನವ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾಂತ್ ಭರುಂಕ್, ಲಿಪ್ತಿ ಸಕ್ತೆಶಾಥಿ ಪರ್ತ್ಯಾಂ ಉಜ್ವಾಳೊಂವ್ಕ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಬರ್‍ಯಾ ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಚಿ ತ್ವರಿತ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್.

► ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Join KITTALL WhatsApp Group, connect to KONKANI Literature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !