ಪ್ರಾಯ್ಮೆರಿಂತ್ಲೊ ವಾಲೆಂತಿನಾಚೊ ದೀಸ್

ನಿಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಯಾವಸ್ಥೆಂನಿ ವಿಶೇಷ್ ರೀತಿಂಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ತೊ ಜಿಯೆವ್ನ್ ವೆತಾ .ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಮತಿಚ್ಯಾ ಧಿಮ್ಕುರ‍್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ ಸುರ್ವಾತ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ದಾಂಡ್ಯಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತೆಂಕ್ತಾ .ಹ್ಯಾ ಮದ್ಗಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಎಕೆಕಾ ಹಂತಾಚಿ ಪ್ರಾಯಾವಸ್ಥಾ ವಿಶೆಷ್ ರಿತಿಂನಿ ತಾಕಾ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾತ್. ತಿಸಾಚಿ ತಡ್ ಉತ್ರೊಂಚ್ಯಾ ಫುಡೆ ರಬಸಾಚಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ದಿಶಾ ನಾಸ್ತಾಂ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವೆತಾ. ತಿ ಫೆಸ್ತಾ ಸಾಂತೆಂತ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಭೊಂವೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಮಜೆಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ಡೆಬರಿ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಶಣಾಚ್ಯೊಚ್ ಆಂಗ್ಡ್ಯೊ, ಚಾರಾಂಯ್ ಕುಶಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಂಚೊಚ್ ಗಲಾಟೊ. ಜಿವಿತಾಚೊ ದನ್ಪಾರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಾಂತೆಂತ್ ಯುವಜೀವಿಂಚೊ ಭರಾನ್ ವೆವಹಾರ್ ಚಲ್ತಾ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಲಜೆಚೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಆಂಗಾರ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಚಡೊನಚ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಕೊಣೀ ಚೆಡುಂ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಸಕ್ಲಾ ಬಾಗ್ವಾತಾಲಿ .ಆಮ್ಚಿ ಹಿ ಲಜ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಧಾಂವ್ಡೊಂವ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಚ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಂನಿ ಮೆಸ್ತ್ರಿಣೆನ್ ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಮದ್ಗಾತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಜೆಚಿ ಮೂರ್ತಿ ಜಶೆಂ ಬಸಯ್ಲೆಂ. ಚಲಿಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಂಗಾರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಅಲರ್ಜಿ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣೀ ಚಲಿ ಯೆಂವ್ಚಿ ಆಸಾ ತರ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಶುದ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿವ್ಳಾಕ್ ದಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಪರಿ Divine distance ದೀವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಘುಂವೊನ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಗಡ್ನ್ ಬಸ್ತಾಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಅಡ್ಚಣೆಚೊ ಆನಂದ್. ತ್ಯಾ ಬಾವ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಮದೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಖಿಣಾಂನಿ ಫುಲೊನ್ ಬಸ್ತಾಲೆಂ. ಕುಶಿಂಚೆಂ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಜೆ ಕಾಂಟೆ ಜಾವ್ನ್ ಬಸಯ್ತಾಲೆ .

ಎಕಾ ಕ್ಲಾಶಿಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಕ್ಲಾಶಿಕ್ ವೆತಾನಾ ಸಾಧಾರಣ್ ತಿಂಚ್ ಮುಕಾಮುಳಾಂ ಕುಡಿಂತ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮತಿಕ್ ಯೀ ಪಿರಾಯ್ ಭರ್ತಾ. ಮೊಗಾ ವಸಂತಾಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಫುಲೊನ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಸುಟ್ಚೊ ವೇಳ್ ತೊ. ಜಿವಾಂತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಲವ್ ಲವ್. ತ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಕ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಭರ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾಂ, ದೊಗಾಂ ತೆಗಾಂವಯ್ರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಆಕರ್ಶಣ್. ಆಖ್ರೇಕ್ ಆರೊವ್ನ್ ಮೆರೊವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಎಕಾಚ್ ದೇವಿಚ್ಯಾ ಆರಾಧನಾಕ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಮತಿಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾತಲೊ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಣೆನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಚೆ ಜಾಗೆ ಬದಲ್ತಾನಾ ತೆಂ ಬಸಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಿಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ಶೆ ಕರ್ಚೆಂ, ಕಾರಣಾಂ ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಎದ್ರಾಕ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ನ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಚೊರ್ಚಿ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬ್ಲೇಡಿನ್ ಬಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಅಡಿಯೆಂತ್ ತಾಚೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಅಕ್ಶರ್ ಕಾಂತವ್ನ್ ದವರಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

ಲಾಂಬಾವ್ನ್ ತಾಚಿಂ ನಯನಾಂ ಚೊರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಎಕಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾರ್ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿರ್ ಖಂಚವ್ನ್ ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಪಾರ್ಕುಂಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮೆಳಾನಾತಲ್ಲೆಂ. ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೆಂ ಚಾದ್ನೆಂ ಉದೆವ್ನ್ ಪ್ರಕಾಸುನ್ ಫುಲಲ್ಲೆಂ. ಉಗ್ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂಕ್ ಮೀತ್ ಚ್ ನಾತಲ್ಲಿ. ಪಿಂಜ್ಕರ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಖರಾರ್, ರೆಸ್ಪೆರ್ ಅಶೆಂ ಕಾಜರಾಚ್ಯಾ ಮಂಟಪಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಲಾಂಬೊನಚ್ ವೆತಾಲೊ.

ತೆದಾಳಾ ಘರಾಂತ್ ಟಿವಿ ನಾತಲ್ಲಿ, ಕುಶಿಲ್ಯಾ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂಕ್ ಉಮ್ಕೊಳೊನ್ “ಚಂದನ” ಟಿವಿಚೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಚಾರಾಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿಂ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೊನ್ ಅಕ್ಶರಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತ್ಯಾ ಜನೆಲಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಪಡ್ಡ್ಯಾ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಳೂ ತಿಳುನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತಲ್ಲಿ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಗಾಯ್ತಾನಾ, ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತ್ರಾಂಚೊ ರಂಗ್ ಎಕಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, .ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ತೆಂ ಲೀಡರ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಬರಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ದೀಶ್ಟ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಫಾಂಕಯ್ತಾನಾ, ತಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಿರ್ ಪೆನ್ನಾನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಿಕ್ತಾನಾ… ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯೊ ಉಡ್ಕ್ಯೊ, ಮತಿಂತ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ ಉಲ್ಲಾಸ್, ಹಾತಿರ್ ಉಬೆ ಜಾಲ್ಲೆ ರೊಮ್ ಆಜ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚ್ಯಾ ಶಾಂತ್ ತಡಿರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಟಯ್ತಾನಾ ವೊಂಟಾ ರುಂದಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಲಜೆಚೊ ಹಾಸೊ ದೆಂವ್ತಾ…

ಹರ್ಯೇಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಿವಿ ಹ್ಯಾ ಮೊಗಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರುಂಕ್ ಆಶೆತಾ. ಹಂತಾ ಹಂತಾ ಎಕೆಕಾ ಪ್ರಾಯಾವಸ್ಥೆಂತ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಲಕ್ಶಣಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಪಂಚ್ವೀಸ್ ತಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಗಾಂತ್ ಇಲ್ಲೊ ಸಂಯಮ್ ಯೆತಾ ಪುಣ್ ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಸಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿ ಮೊಗಾಕ್ ಧಯ್ರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್. ಹೆ ಖಂಚಾಯ್ ಆಪಾಯಾಚ್ಯಾ ಗುಂಡಿಯೆಂತ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಯೀ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಫೆಬ್ರವರಿ ಚವ್ದಾಕ್ ಚಡಾವತ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಂ ಆಪ್ಲೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಚರ್ಸಿತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಕಾಕ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಗುಂಡಾಯೆಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಉಚಾರ್ತಾತ್.

ಇಸ್ಕಾಲಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ವಾಲೆಂತಿನಾಚೊ ದೀಸ್ ವಿಂಗಡಚ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯಾ ಚೊವ್ದಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾ ಫುಡೆಂಚ್ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ “Impress” ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಅಸ್ತ್ರಾಂ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಚಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಯಾನ್ ವಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಆಪ್ಣಾನ್ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಪೋಸ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾಂತ್. ಚೆಡ್ವಾಂಚೆಂ ಪೀಂತ್ ಚಾಳ್ವೊನ್ ಆಮ್ಚಿ ಖೊಪ್ಡಿ ಪಸಂದ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ತರ್ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಜೂಕ್ ಹಾತಾಂನಿ ಚಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಸಾರ್ ಸೀಲ್ ದಾಂಬ್ಚೆಬರಿ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ವ್ಯೆಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಗಾಬಳ್ ಮೆಳಲ್ಲೆಂ.

ಬೋವ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಲ್ಲೊ ವಾಲೆಂತಿನಾಚೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲೊಚ್. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ದಿಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಮತಿಂತ್ ಆವಾಜುನ್ ಆಸಲ್ಲಿ ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಧವ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಂಚೆರ್ ತಿಂತಾಂನಿ ಝರಯ್ಲಿಂ. ಮೊಗಾ ಶಾಳೆಂತ್ ನವಿಚ್ ಧಾಕಾಲಾತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮೊಗಾ ಹುಲೊಪೆಚಿ ಯಾ ದುಕಿಚಿ ರೂಚ್ ನೆಣಾಸಲ್ಲೆಂ. ಧಯ್ರ್ ಮಾತ್ರ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಭರೊನ್ ಚಾಡ್ಡೆಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಘುಟಾನ್ ಮೊಡ್ಚುನ್ ದವರಲ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎದ್ರಾಕ್ ಝಳ್ಕಾತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಂಪಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ’ಒಂದಕ್ಕೆಚಿ’ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಂಪೊನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕುಡಿಚ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ತಿರ್ಸುಂಚೊ ವೇಳ್. ವಾಲೆಂತಿನಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೊಣೀ ಕೊಣಾಚೆರ್ ಮೊಗಾರ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೆಂ ವ್ಯೆಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ನ್ಹೆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಎದೊಳಚ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ಜಿಬ್ಬೊ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ತಾಚೆರ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಆಸಾ ಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೊದ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಕೆಸಾಕ್ ಬಾಂದಲ್ಲೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆ ರಿಬ್ಬನ್ ದಿಸ್ಲೆಂ.

ತಿ ಅಮರ್ ಘಡಿ ಆಯಿಲ್ಲಿಚ್ ಆಂಗಾರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ವೀಜ್ ಚರ್ಲಿಚ್. ಉರಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಗಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ತೆ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಿಶ್ಡಿಕ್ ರೊಂಬೊನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಉರಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾಕೀ ಆಜ್ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಸುಂದರತಾ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಚಡಚ್ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸಲ್ಲಿ. ಘಾಡ್ ನಿದೆಂತ್ ನಿದ್ರೊ ಪಿಕೊವ್ನ್ ಆಸಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಕಾಳ್ಜಾ ಆನಿ ಮತಿ ಮದ್ಗಾತ್ ತರ್ಕಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಉಬಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಪಿಲಾತಾಬರಿ ಹಾತ್ ಧುವ್ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಮತಿಕ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ. ಕಾಳ್ಜಾ ಮತಿಚ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಕುಡಿಂತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಕಾಂಪ್ ಸುಟಲ್ಲಿ .ಚಾರಾಂಯ್ ಕುಶಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಜಾರ್ ಸವಾಲಾಂಚೆಂ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಮತಿನ್ ಯೀ ಆಖ್ರೇಕ್ ವಿಶಯ್ ಹಾತಿಂ ಸೊಡ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ಕಾಂಪ್ಚೊ ಹಾತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಾಡ್ಡೆ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ರಿಗಲ್ಲೊ. ಕಾಗ್ದಾಂತ್ ಕೊವ್ಳುನ್ ಧವರಲ್ಲಿಂ ಬೊಗ್ಣಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಮುಟಿಂತ್ ಉಂಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಸ್ಮೊಡ್ ಬಾಂದುನ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾವುನ್ ಅಂತರಲ್ಲಿಂ. ವಾಲೆಂತಿನಾಚೊ ದೀಸ್ ಸಂಪೊನ್ ಸಾಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಳೊಕ್ ರೆಂವಡಲ್ಲೊ ….

► ಅನಿಲ್ ಬಂಯ್ದೂರ್

One comment

  1. Ivan D'souza, Gantalkatte - Dubai

    Bov Apoorbaychen Lekhan. Uthran bov Sinthimenthal rithin Uthrailyahin. Porbhin Anil Byndoor bab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !