ದಿನೇಶ್ ಕೊರೆಯಾ, ಪೆರ್ನಾಲ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಸಂಚಾಲಕ್

ದುಬೈಂತ್ಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ವಾವುರ್ಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಹಾಚಾ ಸುಂಕಾಣ್ ಸಮಿತಿಚೆಂ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಾಂದೊ ಆನಿ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಡಯಾನ್ ಡಿಸೋಜಾಚಾ ಘರಾ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲೊನ್ ವೆಲೆಂ. 2018 – 19 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿನೇಶ್ ಕೊರೆಯಾ, ಸಹ-ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಖಜನ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಪಿಯುಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ದುಬೈಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ ದಿನೇಶ್ ಕೊರೆಯಾ ಏಕ್ ಊಂಚ್ಲೊ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ. ದುಬೈಂತ್ ಏಕಾ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಮಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾ ತರೀ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ನವಿ ದಿಶಾ ದಿಂವ್ಚಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಕ್ ತಾಣೆ ಖಾಂದ್ ದಿಲಾ. ನಟನ್, ಗಾಯಾನಾಂತ್ ದಿನೇಶ್ ಕೊರೆಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತೊ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 

ಮಾಯ್‌ಭಾಸ್ ಅಂತರ್ ಜಾಳಿ ದ್ವಾರಿಂ ಫಾಮಾದ್ ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಪಯ್ಲೊ ಮಣ್ಯೆತ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಖಜಾನ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಸೊಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಮಾಲಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಹೆರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ಸ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಕವಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಪಿಯುಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ‘ಪಿಜೆ ಕರುಗಳ್ನಡೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಮೊಗಾಚೊ. ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಪುಂಜೊ ‘ನಿಮಾಣಿ ಸಯ್ರಿಕ್’ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆ ತಶೆಂ ವಿಮರ್ಶಂಕಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಜಿಕ್ಲಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಆನಿ ನಟನಾಂತ್ ಹಾಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾ.

ಆದ್ಲೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ರೊಬರ್ಟ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಹಾಣೆ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಸಮಿತಿಕ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಪಾಟ್ಲೆ 19 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದುಬೈಚಾ ರೇಂವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಚಿ ಪೋಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಮಾನಾಚೊ ಆನಿ ಘನಾಚೊ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ಬೂಕ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಶಿಬಿರಾಂ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್, ಸಂಗೀತ್, ಹಾಸ್ಯ್, ಕವಿತೆಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಕಷ್ಟಾರ್ ಆನಿ ಪಿಡೆಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಕಲಾಕರಾಂಕ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !