Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರೊ. ರೊಕ್ಕಿ ಮಿರಾಂದಾ

RVM02ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ದುರ್ಬಾಗ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಅಶೆಂ, ‘ಖಂಯ್ ಕೊಣೆಂ ಪರ್ಜಳಾಜೆ ಥಂಯ್ ತಸ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಸಯ್ತ್ ಪಡಾನಾಶೆಂ ಉರ್ಚೆಂ’, ಅಶೆಂ ಸುಟಾವೆಂ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ‘ಜ್ಯಾ ನಂದನಾವನಾಂತ್ ಕವಿಂನಿ ಭೊಂವಾಡೊ ಮಾರಿಜೆ ಥಂಯ್ ಕವಿತ್ವಾಚಿ ಗಾಂಟ್‌ಮೂರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ನಾಕ್ ರಿಗೊಂವ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ತೊ ವಾಡೊ ಸಗ್ಳೊ ಆಪ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ರಾವತ್ ತಶೆಂ’. ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತೆಂಚ್ಯಾ ವೊಜ್ಯಾಂತ್ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಸಂಸ್ರಾಂತ್’ ಖರ್‍ಯಾ ತಾಂಕಿವಂತಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಝಳಕ್ ಸಯ್ತ್ ವೆಚೊ ಅಪಾಯ್ ವ್ಹಡ್. ಆನಿ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಅಪಾಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ ನಾಂವಾಂ ಸಭಾರ್. ಕಸ್ಲೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಭೆದ್ ಆಸುಂ ತರಿ, ಹ್ಯಾ ‘ಕೊಂಚ್ ವಿಕುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಪರ್‍ಜಳಾವಿಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಜ್ರಾಂಪಯ್ಕಿ ವ್ಹಡ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಜ್ರ್ ಪ್ರೊ. ವಿಲ್ಲಿ ಆರ್ ದ’ಸಿಲ್ವಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರಿ ಕಾಂಯ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಂ. ಆನ್ಯೆಕ್ ತಸ್ಲೆಂಚ್ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ವಜ್ರ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೆಂ ಪ್ರೊ. ರೊಕ್ಕಿ ವಿ. ಮಿರಾಂದಾ.

ಹಾಲಿಂತ್ ಮಯ್ಸೂರ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ವಿಸ್ತೃತ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ ಭಾಶಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರೊ. ರೊಕ್ಕಿ ವಿ. ಮಿರಾಂದಾ, ಇಜಯ್ ಇಗರ್ಜೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆ. ಜಾಕೊಬ್ ಮಿರಾಂದಾ ಆನಿ ದೆ. ವೆರೋನಿಕಾ ತಾವ್ರೊ ಹಾಂಕಾಂ ಜನ್ಮಾಲೊ. ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ತಾಣೆಂ ಇಜಯ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಂಟರ್ ಶಿಕಪ್ ಸಾಂತ್ ಲುವಿಸ್ ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಸಂಪಯ್ತಚ್ ತೊ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಖಾತಿರ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಬನರಾಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಥಾವ್ನ್ ಹಿಂದಿಂತ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಎಕಾ ಪ್ರಾಂತಾಥಾವ್ನ್ (ಬ್ರಿಟೀಶ್ ಪ್ರೊವಿನ್ಸ್) ದೊಗಾಂಕ್ ಹಿಂದಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತಾಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ರೊಕ್ಕಿ ಮಿರಾಂದಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ.

RVM01

1960 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಹಿಂದಿ ಎಮ್ ಎ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯ್ತಚ್ ಥೊಡೊ ಕಾಳ್ ರೊಕ್ಕಿ ವಿ. ಮಿರಾಂದಾನ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ (1960-62) ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆಂಪೊ ಕೊಲೆಜ್ ಗೋಂಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ (1962-64) ಮಾಸ್ತೆರ್ಗಿ ಚಲಯ್ಲಿ. 1964 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊರ್ನೇಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆವಿಜ್ಞಾನಾ ಸಂಬಂಧಿ ಸೀಮಿತ್ ಅವ್ದೆಚ್ಯಾ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಕೂಲಾಕ್ ತೊ ಹಾಜಿರ್ ಜಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ತಾಣೆ ದಾಕಯ್ಲಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಹುಶಾರ್ಗಾಯೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚೆ ಸಂಘಟಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಾಕಾ ಭಾಶೆವಿಜ್ಞಾನಾವಿಶಿಂ ಆಸ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ ತಾಂಕ್ ಸಮ್ಜುನ್ ತೆ ತಾಂಚೆದಥಂಯ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲೆ. ತಾಕಾ ಕೊರ್ನೇಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

ಕೊರ್ನೇಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನಾಂ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ (ಡಾಕ್ಟರೇಟ್) ಪದ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಕೊರ್ನೇಲ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿನೆಸ್ಸೋಟಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ‘ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್'(ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತಿರ್), ‘ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತಿರ್’ ಆನಿ ‘ತೆನ್ಕಾ ಆಸ್ಸಿಯಾಚೆಂ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತಿರ್’ ತಾಣೆಂ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಮಿನೆಸ್ಸೋಟಾ ಯುನಿವರ್‍ಸಿಟಿಂತ್ ಲಾಂಬ್‌ಕಾಳ್ ತಾಣೆಂ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತಿರ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. 1995 ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತಿರ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ಭಾಶಾಶಾಸ್ತ್ರಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ಸಭಾರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕಾಧ್ವಾರಿಂ ವರ್ತೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಭಾಶಾಶಾಸ್ತ್ರಾಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಫಾಂಕಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ.

RVM03ಪುಡ್ತುಗಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಾಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ (ಭ್ರಾಗಾ) ಮಿನ್ಹೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಪ್ರಾಕ್ತಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಾಭಾರತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಮಾಯಣ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಣೆ ತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ದುಸ್ರೊ ಆನಿ ತಿಸ್ರೊ ಭಾಗ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಣೆಂ ಗೋಂಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಕ್ತಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಾಭಾರತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಮಾಯಣ್ ಆವೃತ್ತೆಂನಿ ಥೊಡ್ಯೊ ಚುಕಿ ತಶೆಂಚ್ ಖಾಲಿ ಜಾಗೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಮೂಳ್‌ಪ್ರತಿಯೊ ಸೊಧುನ್ ವಚುನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪ್ರೊ. ಮಿರಾಂದಾ.

1983 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಪ್ರೊ. ಪುಷ್ಪಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಆಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚೆಂ ಪರ್ಜೆಪಣ್ ಜೊಡ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತರಿ 1995 ಥಾವ್ನ್ ಮಯ್ಸೂರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚಿಂ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪ್ರೊ. ಮಿರಾಂದಾ ಪ್ರಾಕ್ತಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಾಭಾರತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಮಾಯಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಡಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾರ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ದಿಯೆಗ್ ರಿಬೆರೊಚೊ (1626) ವೊಕಾಬಲೊರಿಯೊ ದಾ ಲಿಂಗವಾ ಕೊಂಕನಿ (ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಪುಡ್ತುಗೇಝ್ ಅರ್ಥ್ ಕೋಶ್) ಸಂಪಾದನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸಾ.

RVM04

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

100% feel awesome. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

5 comments

 1. Preetham Kirem Sharjah

  Thanks for bringing out such a beautiful write up,
  It’s good and nice felling n pleased to have mentioned Fr Willy Dsilva’s name.

 2. mm

  Thanks for bringing this personality to day light. Great article keep the good work dear Steevan.

 3. Melwin Kolalgiri

  ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ scholar ಪ್ರೊ.ರೊಕಿ ಮಿರಾಂದಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊ.ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

 4. ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ

  Konkani cho great scholar. Lekhana barayille Steevan baab dhanyavad. H M Tumkam publish kellilek abhinandan.

 5. Samuel Sequeira

  It’s heartening to note that Prof Rocky was quietly involved with such a profound research work. Such in depth research hardly happens in Konkani. Even if something does happen it’s either ends up with more publicity than reality or rather mediocre stuff turns out claiming to be research. But more recently the trend is changing. More academically experienced researchers have been showing interest in engaging with this kind of vital research, often without much financial support from the state or community institutions, not to mention the individual donors. In such a situation Prof Rocky’s work is commendable. Well done Steeven and Kittall for publishing this information.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.