Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಕಾಂಟ್ಯಾಖುಂಟ್ಯಾಚಾ ವಾಟೆರ್ ಫುಲಾಂ ಫುಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿಟಾಳ್

NanuWishಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ , ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಟೊವ್ನ್ , ಸಭಾರ್ ತರ್ನ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ತಾಂಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಮಿತಾಯೆಚಿಂ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪರ್ಬಿಂ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಹಿ ವಾಟ್ ಫುಲಾಂ ಪಾಕ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಕಾಂಟ್ಯಾ ಖುಂಟ್ಯಾಂಚಿಚ್ ಮ್ಹಣಾಜೆ. ಆನಿ ಹೆಂ, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಬೊರ‍್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗೆತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಖಂಡಿತ್ ನಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಬೊರೆಂಪಣ್ ಆಶೆನಾಸ್ತಾನಾ , ಸಮಾಜಿಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಲೆಖಿನಾಸ್ತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಷಡ್ಯಂತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಂಯ್ ಆತಾಂ ಗುಪ್ತ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ತರೀ ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಯುವ ಲೇಖಕ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಬೊರ‍್ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ.

ಎಕಾ ಸಂಪಾದಕಾಚಿ ಮೂಳ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಕಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷ್ ರಿತಿನ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ತಾಳೊ ಜಾಂವ್ಚೊ, ಕಿತೆಂ ಬೊರೆಂ ಯ್ಯಾ ಕಿತೆಂ ಪಾಡ್ ತೆಂ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕೊಣಾಚಾಯ್ ಹಂಗಾರ್ ಯ್ಯಾ ದಭಾವಾರ್ ಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ತಿಳ್ಸುಂಚೆಂ. ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಭಿಮಾನ್ ಆಸಾಕಿ ಆಸಲ್ಯಾ ಮೌಲ್ಯಾಭರಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ತುಂ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಸೊಭ್ತಾಯ್. ಲ್ಹಾನ್‍ಶೆಂ ಉದಾಹರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ “ಸಂದೇಶಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಂತ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್‍ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಟ್ಟ್” ವರ್ದಿ. ಚಡ್ತಿಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ವೊಲಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಹಾಶಯ್ ಎಕ್ಲೊ ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ಕೊಣಿ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಯ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂಕ್ ಆನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪುಣ್ ಬೆಂಡುನ್ ಸೊಡ್ತಾಂ , ಚಿರ್ತಾಂ ಆಶೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಕುವಾಳೆ ಕಾತುರ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತಸಲಿ ಎಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಬಿ ಜಾತಾನಾ ಕುವಾಳೆ ಕಾತುರ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ ದಾಕ್ಟುಲೆಂ ಎಕ್ ಪಿಕೆಂ ತೆಂಡ್ಲೆಂ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಬಳ್ ನಾ ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ತಾಣೆ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಪೊದೊರ್ನಿಪಣಾಖಾಲ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಿಚ್ಚ್ ಆವಸ್ಥಾ ಜಾಂವ್ಚಿ . ಕಿಟಾಳ್ ದಯಾ ದಾಕ್ಷೇಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬೊರೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾರ್ ಚಲ್ತೇ ಆಸ್ತಾಂ ಹೊ ಆನ್ಯಾಯ್ ಲೋಕಾ ಸಮೊರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಖಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಸಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಉದಾಹರಣಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚಿಂ ದಿವ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಹಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಚಿ ಕಾಳಜಿ ಆಸೊನ್ ಶಿವಾಯ್ ಆಪ್ಲಿ ಬಡಾಯ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪ್ಡುಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ನಂಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂಗಾ ತ್ಯಾ ಬೊರ‍್ಯಾಪಣಾಚೆಂ ಪರ್ತುನ್ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸಾನಾ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಎಕ್ ಉತಾರ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಜೆ ಪಡ್ತಾ ಕೀ ಕಿಟಾಳಾ ಲಾಗೊನ್ ಸಮಾಜೆ ವಯ್ರ್ ಜಾಯ್ತೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲಾ. ಜಾಂವ್ದಿ ತೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಯ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್. ಲೋಕಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಲುಟುಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕರ್ಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಕಿಟಾಳ್ ಹಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಲೋಭಿ ಬಾಂದುನ್, ಪಯ್ಶೆ ಖಾವೊವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಆಜ್ ಕಾನೂನ್ / ಸರ್ಕಾರ್ ಸಯ್ತ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಸಮ್ಜೊಣೆ ಭರಿತ್ ಲೋಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಿತೆಂ ಬೊರೆಂಪಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ಕೇವಲ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್.

NanuWish1ಎಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಾಚಪ್ ದೀವ್ನ್, ನವ್ಯಾನ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಿದ್ವುನ್, ಉತ್ತೇಜನ್ ದೀವ್ನ್ ಬರೆಂ ವಾಚಾಪ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಖಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುಣ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ವಜನ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ತರೀ ಆಮಿ ಪಳೆಯ್ತಾಂವ್, ವಾಚ್ತಾಂವ್ ಪತ್ರಾಂಚೆ / ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಗದ್ಯ್ ಬೊರೊವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಎಂಟರ್ ಮಾರುನ್ ಆಪುಣ್ ಕವಿ ಜಾಲೊಂ/ಆಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ರಿಪೊರ್ಟರ್ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಗಾಜೊವ್ನ್ ಘೆತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಾಚಾಪ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಧರ್ಮ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ , ವಿಜ್ಞಾನಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವಿನ್ಯಾಸ್ ವೆಳಾಕಾಳಾ ತೆಕಿದ್ ಬದ್ಲಿ ಕರುನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆಲಾಂ. ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಿಟಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಲೇಖಕ್ ಆತಾಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕಿಟಾಳ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಆನ್ಭೊಗಾಚಿ ಗೂಂಡ್ ಝರ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಆನಿಕೀ ವ್ಹಡಾ ಮಾಪಾನ್ ಚಲ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಭಾವ್ ನಾ.

ಆಖೇರ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಆದಿಂ , “ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಘರ್ ಮೆಂ ದೇರ್ ಹೈ , ಆಂದೇರ್ ನಹಿಂ ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣೆಬರಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆಜ್ ಫಳ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಹೊ ಫಳ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮಟ್ಟಾರ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ನಾ ತರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಫಲ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಹಿಚ್ಚ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸದಾಂಚ್ ಚಲೊಂದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೊರೆಂ ಆಶೆತಾಂ.

– ನಾನು ಮರೋಲ್ , ತೊಟ್ಟಾಮ್.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

 1. mm
  Roshan Madtha, Mangalore

  Change is painful but results are beautiful. This line applies to Kittall as well. Change was painful for many people who were not ready to adopt the change in their attitude, thoughts and writings.
  New way of thinking, out of the box writing skills always help people to see the subjects with new dimensions. Kittall helped me to grow in my writing and inspired me to write columns in my college magazines. Thanks HM for the inspirations.

 2. mm
  Naveen Kulshekar, Mangalore

  Khorem sanglaim nanu tuven. Amchea konknni samajent mostu unneponn asa tem unneponn sarken korunk konnui mukar iena . H M ek boro dhoiradhik vekti, taka sahityant asulli Zannvai bouxea aiz konna lagi aschi na. tea Katir ek salam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.