ಎಕಾ ನಿಜಾ ದೆವಾಚೆಂ ಖರ್ಗ್

ಕಾರ್ಡಿಫ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ, ವೇಲ್ಸ್, ಯು.ಕೆ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೊಕ್ಟರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆ, ಬೊಳಿಯೆ ಮುಳಾಚೆ ದೊ| ಸಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಉರ್ಭೆವೊಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ , ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಪತ್ರ್ ’ರಾಕ್ಣೊ’ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿಷ್ಠೆನ್ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾತ್ ಮಾತ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಟ್ ಕರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜನವಾಹಿನಿ ಪತ್ರಾನ್ ಕನ್ನಡ ಛಾಪ್ಯಾ ಮಾದ್ಯಮಾಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿಚ್ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ತೆ ರಾಕ್ಣೊ ಆನಿ ಜನವಾಹಿನಿ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ದೊನೀ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಬರಯ್ಲಾಂ. ತಾಣಿ ಕಾಂಯ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆಜ್ ವಾಚ್ತಾನಾ, ತಾಂಚೆಥಂಯ್ ತವಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಪಯ್ಸಾದೀಶ್ಟ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಪಾಂತ್ಲಿ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಲೇಕನಾಂ ಆಜ್‌ಯೀ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಿಸ್ತಾತ್.

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊ| ಸಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕೆರ್ ಹಾಣಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಮನ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿ, ಎಡ್ವಾಯ್ಜರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ದೊ| ಸಾಮ್ವೆಲ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮಾನಾಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ದೊ| ಸಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕೆರ್ ಹಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲಿಂ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್, ಸಂಪಾದಕ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಗಣೇಶಾಚೆ ಇಮಾಜಿ ಮುಕಾರ್ ಹಾತ್ ಜೋಡ್ನ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ ಕರ್‍ಚೊ ಫೊಟೊ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾರ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಆನಿ ಸಬಾರಾಂಚ್ಯೊ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ. ತಶೆಂಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಡ್ಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಪಾದ್ರಿ – ಮಾದ್ರಿ ಆನಿ ಲೋಕ್ ಉಡ್ಪಿಚ್ಯಾ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಯ್ ಚಡ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ‘ವೊಜೆಂ’ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆ ಫೊಟೊ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಖಬ್ರಾಂ ವಿಶಿಂ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊಯ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಕ್ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ, ದೆಕುನ್ ಗಣೇಶಾಕ್ ಹಾತ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಖೆಂಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ’ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕೋಲ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ ಸವಾಲ್ ಉಬ್ಜಲೆಂ:

ಗಣೇಶ್ ಉತ್ಸವ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗರ್ಜ್ ದಿಸ್ಲಿ?

ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಎಕಾ ನಿಜಾ ದೆವಾಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂವ್. ಜೆಜು ತ್ಯಾ ದೆವಾಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಆನಿ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್, ತಾಚೆರ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ದವರ್ಲಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಬಚಾವ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ ಸಭೆಚಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಆತಾಂ ಏಕ್ದಂ ಬದಲ್ಲಿಗಾಯ್?

‘ಆಮ್ಚೊ’ ದೇವ್ ಖರೊ ದೇವ್ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳೆ ದೇವ್ ‘ಫಟ್ಕಿರೆ’ ದೇವ್, ಆಮ್ಚಿ ಭಕ್ತ್ ಖರಿ, ಹೆರಾಂಚಿ ಬೊಂಬ್ಯಾ ಪುಜಾ ದೆಕುನ್ ಬಚಾವಿ ಜೊಡಿಜೆ ತರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಕ್ ದೆವಾಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಆನಿ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದಿಜೆ. ನಾ ತರ್ ತುಂ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ವೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕವ್ನ್ ಮಿಶಿಯೊನಾರಿಂಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕನ್ವಡ್ತರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಅರ್ಥ್‌ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ವಯ್ವಾಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂಗಿ ತರ್?

ಆಜ್ ಪಾದ್ರಿಂನಿ – ಮಾದ್ರಿಂನಿ – ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾಂತ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹೆರ್ ಸಮಡ್ತಿಂಚೆ ದೇವ್‌ಯಿ ಖರೆ ದೇವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮಿಶ್ಯೊನಾರಿ ಕಾಮಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಿತೆಂ? ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಉರೂಸ್, ಈದ್, ಭೂತಕೋಲ ಆನಿ ಹೆರ್ ಉತ್ಸವಾಂಕ್‌ಯಿ ಪಾದ್ರಿ – ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ ವಚಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ ನ್ಹಯ್?

ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂನಿ ಕೊಣಾಲಾಗಿಂಯ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕಡೆಯ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ತರ್ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ಇಗರ್ಜೆನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬಂಧಿ ಘಾಲ್ಚಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ – ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ಸಮಡ್ತಿ ಸಂಬಂದಿಂ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ವಾ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್, ಬದ್ಲಾಕ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಎಕಾ ಸವಾಲಾಚೆರ್ ಥೊಡೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಟಂವ್ಕ್.

ತೆಂ ಸವಾಲ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾ.

ಭಾರತಾಂತ್ ಚಡುಣೆಂ 120 ಕೊರೊಡಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ 2% ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ 98% ಹೆರ್ ಸಮಡ್ತಿಂಚೊ. ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್‌ಯಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಚಡ್. ತರ್ ತಾಂಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ? ತಾಂಕಾಂ ಬಚಾವಿ ನಾಂಗೀ? ತಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾಂಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ? ತೆ ಫಟ್ಕಿರೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅನಿಕೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್?

ಜರ್ ಆತಾಂ 21 ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಆನಿ ಲೋಕ್ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಕ್ ವೊಜೆಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಲಜೆನಾಂತ್ ಆನಿ ಗಣೇಶಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ಗಣೇಶಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಬೋವ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಿಂದು ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಪಂಗ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ತರೀ ಗಣೇಶಾ ಖರೊ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ಚಿ ಗತ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ.

ಆನ್ಯೆಕ್ ರಿತಿನ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ಬಳ್ ಆಸಾ ತಾಚೆ ದೇವ್‌ಯಿ ಬಳಾದೀಕ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ಬಳ್ ನಾ ತಾಂಚೆ ದೇವ್‌ಯಿ ತಗ್ಸತಾತ್. ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಹೆಂ ಘಡೊನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಎಕಾ ನೀಜ್ ದೆವಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಸಲಿ ಎಕ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ಸುರು ಜಾಲಿ ಕಿ ತಾಚೊ ಫಳ್ ಆಮಿ ಅಜೂನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸಬಾರ್ ದೆವಾಂಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬೊಂಬ್ಯಾಪುಜಾ ಆನಿ ಎಕಾ ಖರ‍್ಯಾ ನಿಜಾ ದೆವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚಿ ಮಾತ್ರ್ ತಿಂ ಸಮಡ್ತ್ ( a shift from polytheism to monotheism ) ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತ್ (revolution) ಉಬ್ಜಯ್ಲಿ – ಮ್ಹಣ್ತಾ Jan Assmann ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬರವ್ಪಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ The Price of Monotheism ಬುಕಾಂತ್, ಜೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾ ’ಎಕಾ ದೆವಾಚೆಂ ಖರ್ಗ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲಾಂ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ತೊ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ತಾ:

At some stage in the course of ancient history—the dates proposed by the experts range from the late Bronze Age to late antiquity—a shift took place that has had a more profound impact on the world we live in today than any political upheaval. This was the shift from “polytheistic” to “monotheistic” religions, from cult religions to religions of the book, from culturally specific religions to world religions, in short, from “primary” to “secondary” religions, those religions that, at least in their own eyes, have not so much emerged from the primary religions in an evolutionary process as turned away from them in a revolutionary act.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಸಂಸೊದಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಆಸ್‌ಮನ್ ಆಶೆಂ ತರ್ಕ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ಮನ್ಶಾ ಮಧೆಂ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯೊ ಸಮಡ್ತಿ ವೆಳಾ-ಕಾಳಾ ಆನಿ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಲಲೊ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆಚಾರ್. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಮಧೆಂ ಹ್ಯೊ ಮುಳಾವ್ಯೊ ಸಮಡ್ತಿ, ದೇವ್ ಆನಿ ಆಚಾರ್ ಆಸಾತ್. ಮನ್ಶಾ ಕುಳಾಚೆ ಸಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ವಿಕಾಸಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಹೆ ದೇವ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕ್ ಆಚಾರ್ ಉಬ್ಜೊನ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಬಹುವಚನ (polytheism) ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಏಕ್ ದೇವ್ (monotheism) ಚಿಂತಾಪ್ ಉಬ್ಜ್ಜಲ್ಲಿ ಘಡಿ ದೇವ್‌ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಬೋವ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಘಡಿ. ಹ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಸರಾಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ವಿಶೇಸ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಮಿ ಅಜೂನ್ ಬೊಗುನ್ ಆಸಾಂವ್.

ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಹೊರಬ್ ದೊಂಗ್ರಾಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಖರ್‍ಯಾ ದೆವಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಕರ್ನ್ ಧಾ ಉಪದೆಸ್ ಹಾಡ್ಲೆ ಆನಿ ತೊ ಫೊಳ್ಯೊ ತಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ತೆದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪೂಜಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂಬ್ಯಾಂಚೆರ್ (ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಂಚ್ಯಾ ರುಪ್ಣ್ಯಾಂಚೆರ್) ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂಚೊ ನಾಸ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆಮಿ ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ವಾಚ್ಲಾಂ ಆನಿ ತ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ದೆವಾಚೆಂ ಖರ್ಗ್ ಮನ್ಶಾ ಕುಳಾಚೆರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದೆವಾಖಾತಿರ್ ಜುದೆವ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂನಿ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಝಜಾಂ ಆನಿ ಖರ್ಗಾಂ ಹಾಡ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಚರಿತ್ರಾಚ್ ಧಾಖ್ಲೊ. ಹಾಚೊ ಫಳ್ ಆಮಿ ಅಜೂನ್ ಭೊಗುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಗಲ್ಫ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಶಿಯಾ – ಸುನ್ನಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಅಶೆಂ ಝುಜಾಂ ಅಕೇರ್ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ನಾ. ಎಕಾ ನಿಜಾ ದೆವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾವಾಂನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರ್ನ್ ಆತ್ಮೆ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡುನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್, ವೊಂಪ್ಲೆಲೆಂ ವೀಕ್ ಆನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಪುರೊ ಪಡ್ಚಿ ನ್ಹಯ್. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಬಳ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂನಿಯಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್ ಆನಿ ಎಕಾ ದೆವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಮಡ್ತಿಂನಿ ಆತಾಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂಯಿ ತೆಂಚ್.

ಆರ್ಬಿ ಗಾಂವಾಂನಿ, ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾವ್ದಿಂತ್, ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಆಸಾತ್? ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಗತ್ ಪಳೆಯಾ. ಇಜ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಜುದೆವ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಯಿ ಲೆಕಿನಾಂವ್. ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಆತಾಂ ತಸಲಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಉಬ್ಜೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾ. ಹೊ ಎಕಾ ದೆವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಸಮಡ್ತಿ ಹೆರ್ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚೆರ್ ತಾಂಕಾಂ ವಿಶ್ವಾಸ್ ನಾ. ಅಧಿಕಾರ್ ಹಾತಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರ್ಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಹ್ಯೊ ಸಮಡ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮುಲ್ಲಾಂನಿ, ಪಾದ್ರಿಂನಿ – ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ ಆನಿ ರಾಬ್ಬಿಂನಿ ಗಣೇಶಾಕ್ ಹಾತ್ ಮಗ್ದಿಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಹಿಪೊಕ್ರಿಸಿ (ಫಟ್ಕಿರ್‍ಪಣ್) ಜಾತಾ. ಹಿಂದುತ್ವಾಖಾಲ್ ತಾಂಚೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಪುರೊ ಪಡಾನಾಸ್ತಾಂ, ದೀಸ್ ಲೊಟ್ಚಿ ಏಕ್ ವಾಟ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾತಾ.

ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಮಧೆಂ ಏಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯೊ ವಾಟೊ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಪೊಕೊಳ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾಂಕ್ ನಮಾಸ್ಕಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಗಣೇಶಾ ಪೊಟ್ಟು (ಫಟ್ಕಿರೊ) ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ವರ್ತೆಂ ಕಪಟಿಪಣ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ? ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಿಂದು ಧರ್ಮ್ ಫಟ್ಕಿರೆಂ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾಂನಿ ಆತಾಂ ಹಿಂದುತ್ವಾಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಸಲಾಮ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ಕಿತೆಂ ಮರ್‍ಯಾದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್? ಬದ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಚೊ ಕಣೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಕಪಟಿ ಪುರೋಹಿತ್ ವರ್ಗಾಚೆರ್ ಆನಿ ತಕ್ಲಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಬರಿ ತಾಂಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುರ್‍ಶಾಂವಾರ್ ವಚೊನ್ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಮಂಕ್ರಿ (ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್) ಲೊಕಾಚೆರ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಉಬ್ಜಲ್ಯಾರ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ.

ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ತರ್ಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತರ್ಕ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಬರೆಂ, ಬಹುಧರ್‍ಮಾಂಚೊ ದೇಶ್ ಭಾರತಾಕೀ ಬರೆಂ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಂಸಾರ್ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಖರ್‍ಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೇವ್ ಆನಿ ಸಮಡ್ತ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಬರಾಬರ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೆ ಆಚಾರ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೆ ಸಮಾಜಿಕ್ ವಿಕಾಸಾ ಸವೆಂ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ವಳ್ಕತಾಂವ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಿಂ ಝಜಾಂ ಆನಿ ರಗ್ತಾಪಾತ್ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಕಶೆಂ ಮನ್ಶಾಂಕ್, ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಮುದಾಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಚರಿತ್ರಾ ಆಸಾ ತಶೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾಂಕೀ ಏಕ್ ಚರಿತ್ರಾ ಆಸಾ. ತೆ/ತಿಂ (ದೇವ್) ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಬ್ಜೊನ್, ವಿಸ್ತಾರೊನ್, ಮರೊನ್ ಯಾ ನವಿಂ ರುಪಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಿವ್ಕುರ್‍ಯಾ ಆನಿ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚಿ ಕಾಂತವ್ಣಿ ಭೊಗ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಗ್ ಭಾಸವ್ನ್ ಯಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚೊ ಉಜೊ ದಾಕವ್ನ್ ಆಮಿ ವಾಟೆಕ್ ಯೇಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಮಾಜಿನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ವಾಟೊ. ತ್ಯೊ ವಾಟೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಆಮ್ಚೆ ದೇವ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವಿಸ್ತಾರೊಂಕ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಮುಟಿಭಿತರ್ ದವರ್ಚಿ ರೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ತ್?

[ ಹೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಲೇಕನ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಮಡ್ತಿ, ಭಾವಾಡ್ತಾ ಯಾ ಆಚಾರಾವಿಶಿಂ ಠೀಕಾ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಂವ್ ತೆಂ ಚಿಂತೂನ್ ಕರ್ತಾಂವ್‌ಗೀ ಯಾ ಫಕತ್ ತತ್ಕಾಲಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಪಳವ್ನ್, ಸರ್ವ್ ನೀತ್ – ನಿಯಮಾಂ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ವೊಂಪುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೆರ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರ್ತಾಂವ್‌ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ತರ್ಕ್ ಉಬ್ಜಂವ್ಚ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸುವಾತೆರ್ ಹೆರ್ ಲೇಕನಾಂಯ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಲಿಂ. ]

ಸ್ಯಾಮ್, ಬೊಳಿಯೆ

ದೊ| ಸಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕೆರ್ – ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಪುಸ್ತಕ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !