ಜಾಗ್

ಜಾಂವ್ ಮನಿಸ್ ವಾ ಮೊನ್ಜಾತ್ , ಸಂಯ್ಭಾನ್ ದೊಡ್ಯಾ ಮನೊಭಾವಾಚೀಚ್ ಆಸ್ತಾಗಾಯ್ ? ಮ್ಹಣ್  ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಕ್ ಘುಸ್ಪಡಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ, ವೈಚಾರಿಕ್ ಜಾಗ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕೀಟ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಅಚಲ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ , ನಿದ್ರೇಸ್ತ್ ಸಮಾಜೆ ಮುಕಾರ್ ಶೆವ್ಟಿಂ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ತಾ.  ಪೂಣ್ ಹರೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ವೊತ್ಚ್ಯಾ ಪೆಗ್ಗಾಂತ್ ಕೀಟ್ ಪಾಲ್ವಜೇಚ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿಯಮ್ ನಾ. ಜಾಗೃತೆಚೆಂ ಕೀಟ್ ಪೆಟುಂಯೆತಾ, ಪೆಟೊನ್ ಆಗ್ಟೆಂಯ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ.

ದುಕೊಳ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್
ಮಯ್ಲಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಪಾಂಯ್‌ವಾಟೆನ್ ಸಾಗ್ಸೊನ್
ಉದ್ಕಾಚಿ ಶೆಳ್ ದೆಖ್ತಚ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ್ಲಲ್ಯಾ
ಮೊನ್ಯಾ ಜಿವಿಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಥಾಂಬಯಿಲ್ಲ್ಯಾ
’ಎನಿಮಲ್ ಪ್ಲೆನೆಟಾಂ’ತುಲ್ಲ್ಯಾ
ಸಿಸ್ರಿಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೈ-ರಾಗ್

ತಾಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಮ್ಹಜೆಯೀ ಕರುನ್ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಂ
“ಸಂಯ್ಭಾಚಿ ತಾನ್ ಥಾಂಬಯ್ ಪುರ್ತಿ
ಸನ್ನೆಶಿ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮಾಗಿರ್” ಹೆಡಾವ್ನ್
ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಅತ್ಮೊ ಕಿಡ್ಕಿಡೊನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಭಾಂವ್ಡಾಂಕ್ ಗ್ರಾಸುನ್ ವಾಡ್ಚಾ
ತಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ದಯಾದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಂ.
ಆಟಾಪುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಕಳ್ವಳ್ತಾಂ.

ಜೀವ್ ಜಿವಿತಾಚೆಂಚ್ಚ್ ದೆಣೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್
ನೈತಿಕಾಯೆಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ನೆಗಾರ್ನ್
“ಅಸ್ತಿತ್ವಾಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಫುಡ್ ಕರ್ ಪಯ್ಲೆಂ
ಬೂ‌‍‍‌‍‌‌‌‌‌‌‍ದ್‍ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಮಾಗಿರ್” ಖೆಂಡುನ್
ಗಾಂಡ್ ಪುಸುನ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಆಣ್ವೆಪಣಾಚಿ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್
ಚಲಿಯಾಂಚಾ ಹರ್ದ್ಯಾಕ್ ಕುಸ್ಡೆ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ
ರಾನ್ವಟಿಂಚಿ ಖಬರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ
ಪತ್ರ್’ಕರ್ತಾಚೆರೀ ಹಾಂವ್ ಶಿಣ್ಲೊಂ
ಕೆಮರಾ ನ್ಹಂಯ್ ಬಂದುಕ್ ವರಿಜೆ ಆಸ್ಲಿ.
ಜಾಪ್‍ಯೀ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಸೊಧ್ಲಿ.

“ಬೆಶ್ಟೆಂಚ್ ತಕ್ಲಿ ಹುನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕ‌ರ್ತಾಯ್
ಸಾಂಜೆಚೆಂ ದೋನ್ ಪೆಗ್ಗಾಂ ನಿದ್ತಾಯ್
ಹೆಚ್ ಸಮಾಜೆಬರಿಂ ಖಂತಿವಿಣ್ ಆಸ್ತಾಯ್”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !