Trending Now

ದೇವ್ – ಏಕ್ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತಪ್

ಥೊಡ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾದಿಂ ಕನ್ನಡ ಲೇಕಕ್ ಎ. ಎನ್. ಮೂರ್ತಿರಾಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ‘ದೇವರು’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಆತುರಾಯೆಭರಿತ್ ಪ್ರವಾದ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಫುಡೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿಂ ಲೊಕಾಥಂಯ್ ವಯ್ಚಾರಿಕತಾ ಚಡ್ತಲಿ ಆನಿ ದೇವ್- ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ಲೊ ಸುಟೊನ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಚಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾನ್ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಮೂರ್ತಿರಾಯ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ಆಜ್ ಜರ್ ತೊ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತೊ, ಮೊಸ್ತು ನಿರಾಸ್ಪಣ್ ಭೊಗ್ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾತ್ಮಕ್ ದಿಶ್ಟ್ ಚರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೂರ್ತಿರಾಯಾಚೊ ಪ್ರವಾದ್ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಕಸ್ಲಿಂಯ್ ಖುಣಾಂ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡನಾಸ್ಚಿಂ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾತ್. ಹೆಂ ಬರಪ್ ಮೂರ್ತಿರಾಯನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಸವಾಲಾ ಭಂವ್ತಣಿಂಚ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ‍್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ತಾ. ತಾಣೆಂ ಅಪೆಕ್ಷಿಲ್ಲೊ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ವೆಕ್ತಿಂಚೊ ವ್ಹಡ್ ಜಮೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಕುಮ್ಕೆಚೆಂ ಜಾಯ್ತ್.

ಬಾಯ್ಬಲಾಚ್ಯಾ ದಾಕ್ಲ್ಯಾ ಸವೆಂಚ್ ಸುರು ಕರ‍್ತಾಂ.  ಕೊರಿಂಥ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಪಾವ್ಲು ಸಭೆಂತ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮಾತೆಂ ಧಾಂಪ್ಚೆಂ  ಸ್ತ್ರ್ತೀಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಜ್ತಾ ಮಳ್ಳೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿತಾ. ಅಯ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಹೆಂ ಏಕ್ Outdated ಚಿಂತಪ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ನ್ಹಂಯ್.  ತಾಣೆಂ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ದಸ್ತೂರೆಚೆಂ ವಿವರ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ತಲೆ ಥೊಡೆ ಮೆಳ್ತಿತ್. ಆತಾಂ ದ್ವಂದ್ವಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬಾಯ್ಬಲ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಯ್‌ವೇ ದೊತೊರ‍್ನಿಂತ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ? ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ದೆವಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಜರ್ ಭವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಪರ‍್ನೆಂ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ  ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ವೆ ತರ್ ? ಫರಾಮಸ್ ಘಡ್ಲಿ ತರ್‌ಯೀ ಖಂಯ್? ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಮಳ್ತಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ. ಬಾಯ್ಬಲಾಂತ್ ಅಸಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ದೃಶ್ಟಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಪುನರ್ ಛಾಪೊನ್ (edit) ಆಯ್‌ಲ್ಲೊ ಆಸಾ ತರ್‌ಯೀ ತಾಂತುಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಪಾತ್ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಕಾಂಯ್ ಉಣೊ ನಾ. (ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹೊ ಹೆರೆಜಿ ಉಲಯ್ತಾ / ಬರಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾರಿಯೆರ್ ಜಿವಂತ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ತೆ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಾಕಾ ) ಇತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಚಡುಣೆಂ ಆಸ್ತಾನಾಂಯೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧರ‍್ಮಾಕ್ ವೆಂಗುನ್ ರಾವ್ಲಾ ತರ್ ತಾಂತುಂ ತಾಣಿಂ ಭೊಗ್ಚಿ ಭದ್ರತಿಚ್ಚ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ?  ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಗಾಂಧಿಬರಿಂ ಜೆಜುಕ್ ಏಕ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ವೆಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ‍್ಚೆ ಕೋಣ್‌ಯೀ ಮೆಳ್ಚೆನಾಂತ್. ಕಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಬೊಲ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿಂ ಬಡವ್ನ್ ಆಸಾಂ ? ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಆವಯ್ – ಬಾಪುಯ್, ಸಮಾಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಲಲಿಂ ‘ಭಾವಾರ್ಥಾಚಿಂ ಸತಾಂ’ ನೆಗಾರುನ್, ತಾಂಕಾಂ ವಯ್ಚಾರಿಕತೆಚ್ಯಾ ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಧರ‍್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸುಚಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ವೊರೆಸಾಂವ್.

ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ಕಾನಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಬುದ್ಧಾಚಾ ಪ್ರಭಾವಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜೊಕ್ತೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಂಚೆ (ಸಾಹಿತಿ) ಪ್ರಕಾರ್ ಜಾಂವ್, ಬುದ್ಧಾಚ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಾಂವ್, ಬುದ್ಧಾಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಸಕ್ತ್ಯೊ ನಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಲೆಕ್ತಾಂ ಕಿ ತೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಮೊರ್ನ್ ನಾತ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಸಾಂವ್ ಜರ್‌ಯೀ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ, ತವಳ್‌ಯೀ ತಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ! ತೊ ಫಕತ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ಣಾರ್ ತಿತ್ಲೊಚ್ಚ್. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಜೆಜುಕ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಲಾಗು ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಧರ್ಮಾಂಕ್‌ಯೀ ಹೆಂ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾಂ. (ತೊ ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ವಾದ್ ಅಕೇರ್ ಜಾತಾತ್ ).

ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ದಿಶ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಜರೂರ್ ಬರೆಂ ಜಾತಲೆಂ. ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಿವಿ ಜಾವ್ನ್ ಲೆಕ್ಚೆಂ, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕಾರಾಂಕ್ ಲೆಕ್ಚೆಂ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ಆಶಾವಾದಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ಹೆರಾಂನಿಂ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ದುಕ್ತಾ. ತಶೆಂ ತಾಂಚೆಂ ದೂಕ್‌ಯೀ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚಾಂತ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಲೆಂ.

► ಶರೋನ್ ಒಲಿವೆರಾ , ಬೆಂಗ್ಳುರ್

[ ಲೇಕಕ್ ಎಮ್. ಬಿ. ಎ ಸನದ್ ಜೊಡುನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೊರ್ಪೊರೆಟ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ವಾವ್ರಾರ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ತಾಚೆ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ , ಕವಿತಾ , ಪ್ರಬಂದ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೇರ್ ಭಾಸಾಭಾಸೆಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ editor@kittall.com ಹಾಂಗಾಸರ್ ಧಾಡುನ್ ದಿವ್ಯೆತ್ ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !