Trending Now

‘ದೇವ್’ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ

ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ‘Thank You’ ಸಬ್ದಾಕ್ ಲಗ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್ಚೆ ತಸ್ಲೊ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಸಬ್ದ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಚೆಂ, ಧಿನ್ವಾಸ್ ಅರ್ಪುಂಚೆ, ಅರ್ಗಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ರುಣಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ಹೆರ್ – ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಡಿಳ್ ಅರ್ಥಾನ್ ವಾಪರ್ಯೆತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾನಾಂತರ್ ಸಬ್ದ್ ನಾಂಚ್ಚ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತರ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ. ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ನಾಯ್ಕಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂನಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ತಾಂಕಾಂ ಚಿಡಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನಾಸ್ತಾಂ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ತಾವೇ ತರ್? ಅಶೆಂ ಉಲ್ಟೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾ ಆಮಿ ಕೊಣಾಚೊ ಇರಾದೊ ಕಿತೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂಚೆಂ, ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಭಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಪಿಚೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಂಯ್ ತೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆಸಾ.

ಹೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯೆಂಪರಿ ವಾ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ (ಕಥೊಲಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚ್ಚೆಂ) ಸಮಾಜೆಂತ್ ‘ದೇವ್’ ಕಶೆಂ ಅ – ವಿಭಕ್ತ್ ವಾಂಟೊ ತ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಚಾ ಪಾಟ್‌ಥಳಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್. ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಎಕಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚಿ ನಿಶಾನಿ ಕರ್ಚೊ ಹಾಂಗಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ನ್ಹಂಯ್. ಬಗಾರ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ/ಸಬಾರ್ ನಾದಿಸ್ತ್ಯಾ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಜಿವಿಚ್ಯಾ ಹಾಜ್ರೆಕ್ ಮಾಂದ್ತಾತ್ ಆನಿ ತೊ / ತೆ ‘ದೇವ್’ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಥಿರಾಸಾಣೆನ್ ಭರ್ವಸ್ತಾತ್ – ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ ವಾಜ್ಬಿ. ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಫುಡೆಂ ವಚೊನ್ ತೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ್ ರುಪಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ನಿಶ್ಠಾ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಶ್ನಾಚೆರ್ ತಿ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಆಸ್ತಿಕ್ ಆನಿ ನಾಸ್ತಿಕಾಂಥಂಯ್ ಹಾಕಾ ನಾನಾಂತೆ ಜಾಪಿ/ಸ್ಪಶ್ಟೀಕರಣ್ ಆಸ್ತಿತ್.

ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಕೌತುಕಾಯೆಚೊ ವಿವರ್ ಪೀಟರ್ ಹ್ಯಾರಿಸನ್ ನಾಂವಾಚೊ ಮಾನವಿಕ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಚೊ ಚಿಂತ್ಪಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮರಣ್ ನಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಅಂತ್ ವಿಗ್ಯಾನಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಪೇಶ್ ಕರ್ತಾ. ತಾಚೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಸಮರ್ಥ್ ಥರಾನ್ ಧರ್ಮಾಂಕ್ ಆಳ್ವಯ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಾವಾದಾಕ್ ಕಸ್ಲಿಚ್ಚ್ ಥಿರ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ನಾ. ಶಿವಾಯ್ ಅಶೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ರಮಾಕ್ ಆನಿ ಅಂತಿಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಶೆತಾಕಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ತರ್ಕ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ಧೊಸ್ಚೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಚೆ ತಶೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚೆ ಮುಳಾವೆ ಉದ್ವೇಗಚ್ಚ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್. ಹಾಚೆರ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡುಂಕ್ “Why Religion Is Here to Stay and Science Won’t Destroy It” ವಾಚಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್‌ಭುಂಯ್ತ್ ಸಬಾರ್ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾನಿಂ ಫುಡೆಂ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಯೆತಲೊ ಜೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹನಿಸ್ ವಯ್ಚಾರಿಕತೆಚಿ ದಿಶ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ದೇವ್/ಧರ್ಮಾಂಚಾ ಪಾಸಾಂತ್ಲೊ ಸುಟ್ತಲೊ – ಅಶೆಂ ‘ಪ್ರವಾದ್’ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹಾಂಗಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರಿಜಯ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಳಾಚಾ ಅಖಂಡ್ ನಾಸ್ತಿಕ್‌ವಾದಿ ಮೂರ್ತಿರಾಯಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್, ಹ್ಯಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಲಗ್ಭಗ್ 2013 ವರ್ಸಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಅಸಲೊಚ್ಚ್ ಆಶಾವಾದ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. (ದೇವ್ – ಏಕ್ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತಪ್) ಜೆಜು ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಕತ್ ಎಕ್ಲೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ವೆಕ್ತಿ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಬಾರ್ನ್, ಕಾಳಾತೀತ್ ನಾ-ಆಸ್ಚೊ ದೇವ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ನಾ-ಫಾವೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಚೆಂ ವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಬುದ್ಧ ಕಶೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ತ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿಂ ರೊಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಚೆರ್ ಜುಲುಮ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭೌದ್ಧ್ ಧರ್ಮಾಚಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಚಾ ಅತರ್ವಣಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ಧರ್ಮ್ ಶೋಶಣಾಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಆನಿ ದೆವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ/ಧರ್ಮಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಕಾಂಟಾಳ್ಯಾಚೆಂ ತಶೆಂ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೆಂ ಭೊಗಪ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಗತ್ ಸಿಂಗಾಚಾ ‘ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಸ್ತಿಕ್’ ಲೇಖನ್ ತೆಂಕೊ ದಿತಾ.

ರಾಜಾಂವ್ ಆನಿ ಕೇವಲ್ ರಾಜಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಕಾಕ್ ವಾಟ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ದಿವ್ಟಿ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಬರಯ್ತಾ. ಪ್ರಗತೆಥಂಯ್ ಭರ್‍ವಸ್ಚಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿನ್ ಪರ್‍ನ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಚಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಭಾಗಾಂಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಪರ್ನ್ಯಾ ಭಾವಾರ್‍ತಾಚೊ ಪೊಂತಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಂತಾವರೇಗ್ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಾಣೆಂ ಸರ್ವ್ ವಿವರ್ ಪಾರ್ಕಿಜೆ ಆನಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಜೆ. ಬಳಿಷ್ಟ್ ರಾಜಾಂವಾಚಾ ಬಳಾನ್, ಜರ್ ಎಕ್ಲೊ ಖಂಚಾಯಿ ತತ್ವ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ ತರ್ ತಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್. ತಾಚಾ ರಾಜಾವಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಊಣ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಕಿ ತೊ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಸ್ವೀಕರಿತಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾಜಾಂವ್ ತಾಕಾ ವಾಟ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ತತ್ವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪುಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ, ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಕುಡ್ಡಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಿ ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಆಡಾಯ್ತಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾವಾದಿ ಕರ್ತಾ. (ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ : ಹಾಂವ್ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?)

ಭಗತ್ ಸಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚಾ ವಾಚ್ಪಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕುರ್ಕುರಿತ್ (ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಕಾರ್) ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂಗಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್‌ಜಾಯ್. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಒಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಸ್ತಿಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಲಿಂಕ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂಕಿ ತೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ತಾಂಚಿ ಆವಯ್ – ಬಾಪಾಯ್ ಕುಡಾಕ್ ರಿಗ್ಲಿಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಂ ಭಗತ್ ಸಿಂಗಾನ್ ಅಶೆಂ – ತಶೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಆಪುಣ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗಾಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಾಚೆ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ಚಲ್ಚಾ ಕೆಸ್ರಿ ಪಾಡ್ತೆಚೊ ಮಹಾನ್ ಸಮರ್ಥಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಭಗತಾನ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವಿಶಯ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ತಾ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಚುಕ್ಲಲೊ, ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲ್ನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಂ ತೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ನ್, ದಾರ್ ಧಾಡಾವ್ನ್ ಚಲ್ತೆತ್ ರಾವ್ತಾ. ತಾಂಚಿ ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಪಾಪಾಚಿ. ಭಗತ್ ತವಳ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚೊ. ಹುನ್ ರಗ್ತಾಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಖಂಯ್. ಭಗತಾನ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ/ಭೊಗ್ಣಾಂಚಾ ಪಾಸಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡನಾಸ್ತಾಂ ರಾಜಾಂವಾಂಚಾ ಬಳಾನ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆ ವಿರೋಧ್ ರಿತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮ್‌ದಾತಾರಾಂಚೆಂ ವರ್ತನ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹೆ ಚಲಿಯೆನ್ ಖುಶಾಲಾಯೆನಂಚ್ಚ್ ವಿವರಿಲೊ. ಅನಂತಮೂರ್ತಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆನಾಲಾಗಿಂ ಭೋವ್ಶಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತಾನಾಂ ಉಶ್ಟ್ಯಾ ಹಾತಾನಂಚ್ಚ್ ಆಪ್ಣಾಚಾ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮೂರ್ತಿನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಜಾವ್ನ್ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಹಾತ್ ಬಿಜಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ’ಕ್ಷಣಾಂ ಕ್ರಾಂತೆಚಿ ಕಾರಣಾಂ ಬದ್ಲನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ವಯ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಯಾದ್ ಜಾಲೆಂ.

ಆಜ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ಲಾಗೊನಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಚಾಬೊನ್ ಪಡ್ಚೆಂ, ಖುನಿ ಸಯ್ತ್ ಆದಾರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂಫುಡೆಂ ಪಳೆನಾಸ್ಚೆಂ ಪರಿಗತ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಚೆ ಮುಖಾರ್ ರಾಜಾಂವಾಚೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಹಾಜಂವ್ಚೆಂ ರೆಡ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹಾಜಂತ್ರ್ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ. ಹೊ ಲೋಕ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜೋಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಆಕ್ರಮಕ್ (offend) ಜಾತಾ. ಧಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಪದ್ಮಾವತ್(!)ಚೆಂ ಪಿಂತುರ್. ಹೆ ಸಂಗ್ತಿ ದೇವ್ – ಧರ್ಮಾಚೆ ಚವ್ಕಟ್ ಉತ್ರೊನ್ ಹ್ಯಾರಿಸನಾಚಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಾಜಕೀಯಾಚೆಚ್ಚ್ ಗುರ್ತ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಹಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಇತ್ಲೊಚ್ಚ್ – ದೇವ್, ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಅರಾಜಾಂವಿಕ್ ಆಚರಣಾಂ ಆಳ್ವೊಂಚಾಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಲಾಂಬ್ ಬಾಳ್ವೊಂಚಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಹುಜಿರ್ ಆಸಾತ್.

‘ದೇವ್’ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

References :

1. Why Religion Is Here to Stay and Science Won’t Destroy It (https://thewire.in/175955/religion-science-and-secularisation/)

2. ದೇವ್ – ಏಕ್ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತಪ್

3. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್: ಹಾಂವ್ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

4. ‘ಜಾಗ್’ ಕವಿತಾ

ಪೂರಕ್ ವಾಚಪ್ : 

1. ಎಕಾ ನಿಜಾ ದೆವಾಚೆಂ ಖರ್ಗ್ಸ್ಯಾಮ್, ಬೊಳಿಯೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !