ಧರ್ಮ್ – ಜಾತಿಚ್ಯಾ ರಾಜಕಾರಣಾಕ್ ’ಕೊಂಕ್ಣೆ’ಚಿ ಬಲಿ ?

ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಆನಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ತೀನ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್. ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಿನೀ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ವಟಾಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್ – ಹೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆಂ ನವೆಂಚ್ ಡೆಫಿನಿಶನ್.

ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಧರ್ಮಾಕ್ ಪಯ್ಸಾಪಯ್ಸ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ನಾತ್ಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಗೊಂಯಾಂತ್, ಕೇರಳಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚಿ, ಬರಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ವೆಗ್ಳಿ ಆಸ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಹಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಹಿ ಹಿಂದು ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಹಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾತ್ಲಿಚ್. ಖಂಯ್ಸರೀ ಭಾಶೆಂತ್ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ವೈರಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಹೆಂ ವೈರಸ್ ಕಿತ್ತೂನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾಸಾರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕಾರಣಿಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂಚೆಂ ವ್ಹಡಿಲ್ ಸಯ್ತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ವೆದಿಂನಿ ಹೆಂಚ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾಜಯ್ತಾತ್. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಕೋಣ್ ? ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹೆಂ ವೈರಸ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೇಗಾನ್ ಪಾಸಾರ್ಲೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ ?

ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ, ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥಾಂಚೆಂ ಯೆಜ್ಮಾನಿ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆವಾಜ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಆವಾಜಾಚಿ ಅಲಕ್ಶ್ಯಾ ಕೆಲಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಅಲಕ್ಶೆಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ತೇ ಆಸಾ. ಜಶೆಂ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ‘ಧರ್ಮ್’ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ‘ವಾಂಟೆ’ ಕರ್ತಾತ್, ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಯ್ತ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಜ್ ವಾಂಟೆ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಹಿ ಹಿಂದು ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಹಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಹಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ.

ಭಾಶೆಕ್ ಆನಿ ಧರ್ಮಾಕ್ ಪಯ್ಸಾಪಯ್ಸ್ ಕಸಲೋಯ್ ಸಂಬಂದ್ ನಾ. ಕೇರಳಾಂತ್ ಮಲಯಾಳಮ್ ಭಾಸ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಚೊ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಮಲಯಾಳಮ್ ಆವಯ್ ಭಾಸ್. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಸ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಚೊ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಮರಾಠಿ ಭಾಸ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಚೊ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಸಾಂನಿ ಕೊಣೀ – ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ತೀನ್ ಧರ್ಮಾಂಚೊ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಡಯ್ನಾ. ಹ್ಯಾ ಭಾಸಾಂನಿ ಭಾಶೆಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ಚಿಂ ಕಟ್ಟರ್ ಸಂಗಟನಾಂ ಆಸಾತ್, ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಲಕಾಂಕ್ ಕರಿ ಫುಸ್ಚೆಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ಉಂಚಾಬೋಳ್ ಜಾತಾತ್. ಪೂಣ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಝುಜಾಂತ್ ‘ಧರ್ಮ್’ ಭರ್ಸಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾ. ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ – ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ದೊನಾಂತೀ ಧರ್ಮ್ ಭರ್ಸೊನ್ ವೀದ್ ವಾವ್ಳಿ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಆತಾಂ ತುಮಿ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪುರೊ – ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ತಿನೀ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್, ಧರ್ಮಾಂಮಧೆಂ ಎಕ್ವಟ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಭಾಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ನಯ್ ? ಹಾಂತು ವಾಯ್ಟ್ ಕಿತೆಂ?

ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾ – ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆನಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂಮಧೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಶೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ನ್ಯಾಯ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ ಆಸಾ? ತುಟಾಫುಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಸಾ ? ಜರಿ ನ್ಯಾಯ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ನಾ, ತುಟಾಫುಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತರ್, ನಾತ್ ಲ್ಲೊ ನ್ಯಾಯ್ ಉಬೊ ಕರ್ನ್, ನಾತ್ ಲ್ಲಿ ತುಟಾಫುಟ್ ಘಡುನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಉಲವ್ನ್ ಎಕ್ವಟ್ ಪಾಚಾರ್ಯಾಂ, ಎಕಾಮೆಕಾ ಜೊಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕಶಿ ಆಯ್ಲಿ ? ಆನಿ ಅಶೆಂ ಗಾಬ್ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಕ್, ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲೊ ?

ಗಜಾಲ್ ಬೋವ್ ಸೊಂಪಿ – ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್, ಚಡಾವತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಲೆಕಾಂ ‘ಧರ್ಮಾ’ ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಚಲ್ತಾತ್. ಶಾಸಕ್ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ, ತಾಕಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ವೋಟ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಾನೆಸ್ ಮಾರಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿಂದು, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಒಳಕ್ ಆಸಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಜಿಕ್ಚೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮ್ಹಣ್ ಉಮೇದ್ವಾರಾನ್ ಸಾಂಗಾಜೇ ಪಡ್ತಾ. ತವಳ್ ವಿಂಚ್ಣುಕೆ ಸಮಿತಿಚೆ ವಿಚಾರ್ತಾತ್, ‘ ತೆಂ ಕಶೆಂ?’ ತವಳ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹಾಂವೆ ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೇದ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ತಿನೀ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಿನೀ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಳಕ್ ಆಸಾ, ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾ. ವಕೀಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿನೀ ಧರ್ಮಾಚೆ ಕಕ್ಷಿದಾರ್ ಆಸಾತ್, ತಿನೀ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಹಾಂವೆ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ, ಮ್ಹಕಾ ತಾಂಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾ. ದಾಕ್ತೆರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹಾಂವ್ ಹಿಂದ್ವಾಂನಿ, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂನಿ, ಮುಸುಲ್ಮಾನಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂನಿ ಸೆವಾ ದಿತಾಂ, ತಿನೀ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿಲ್ಯಾ. ತೆ ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಿನೀ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ, ಹಾಂವೆ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆ ಭುರ್ಗೆ ತಿನೀ ಧರ್ಮಾಂನಿ ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಮುಕೆಲಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಆತಾಂ, ವಯ್ಲಿ ಕಸಲೀಯ್ ಯೋಗ್ಯತಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆಗೀ, ಎಮ್ಮೆಲ್ಸಿಗೀ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ? ಸದ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಕದೆಲ್. ತೇಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಅಪಾಪಿಂ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಿಂ ಒಳಕ್ ಜಾತಾ, ಮಂತ್ರಿ – ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಯ್ತ್ ವೆದಿರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಆತಾಂ, ಫಕತ್ ಮಂತ್ರಿ, ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಚಿ ಒಳಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ? ಉಮೆದ್ವಾರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳಜೆ ತರ್ – ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ತಿನೀ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾಂಚಿ ಒಳಕ್ ಆಸಾ, ತಿನೀ ಧರ್ಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್ಜೆ ನ್ಹಯ್ ?

ಸುಲಭ್ ವಾಟ್ – ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಸಾತ್, ಅಧಿಕಾರಿ ಆಸಾತ್, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೆ ವ್ಹಡಿಲ್ ಆಸಾತ್, ತೆ ಸಗ್ಳೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ವಾಪರ್ನ್, ‘ ಆಪುಣ್ ಜ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಭಾಶಾಸಂಸ್ಥಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಆಸಾಂ, ತಿ ’ಭಾಸ್’ ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ತಿನೀ ಧರ್ಮಾಂಚೆ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಆನಿ ಹಿ ಭಾಸ್ ತಿನೀ ಧರ್ಮಾಂಕ್ ಎಕ್ವಟಾಯ್ತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಭಾಶೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆ ಮಂತ್ರಿ, ವ್ಹಡಿಲ್ ಪಾತ್ಯೆಲೆ – ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಹಾಕಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಿನೀ ಧರ್ಮಾಂಚೆಂ ಖಂಡಿತ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ತಿತ್.

ಮ್ಹಜೆಂ ಸವಾಲ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ – ತುಮ್ಕಾಂ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಕೆಲೊ ವಾ ನಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ವೋಟ್ ಮೆಳ್ಳೊ ವಾ ನಾ, ತುಮಿ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ, ಎಮ್ಮೆಲ್ಸಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ವಾ ನಾ, ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಸ್ವಾರ್ಥಾಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಭಾಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕೆಲಿ? ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಮಾಚೆ ದೊರೆ ಉಬಾರ್ಲೆ ? ಆತಾಂ ಹೆ ದೊರೆ ಪರ್ತುಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂ?

► ಎಚ್ಚೆಮ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !