ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಗೊಬೊರ್

ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಪುಣ್ ದುಷ್ಟ್ ಹಾವ್ ಭಾವ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ತೊ ಅರ್ದೆಂ ವೊರ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಅಸಫಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ತೊ ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಟ್ಯಾ ರೂಕಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಸವಾಯೆಚೆಂ ಪುಡಿ ರಂಗಾಚೆಂ ಮೆಳ್ಕುಟೆಂ ಲ್ಹವೆಚೆಂ ಚೆಪೆಂ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಲಾವ್ನ್ ತೊ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಜುಅನ್ ತಾಕಾ ಬರೊ ವಳ್ಕತಾಲೊ. ತೊ ಸೈಮನ್ ಅರೆವಲೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಲೋರಾಚೊ ಪುತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಪಾಡ್ ನಾಂವ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂಕ್, ಲೋಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ತಸಲೆಂ ತೊ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಜುಅನ್ ಸಯ್ತ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ …

“ತುಮಿ ಹೊ ಜಾಗೊ ಖಾಲಿ ಕರ್ನ್ ವಚುಂಕ್ ಜಾಯ್” ಧರ್ಣಿಕ್ ಖಂಚ್ಲೆಲಿ ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣೆ ಪರ್ತುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಜುಅನಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿನಾ. ದೀಸ್ ಜುನ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಮೊಡಾಂ ಕಠಿಣ್ ಪಾವ್ಸಾಚೊ ಹಿಶಾರೊ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಉಬೆನ್ ಭರ್ಲಲೆಂ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಜುಅನಾನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚೆಪ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆತಾಂಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ವೆಲಿ. ಪಾಚ್ವೊ, ಹಳ್ದುವೊ ಆನಿ ಭರ್ಸಿಕ್ ರಂಗ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊ. ತೊ ಉಬೆ ರಾವ್ ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಥರಾನ್ ಖಣಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ. ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಖಾಣ್ ಧಾನಿಂಚೆಂ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೆಂ ಬೆಳೆಂ ವಾರ್ಯಾಕ್ ಧಲುನ್ ಹಳ್ತಾಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉಟಯ್ತಾಲೆಂ.

“ಕೊಣ್ ಥಂಯ್?” ಕುಜ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ತಾಳೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿನಾ. ಸಯ್ರೊ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ತಸೊಚ್ ಬಸುನ್ ಉರ್ಲೊ. ತೊ ಮೆಳ್ಕುಟೊ ಮೊಚೊ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾನ್ ಮಾತಿ ಉಸ್ತುನ್ ತಾಂತುಂ ಖೆಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. “ತುಮಿ ಹೊ ಜಾಗೊ ಖಾಲಿ ಕರ್ನ್ ವಚುಂಕ್ ಜಾಯ್” ಪರ್ತುನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ, ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತೆಂ ಉಕಲ್ನ್. ಜುಅನಾನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ಧುಮ್ಟಿ ರಂಗಾಚೆ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ ಬರಿಚ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಕೊಣ್ ಥಂಯ್?” ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ತಾಳೊ ಲಾಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಲೊ ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಡಿಧರ್ನ್ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಉಭೆಂ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಮೆನ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತರ್ನಾಟೊ ರೂಕಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಏಕ್ ಹಾತ್ ತಾಣೆ ಕಲ್ಸವಾಂಚ್ಯಾ ಕುಲ್ಯಾಕ್ ಪುಸ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಚೆಪೆಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಧಾಟ್, ಕಾಳೆ ಗಾಂಟಿ ಪಡ್ ಲ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಬಂಧಡೆಂತ್ಲೆ ಸುಟ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಕೆಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೊ ತೇಂಪ್ ಥಾವ್ನ್ ದಾಂತೊಣಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. “ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಸಿನ್ಹೊರಾ ಕಾರ್ಮೆನ್” ಸಯ್ರೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಭುರ್ಗೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮೋವ್ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾಂನಿ ಕೊಂಕುನ್ ಖೆಳ್ತಾಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಚೊ ತೊ ಚೆರ್ಕೊ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ದೂದಾನ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೂತಾನ್ ಘಾಣ್ತಾಲೊ.

ಜುಅನಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ. ತರ್ನಾಟೊ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಗುಸ್ಪಡ್ಲೆಲೆಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಕೊಣೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್.

“ಬರೆಂ, ಹಾವೆಂ ಆತಾಂ ವಚುಂಕ್ ಜಾಯ್,” ಸಯ್ರೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಅದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ಕಾರ್ಮೆನ್ ಮೌನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೆರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಚೆಪೆಂ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಬಸಯ್ಲೆಂ, ತಾಂಕಾಂ ಪಾಟ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ವಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವೋಂಯ್ಚ್ಯಾ ಗೇಟಿಕಡೆ ಗೆಲೊ. ತಾಣೆ ಜಾಗ್ರುತೆನ್ ಗೇಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ತಾನಾ ತೇಲ್ ಸಾರೊಂವ್ಕ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆ ಬಿಜಾಕ್ರೆ ದಸ್ತುರೆಖಾಲ್ ಕರ್ಕುರೊ ಆವಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ. ಸ್ಥಾನೀಯ್ ಲೋಹರಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸಾಧೆ ಬಿಜಾಕ್ರೆ ತೆ.

ಆಮಿ ಹೊ ಜಾಗೊ ಖಾಲಿ ಕರ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಸೈಮನ್ ಅರೆವಲೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ದೆವಾಧಿನ್ ಪತಿಣ್ ಲೊರಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಅರ್ದೆಂ ವೋರ್ ತಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ವಿವರ್ಸುನ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಕಾವ್ಜೆಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ರಾಜ್ನೀತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಗುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳಾಚ್ಯೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಸೈಮನ್ ಅರೆವಲೊಚೊ ಪೂತ್ ಗುಪ್ತ್ ರಿತಿನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ತಾಂಚಿಂ ಗಲೀಜ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ತರಿ ಹ್ಯೆ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾತ್ಲಿ. “ಅನ್ನಾಡಿ ಖಂಚೊ” ಜುಅನ್ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಆಮಿ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಚ್ಯೆ ಅಖೇರಿ ಭಿತರ್ ವಚಾನಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಯೇವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ”

“ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಣಿ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡಿಜೆ ಪಡ್ತಲೆಂ” ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ತಾಕಾ ಹಾವೆಂ ತೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ” ಜುಅನಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಚಿಂತೇಸ್ತ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತಿಂ ಚಡ್ ಉಲಯ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಕಾರ್ಮೆನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ ಆನಿ ಜುಅನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ರೂಕಾಬರಿ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಉಬೆ ರಾವ್ಲೊ.

ತೆಂ ಶೆಜ್ ಸಾಂಬಾರ್ ದುಬ್ಳೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜುಅನಾಚೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ಭಂವ್ತಣಿಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂಚೆರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಿ ನದರ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಕಾರಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಘರ್ ವ್ಹಡ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ಆನಿಕಿ ಫಾರಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಸೈಮನ್ ಅರೆವಲೊಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ಹೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ಜಾಗೊ ಸೊಡ್ನ್ ವಚಾಜೆ ಪಡ್ತಲೆಂಗಿ? ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ತಾಣೆ ಮತದಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಯ್. ತರ್ ಕಿತೆಂ? ಕೊಣೆ ಕರುಂಕ್ ನಾ? ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂಕಾಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ? ಮನ್ ದುಕೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ನಾ. ಕೊಣ್ ಜಿಕ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕೊಣ್ ಸಲ್ವಾತಾ. ಜುಅನಾಕ್ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲೊ. “ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾ” ಪುಣ್ ನಾ, ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್. ಏಕ್ ಹಾಪ್ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಶಹರಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಘಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲಕ್ಷಣ್ ಘಡಿತಾಚೊ ತಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕಡೆ ಏಕ್ ಪಿಸ್ತುಲೆ ಬರಾಬರ್ ಏಕ್ ಚಾಬೂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಪಿಸ್ತುಲ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಚಾಬೂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತಾಚಿ ಮತ್ ಗುಸ್ಪಡ್ಲಲಿ. ಚಾಬೂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಭಿಂಯೆಲ್ಲೊ. ತೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಗಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಡೊನ್ ರೊಮುಲೊಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ತಾಕಾ ತಾಣಿ ತೆಲ್ ವಿಕುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತೆಲ್ ಮುಗ್ದಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ತೆಲ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆ ಪಳೆಲಾಂ. ಡ್ರಾಮ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೆಂಬೆ ಥೆಂಬೆ ಧಾಟ್ ಆನಿ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ತೆಲ್ ಗಾಳ್ಣೆಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಗಾಳ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊತ್ಲಿಕ್. ಡೊನ್ ರೊಮುಲೊ ತಾಕಾ ರಾಗಿಷ್ಟ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆತಾಲೊ ದೆಕುನ್ ತಾಣೆ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ. ಚವ್ಗ್ ಜಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಬಜಾರಾಂತ್ ಭಂವುನ್ ಆಸ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಥೊಡ್ಯೊ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಮೊಲಾಕ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಪೆತ್ರೊಲ್ ಮುಲಾಮ್ ಆನಿ ಕಾಪ್ಸಾಚೊ ಕವ್ಳೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಗೆಲೊ. ಆಂಗ್ದಿಗಾರ್ ಬೆನವಿದೆಸ್ ಹಾಣೆ ಖುಶಾಲ್ಕಾಯೆನ್ ಪುಣ್ ಮಿಸ್ತೆರಾಭರಿತ್ ನಮುನೆರ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ ತುಜೆ ವಾಟೆನ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಮೂ?” ಜುಅನಾನ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ಬೆನವಿದೆಸಾನ್ ತಾಕಾ ವಗೆಚ್ ರಾವುಂಕ್ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲೊ. ಏಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೈಮನ್ ಅರೆವಲೊಚೊ ಪುತ್ ಯೀ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಪೊಲಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಾಬೂಕಾನ್ ಗಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಧಪ್ಕೊ ಮಾರ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಕೆಲೊ. ಬೆನವಿದೆಸಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ವಿವರ್ಣ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ತುರ್ತಾನ್ ಜುಅನಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

“ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿತೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ?” ಪೊಲಿಸಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಅರೆವಲೊ ಜುಅನಾಕ್ ವಳ್ಕಲೊ, ಪುಣ್ ವಳ್ಕಾನಾತ್ಲೆಬರಿ ತಾಕಾ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಪೊಲಿಸಾನ್ ಬೆನವಿದೆಸಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊನಾ. ತೊ ಜುಅನಾಥಂಯ್ ಘುಂವ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಪ್ರತಿರೋಧ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತುಂಯೀ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್, ವ್ಹಯ್ಮೂ?” ಬೆನವಿದೆಸಾಬರಿ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೊಯ್ ರಂಗ್ ಉಸಳ್ಳೊಲೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ದಡ್ದಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ ಲ್ಲೆಂ. ಪೊಲಿಸಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಏಕ್ ಥಾಪಡ್ ಮಾರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಮನ್ ಜಾಲೆಂ. ಫಕತ್ ತೊ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ದೆಕುನ್ ವಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ಶಾಂತ್ಪಣಿ ಪೆತ್ರೊಲ್ ಮುಲಾಮ್ ಆನಿ ಕಾಪ್ಸಾಚೊ ಕವ್ಳೊ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಹ್ಯೆ ನಮುನೆರ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ನಾ.

ಅರೆವಲೊ ಉಲಯ್ಲೊ, “ವ್ಹಯ್, ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹೊಯೀ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೆಣೆ ಲಾಗಿಂಚ್ ರಾವ್ತಾ.”

“ಒಹೋ,” ಗರ್ಜಾಲೊ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್.

“ಪುಣ್ ಹೊ ಏಕ್ ಶಾಂತ್ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ, ಹಾಕಾ ಹಾಂವ್ ವಳ್ಕತಾಂ,” ಅರೆವಲೊನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಪಳೆಯಾಂ, ಪಳೆಯಾಂ,” ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ನಿಷ್ಟುರ್ ಹಾಸೊ ಉದೆಲೊ. “ಹ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ವಸ್ತು ವಿಕ್ಚೆಂ ಬಂಧ್, ಆಯ್ಕಾತಾಗಿ ತುಕಾ ಬೆನವಿದೆಸ್. ಹೆಂ ತುಕಾಯ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ.” ಆನಿ ತೆ ಗೆಲೆ.

ಜುಅನಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಗಲ್ಲ್ಯಾವಯ್ಲಿ ಆಪ್ಲಿ ಸಾಮಾನಾಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಕಾಣ್ಗೆಲಿ, ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬೆನವಿದೆಸಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ 45 ಸೆಂತಾವೊಸ್ ಕಾಡ್ಲೆ. ಬೆನವಿದೆಸಾಚೆ ಹಾತ್ ಆನಿಕಿ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ.

ಸೈಮನ್ ಅರೆವಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಮಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಜುಅನಾಕ್ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪುತ್ ತಿತ್ಲೊ ಪಾಡ್ ಚೆಡೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ. ತೊ ಗಾಂವಾರ್ ಭಂವುನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಉಲಯ್ತಾ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ? ತೊ ಪೊಲಿಸಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲಾ ತರ್ ಕಳ್ತಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಸಮವಸ್ತ್ರಾರ್ ನಾ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಅರೆವಲೊ ಗುಪ್ತಿನಿಶಿಂ ಸರ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ತೊ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮೇಯರಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಏಕ್ ಖಬ್ರಿ – ತೆಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತೊ. ಹ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ತಾಕಾ ವಳಕ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸುಂಕ್ ನಜೊ? ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಸೈಮನ್ ಆನಿ ಆಜಾಬರಿ ತೊ ಹಾಂಗಾಚ್ ಜಲ್ಮುನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲಾ. ಜುಅನಾ ಬರಿಚ್ ಖಾಲಿ ಪಾಂಯಾನಿ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಗೆಲಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊ ವಳ್ಕತಾ.

ಫಾರಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್,ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜುಅನಾಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚೆರ್ಕೊ ರಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಸಾರ್ಕೆಂ ಉಜ್ವಾಡ್ಲೆಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಕುಡಾಂತ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ತೊ ಖಾಟಿವಯ್ಲೊ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ಪರ್ತುನ್ ಫಾರ್ ಆಯ್ಕಾಲೆ, ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾನ್. ತಾಣೆ ಕಲ್ಸಾಂವ್ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲೆಂ, ಬೆಲ್ಟಾಚೆ ಬಕ್ಕಲ್ ಖೊವಯ್ಲೆ ಆನಿ ದಾರಾಲಾಗಿಂ ಧಾಂವ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂಚೆರ್ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಧವೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ತಾಲೊ. ಕೊಣ್ ತರಿ ಭಿತರ್ ಯೇತೆ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಗೇಟಿಚ್ಯಾ ಬಿಜಾಕ್ರಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ದೋಗ್ ಜಣ್ ಪುರುಶ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೆ. ಜುಅನ್ ತಾಂಕಾಂ ತಕ್ಷಣ್ ವಳ್ಕಲೊ. ಎಕ್ಲೊ ಅರೆವಲೊ, ದುಸ್ರೊ ಬೆನವಿದೆಸಾಚ್ಯಾ ವಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ತಾಣೆ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಚಾಬೂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಂವ್ಚೊ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ. ತರ್ ಅರೆವಲೊನ್ ದಿಲೆಲಿ ಚೆತಾವ್ಣಿ ನೀಜ್? ತಾಣೆ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಬಾರಾ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ. “ಏಕ್ ಹಾಫ್ತೊ, ಏಕ್ ಹಾಫ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತುಮಿ ಹಾಂಗಾಚೆ ವಚುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಾಂತುಂಚ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಆಸಾ. ನಾ ತರ್ …” ಆತಾಂ ಪರ್ತುನ್ ಅರೆವಲೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ.

ಪೊಲಿಸಾನ್ ಜುಅನಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಫಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ. “ಆವಾಜ್ ಬರೊ ಲಾಗ್ತಾ, ನ್ಹಯ್?” ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. “ತುಮಿ ಹಾಂಗಾಚಿಂ ವಚನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಆನಿಕಿ ಚಡ್ ಫಾರ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆ, ಸಮ್ಜಾಲೆಂ?” ತಾಣೆ ಪರ್ತುನ್ ಪಿಸ್ತುಲ್ ಉಕಲ್ಲಿ ಆನಿ ಧಾನಿಚ್ಯಾ ನಾಜುಕ್ ದೇಂಟಾಂಚೆರ್ ಫಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಅರೆವಲೊ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ ಲ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಘಡುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಧಾಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜುಅನ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಹಾಂಚೆ ಕುಶಿನ್ ತಾಣೆ ಪಳೆಲೆಂ ನಾ. “ತುಮ್ಕಾಂ ನೀತಿಚಿ ಚೆತಾವ್ಣಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಹಿ ಸುವಾತ್ ಖಾಲಿ ಕರ್ನ್ ವಚಾ ಆನಿ ತುರ್ತಾನ್.”

ಪೊಲಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪಿಸ್ತುಲ್ ಪಾಟಿಂ ಪೊತಿಯೆಂತ್ ರಿಗಯ್ಲಿ, ಅರೆವಲೊಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಚುಂಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಪೊಲಿಸಾಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬ್ರಾಂದಿಚಿ ಘಾಣ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆದಾಳಾ ಜುಅನಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ.

ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪಾಪ್ಲೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಪಾಳ್ಳೆಂ, ಅರೆವಲೊ ಆನಿ ಪೊಲಿಸ್, ಜುಅನ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆನಿ ಚೆರ್ಕೊ. ಸುಕೆಂ ಕರಡ್, ಪರ್ನೆಂ ರುಕಾಡ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘರ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ, ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ವರಾಂ. ಬಡ್ಗಾ ಕುಶಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಜೆಂ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳುನ್ ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಪುಷ್ಟಿ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಚೊವ್ಕಾಂತ್ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಚಾಬೂಕ್ ವಾಲೊ ಪೊಲಿಸ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚವ್ಗ್ ಜಣ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಆನಿ ಅರೆವಲೊ ಹಾಂಚ್ಯಾಕಿ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾಲೊ. ಜುಅನ್ ಮಾರ್ಟಿನೆಜಾನ್ ಜಾಗೊ ಖಾಲಿ ಕೆಲಾಗಿ ಯಾ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತೆ ಆಯಿಲ್ಲೆ.

ತೆ ಪೇಂಟೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚುನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಡೊನ್ ರೊಮುಲೊಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಲಾಗಿಂ ರಾವ್ಲೆ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಮೇಯರ್ ಧಾನಿಚ್ಯಾ ಚೀಲಾಂಚೆರ್ ಆಳ್ಸಾಯೆನ್ ತೆಂಕುನ್ ರಾವ್ ಲ್ಲೊ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೊ.

“ಸಗ್ಳೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ?”

“ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಮಾನೆಸ್ತಾ,” ಅರೆವಲೊನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಗೆಲೊ?”

“ನಾ,” ಪೊಲಿಸಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. “ತ್ಯಾ ಮೂರ್ಖಾನ್ ದಾರಾಂ ಬಂಧ್ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ವೇಳ್ ನಾತ್ಲೊ.”

ಡ್ರಮ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಥೆಂಬೆ ಥೆಂಬೆ ತೆಲ್ ಗಾಳ್ಣೆಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಗಾಳ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊತ್ಲಿಕ್.

ಮೂಳ್ : Ashes for the Wind ಹೆರ್ನಾಂಡೊ ಟೆಲೆಸ್ (Hernando Tellez)

4 comments

  1. ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

    ಅಧಿಕಾರಾಚಿ ಶೀತಲ್ ಕ್ರೂರತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಥಂಡಾಯೆನ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲಿ ಕತಾ. ಖುಷಿ ದಿಲ್ಲೊ ಅನುವಾದ್.

  2. Robert Menezes, Palli

    Nice story. Very good translation. Keep it up Walter baab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !