ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಡಿನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ವಿಲ್ಪಿ – ಏಕ್ ಉಡಾಸ್

2009 ಇಸ್ವೆಚಾ ಒಕ್ಟೊಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ನೋವ್ ತಾರ್ಕೆರ್ ಹಾಂವ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಭೆಟ್ತಾಸ್ತಾನಾ… ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ’ರೊನ್ – ಲೋರೆನ್ಸ್ ನಾಯ್ಟಾ’ ಕ್ ತಶೆಂ ‘ನಿಘೂಢ್…!’ ಕಾಣ್ಯೆ ಬುಕಾಚಾ ಉಗ್ತಾವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಖುಶೆನ್ ಪೊಪ್ ಲ್ಲೊ. “ರೋನ್ ತುಜ್ಯಾ ನಾಯ್ಟಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಾಂ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಯೀ ಹಾಂವ್ ಚ್ ಕರ್ತಾಂ ”

ಪೂಣ್ ಪರತ್ ಹಾಂವ್, ತ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ನಂತರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ‘ ರೊನ್ – ಲೊರೆನ್ಸ್’ ಸಂಗೀತ್ ನಾಯ್ಟಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ವೆಳಾ…ವಿಲ್ಫಿ….ತೊ ಆದ್ಲೊ ವಿಲ್ಫಿ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ಲೊ!

“ರೋನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಮನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ… ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸದಾಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ …ತಿ ಎಪ್ರಿಲಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಾ ವರ್ವಿಂ ಕಠಿಣ್ ನೀದ್ ಆನಿ ಅಪಧಯ್ರ್ ಧೊಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಅಳೆ ಪಳೆ… ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಆಪ್ಣೆಂ ಬಸ್ಲೆಲೆಂ ಕದೆಲ್ ದಾಕವ್ನ್ “ಹೆಂ ಕದೆಲ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರೆ ಬಸ್ಕೆಚೆರೀ ಸುಶೆಗಾನ್ ಬಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆಕುನ್ ಮಾಫ್ ಕರ್. ನಾಯ್ಟಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪೂಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಬರಯ್ತಾಂ ”

ಆಶೆಂ ಕಠಿಣ್ ಚುರ್ಚುರ‍್ಯಾನ್ ತಗ್ಸಾಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಉಚಾರ್ತಾನಾ…ಎಪ್ರಿಲಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಹೆ ಥೊಡೆ ಕಶ್ಟ್ ಆಸ್ತಲೆ, ನಂತರ್ ತೊ ಬರೊ ಜಾತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಶಾವಾದಾನ್ ಭರೊನ್ ಭರ್ವಸ್ಲೊಂ. ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಯೀ ತೊಚ್ಚ್ ಭರ್ವಸೊ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಮ್ಣಣ್ ಮಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾ ಆಪ್ಲೆ ಪಿಡೆವಿಶಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಭಿರಾಂತ್ ವಾ ಖಂತ್ ಕಾಂಯ್ ತಾಚೆಂ ಥಂಯ್ ತವಳ್ ಹಾಂವೆ ದೆಕ್ಲಿ ನಾ.

ಪೂಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ನಿರಾಶೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ ” ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಮುಗ್ದಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ…” ಅಶೆಂ ತಾಣೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಕಸ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊಳೆ ದುಕಾಂನಿ ಭರ್ಲೆ. ಆನಿ ಹಿ ಕಾಳ್ಜಾ ದೂಖ್ ವಿಲ್ಫಿಚಾ ಗುಮನಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿಸ್ರಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆ ತಕ್ಲಿ ಧರ್ಣಿಕುಶಿಂ ಬಾಗ್ವಾಯ್ಲಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾವೆಳಾ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಯೀ ಹೆಂಚ್ಚ್ ಭೊಗಾಪ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್…ತಾಣೆಂಯೀ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾಘಡಿಯೆ…ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಗಾಡ್ ಮೌನ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಉದೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಗಂಭೀರ್ ಮೌನಾಂತ್, ಫಕತ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿ ಬಲತ್ಕಾರಾಚಿ ಸಂಪವ್ಣಿ ರಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ ಶಿವಾಯ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಜೀವನ್ಮರಣಾವಿಶಿಂ ದುಬಾವಾಚಿ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಸಾವ್ಳಿ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ! ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆ ಪರಿಣಾಮಾಚಿ ನಾಪಸಂದ್ ಖಬಾರ್ ಫಟ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಲೆಕ್ಲೆಂ, ಆನಿಂ ತಿ ಖಬರ್ ಫಟ್ ಚ್ಚ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಅಸ್ಕತ್ ಚಾಲಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಧೆಂವ್ತಾನಾ…ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ, ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ ‘ವಿಲ್ಫಿ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಭೆಟ್ ದೀನಾಂ.!’ ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಭೆಟ್ ಲ್ಲೊ! ಆನಿ ಮಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಭೆಟ್…ಮ್ಹಜಿ ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿಚಿ ನಿಮಾಣಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲಿ! ಹಿಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚೆ ಮದ್ಲಿ ನಿಮಾಣಿ ಭೆಟ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತುಂಕ್ ಚ್ಚ್ ನಾಂ! ಆನಿ ಬಹುಶ್ಹಾ , ಎಪ್ರಿಲ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಸ್ಚಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಾ ನಂತರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಯೀ! ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಕಾಯೆ ಖಂತ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಲಾಗಿಂ ಹಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ವಿಲ್ಫಿಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ ಲ್ಲೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೀ ಮಾಗೊನ್0ಚ್ಚ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊಂ. ಪೂಣ್ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ‘ಸಂಸಾರಿ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ ಪುರೊ ಆನಿ ಸರ್ಗಿಂ ಗಾವ್ನ್ ರಾವ್!’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಹುಮ್ಟೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವ್ಹೆಲೊಚ್ಚ್!

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ 2009 ದಸೆಂಬರಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿಚಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ದೆಂವ್ ಲ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ, ಪರತ್ 2010 ಮಾರ್ಚಾಂತ್ ಚಡ್ತಾಸ್ತಾಂ, ವಿಲ್ಫಿ ಘರಾ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ! ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ! ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಂವ್, ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಆಕಂತಾಚಾ ಮೌನಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ, ವಿಲ್ಫಿನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಧುಸ್ಥಿತೆಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಸಲ್ವೊನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ… ವಿಲ್ಫಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೆ.

ತೊ ಉಡಾಸ್ ಮತಿಂ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ, ಉಪ್ಕಾರಿ ಆಧಾರಿ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ವಿಲ್ಫಿ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ನಾಂ! ನಾಂಚ್ಚ್! ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಶಿರ್ಶಿರಾಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್, ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಘಯ್ರೆ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಸೊಚ್ಚ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವ್ತಾನಾ…ಆಮ್ಚಾ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಭೆಟೆಚೆಂ ಧೃಶ್ಯ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಾ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಪೊಳಿಯೆಖಾತಿರ್ ಸುರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸುರೆಗಡಂಗಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾವೆಳಾ, ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಭೆಟೆಂತ್, ಆಮ್ಚಾಮ್ಚಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾ ಕ್ಶೇತ್ರಾವಿಶಿಂ, ಚಾಲು ನಾಟಾಕಾಂವಿಶಿಂ, ಗಜಾಲಿ ಜಾಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚಾ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚಾ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ‘ರೊನ್ ಲೊರೆನ್ಸ್’ ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಬರೊಚ್ಚ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್, ನಾಟಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಸಕ್ರೀಯ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊಂ. ಆಮ್ಚೆ ಮದ್ಲ್ಯೊ ಭೆಟೊ ಬೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊತರೀ, ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ವಿಲ್ಫಿ ತ್ಯೊ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ಕರುನ್, ಭಾವ್- ಬಾಂದಾವ್ಪಣಾಚ್ಯೊ ಜಾವ್ನ್ ನಿರ್ಮಿತಾಲೊ . ಹೆಂ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಭೆಟೆ ನಂತರ್ ಪರತ್ ಮಾಕಾ ತೊ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೊ… ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ನಾಟಕ್ ಸಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೇಕಪ್ ರುಮಾಂತ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಕ್ ಎಕಾ ನಾಟಾಕಾಕ್ ಆಮಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಮ್ಚೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಮದೆಂ ಸಾಲಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಗಲಾಟೊ ಉಬ್ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ…ವಿಲ್ಫಿ ವೆದಿರ್ ಗಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಗಲಾಟೊ ವಿಪರೀತ್ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ …ಥೊಡ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂನಿ ಅಪಾಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪಾಯಾನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಮೇಕಪ್ ರುಮಾಂತ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಲಿಪಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ತಾಸ್ತಾಂ, ವೆದಿರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪೋದ್ ಗಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ವಿಲ್ಫಿ, ಪೋದ್ ಸಂಪ್ತಚ್ಚ್, ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಮೇಕಪ್ ರುಮಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳುನ್, ಶೀದಾ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

“ರೋನ್, ಹಾಂವೆ ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ. ತುಜಿ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಚೂಕ್ ನಾಂ. ಆತಾಂ ತುಂ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಚಾನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಘರಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪಾವಯ್ತಾಂ.” ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವಿಶಾಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಮನ್ ದಾಕವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ದೀಲಾಗ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾವೆಳಾ ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಿ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ರುಂದಾಯ್ ಆನಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆತಂಕಾಚೆ ಘಡ್ಯೆ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಹೆಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಶಿರ್ ಕಾಂಪ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ನಂತರ್ ವಿಲ್ಫಿ ಮಾಕಾ ಪರತ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೊ…ಮ್ಹಜೊ ಸಂಗೀತ್ ಸಹವರ್ತಿ ಹೆನ್ರಿ . ಟಿ. ಡಿ’ಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಮೊರ್ನಾಚಾ ದಿಸಾ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ತಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾಮುಕಾರ್ ಸುಮಾರ್ 1972 – 73 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತ್ಯಾದೀಸ್ ಮ್ಹಜಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಮಾಯ್ಪಾಸಾನ್ ಹಾತ್ ದವ್ರುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೊಚ್ ‘ರೊನ್ – ಲೊರೆನ್ಸ್’ ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಬೋವ್ ಶಾ ತಾಕಾ ದುಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೆಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟಾನಿಮ್ತಿಂ, ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಟ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ, ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಚುರ್ಚುರೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ನಂತರ್ ಆಮ್ಚಿ ಭೆಟ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚಾ ರಂಗಮಂಚಾರ್ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ವಿಲ್ಫಿರೆಬಿಂಬಸಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಝೆಲೊ ಘಾಲ್ನ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂನಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. (ತೊ ವೇಳ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಸ್ಥಿತಿಚೊ ಕರಾಳ್ ಕಾಳ್) ತವಳ್. ಸ್ಟೇಜಿರ್ ಹಾಂವೆ ನಿರೀಕ್ಶಣ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆಂಲೆಂ ಪರಿಂ ವಿಲ್ಫಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಕಾನಿಂ ಪುಸ್ಪುಸ್ ಲ್ಲೊ “ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಜಾಲೊ ತುಂ ಮೆಳ್ನಾಸ್ತಾನಾ…ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ ತುಂ? ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಡಿನಾಕಾ” ಅಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಉಚಾರ್ ಲ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಪೂಣ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಆವ್ಕಾಸಾಂತ್ ಉಚಾರ್ಲೆಲೆಂ ಆತಾಂ ಆಟಯ್ತಾನಾ ‘ವಿಲ್ಫಿ ಕಸಲ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಭುಜ್ವಣೆಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಆಜ್ ಯೀ ಕಾಳಿಜ್ ರಡ್ತಾ.

ಲೇಕಕಾಚ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತಾನಾ ವಿಲ್ಫಿ

ಹ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಭೆಟೆಚಾ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ನಂತರ್… ಪರತ್ ತೊ ಭೆಟ್ಲೊ …ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾ. ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ… ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯೊ ನಿಮಾಣ್ಯೊ ಭೆಟೊ 2009 ನವಂಬರ್ ಆನಿ ದಸೆಂಬಾರಾಚ್ಯೊ. ನವೆಂಬರಾಚಾ ಭೆಟೆ ನಂತರ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಮೆಟಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಿನಾಬಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ .“ ರೊನ್ …ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯ್ತ್ ರಾವ್ …ವಿಲ್ಫಿಕ್ ತುಜ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರಿ”

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ತ್ ಆಸಾಂ… ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಾಣಿಯೊ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ವಾಚ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಜೊ ವಿಲ್ಫಿ, ಆಜ್ ನಾ!

ಫೊನಾರ್ ಪ್ರಥಮ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ವಿಶಿಂಚ್ಚ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾಭರಿತ್ ನಿಘೂಢ್ ಕಾಣಿಯಾಂ ಪುಸ್ತಾಕಾಕ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ತೊ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ ತೊ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಫೊನಾರ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ…“ ರೋನ್.. ತುಜ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಗೂಢಾಚಾರಿ ನ್ಹಯ್ …ಪತ್ತೇದಾರಿಯೀ ನ್ಹಂಯ್. ಪೂಣ್ ತುಜ್ಯಾಚ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಶೈಲೆ ಕಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ?”

ತ್ಯಾವೆಳಾ ಹಾಂವ್, ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊಂ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ… “ವಿಲ್ಫಿ…ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ತಶೆಂ ಬರಯ್.”

ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ಲೆಂ ’ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆತುರಾಯ್ ಉಬ್ಜಾವ್ನ್ ಕಾಣಿಂ ಅಶಿ ಅಂತ್ಯ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಚ್ಚ್ ಆನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ, ವಿಚಿತ್ರ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಸಂಗಿ ಕೌತುಕಾಯೆಚಾ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವೊವ್ನ್, ಅಂತ್ಯಾಕ್ …ಹೊ ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉದ್ಗಾರ್ ಉಟಂವ್ಚಾಂತ್ ರೋನ್ ರೋಚ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಿಕ್ಲಾ…ತಾಚ್ಯಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಲಿಖ್ಣೆಕ್ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಮಾಗ್ತಾಂ ’.

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಕ್ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಮಾಗೊನ್ … ಆಪ್ಲೆಂ ಆವ್ಕ್ ಎಕಾಎಕಿ ಮಟ್ವೆಂ ಕರುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಅಚಾನಕ್ ತೊ ಉಟೊನ್ ಗೆಲೊ.

ಅಕೇರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಸಸಾಣ್ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗಾನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್…. ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಗಿಂ ಬಾಪಾಲಾಗಿಂ ಬಸೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಪೊದಾಂತ್ ‘ ಹಾಂವ್ ಸರ್ಗಾ ಮೆಟಾರ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ತಾಂ ’ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಸರ್ಗಿಂ ಮೆಟಾರ್…ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕೊನ್ ಬಸೊನ್, ಆಮ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಮಾಗೊನ್ ಆನಿ ಗಾವುನ್ ಆಸಾ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !