Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 8

JHST 2ಯೆದೊಳ್…ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಉಭೆಂ ಆಸ್ಲೆಂಲೆಂ ತೆಂ, ಫಾ. ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಚೆಂ ಕಾರ್…ಆತಾಂ ಹಳ್ತಾಚಾ ಚರೊವ್ಣೆನ್ ವೇಗ್ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗುನ್, ನಂತರ್, ಧಾಂವ್ ಚಡಂವ್ಚಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ…ರಿಶಭಾನ್…

ಮತಿಂ ಧೊಸ್ಚ್ಯಾ ರಾಗಾ ಕಾಂಟಾಳ್ಯಾನ್, ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿದ್ರೂಪ್ ವೊಂಟಾಂನಿಂ ಧರ್ನಿಕ್ ಥುಕ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಘಡಿಯೆ ತಾಣೆಂ ಥುಕ್-ಲ್ಲಿ ತಿ ಥೂಕ್…

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸಾಹಾಯೆಕ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ಮುಖಮಳಾಚೊ, ಶಿಲ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಭಾಂದಾಕ್ ಲಿಂಬೊ ಪಿಳುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಜಿವಿತಾಚಾ ಪಿಡ್ಯಾರಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ…ಫಾ.ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲಿ!

ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ತೊ ವಿಕಾರ್ ಮನೋಭಾವಾನ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ತರೀ, ‘ಎಟಿಎಮ್ ಬೂತಾ’ಕ್ ತುರ್ತಾನ್ ಪಾವಾಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾನ್, ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಇಡೆಂ ದೀನಾಸ್ತಾಂ, ಆಪ್ಲೊ ಸರಳಾ ಆವಾಜ್ ಜಾಗಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಪೂಣ್…ಮುಕಾರ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಚಾ ಘಡಿಯೆ…

ಯೆದೊಳ್ ಚ್ಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚಾ ವಿಚಲಿತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ತೊ…ಆಪ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಚಾ ಕ್ರೋಧ್ ಭರ್ಲೆಲಿ ತಿ, ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚಿ ಘಯ್ರಿ ದೀಶ್ಟ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಖಂಚೊಂಕ್ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ…

ಫಾ| ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಚೆಂ ತೆಂ ಕಾರ್, ತಾಚೆ ಮಂದ್ ದಿಶ್ಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ನಪೈಂಚ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆತಾ ಪಳೆತಾಂ…

ಆಪ್ಲೆ ಮತಿಂ ಘುಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಂಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚಿಂ ರೊಮಾಂಚಕ್ ಘಡಿತಾಂ, ಮತಿಂ ಜಗ್ಲಾಣ್ಯಾಪರಿಂ ಛಾಪುನ್, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಧೊಶಿಲಾಗ್ಲಿಂ.

‘ ಕೊಲೆಜಿಚೆ ತೆ ದೀಸ್…ತ್ಯಾದಿಸಾಂನಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಸಂಗಿಂ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲೊ ಮೊಗಾ ಭಾಂದ್…ಕೆದಿಂಚ್ಚ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಭಾಂದಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಡ್ತೆ ಮೊಗಾವರ್ವಿಂ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಘಾತ್ಕಿ ಜಾವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ರೂಪ್ ಮುಖಮಳಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ …ಆಪ್ಲೊಚ್ಚ್ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರ್ ಫೆಡ್ರಿಕ್! ಆನಿ…

ಆಪ್ಲೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ನಶಿಬ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ, ಮೊಗಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚಾ ಘಾತ್ಕಿ ಕರ್ನ್ಯಾಂತ್, ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ…ಫಾ| ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್!

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಘಡಿತಾಂ ಕಾರಣಾಂನಿ…ಅತೀವ್ ಮತಿ ದಬಾವೆಚಾ ಧೆಧಸ್ಪರಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾವ್ನ್, ಸರ್ವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಸಹಾಯೆಕತೆಚಾ ಖಿನ್ನತೆನ್, ಸಿಮೆತ್ರೆ ವಸ್ತೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ!.

ಸಿಮೆತ್ರೆಂತ್…ಸಿಮೆತ್ರೆಂತ್ಲಿಂ ಕೊಪೆಲಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ತಾಚಿಂ ಕದೆಲಾಂ ಜಾಲಿಂ ತರ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪೋಂಡ್ ಖಾಣಾ-ಜೆವ್ಣಾ ಮೇಜ್, ಆನಿ ಆನ್ಯೇಕಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಫೋಂಡ್…ತಾಚೆಂ ಖಾಟ್ಲೆಂ ಜಾಲೆಂ!

ಆತಾಂ ಹ್ಯಾಘಡ್ಯೆ…ಹಿ ಕೀಳ್ ಪರಿಗತ್ ತಾಕಾ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ತಾಂ…‘ವ್ಹೊಹ್…’ ಧೀರ್ಘ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ತಾಣೆ. ಆನಿ ತ್ಯಾವೆಳಾ…

‘ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಿಮೆತ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಮಾರ್ಬಲ್ ಫಾತ್ರಾಂಚೆರ್ ಸಾರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್, ತಶೆಂ ತ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್ ಉಟ್ಲೆಲಿಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಎಕಾ ಪಾಟ್ ಏಕ್, ಮತಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಆನಿ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಾಟ್ ಮೊಡಾಂನಿಂ ತೊ ರೊಂಬೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ…
‘ಆಜ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಪಯಿಲ್ಲಿ ತಾರೀಕ್…

ಮ್ಹಜಾ… ‘ಜರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್’…ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಯ್ಲಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ, ಆತಾಂ…ಫಲಾಣ್ಯಾ ಎಟಿಎಮ್ ಬೂತಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ!’…ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚಾ ಜಾಗ್ವೊಣೆಕ್ ತೊ ಖಿಣಾನ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾಲೊ!

ಆನಿ…ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರಳಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಕ್ ಜಾಗಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಉಟ್ಲೊಲೊ…‘ಟಂಯ್ ಟಂಯ್ ’ ಸರಳಾಂ ಆವಾಜ್, ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಸ್ಪುಂಚಾ ಮೆಟಾಂಕ್, ‘ಎಟಿಎಮ್’ ಬೂತಾಚಾ ವಾಟೆರ್ ತಾಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ದಿಶಾ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ತ್ಯಾವೆಳಾ ತ್ಯಾ ನಿಶಭ್ಧ್ ಪರಿಸರೆಂತ್, ರಿಶಭಾಚೊ ತೊ ಸರಳಾ ಆವಾಜ್ ‘ಎಕ್ಕೊ’ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ…ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಭೊಂವಾರಿ, ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಲ್ಯಾ, ‘ಪ್ಯಾರಿ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್’ ಕಟ್ಟೋಣಾಚಾ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಾಂತ್…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸೊನ್, ರಿಶಬಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ಮೆಜುನ್ ಆಸ್­ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ಕಾಳ್ಯಾ ಚೆಶ್ಮಾಂ ಪಾಟ್ಲೆ ದೊಳೆ…ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಬೂತಾಚೆರ್ ಖಂಚೊನ್, ರಿಶಬಾಚಾ ಸಾವ್ಳೆಚ್ಯಾ ನಿರೀಕ್ಶಣಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ. ಅಶೆಂ ತೆಂ ರಿಶಭಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ…
ತಾಚೆ ಮತಿಂತ್, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡಿಯಾಂ ಆದಿಂ…ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್…ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ರೂಪ್ ರೂಪ್ ದೆಕ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ, ಅವ್ಚಿತ್ತ್ ಅವ್ಘಡಾ ದೃಶ್ಯ್…ಆತಾಂಯೀ ತಾಕಾ ವಯ್ರ್ – ವಯ್ರ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ!

ರಸ್ತ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್…ತಾಣೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ಚ್ ನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂಲೆಂ, ತಶೆಂ ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ಸಖಾನಾತ್ಲೆಲೆಂ, ಏಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್…ತಾಣೆಂ ದೆಕ್ ಲ್ಲೆಂ!. ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ದೆಕ್ ಲ್ಲೆಂ…

ಮುಖಾಮುಖಿ ಉಬೆ ಆಸ್ಚೆ…ಫಾ| ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್…ಆನಿ ರಿಶಭ್!

ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ, ತಾಣೆಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಸೈತ್ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಿ… ಪರಸ್ಪರ್ ಕಠಿಣ್ ಮನಸ್ಥಾಪಾನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ…

ಫಾ| ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ಆನಿ ರಿಶಬಾಚಿ ಭೆಟ್!

ಆನಿ ಹಿ ಕಾಳಿಜ್ ಶಿರ್ಶಿರಾಂವ್ಚಿ ತಾಂಚಿ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಭೆಟ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಮತಿಂ…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ರಿಶಬಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಕೊಲೆಜೆ ದಿಸಾಂಚಿ ತಿ, ಅಪ್ರತಿಮ್ ಮೊಗಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆಲ್ಲಿ ರೊಮಾಂಚಕ್ ಘಡಿತಾಂಚೆ, ಉಗ್ಡಾಸಾ ವರ್ತುಲ್ ಜಗ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತೆಂ…

ಸವ್ಕಾಸ್ ಹಂತ್ತ್ ಹಂತ್ತಾನ್ ತ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾ ವರ್ತುಲಾಂತ್, ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ…
ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ, ಎಟಿಎಮ್ ಕುಶಿನ್ ಲೊಂಕ್ಡಾ ಆವಾಜಾ ಸಂಗಿ, ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ಚೊ ರಿಶಭ್ ಯೀ…ಆದ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ರೊಮಾಂಚಕ್ ಘಡಿತಾಂಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಭೊಂವಾತ್ತ್, ಆಸ್ ಲ್ಲೊ!

ಅಶೆಂ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯೀ…

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಬಸೊನ್, ರಿಶಬಾಚಾ ನಿರೀಕ್ಶಣೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…

ಆನಿ…ಎಟಿಎಮ್ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ಚೊ, ಸರಳಾಂ ಆವಾಜಾಚೊ ರಿಶಬ್…
ದೊಗೀಂ…ಸರ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚಾ ರೊಮಾಂಚಕ್ ಘಡಿತಾಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್, ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ…

♥ ♥ ♥ 

ತೊ ದೀಸ್…ರಿಶಭ್ ಆನಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೊ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಭೆಟೆ ದಿವಸ್!..

ಆನಿ ತೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ… ‘ವೆಲೆಂಟಾಯ್ನ್ ಡೇ!’

ತರ್ನ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಎಕಾ ಮೊಗಾ ಆಕರ್ಶಣೆಕ್ ವೊಳಗ್ ಜಾವ್ನ್, ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಭಾವಾನಾಂನಿಂ ಪುಳಕಿತ್ ಕರ್ಚೊ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ತೊ.

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕೊಲೆಜೆಂತ್…ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ಥರಾನ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ರಿತಿರ್ ಆಚರ್ಸುಂಚೊ ಮೊಗಾ-ಇಶ್ಟಾಗತಿಚೊ ಅಯಸ್ಕಾಂತಿಕ್ ದೀಸ್!

ಕೊಲೆಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಾಸಾಂತ್… ಕ್ಲಾಸ್ ರುಮಾಂನಿ, ವೆರಾಂಡಾರ್, ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್…ಅಶೆಂ ಕೊಲೆಜೆಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಥಳಾರ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಲೆ ಚಲಿಯಾಂಚೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಿಸ್ಳಾಪಾಚೆಂ ಕಸಲೆಂಗೀ ಎಕಾ ಥರಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿಂ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್.

ತೊ ಅಖ್ಖೊ ದೀಸ್, ಏಕ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ಚ್ ಥರಾಚಾ ವರ್ತನೆಚೊ, ರೊಮಾಂಚಕ್ ಮಸ್ತಿ ಮಜೆಚಾ ಚಾಲೆನ್ ಬುಡ್ಲೊಲೊ, ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರೊಂಚಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ತಸಲೊ ದೀಸ್.

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿಭಿನ್ನ್ ಮೊಗಾ ಆಕರ್ಶಣೆನ್…ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊ, ಶುಭಾಶಯ್, ತಶೆಂ ಮೊಗಾ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್…ತಾಂಬ್ಡೊ ಗುಲೊಬ್, ಮುದಿ, ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್, ವಿನಿಮಾಯೆಚೊ, ಆಕರ್ಶಿಕ್ ಸಳಾವಳೆಚೊ, ಏಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ದಿವಸ್! ಅಶೆಂ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ …

ಕೊಲೆಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಧಾರಣ್ ಸರ್ವ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್…ತೊ ದಿವಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಲೆಜ್ ಜೀವನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ದಿವಸಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ದಿವಸ್ ಜಾವ್ನ್, ಜಿಣಿಭರ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚೆ ತಸಲೊ ದೀಸ್.

ಆನಿ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಿವಿಧ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ವೆಲೆಂಟಾಯ್ನ್ ದಿಸಾ…ರಿಶಭಾ ಥಂಯ್…ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಅಪ್ರೂಭ್ ಘಡಿತಾ ವರ್ವಿಂ…

ತೊ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ! ತ್ಯಾ ದೀಸ್…

ತವಳ್ಚೊ ಕೊಲೆಜ್ ಹೀರೊ ರಿಶಭ್….

ತಾಚಾ ತೆಗಾಂ ಸಾಂಗಾತಿ ಕೊಲೆಜ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್, ತುಕ್ಲಾವ್ನ್ ಸತಂವ್ಚಾ ದಿಶ್ಟೆನ್, ಎಕಾಚ್ಚ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸಾಚಿ, ತೀನ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ವಾಲೈಂಟೇಯ್ನ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಘೆಂವ್ಕ್, ತೊ ‘ಎ. ವನ್ನ್ ಫೆವರಿಟ್ಸ್’ ಶೊಪಾಕ್ ರಿಗ್ ಲ್ಲೊ.

ತಾಚಾ ತ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಸಾಂಗಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣಿಂಕ್, ವಿವಿಧ್ ವೆಳಾ ಭೆಟುನ್, ಭೆಟೆ ವೆಳಾ ತಿಂ ವೆಲೆಂಟಾಯ್ನ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ದೀವ್ನ್, ತಿಂ ತೆಗಾಂಯೀ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್, ಫಟ್ವೊನ್ ಪಡಾಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ತಾಚಿ ಪೊಕ್ರಿ ಆಲೋಚೆನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ!

ಅಶೆಂ ತೊ ತ್ಯಾ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಶೋಪಾಂತ್…ಸುಮಾರ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಫಾವೊತಿಂ ಕಾರ್ಡಾಂ ಸೊದುನ್ ಸೊಧುನ್ ನಿಮಾಣೆಂ…‘ಟು ಮೈ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ‘ಉತ್ರಾಂ ’ ಆಸ್ಲೆಲಿಂ ತೀನ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ವಿನ್ಯಾಸಾಚಿಂ ವೆಲೆಂಟಾಯ್ನ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಾ0 ತಾಣೆಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಮನಾಂತ್ ಚ್ಚ್, ತ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿ ಚಿಂತ್ಪಾ ಆಟೊವ್ನ್, ಹಾಸೊನ್, ತೊ ಕೌಂಟರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಆನಿ ಕೌಂಟರಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶೊಪಾಚಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಮ್ಹಾಲಕಾಚಾ ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ವಿನಮ್ರ್ ಹಾಸೊ ಮೆಳೊವ್ನ್…ಬಿಲ್ಲ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್, ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ ಉಗ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಆಯಿನ್ನ್ ವಗ್ತಾ…ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ…

ಶೊಪಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ವ್ಹಡಾ ಕರ್ಕಶೆ ಆವಾಜಾನ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ಪಾಂಚ್ – ಸ ಬಾಯ್ಕಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕರ್ಕಶೆ ಆವಾಜಾನ್, ಕಠಿಣ್ ವಿರಾರಾಯ್ ಉಟೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಆತಾಂ ರಿಶಭಾಚಿ ಆಕಾಂತೆ ಆತುರಿತ್ ದೀಶ್ಟ್, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಥರಾನ್ ಬೈಕಾಂ ಕುಶಿಕ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ…

ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ದುಬಾವಾನ್ ಶೊಪಾ ಮ್ಹಾಲಾಕಾಚೊ ತೊಂಡಾ ಛಾರೊ ಬದ್ಲುನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ತೊ, ರಿಶಬಾಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಬಾಯ್ಕಾಂಚಾ ತ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ವಿರಾರಾಯೆ ಆವಾಜಾಕ್, ಭೊಂವಾರಿಚೆ ಪರಿಸರ್ ಹಲ್ಕಂದುನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಸಬಾರಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತ್ಯಾ ಆತಂಕಿತ್ ದೃಶ್ಯಾಚೆರ್ ಆತುರಿತ್ ಜಾಲಿ. ಬಹುಶ್ಹಾ ಹೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ‘ರೌಡಿಪಣಾಚಾ ಶೊ’ ಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ತ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಆತಾಂ ತೆ ತರ್ನಾಟೆ…

ತಾಂಚಿ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣೆ ದೀಶ್ಟ್ ‘ಎ ವನ್ನ್’ ಶೊಪಾಚೆರ್ ಖಂಚೊವ್ನ್, ಹಂಕಾರಾಚಾ ಅತಿರೇಕ್ ವರ್ತಾನಾನ್, ‘ಎಕ್ಸೆಲೆಟರ್ ’ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ದೀವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ವಾಡಯ್ತೇ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ. ಆನಿಂ ಹೆಂ ವಿಪರೀತ್ ವರ್ತನ್, ರಿಶಬಾಕ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ರಾಗ್ ಹಾಡೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ…

ತಾಂಚೆ ಹೆಂ ಅತಿರೇಕ್ ವರ್ತನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣೆ ದಿತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಶೊಪಾ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಸಮ್ಜಾಲೊ.

ಆತಾಂ, ತಾಂಚಾ ಬಾಯ್ಕಾಂಚೊ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ಕಶ್ ಆವಾಜ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಪರಿಸರ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಖದ್ವಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ರಿಶಭಾಚಿ ಮತ್ ಯೀ, ಮಿಸ್ತೆರಾಂತ್ ಬುಡೊನ್, ತಾಂಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾವಿಶಿಂ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಅಂದಾಜೆರ್…

ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿಂ ನ್ಹೆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಎಕಾಚ್ಚ್ ರಿತಿಚೆಂ ಸಮವಸ್ತ್ರ್, ಪಳೆತಾಂ, ತೆ ಎಕಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಸಂಘಾಕ್ ಸೆರ್ವೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ಆಘಾತ್ ಕಾರಿ ತರ್ನಾಟೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವಿಶಿಂ ದುಬಾವ್ ಉದೆಲಾಗ್ಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ…ಮುಕಾರ್ ಕಸಲೆಂಗೀ ಅನ್ವಾರ್ ಹ್ಯಾ ಶೊಪಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಮತಿಂ ಥಿರ್ ಜಾವುನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ…ತಾಚಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಉದೆಲ್ಯೊ! ಆನಿ ಮುಸ್ಕರಾ ವಯ್ಲೊ ಛಾರೊ ಹಳ್ತಾರ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ!!

ಹ್ಯಾವೆಳಾ ತೆ ಹರಾಮಿ ತರ್ನಾಟೆ…ಭಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾಂಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಭೆಂ ಉಟೊಂವ್ಚೊ ಬೈಕಾಂಚೊ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್, ಘಡ್ಯೆಪಾವ್ಟಿಂ ದೊಡ್ತೊ ಕರಿತ್ತ್, ಸರ್ವಾಂಚಾ ಮತಿಂ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ವಾಡೊವ್ನ್0ಚ್ಚ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ!

ಹ್ಯಾಮಧೆಂ…ತ್ಯಾ ಗ್ಯಾಂಗಾತ್ಲೆ ದೋಗ್ ತರ್ನಾಟೆ…ಶೊಪಾಚಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಾಲಾಕಾಚೆರ್ ಮಾತ್ಸ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚುನ್, ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಗುಪಿತ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾಂ, ತೆ ಕಸಲೆಂಗೀ ಆಕಾಂತ್ ಉಟೊಂವ್ಚಿ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಮಾಂಡೊನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ, ರಿಶಭಾಚಾ ಚುರುಕ್ ಮತಿಕ್ ಖಾತ್ರಿ ಜಾಲೆಂ.

ತವಳ್ ಚ್ಚ್…ಶೊಪಾಚೊ ತೊ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಾಲಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಿರಾಂತೆನ್ ರುಂದಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ, ಮುಕ್ಲಿ ಆಕಾಂತೆ ಪರಿಗತ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರುನ್, ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ…

“ಜಾಲಿ ಅವಸ್ಥಾ…ಹೆ ಬೆಕುಫ್ ಅಶೆಂಯೀ ಕಿತ್ಯಾ ಮೊರ್ತಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ?! ಆತಾಂ ಹೆ ಮಾರ್, ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ತಾತ್!” ಅಶೆಂ ತೊ ಧೆದೆಸ್ಪರಿಂ ಆಕ್ಲಾಸಾನ್ ಪುರ್ಪುರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ…ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ರಿಶಭ್…

‘ಆಯ್ಲೆಲೆ ಹೆ ತರ್ನಾಟೆ, ಆಪ್ಣೆಂ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ…‘ವಾಲೆಂಟೆಯ್ನ್’ ದಿಸಾಚಾ ಆಚರಣೆಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚಾ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಸಮಧಾನ್ ವಿಭಾಡ್ ಕರ್ಚೆ ‘ರೌಡಿಸಂ ಮೈಂಡಾಚೆ’ ತರ್ನಾಟೆ!’ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಖಿಣಾ…ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್…ಆಪ್ಲೆ ಸದಾಂ ಸಾಂಜೆಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆ ಆಪ್ಣಾಚೆ ತೆ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಪೊಕ್ರಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜಗ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ!

ಆತಾಂ ಘಳಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲಿನಾಂ. ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ತಾಚೊ ಹಾತ್, ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಪಡ್ಲೊಚ್ಚ್. ಆನಿ ತಾಚೆ ಹಾತಿಂತ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಜಾಗೆಂ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ…ಯೆಕಾಯೆಕಿ ತಾಚೆ ಮತಿಂ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಲೆಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೀ ಉದೆಲೊ. ಹೆಂ ತಾಕಾ ದೊಡ್ತ್ಯಾ ಚುರುಕಾಯೆನ್ ಬುಡೊಂಕ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾಂ. ಆತಾಂ ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ…

ಆಪ್ಣಾಚಾ ಸಾಂಜೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಪಯ್ಕಿ ತಾಕಾ ಆಪ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್… ತೊ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ‘ಎ ವನ್ನ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್’ ಶೊಪಾಲಾಗ್ಚಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಕಾಂತೆ ಗಜಾಲ್, ಅಮ್ಸರಿಂ ಅಮ್ಸರಿಂ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್ಚ್ ತಾಂಚಾ ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆ ಇಶ್ಟಾಂಕ್, ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಘೆವ್ನ್, ಆಪುಣ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಶೊಪಾಲಾಗಿಂ ತುರ್ತಾನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಹಿಶಾರೊ ದಿಲೊ. ತಶೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ…

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಕೊಲೆಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲೀಡರಾ’ ಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬರ್ ‘ಕನೆಕ್ಟ್’ ಕರುನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ಚ್ಯಾ ಅಕಾಂತೆ ಘಡಿತಾಂತ್, ತಾಂಚಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ವಿವರುನ್, ಯೋಗ್ಯ್ ಫಾವೊತಿ ಸಲಹಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ…ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಶೊಪಾಗಾರಾ ಕುಶಿನ್ ಘುವ್ಲೊ. ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ಅಂಕಲ್…ತುಂ ಭಿತರ್ ವಚ್. ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಚ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಕೋಲ್ ಕರ್. ಉರ್ ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾಂ” ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ತೊ ಪರತ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ರಾಶಿ ಕುಶಿನ್ ಅಮ್ಸರ್ಲೊ. ಆನಿಂ ಕಾರ್ಡಾಂ ವಿಂಚೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪರಿಂ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್…

ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಪೈಕಿಚೆ ತೆ ದೋಗ್…ಯೆದೊಳ್ ಚ್ಚ್ ಆಕಾಂತೆ ದೃಶ್ಯಾಚೆಂ ಭೆಂ ಚಡವ್ನ್, ಆಸ್ಲೆಲೆ ತೆ…‘ರೌಡಿ ಸ್ಟೈಲಾ’ ರ್ ಶೊಪಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ ಲ್ಲೆ. ಸೆಕುಂದಾನಿಂ ತೆ ಪುರ್ತೆಂ ಶೊಪಾ ಭಿತರ್ ಪಾವಾಜಾಯ್ ತರ್…

ತಾಂಚೆ ಮದ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಧಡಂಗ್ ಜಿವಾಚೊ ತರ್ನಾಟೊ…ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ರಾಶಿ ಕುಶಿನ್ ದರ್ವಡ್ಲೊ. ಆನಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್ಚಾ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆ ತೆ ಅನ್ನ್ಯಾಯಾಚೆ ಹಾತ್ ಭಂವ್ಡಾವ್ನ್, ಮುಟಿಕ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಡಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಮುದೊ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ! ಆನಿ ಮುದೊ ಕರ್ತಾಂ ಕರ್ತಾಂ, ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ರಿಶಭಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲಿ. ತ್ಯಾವೆಳಾ ರಿಶಭ್…

‘ತಾಚೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಸಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಯೆತ್?’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ದಿಶ್ಟೆನ್ ಮನಾಂತ್ ಚ್ಚ್ ಲೇಖ್ ಘಾಲಿತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ರಿಶಬಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಾಂಚೆರ್ ದಾವ್ಲಿ ಮಾರ್ನ್ ಜಾಲಿಚ್ಚ್!

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಘಡ್ಯೆ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂ ಜಗ್ಲಾಣೆಂ ಲೇಖ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಹಾಚೆ ಹಾತಿಂ ಆಸ್ಲೆಂಲಿಂ ಕಾರ್ಡಾಂ ತಾಚೆ ಹಾತಿಂ ಮುದೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ!

ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಅತಿರೇಖ್ ಹಂಕಾರಿ ವರ್ತನ್, ತಾಚ್ಯಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ ತರೀ, ಯೆದೊಳ್ ಚ್ಚ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ತಾನಾವಿಶಿಂ ದುಬಾವಿ ನಿರೀಕ್ಶಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಲೊ ರಿಶಭ್, ಆತಾಂ ಯೋಗ್ಯ್ ಸಂಧರ್ಭಾಕ್ ರಾಕೊನ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಸೈರಣ್ ಚುಕಾನಾಶೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ವಹ್ಸಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ…
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಗಜಾಲ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ – ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲೆಲೆ ಪರಿಂ ನೆಣಾರಿ ನಟನ್ ಕರುನ್, ತಾಣೆ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಆಕಾಂತೆ ತಾಳೊ ಉಟಯ್ಲೊ…

“ಹೆ…ಹೆ….ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್ ತುಂ?!…ಕಸಲೆಂ ಹೆಂ?!!”

“ಕಿತೆಂ…?…ಕಸಲೆಂ?…ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ, ಸಮ್ಜಾನಾಂ?”….ರಾಗಾನ್ ಬಡ್ಬಡ್ಲೊ ತೊ ತರ್ನಾಟೊ…“ತುಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾಂ ತರ್, ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ…ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಸಮ್ಜುಂವ್ಚಾ ಆದಿಂ, ತುಂವೆಂ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿಕಾಳ್ಚೆಂ ಅಧಿಕ್ ಬರೆಂ.”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?…ಅರೆ ಕಸಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಯ್ಬಾ ಹಿ…ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಸಮ್ಜಾನಾ…ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಆನಿ ತಿಂ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸಾಂ ಹಾಂವೆ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್….ತುಂ ತಿಂ…”

“ಕಿತೆಂರೆ…?…ಕಸೆಲೆಂರೆ ತುಮ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸಾಂ…ಆತಾಂ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿಕಾಳ್ …ನಾ ತರ್, ತುಜಾ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆನಿ ಶೊಪಾ ಸಂಗಿಂ ತುಕಾಯೀ ಪಿಟೊ ಕರ್ನ್ ಉಡಯ್ತಾಂವ್! ”

“ಶೋಪ್ ಪಿಟೊ ಕರ್ತಾತ್ ?!…” ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ರಿಶಭ್ ನೆಣಾರ‍್ಯಾಪರಿಂ…“ಹ್ಯಾ ಬಿರ್ಮೊತೆ ಮನ್ಶಾಸಂಗಿಂ ತುಮಿಂ ಕರ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್…ಪ್ಲೀಜ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಹಾಂವ್, ತ್ಯಾ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಕಡ್ಚೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಘೆವ್ನ್ ದಿತಾಂ. ತೊ ಪಾಪ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್…”

“ತೊ ಪಾಪ್…ಹೊ ಪಾಪ್…ಹೆರಾಂಚೆಂ ಪಾಪ್ ಬಿರ್ಮೊತ್ ತುಕಾ ಜಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ತುಂ…” ಅಶೆಂ ರಾಗಾನ್ ತೊ ಬೊಬಾಟುನ್ ಆಸ್ಚಾ ಮಧೆಂ…“ತಾಕಾ ಕಸಲೆಂ ಜಾಯ್ ಖಂಯ್ ?…” ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಪೈಕಿ, ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಮೊಟಿ ಭಾಂಗಾರಾ ಚೇಯ್ನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ಧಡಂಗ್ ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ, ಗೊರೊಜ್ ಮಾರುನ್, ಬೊಬಾಟಿಲಾಗ್ಲೊ.

ನೀಜ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ…ರಿಶಭ್, ಆಪ್ಲೆ ತೆ ಗೂಂಡಾ ವರ್ತಾನಾಚೆಂ, ಸಾಂಜೆಚೆ ಸಂಗಾತಿ, ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲೆ ತ್ಯಾ ಕೊಲೆಜ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವೊಂಕ್, ವೇಳ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾದೆಕುನ್ ತೊ…

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಗ್ಧ್ ನಟನಾನ್, ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಾಲಕಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ಸಮಧಾನೆನ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ಚೆಂ, ತಶೆಂಚ್ಚ್ ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಚರ್ಚಾ ಸಂಭಾಶಣಾಂನಿಂ ವೇಳ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ಅಸಲಿಂ ಸರ್ವ್ ವರ್ತಾನಾಂ, ಪ್ರೇತನಾಂ ತೊ ಮುಂದರುನ್0ಚ್ಚ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ.

ಅಶೆಂ, ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುನ್, ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚಿ ವಾಟ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ…ತಾಂಚಿ ಬೋಬ್ ಗಲಾಟೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ಹಾಚಿ ಚರ್ಚಾ, ವಿನಂತಿ, ಮುಂದರುನ್ ಆಸೊನ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಆಕಾಂತೆ ವಾತಾವರಣ್ ಘಡ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ವಾಡೊನ್0ಚ್ಚ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ!

ಆನಿ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ…ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ…

ಶೊಪಾ ಮುಕಾರ್ ಪರತ್ ಸ – ಸಾತ್ ಬಾಯ್ಕಾಂಚೊ ವಿಪರೀತ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಯೆದೊಳ್ ಚ್ಚ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಭಂವರಿ ಆತಂಕಾಚಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ಜಮ್ಲೆಲೆ ಜಣ್,…‘ಅರೆ… ಆತಾಂ ‘ಹೆ ಕೋಣ್?!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಿ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿಂ, ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ದೀಶ್ಠ್ ಖಂಚುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಗುಣ್ಗುಣುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ…

ಶೊಪಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ತಶೆಂ ಶೊಪಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್ಗಾರಾಂಚೆ ದಿಶ್ಟಿಯೀ…ತೆಂಚ್ಚ್ ಸವಾಲ್ ‘ಹೆ ಕೋಣ್?!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಕಾಂತೆ ವಿಜ್ಮಿತೆನ್ ಬುಡ್ಲಿ. ಆನಿ ಏಕ್ ಘಡಿ ತ್ಯಾ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಭಂವ್ಡಾವ್ನ್, ತಾಂಕಾ ಪಾರ್ಕುಂಚಾರ್ ಪಡ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾವೆಳಾ…

ತಾಂಚಿ ಒಳಕ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಶಬಾಚೆ ದೊಳೆ ಮಾತ್ರ್, ಘಡ್ಯೆನ್ ಚುರುಕಾಯೆನ್ ಪರ್ಜಳ್ಳೆ! ಆನಿ ಖಿಣಾನ್ ಉತ್ಸಾಹಾನ್ ಭರ್ಲೊಲೊ ತೊ, ಸುಡ್ಸುಡಾಯೆನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಪ್ಣಾಚಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿ ಇಶ್ಟಾಂ ಪೈಕಿ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚ್ಚ್ ತೊ ಪಾರ್ಕುಂಚಾರ್ ಪಡ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾಮಧೆಂ, ತಾಂಚಾ ಮಧೆಗಾತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಆಪ್ತ್ ತಶೆಂ, ಆಕಾಂತೆ ಸಂಧರ್ಭಿ ಧೈರಾನ್ ಸಾಹಸಿಕ್ ಕರ್ತುಬಾಂ ಆದಾರ್ನ್, ಧೈರ್ ವಾಡೊಂವ್ಚಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್, ತಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ದೊಡ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ.

ಸದಾಂ ಸಾಂಜೆರ್…ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಸುಮಾರ್ ಏಕ್ ದೇಡ್ ಘಂಟೊ ಮಜೆನ್ ಖರ್ಚುಂಚೆಂ, ಎಕಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ಚ್ ಥರಾಚೆಂ, ನೈತಿಕ್ ವಿಶಯಾ ಖಾತಿರ್ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಕರುಂಕೀ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಗ್ರೂಪ್ ತೊ.

ತಾಂತುನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಂಟ್ರೇಕ್ಟರಾಚೆ ಪೂತ್, ಪತ್ರ್ ಕರ್ತ್. ಅಶೆಂ ಸರ್ವ್ ವಿವಿಧ್ ಉದ್ಯೋಗಾಚೆ, ಉದ್ಯಮ್ ವೆವೆಹಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ, ವಿವಿಧ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಬಾರಾ ಜಣ್ ತರ್ನಾಟೆ ಭರ್ಸೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಗ್ರೂಪ್ ತೊ.

ತ್ಯಾಪೈಕಿ ರಿಶಭ್ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಲೆಜ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಆತಾಂ…

ರಿಶಭ್ ತಾಂಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚೊವ್ನ್, ಯೆದೊಳ್ ಚ್ಚ್ ಆಪ್ಣೆಂ…ಹ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್ಗಾರ್ ಹಂಕಾರಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಬೂದ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್, ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚಾಕ್, ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ. ತವಳ್ ಚ್ಚ್…

ದೋನ್ ಒಮ್ನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂಚೆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಭರ್ನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಪಟಾಪಟ್ ಚಾರ್ – ಪಾಂಚ್ ಬಾಯ್ಕಾಂನಿಂ ಸ – ಸಾತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಚ್ಚ್! ಆನಿ ಆತಾಂ ದೊಡ್ತ್ಯಾ ಉತ್ಸಾಹಾನ್, ರಿಶಭಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧರ್ನಿರ್ ರಾವ್ಲೆನಾಂತ್.

ಥಂಯ್ಸರ್ ತೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಾವ್ ಲ್ಲೆಚ್ಚ್, ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಘಡ್ಯೆನ್, ಶೊಪಾಕ್ ರೆಂವೊಡ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೆ. ಆನಿ ‘ವೆಲೆಂಟಾಯ್ನ್ ಡೇ’ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಶ್ಲೋಗನಾನಿಂ, ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್ ಉಟೊವ್ನ್, ಪ್ರತಿಭಟನ್ಗಾರಾಂಚಿ ಪೆಂಕ್ಡಾ ಮೂಂಜ್ ಕಾಂಪ್ಚಾಪರಿಂ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣಿ ದೀಲಾಗ್ಲೆ!

ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್…ಯೆದೊಳ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ಗಾರಾಚಾ ಹಂಕಾರಿ ವರ್ತನೆವಿಶಿಂ, ಅಮ್ಸರಿಂ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಲೆ ರಿಶಭಾಚೆ ಸಾಂಜೆಚೆ ಪೊಕ್ರಿ ಈಶ್ಟ್, ಆತಾಂ ಹುಮೆದೆನ್ ಭರ್ಲೆ! ಆನಿ ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂಚಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೆ. ಆನಿ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪುಳಕಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ರಿಶಬ್…

ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಪೈಕಿ ತೆಗಾಂ ಚಲಿಯೊ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯೊಯೀ ಪಳೆವ್ನ್, ತೊ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪೈಕಿ ಎಕ್ಲೆಂ ಚುರುಕ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಣ್…ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಖೆಳ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಚಟುವಟಿಕೆನಿಂ, ತವಳ್ ತವಳ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಬೋವ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಚಲಿ…

ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೀ ತಸಲಿಚ್ಚ್ ಚುರುಕ್ ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್, ದಾಕವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾಸ್ತಾಂ…ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತೊ ತಾಚೆರ್ ಬರೊಚ್ಚ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲೊ!

ಆನಿ ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ…ಕ್ಲೊಡಿಯಾ…!

ಮುಕಾರ್ತಾ…

ಜರ್ ಹಾಂವ್... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ - ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ►

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.