Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಭಿತರ್ಲೊ ಸುರ್ಯೊ – ಭರ್ವಾಸೊ

CVCLMNಡಾಂವ್….ಡಾಂವ್….ಡಾಂವ್…… ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ತ್ಯಾ ಏಕ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಜರ್ಮನಿಚಾ ಬೊನ್ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಜ್ಬೂತ್ ಇಗರ್ಜೆಚಿ ಘಾಂಟ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾಲಿ. ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚಾ ಬಾಂದ್ಪಾಥಾವ್ನ್ ಘಾಂಟಿಚಿ ಉಬಾರ್ ತೋರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವಯ್ರ್ ವೆಲ್ಲೆ ದೊಳೆ ಕ್ಷಿಣಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಘಾಂಟಿಚಿ ದೊರಿ ವೊಡ್ಚೆ ತೆ ಹಾತ್ ಪಳೆಂವ್ಚಾ ಆತುರಾಯೆನ್. ಏಕ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆ ಅಸ್ಕತ್ ಹಾತ್ ತೆ. ತಿಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಅಯ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂ!

ಯುರೊಪಾಚಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಇಗರ್ಜೊ ಖಾಲಿ, ಲೋಕ್ ಮಿಸಾಕ್ ಯೇನಾ. ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಂಕ್ ಭರ್ತಾತ್ ಮಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಹೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ವ ಫಟ್? ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ದೆವಾ ಥೈಂ ದೀಷ್ಟ್ ಉಬಾರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಪುಬ್ಲಿಕಾನಾಬರಿ ಪಾಟಿಂ ಬಸ್ಲೊಂ. ಎಕೊಡಿ ಮಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಪುಟ್ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವೊಣ್ತಿ ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಫಾತರ್ ಗಾಜಯ್ತಾಲೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಏಕ್ ತರ್ನಾಟೊ ವ ತರ್ನಾಟೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ಲೆಂ ನಾ! ಫಕತ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂ. ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಲೊಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾತ್ಲಿಂ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಯಾಜಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೇಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಲೊಕಾನ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾ ವ ಉಣೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಲೆಕ್ಯೆತ್ ತರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ವಾಟೆನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಭರ್ವಾಸೊ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತಾತಾ ತೊ ದಿಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂನಿ ಭರ್ವಾಸೊ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಾ. ಸಂಸಾರಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾಯೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವರುಂಕ್ ನಾ ತೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

CV03

ಭರ್ವಾಸೊ ನಾಸ್ತಾಂ ಕೊಣಾಕ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್? ಮನಿಸ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಆಜ್ ಚಿಂತಾ ಆನಿ ಫುಡಾರಾಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಪಯ್ಲಿಂಚ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ತಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಪುಣ್ ಆಸಾಂ ವ ನಾ ಮಳ್ಳೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ವ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಚ್ಚೊ ಭರ್ವಾಸೊ ನಾತ್ಲೊ ತರ್ ಕೊಣ್ ಬಸ್ಸಾರ್, ರೈಲಾರ್ ವ ವಿಮಾನಾರ್ ಪಯ್ಣಾಚ್ಯೊ ಟಿಕೆಟಿ ಅಮಾನತ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ತೆಂ? ಭರ್ವಾಸೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಾನಾತ್ಲೆಬರಿ ಆಮ್ಚಾ ಶಿರಾಂನಿ ಧಾಂವ್ಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್. ತೊ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಬರೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮಳ್ಳಿ ಫಟ್ಕಿರಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನೈಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಬರೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಕಾಂಯ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮಣೊನ್ ವೊಗೊಚ್ಚ್ ಬಸ್ಚಿ ಆಳ್ಸಾಯ್ ನೈಂ ? ಆಯ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಜ್‌ಚ್ಚ್ ಕರ್ನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಬರ‍್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚಿಂ, ಮತಿಂತ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲೆಂ ಖರೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಭರ್ವಾಸ್ಯಾಚೊ ಸುರ್ಯೊ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉದೆಸೆಂ ಕರ್ತಾ.

ಜಿಣಿ ಸಕ್ಡಾಂಕ್‌ಯ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ, ಖಂತ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ, ಆಕಾಂತಾಚಿ ಆನಿ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆರಾಂನಿ ವಾಟೆರ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂ ಖುಂಟ್ಯಾಂಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವ್ಯಾಪಾರಾಂತ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್, ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ನಿರಾಶಾ, ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಸಲ್ವಣ್, ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ವಾದಾಳಾಂ, ಪಿಡಾ ಶಿಡಾ, ದುಸ್ಮಾನಾಂಚಿ ಇಜಾ, ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ, ಭಾವಾರ್ಥಾಂತ್ ಶೆಳೆಪಣ್, ಮೊಗಾಂತ್ ದುಭಾವ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವಾಟೆರ್ ಧಾಂಟ್ವೊನ್ ಪಡಾಸೆಂ ಕರ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸಾಹಸ್ ಮಣ್ಯೆತ್. ತೆಂ ಧಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾನ್ ಆನಿ ತೊ ಉಜೊ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನೈಂ. ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಪಾಲ್ವಾನಾತ್ಲೊ ದಿವೊ, ತೊಚ್ಚ್ ಖರೊ ಭರ್ವಾಸೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಬರೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ, ಬರೆಂ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ. ಬರೊ ದೇವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಚೊ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ನೀತ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಲೊ. ಸತ್ ಬುಡೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೊ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆರಾಂಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ನಿರಪರಾಧಿ ಮಣ್ ರುಜು ಕರ್ತಲೊ ಅಸಲಿ ಅಖಂಡ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿಂಚ್ ಭರ್ವಾಸೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ದೇವ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಶಿಕಯ್ಲಲೊ ಜರ್ಮನ್ ದೇವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಫುಲ್ಲನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮಣ್ತಾಲೊ: “The Best Part of your life is yet to come”. ಸಬಾರಾಂಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹೆಂ ಉತರ್ ಖರೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ಅಜೂನ್ ಹೆಂ ಉತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರ್ತಾ. ದೆವಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಚಡಯ್ತಾ, ಮ್ಹಜೆ ಬರೆ ದೀಸ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಹೆಂ ಉತರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಬಳ್ ದಿತಾ. ಏಕ್ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಸಕತ್ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ತಾ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ವೋಡ್ನ್ ವರ್ತಾ ತಸೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಕಾಳಿಂ ಕುಪಾಂ ದೆಖ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಉತರ್ ಮೊಡಾಂ ಪಾಟ್ಲೊ ಪರ್ಜಳ್ ಪಳೆಯ್ಶೆಂ ಕರ್ತಾ. ಸುರ್ಯೊ ಅಸ್ತಮ್ತಾನಾ ಪರತ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆತಲೊ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಬರೊ ಆಸ್ತಲೊ ಮಳ್ಳೊ ಸಂತೊಸ್ ಮತಿಂತ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಯೆತಾ. ಪಾಟಿಂ ದೀಷ್ಟ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಜಿಣ್ಯೆಚಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಉತರ್ ಖರೆಂ ಮಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ನೈಂ? ಸುರ್ವೆರ್ ಜನನ್, ಮಾಗಿರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ವರಸ್ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಆಚರಣ್, ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆನಿ ಕೊಲೆಜ್ ಶಿಕಾಪ್, ಕಾಮ್, ಲಗ್ನ್, ಭುರ್ಗಿಂ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಫಾಲೆಂ, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಬರೊ ದೀಸ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮಳ್ಳೊ ಸಂತೊಸ್ ಆಂಗಾಂತ್ ನವೊ ಜೀವ್ ಭರ್ತಾ.

ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಕೆನ್ಸರ್ ಪಿಡಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥರ್ಥರಾಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಚ್ಚೊ ಭರ್ವಾಸೊ ಭೋವ್ ಉಣೊ. ಪಿಡಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವೆಳಾರ್ ಕಳಾನಾ. ಕಳ್ತಾನಾ ವೇಳ್ ಉತರ್ತಾ. ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಭ್ಯೆಂ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ವಾಂಚಾನಾ ಮಳ್ಳಿ ನಿರಾಶಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ದಾಕ್ಲೊ ಎಕಾ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಾ ಭರ್ವಾಸ್ಯಾಚೊ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಕೆನ್ಸರ್ ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್ಟೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ತೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ ತಿಚಾ ಭರ್ವಾಸ್ಯಾಚೊ ಸುರ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ಭರ್ವಾಸ್ಯಾಚಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತಿ ಉದ್ಗಾರ್ತಾ: “ ಹಾಂವ್ ಮೊರಾನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಹಾಂವ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಬರೆ ದೀಸ್ ಫುಡೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್.” ತಿಚ್ಯಾ ಭರ್ವಾಸ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ನವೊ ಜೀವ್ ದಿಲೊ ಅನಿ ತಿ ಬರಿ ಜಾಲಿ. ಭರ್ವಾಸೊ ಜಾಲೊ ತಿಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಪಿಡೆಕಡೆ ಝುಜೊಂಕ್. ತಿ ಝುಜ್ಲಿ ಆನಿ ಜಿಕ್ಲಿ!

CV01ರೈತ್ ಪಾವ್ಸಾಚಿ ಭರ್ವಾಸ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ತಾ. ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಕೈದಿ ಭರ್ವಾಸ್ಯಾನ್ ಸುಟ್ಕೆಚೊ ದೀಸ್ ವೆಗಿಂ ಯೆತಲೊ ಮಣ್ ಆಶೆವ್ನ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ನಿರಾಶಾ ರೆವಡ್ತಾ. ದೋಗ್ ಕೈದಿ ಜಯ್ಲಾಚಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಡಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ರಾತ್ಚೊ ವೇಳ್ ರುಚಾನಾತ್ಲೆಂ ಜೆವಣ್ ಜೇವ್ನ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಎಕ್ಲೊ ನಿರಾಶೆಕ್ ಶರಣ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಜನೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊ. ಅನೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಭುಜಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಚಿ ನಿರಾಶಾ ಮತಿಂತ್ ಉರ್ಲಿ. ತೊ ಮಣಾಲೊ: “ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆ. ಕಾಳ್ಕಿ ರಾತ್. ಖೈಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರೀ ಕಾಳೊಕ್. ಕಾಂಯ್ಚ್ ದಿಸಾನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್ ಕುಸೊನ್ ಮರೊಂಕ್ ಫಾವೊ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಕ್ಚೆನಾಂವ್”. ಪುಣ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕುಡಾಂತ್ ತಾಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜನೆಲಾಲಾಗಿಂ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ: “ ವಯ್ರ್ ಪಳೆ. ಮೊಳಾಬ್ ಶುಭ್ರ್ ಆಸಾ. ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಪರ್ಜಳ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚಾ ಭಂವಾರಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಸಾ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಉದೆತಲೊ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೊ. ತೊ ದೀಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ.”

9/11 ಅಮೇರಿಕಾಚೆ ಜೊವ್ಳೆ ಬುರುಜ಼್ ಧರ್ಣಿ ಸಮಾ ಜಾತಾನಾ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಸಬಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಭರ್ವಾಸೊ ಸಾಂಡ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಲೋಕ್ ಇಗರ್ಜೆಂಕ್ ಧಾಂವ್ಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಂಕಾಂ ನಿರಾಶೆಂತ್ ಭರ್ವಾಸೊ ಉದೆಲೊ.

ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ ದೇಶಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ಕಾಂಯ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ 1995 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾಂಚಾ ಭೆಟೆಕ್ ಯೆತಾನಾ ಲಗ್ಬಗ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿಲಿಯ ಲೋಕ್ ತಾಚಾ ದರ್ಶನಾಕ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಕಾರಣ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಂಯ್ ಮೆಳ್ನಾತ್ಲೊ ಭರ್ವಸೊ, ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೊ ದೆವಾಚೊ ಅನುಭವ್ ಪಾಪಾ ಥಂಯ್ ತಾಣಿಂ ಸೊಧ್ಲೊ.

CV02

ಪುಣ್ ಭರ್ವಾಸ್ಯಾಚಿಂ ಕೀರ್ಣಾಂ ಆಸ್ಚಿಂ ಆಮ್ಚಾ ಭಾಯ್ರ್ ನೈಂ, ಆಮ್ಚೆ ಭಿತರ್. ತಿಂ ಕೀರ್ಣಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ತ್ಯಾ ಕೀರ್ಣಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ಭರ್ವಾಸ್ಯಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಭಂವಾರಿಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾತಾ.

► ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.